A hittestvériség jelentősége az iszlámban 2011-12-16

  • Kategória: 2011

testver2011. december 16. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója 

A hittestvériség Allahtól származó kegy, amely érzületet Allah helyezi szolgáinak szívébe.

 - A hittestvériség Allah kegye: A magasságos Allah így szólt a Koránban: „Ragaszkodjatok Allah kötelékéhez (a Koránhoz) mindannyian, és ne szakadjatok szét (csoportokra)! És emlékezettek Allah jótéteményére, amiben részesített titeket: Amikor egymás ellenségei voltatok, majd összehangolta a szíveteket, és a jótéteménye révén testvérek lettetek. A Tűz gödrének a szélén voltatok, és Ő megmentett titeket attól. Ekképpen teszi Allah világossá nektek a jeleit, hátha [az igaz] útra leltek.” (Korán 3: 103)

Bővebben...

Ének- és zenehallgatás az iszlámban

zene-az-iszlamban-062001-ben fordítottam egy vallási témájú rövid művet „Tiltott dolgok, amit figyelmen kívül hagynak az emberek – és amelyektől óvakodni kell” címmel, Muhammad Szaleh al-Muneddzsid szíriai származású sejk tollából, aki olyan közismert vallástudósoktól tanult, mint Ibn Báz, Ibn Uthajmín, vagy al-Albání. Emlékszem arra, hogy ez volt az első könyv, amit arabról magyarra fordítottam, és amikor a könyvecske megjelent, vegyes fogadtatásban részesült a hazai muszlimok részéről. A többség kifejezetten örült annak hogy végre megjelent az iszlám hitélettel, viselkedéssel, családjoggal, kereskedelemmel és más témákkal foglalkozó, hiánypótló kiadvány, azonban voltak, akik fenntartásokkal fogadták. Akik nem rajongtak a könyvért, többek között azt sérelmezték, hogy az író az arab társadalmakban felmerülő problémákra adott meglehetősen markáns választ, és azt is szóvá tették, hogy a szerző a hanbalita jogi irányzatot és az ún. vahhábita mozgalmat képviseli, és a „minden tilos” típusú vallásosság ijesztő szellemét látták benne.

Bővebben...

A nem-muszlimok helyzete az iszlám világban a 20-21. században

85088616-christians-muslimAz iszlám vallás VII. századi megjelenése előtt a Közel-keleten és a mai iszlám államok területén különböző vallási közösségek éltek Bizánc, illetve a Perzsa birodalmak fennhatósága alatt. Ezek a közösségek a keresztény (főként kopt, etióp monofizita, jakobita, nesztoriánus), a zsidó és a zoroasztriánus vallású lakosságból tevődtek össze.

Bővebben...

A tolerancia kultúrája a muszlimoknál

toleranceAz iszlám vallás tanításai egyértelműen kimondják, hogy az ún. égi (kinyilatkoztatott), vallások iránt toleranciát kell tanúsítani. Az iszlám megköveteli híveitől, hogy higgyenek az összes prófétában, akiket az Isten elküldött. Nem szabad különbséget tenni közöttük, hisz mindnyájukat Allah küldte el. Az iszlám nem kívánja felszámolni a más hitet követő közösségeket, sőt megvédi az Istenhez különböző módon közeledni vágyó emberek közösségét és imaházait, még akkor is, ha a Korán által helytelennek vagy felülírtnak ítélt formában imádkoznak:

Bővebben...

Az adakozás jelentősége az iszlámban és hatása a muszlim ember életében

adakozas-0012011. augusztus 11. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója 

A magasságos Allah azt mondta az adakozással kapcsolatban:
„Ó ti hívők! Adakozzatok azokból a jó dolgokból, amiket szereztetek, és abból amit sarjasztottunk nektek a földből! S ne a rosszat szánjátok arra, hogy eladakozzátok, miközben ti magatok sem vennétek el, csak úgy, ha behunyjátok a szemeteket. S tudjátok meg, hogy Allah Gazdag és dicséretre méltó. A sátán a szegénységet ígéri nektek, és az erkölcstelenségre szólít fel titeket. Ám Allah Tőle származó megbocsátást és kegyet ígér nektek. És Allah Bőségesen Adományozó, Mindentudó” (Korán 2: 267-268)

Bővebben...

Az istenemlegetés jelentősége a hívő életében - 2011-08-04

  • Kategória: 2011

Az istenemlegetés jelentősége a hívő életébenAbdulrahman és Atiyya egyiptomi seikhek 1432. Ramadán 4-én tartott leckéi alapján

Mit jelent az istenemlegetés? Arabul úgy mondjuk: dzikr Allah, vagyis Allah emlegetése, az Allahról való megemlékezés. Azt mondják a tudósok, hogy csekély erőfeszítést igénylő, mégis hatalmas jutalommal kecsegtető istenszolgálatról van szó. Eszünkbe juthat az a hadísz a Negyven hagyományból, amelyben Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) szegényebb társai elpanaszolják, hogy a gazdagok elviszik a jutalmat előlük, vagyis nagyobb jutalomban részesíti őket Allah a túlvilágon, mert van miből adakozniuk, nekik pedig szegénységük miatt nincs miből. Erre a Próféta megtanítja nekik, hogyha ismételgetik az Allahot magasztaló, Őt dicsőítő és az Ő nagyságát zengő istenemlegetéseket, akkor ezzel jótékonykodóvá válnak Allahnál.

Bővebben...

Ramadán hónap és jelentősége az iszlámban

Ramadán hónap és jelentősége az iszlámbanA Szent Korán három szúrája tesz említést Ramadán hónapról közvetlen vagy közvetett módon. E szent hónap első előfordulási helye a szúrák sorrendje szerint a 2. szúra 185. ája:
„[A böjtölés ideje] Ramadán hava, melyben a Korán lebocsáttatott útmutatásként az emberek számára, világos bizonyítékokkal az útmutatásra és [az igazság és a hamisság közötti] szétválasztásra...”. Ebben az ájában a Ramadán hónap név szerint szerepel, míg a 44. szúra Ramadán egyik éjszakáját, egy áldott éjszakáról tesz említést (Korán 44: 3-4), amely közvetetten utal a szent hónapra. A harmadik utalás a Koránban a 97. szúrában hangzik el, melyben a Korán az előbb említett áldott éjszakát a Qadr (elrendelés) néven említi, ami egyben a szúra névadója is.

Bővebben...

Szeretnéd, ha a szüleid, rokonaid, ismerőseid is muszlimok lennének?

Iszlam davaMikor valaki muszlim lesz, hatalmas áldásban van része. Élete gyökeresen megváltozik, más szemmel nézi a világot. Ilyenkor felmerül a gondolat, hogy: „Istené a hála és dicsőség, hogy muszlim lettem! De mi lesz a szüleimmel, mi lesz a rokonaimmal? Mi lesz a barátaimmal és ismerőseimmel? Ők a pokolra fognak kerülni?”

Friss muszlimként elkezdünk dávázni a körülöttük élőknek. Hívjuk őket az iszlámra, próbáljuk nekik átadni azt a hatalmas élményt, amit a vallás nekünk adott... és általában falakba ütközünk. Szüleink, testvéreink, barátaink, de sokszor még gyermekeink is visszautasítják az iszlámot. Ezen a legtöbb esetben nem segít az sem, ha muszlimként példás életet élünk, ha előnyünkre változtunk, ha minden tekintetben pozitívabbá válik az életünk.

Ez a mi hibánk? Rosszul végezzük a dáwát? Rosszul hívunk az iszlámra?

Bővebben...
Feliratkozás az RSS csatornára

Elérhetőségeink