M

Madhab: Arab kifejezés, amellyel az egyes gondolkodási irányzatokat jelölik az iszlámban. Ahogy az iszlám – az Arab-félszigeten kívüli – új területekre kiterjedt és új társadalmi, gazdasági és vallási kérdések merültek fel, sok tudós tanulmányozta az iszlám forrásait, hogy vallási szempontból megengedhető gyakorlati megoldásokat találjanak, amelyeket a hívők ezekben az esetekben alkalmazhatnak. Az idők során négy nagytekintélyű tudós tanításai és gondolatai emelkedtek ki, s a muszlimok az egyes irányzatokat az alapító tudósról nevezték el. (Ezek a tekintélyes tudósok a következők: Ahmed Ibn Hanbel, Mohamed Ibn Idrisz Assafai’, Abu Hanifa Anno’man és Melik Ibn Anasz) Minden iskola véleménye, bizonyos eltérések ellenére, egyformán elfogadott és érvényes, amely a gyakorlati dolgokban útmutatásul szolgál a tudományokban kevéséb járatos muszlimok számára.

--------------------------------------------------------------------------------
Madinah: Lásd Medina.

--------------------------------------------------------------------------------
Mahram: Olyan férfi, akihez egy nő sohasem mehet feleségül a kettejük közötti közeli rokonsági kapcsolat miatt (pl. apa, fiútestvér, nagybácsi, fiú stb.) A nő férje szintén Mahram.

--------------------------------------------------------------------------------
Makrúh: Az iszlám vallási jogban használt fogalom. Jelentése „útálatos”. Az ellenszenves, de nem tiltott cselekedetek sorolhatók ide, amelyektől ha lehet, jobb tartózkodni.

--------------------------------------------------------------------------------
Mala’ika: Angyalok, az Isten teremtményeinek egyik csoportja. Az angyalok a láthatatlan világban élnek, s életük minden pillanatában Allahot szolgálják, Őt magasztalják. A muszlimok hite szerint minden embernek két külön angyala van, akik a cselekedeteit feljegyzik. (A jobbfelőli írja a jócselekedeteket, míg a baloldali a bűnöket.) Ezekől a feljegyzésekről kell majd az embereknek számot adniuk az Ítélet Napján. Néhány angyal név szerint van említve a Koránban. Például Dzsibríl, a kinyilatkoztatás angyala, Mika’il, a szent helyek védelmezője és Iszrafíl, aki az Ítélet napján a kürtöt megfújja, s a lelkeket elszámolásra hívja.

--------------------------------------------------------------------------------
Manarah: Lásd Minaret.

--------------------------------------------------------------------------------
Ma’radzs: Mohamed Próféta (béke legyen vele) felemelkedése Al-Qudsz városából a Hét Égen keresztül egészen a Mindenható Allah személyes jelenlétéig. Ekkor parancsolta meg és tette kötelezővé Allah az imádkozást (szala). Az Iszra’ és a Ma’radzs ugyanazon az egyetlen éjszaka alatt játszódott le. Lásd még Iszra’ wal-Ma’radzs.

--------------------------------------------------------------------------------
Marjam: Mária, Jézus (béke legyen vele) anyja. Mária az iszlám vallásban a legjobban tisztelt nők közé tartozik ártatlansága, jámborsága és Istennek való elhivatottsága miatt. A muszlimok hite szerint Jézus (béke legyen vele) fogantatása méhében csoda volt, mivel Mária érintetlen nő volt. A Korán egyik szúrája a Marjam címet viseli, ami mutatja, hogy Mária életének tanulságai mennyire fontosak a muszlimok számára.

--------------------------------------------------------------------------------
Maszdzsid: Lásd Mecset.

--------------------------------------------------------------------------------
Maulá: Arab kifejezés, jelentései: Úr, Segítő, Védelmező, Támogató, Pártfogó. (Lásd Korán 9:51, 2:286.)

--------------------------------------------------------------------------------
Mecca: Lásd Mekka.

--------------------------------------------------------------------------------
Medina: Város Arábiában, korábbi neve Jatrib. Medina volt az első muszlim közösség lakhelye, illetve Mohamed Próféta (béke legyen vele) Mekkából Medinába való vándorlását (622) követően ez volt az első iszlám állam. A medinai muszlimok a mekkai emigránsokat tárt karokkal forgadták, s a Próféta (béke legyen vele) létrehozta a muszlim testvériséget, amelynek visszaállítása a mai muszlimok egyik kézzelfogható célja. Mohamed Próféta (béke legyen vele) Medinában halt meg 632-ben, s az általa alapított mecset mellet lett eltemetve a felesége ’Aisa házában. (Ez ma már a mecseten belül helyezkedik el. A ház és az eredeti menbar közötti terület a Rawda Sarifa, amely olyan, mint a Menyország egy darabja.)

--------------------------------------------------------------------------------
Mekka: Ősi város Arábiában, ahol Ábrahám (béke legyen vele) és Iszmáil (béke legyen vele) felépítette a Ka’bát. Mohamed Próféta (béke legyen vele) a Qurajs törzs – amelynek származása Ábrahámig (béke legyen vele) visszavezethető – tagjaként Mekkában született 570-ben. Medinába történő elvándorlását és az iszlám állam megalapítását követően a Próféta (béke legyen vele) 629-ben tért vissza Mekkába a muszlimokkal a ősi monoteista zarándoklat (al-Haddzs) visszaállításának céljával. 630-ban a Próféta (béke legyen vele) a muszlimokkal Mekkába vonult, s békésen elfoglalta a várost. A Ka’ábát megtisztította a bálványoktól, s a város a muszlimok életének ismét szerves része lett.

--------------------------------------------------------------------------------
Menbar: A mecsetben lévő szószék. A pénteki imát megelőző beszédet az imám innen intézi a hívőkhöz.

--------------------------------------------------------------------------------
Mihráb: Bemélyedés vagy fülke a mecsetek falában, amely a Qiblát, azaz Mekka irányát (imairány) mutatja. Minden muszlimnak abba az irányba fordulva kell imádkoznia. Építészeti szempontból ugyanakkor a mihráb az imám (imavezető) hangját is felerősíti az ima során.

--------------------------------------------------------------------------------
Minaret: Toronyszerű építmény, ahonnan a müezzin (imára hívó) az adhant (imára hívás) mondja. A minaret általában közvetlenül a mecset mellett helyezkedik el, bár sok esetben építészeti, gyakorlati és dekorációs megfontolások miatt a mecset különböző pontjain helyezkedhet el.

--------------------------------------------------------------------------------
Medheb: Arab kifejezés, jelentései: út, gondolkodási iskola, irány, irányzat, mód. A muszlimnak nem szabad a medheb szerint cselekednie, amikor az - világos bizonyítékok alapján – ellenkezik a Koránnak és a Szunnával.

--------------------------------------------------------------------------------
Mecset: A kifejezés a „leborulás helyét” jelenti, azt az épületet, ahol a muszlimok a közösségi ima elvégzésére összegyűlnek. A kifejezés arab eredetű, a sz-dzs-d szógyökből származik, akárcsak a szudzsud szó, amely a muszlimok imádkozásának egyik fontos pozícióját (a leborulást) jelenti. A mecset ugyanakkor különféle társadalmi, oktatási és vallási célokat is szolgál. A világon három szent mecset van, amelyekbe a muszlimok szeretnének életük során eljutni, s ott imádkozni. Ezek: Maszdzsid al-Haram Mekkáben, Maszdzsid an-Nabawi as-Saríf Medinában és Maszdzsid al-Aqsza Qudsz városában.
Menhedzs: Arab kifejezés, jelentése „módszertan”. Azaz módszerek, szabályok, rendszer, eljárások stb. összessége.

--------------------------------------------------------------------------------
Moszlem: Lásd Muszlim.

--------------------------------------------------------------------------------
Mózes: Lásd Músza.

--------------------------------------------------------------------------------
Mohamed (Próféta, SAWS): Allah Küldötte és Prófétája, aki az utolsó a próféták sorában. Elődei – a korábbi próféták – között található Ádám (béke legyen vele), Noé (béke legyen vele), Ábrahám (béke legyen vele), Mózes (béke legyen vele), Dávid (béke legyen vele) és Jézus (béke legyen vele). Mohamed Próféta (béke legyen vele) 570-ben született. Mekkában nőtt fel, s a mekkai társadalom megbecsült, igazmondásáról, igazságosságáról, megbízhatóságáról híres tagja volt. 610-ben kapta küldetését Allahtól és kezdte az emberek az igazságra, az Egyetlen Igaz Isten imádatára hívni. Az ezt követő 23 év során nyilatkoztatta ki Allah a Koránt Mohamed Prófétán (béke legyen vele) keresztül. Mohamed Próféta (béke legyen vele) 632-ben halt meg, miután sikeresen visszaállította az iszlám vallást a földön és a muszlimoknak megtanította az emberek számára ideális erkölcsi és viselkedési rendszert.

--------------------------------------------------------------------------------
Mubah: Megengedett cselekedet, amelynek végzése nem jár jutalommal. Lásd még Fiqh.

--------------------------------------------------------------------------------
Mueddhin: Lásd Müezzin.

--------------------------------------------------------------------------------
Mufasszír: Olyan iszlám vallási tudós, aki a Koránhoz tafszírt készít. Lásd még tafszír.

--------------------------------------------------------------------------------
Mufti: Olyan, az iszlám vallási tudós, aki megfelelő képzettséggel rendelkezik ahhoz, hogy vallásjogi ítéletet hozzon (illetve vallási véleményt nyilvánítson). Ugyanakkor véleménye az egyén számára nem jelent olyan jogi kötelezettséget, mint a kádi (bíró) döntése.

--------------------------------------------------------------------------------
Muhaddisz: A Hadiszokat (Ahadeeth) ismerő tudós. Többesszámban: Muhadiszún.

--------------------------------------------------------------------------------
Muharram: Az iszlám vallási jogban használt fogalom. Jelentése „megtiltott”. A tiltott cselekedetek sorolhatók ide. Lásd még Haram.

--------------------------------------------------------------------------------
Muhszin: Jót cselekvő. Olyan személy, aki kizárólag Allah kedvéért cselekszik, mindenféle feltűnősködés, illetve dícséretre vagy hírnévre szomjazás stb. nélkül, Allah Küldöttének, Mohamed Próféta Szunnájának megfelelően. (Lásd Korán 2:112.)

--------------------------------------------------------------------------------
Munkar: Rossz, gonosz cselekvés, bűnök, politeizmus (többistenhit), hitetlenség stb. (Lásd Korán: 5:79.)

--------------------------------------------------------------------------------
Muttaqún: Istenfélő és igazságos emberek, akik annyira félnek Allahtól, hogy tartózkodnak minden bűntől és a rossz cselekedetktől, amit Allah megtiltott. És annyira szeretik Allahot, hogy minden olyan cselekedetet végeznek, amit Allah elrendelt.

--------------------------------------------------------------------------------
Mutawattir: A kifejezés szó szerinti jelentése „leszármazott, egymás utáni”. Az iszlámban a kifejezés olyan hadiszt jelent, amelyről olyan számú ember tudósít, hogy az nem lehet kitalált hazugság. Három feltétele van:
1. Sok ember tudósít róla. A tudósok véleménye azonban különbözik az elbeszélők pontos számát illetően.
2. A meghatározott számú elbeszélő a láncolat (isznád) minden egyes szintjén megtalálható.
3. Kizárható, hogy az elbeszélők összegyűltek volna a hazugság kedvéért.

--------------------------------------------------------------------------------

Musrik: Többistenhívő, pogány, bálványimádó, aki nem hisz Allah egyedülvalóságában és azok, akik Allah mellett másokat is imádnak, akik Allah mellé riválisokat vagy társakat állítanak stb. Többesszáma: musrikún. (Lásd Korán 16:20, 61:9.)

--------------------------------------------------------------------------------
Músza: Mózes (béke legyen vele), az iszlám vallás kiemelkedő prófétája. Mózest (béke legyen vele) Isten választotta ki a prófétaságra, s küldetése az volt, hogy a Fáraót és Egyiptom népét az Egyetlen Isten imádatára hívja, illetve véget vessen a zsidók elnyomásának. A Tóra, mint Isten szava, Mózeshez (béke legyen vele) jött le útmutatásként.

--------------------------------------------------------------------------------
Muszlim: Szó szerint (és legtágabb értelemben) azt az embert jelenti, aki aláveti magát Istennek. Általában azonban azt az embert jelenti, aki elfogadja az iszlám vallást. A „mohamedán” elnevezés pejoratív, helytelen és sértő, mivel az iszlám vallás legfontosabb alaptételét séri meg. Ugyanis a muszlimok nem imádják Mohamed Prófétátá (béke legyen vele), s nem is tekintenek úgy rá, mint a vállás megalapítójára. A „moszlem” szó szintén helytelen, mivel ez az arab „muszlim” szó helytelen kiejtéséből származik.

--------------------------------------------------------------------------------
Musztahab: Az iszlám vallási jogban használt fogalom. Jelentése „elrendelés kötelezettség nélkül”. A nem kötelező (de ajánlott) vallási cselekedetek sorolhatók ide.

--------------------------------------------------------------------------------
Mutaffifín: Hamisan mérők, akik méretben vagy súlyban kevesebbet adnak, azaz mások jogait csökkentik. (Lásd Korán 83:1-5.)

--------------------------------------------------------------------------------
Müezzin: Az imára hívó személy, aki az adhant (imára hívás) mondja a minaret tetjéről, vagy más – a mecset közelében lévő - erre alkalmas helyről a napi öt imát megelőzően. A müezzin más feladatokat is végezhet, például a Koránt recitálja, miközben a hívők a mecsetben gyülekeznek, wudut (rituális mosakodás az ima előtt) csinálnak.

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink