D

Da'wa: Szó szerinti jelentése „hívás”. Vallási értelenben az Igazságra történő hívást jelenti a vallás hírdetésével és prédikációval. (Lásd Korán 2:136, 16:125, 12:108.)

--------------------------------------------------------------------------------
Da’wat-usz-szelefijja: Szó szerinti jelentése a múlt, illetve elődeink hívása. Ez az iszlám terjedése a Koránnak és a Szunnának megfelelően. Ez ugyanakkor annak az elismerését is jelenti, hogy az istenfélő Salaf (elődök) megértették a kérdés, jelentőségét. Felismerték, hogy a ez a kérdés magasabb rendű és időszerűbb, mint a modern gondolatok vagy találmanyok. A Salaf szándékában állt az újítások (bid’a) kerülése az ibada során (istentisztelet, amely minden halal – megengedett – cselekedetet magában foglal, amely Allahnak való alávetés szándékával végeznek).

--------------------------------------------------------------------------------

Da’wa Szelefi: Lásd Da’wat-usz-szelefijja.

--------------------------------------------------------------------------------
Dín: Általánosan használt kifejezés, jelentése „vallás”, de igazából muszimok hitének és gyakorlatának teljességére utal. Ezért az iszlám, mint dín, az élet minden területét átölelő cselekvési kód, a muszlim ember életútja.

--------------------------------------------------------------------------------
Dhikr: Megemlékezés Allahról az Ő isteni tulajdonságainak vagy egyéb más vallási kifejezések (pl. Subhan Allah, vagyis Dicsőség Allahnak) ismétlése szóban vagy gondolatban.

--------------------------------------------------------------------------------
Dhimmí: A „védelmezett emberek” (ahl ad-dhimmah) csoportjához tartozó személy az Iszlám Államon belül. A zsidók és a keresztények eleve megkapták ezt a pozíciót az Egyetlen Istenbe vetett hitük miatt, de másokra pl. a zoroatsztristákra, a buddhistákra és a hindukra is kiterjesztették. A dhimmiknek teljes joguk volt vallásuk gyakorlására, illetve vallási törvényeik alkalmazására közösségeiken belül. Védelmük garantálása, illetve a katonai szolgálat alól való mentességükért cserébe a dhimmik az államnak adót fizettek, akárcsak az állam muszlim polgárai.

--------------------------------------------------------------------------------
Do’a: Fohászkodás, személyes kommunikáció Istennel, amely azonban különbözik az imától (Szalah). A muszlimok különféle okkal, különböző helyzetekben fohászkodnak. Például ima (szalah) után, evés előtt, elalvás előtt vagy különleges alkalmakkor (gyermek születése) emlékeznek meg ílymódon Istenről. A személyes fohászkodás során bármely nyelv használható, de az imádság (szalah) nyelve az arab.

--------------------------------------------------------------------------------
Dunja: Az evilág vagy az evilági élet. Ez az ember életének egyik része. (A másik része a túlvilági élet.)

--------------------------------------------------------------------------------

Dzsahannam: A Koránban található kifejezés, amely a Poklot, a kínzás, a szomorúság és a bűnbánat helyét jelenti. Az iszlám tanítása szerint Isten senkit sem kíván a Pokolba küldeni, ugyanakkor az igazság azt követeli, hogy a jó emberek kitüntetésben részesüljenek, s azok, akik ragaszkodtak a bűnös életvitelhez és nem gyakoroltak bűnbánatot, továbbá ragaszkodtak Isten megtagadásához bűntetésben részesüljenek.

--------------------------------------------------------------------------------
Dzsahilijjah: A tudatlanság és az erkölcstelenság állapotát jelölő kifejezés. Ezzel a kifejezéssel a muszlimok az iszlám előtti Arábiát szokták jellemezni, amikor az erkölcstelenség, az elnyomás és a gonoszság volt a meghatározó. Néhányan használják e kifejezést a modern élet egyes területeinek leírására is.

--------------------------------------------------------------------------------
Dzsanaza: Muszlim temetési (halotti) ima, amely az elhunyt iránti tisztelet, illetve jóakarat jele, s amelyet közvetlenül a temetés előtt végeznek el. Ez az ima minden muszlimot az erkölcsösségre emlékeztet, s ezáltal a jóságos és Isten-félő életmód erkölcsét szilárdítja meg.

--------------------------------------------------------------------------------
Dzsenna: A Koránban található kifejezés, amely a Menyországot, a boldogság, a megelégedettség és az életerő helyét jelenti. Ez az igazságosak és Isten-félők jutalma. A Paradicsomot gyakran egy kertként írja le, ahol az emberek örök kényelemben és boldogságban élnek.


Dzsibríl: A muszlimok hite szerint az angyalok egyfajta teremtmények Isten számos teremtményei közül. Dzsibríl (magyarul Gábriel) a legfontosabb angyalok egyike, mivel ő a felelős Isten kinyilatkoztatásának közvetítéséért az emberek közül kiválasztott prófétáknak, akik sorában Mohamed Próféta (béke legyen vele) volt az utolsó. Az isteni és az emberi világ közötti kapcsolatteremtés különleges szerepe miatt a Korán Dzsibrílt az Istentől származó Lélek (Szentlélek vagy Szent Szellem, arabul Rúh) névvel is illeti.

--------------------------------------------------------------------------------
Dzsihád: A Dzsihad arab kifejezés, amely a dzs-h-d hárombetűs szógyökből származik, s jelentése „erőfeszítést tenni” vagy „törekedni”. További jelentései: igyekezet, erőlködés, szorgalom, küzdelem. Általában a személyes tulajdonságok javítását értik alatta, de a dzsihád az ember saját (vagy mások) életének, tulajdonának és hitének megvédéséért vívott harcot is jelent. Mivel a dzsihád igen sok árnyalattal rendelkező kifejezés, nem szabad egyszerűen a szent háborút érteni alatta, ami általánosan elterjedt hamis beállítás.

--------------------------------------------------------------------------------
Dzsilbab: Bő ruha, amely az egész testet – a fejet, az arcot és a kezeket is beértve – takarja. Így a nő testének formáit eltakarja. Többesszáma: dzsalabib.

--------------------------------------------------------------------------------
Dzsinn: A teremtmények egy csoportja, amely bizonyos tekintetben hasonló az emberekhez. Habár nem fizikai lények, az emberekhez hasonlóan rendelkeznek szabad akarattal. Ezért választhatnak az Istennek való engedelmesség és ellenszegülés között, s cselekedeitekért felelősségre lesznek vonva. Időnként beleavatkoznak az emberek életébe zavart és ijedtséget okozva, bár nem minden dzsinn rosszindulatú.

--------------------------------------------------------------------------------
Dzsum’ah (vagy Dzsom’ah): Közösségi ima, amelyet pénteken a déli ima helyett végeznek el. Ezen a különleges napon a muszlimok nagyobb erőfeszítést tesznek, hogy a helyi mecsetbe elmehessenek a beszédet (arabul khotba) meghallgatni, amelyet az imám (az imádkozás vezetője) tart, illetve elvégezzék az előírt imádkozás muszlim fivéreikkel és nővéreikkel együtt.

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink