A halotti ima

A halotti ima A halotti imádkozásnál az imám a Kibla felé fordulva a halott fejénél áll, ha az férfi; ha pedig nő, akkor a nő teste közepével egy vonalban. Ha több halott van, akkor az imám előtt a férfiak, majd a gyerekek, legtávolabb pedig a nők fekszenek, úgy, hogy a férfi fejének vonalában a nők testének közepe található. Az imádkozók lehetőleg 3 sorban állnak az imám mögött (ha vannak annyian).

Bővebben...

A halottas menet

temetes3Az ima befejeztével a halott testét sietve elviszik a sírhoz. A koporsó mind a négy sarkát a vállukra veszik. A kísérők mehetnek előtte, mögötte, mellette jobbra vagy balra. Ha autóban szállítják a halottat, akkor jobb, ha a gyalogos kísérők előtte mennek, és akik autóval vannak, azok mögötte. Amíg kísérjük a halott testvérünket, csendben kell maradnunk. Nem szabad hangosan Allah nevét emlegetni, Koránt olvasni stb. Magunkban mondjuk a zikret (megemlékezés Allahról), magunkban fohászkodunk és emlékezünk a halálról. Szigorúan tilos zenével, hangos sírással, fénnyel vagy gyertyával kísérni a testvérünket.

Bővebben...

A részvétnyilvánítás

vigasztalasA halott családját vigasztalni ajánlatos cselekedet (musztahab), a részvétnyilvánítás bárhol megtörténhet. Nem baj, ha a halott hozzátartozói egy helyre gyűlnek azért, hogy az emberek odamenjenek részvétet nyilvánítani, és utána mindenki menjen a saját dolga után. Két dolgot azonban el kell kerülni:

– Kimondottan a részvétnyilvánításért összegyűlni, ezért elkülöníteni egy helyet, ahol az emberek leülnek és ott időznek.
– Ételt készíteni és megvendégelni a részvétnyilvánítókat, (pl.: a halotti tor), mert a Szunna ennek az ellenkezője. (Ajánlatos ennivalót főzni, és elküldeni a halott családjának, mert ilyenkor el vannak foglalva.)

Bővebben...

A gyász

banatA gyásznak, a gyászolásnak a célja és értelme: a díszek elhagyása, a szépítkezés és illatosítás nélkülözése, minden olyan elkerülése – ruha, ékszerek –, ami a férfiak szemét vonzza. A nőnek 3 napig szabad gyászolnia a rokonát, amennyiben a férje nem tiltja neki. Ennél hosszabb ideig nem gyászolhat, kivéve, ha férje a halott. Akkor 4 hónapig és 10 napig gyászoljon(37). A Magasztos Allah azt mondja:

Akiket Allah elszólít közületek és feleségeket hagynak hátra, azoknak [az asszonyoknak] várniuk kell négy hónapot és tíz napot!” (Korán 2:234)

Bővebben...

A sírok látogatása

temetoA sír látogatása ajánlott cselekedet (musztahab) a férfiak számára. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Tiltottalak benneteket a sír látogatásától, de most látogassátok meg, mert bizony emlékeztet benneteket az Utolsó Napra.” (Ahmed, Muszlim)

Bővebben...

Mit tehet az élő a halottért?

Az élő fohászkodhat a halottért, bocsánatot kérhet számára. Végezhet helyette zarándoklatot, Mekka-látogatást (umrah), az ő nevében adakozhat, vághat helyette áldozati állatot, és pótolhatja helyette a kötelező böjtöt, ha a halottnak ebben elmaradása van. (Fat. 4835) Nem szabad azonban imádkozni a halott helyett, vagy Koránt olvasni, hogy ennek a jutalmát ajándékozzuk a halottnak.

 

Bővebben...

Hit Allahban

allahHisszük abban, hogy egyetlen Isten létezik, Ő Allah (1), a mi Urunk, és Ura mindennek.
Az Allahban való hit az iszlám vallás alaptétele, hiszen Allah egyedüliségében és mindenhatóságában kell hinni, és el kell ismerni azt a tényt, hogy egyedül Isten az, Akit áhítatosan imádni és szolgálni kell, és csak Őhozzá fordulunk segítségért és bűnbocsánatért, mindenféle közbenjáró vagy közvetítő nélkül. Allah a teremtője mindennek, Rajta kívül minden más teremtmény csak szolgálója Urának, akik semmiben sem osztoznak Allahhal. Még az angyalok, a próféták és a küldöttek is csupán teremtett szolgák, alávetve magukat Allahnak. Közülük való Jézus és Mohamed: istenségnek nyoma sincs bennük.

Bővebben...

Hit az angyalokban

fenyAllahnak angyalai vannak, léteznek, fényből teremtette őket, nem szegik meg Allah parancsait, és akaratától semennyire sem térhetnek el. Éjjel- nappal Allah parancsait teljesítik, szüntelenül csak Őt imádják és dicsőítik, engedelmeskednek Neki és végrehajtják a feladatukat, amit Allah rótt rájuk. Tehát ők Allah megbecsült szolgái, amiért nekünk tisztelnünk kell őket, és tiszteletteljesen kell beszélnünk róluk. A tiszteletet azonban nem szabad összekeverni az imádattal. Az angyalokat tehát nem imádjuk, és nem is tekintjük őket Allah fiainak vagy lányainak sem.

Bővebben...

Hit a Mindenható Allah könyveiben

bakarahA muszlimok hisznek azokban a könyvekben, amelyeket Allah a prófétáinak küldött, útmutatásként teremtményei számára, hogy ezek segítségével érjék el az evilági és a túlvilági boldogulásukat. Allah minden küldöttének adott (kinyilatkoztatott) könyvet, hogy azon keresztül hirdessék az Allahtól származó vallást az embereknek.

Ezek közül név szerint ismerjük: Ábrahám (béke legyen vele) lapjait, Mózes (béke legyen vele) Tóráját, Dávid (béke legyen vele) Zsoltárait, Jézus (béke legyen vele) Evangéliumát és a Mohamed Prófétának (béke legyen vele) leküldött Könyvet (a Koránt).

Bővebben...

Hit a prófétákban

kabaajtoAllah prófétákat és küldötteket választott ki, hogy kinyilatkoztatást adjon nekik, és elrendelte számukra, hogy hirdessék és magyarázzák meg azokat az embereknek.
A muszlimok hisznek az összes prófétában, akiket Allah név szerint említett a Koránban, valamint hisznek abban is, hogy Allah más prófétákat is küldött rajtuk kívül. A próféták számát csakis Allah tudja, a Korán név szerint 25-öt említ.

Bővebben...

Hit az Ítélet Napjában

koranA muszlimok hisznek abban, hogy az evilági élet után van egy másik élet. Egyszer ennek a világnak vége lesz, és amikor elérkezik ennek az ideje, Allah megparancsolja egy angyalnak (Iszrafílnek), hogy fújja meg kétszer a Harsonát. Az első harsonahang hallatára az összes teremtmény az egész emberiséggel együtt meghal, és a második harsonahang hallatára az összes valaha élt lélek feltámad, felkel a sírjából, hogy Allah elé járuljon és elszámoljon cselekedetivel. Ez lesz az Ítélet Napjának kezdete, amelyről csak Allah tudja, hogy mikor következik be.
Allah mindenki előtt – az angyalokat, a prófétákat és a küldötteket is beleértve – elrejtette, és semmilyen módon nem lehet megtudni azt, hogy az evilágnak mennyi ideje van még hátra. Meglepetésszerűen fog bekövetkezni az Ítélet Napja, miközben minden ember a saját dolgával lesz elfoglalva. Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Bekövetkezik az Óra, amikor [az ember] a szájáig emeli az ennivalóját, és még meg sem kóstolja.” (al-Bukhári). Az Ítélet Nap előtt viszont vannak kis és nagy jelek, amelyek rámutatnak az Óra bekövetkezésének közeledésére.

Bővebben...

Hit a sorsban

valasztasA muszlimok hisznek abban, hogy nem történhet semmi a világegyetemben (legyen az, jó vagy rossz) a Magasztos Allah tudomása nélkül, hiszen minden az Ő akaratával történik. Amit Ő akar, az megtörténik, amit nem akar, az nem történhet meg. Allah teremtett minket, ezért az Ő kezében van az útmutatás és a tévútra vezetés. Ő leírta a teremtmények sorsát egy könyvbe ötvenezer évvel azelőtt, hogy megteremtette volna az egeket és a földet. Hiszünk abban, hogy az Isten Mindenható, és Neki van alárendelve az egész Általa teremtett világ; ugyanakkor azt valljuk, hogy Isten szabad akaratot adott az embernek, választási- és cselekvőképességgel áldotta meg, és ezért az Isten teljesen igazságosan teszi morálisan felelőssé őt azért, amit életében tesz. Az iszlám azt tanítja, hogy a tettekért való felelősség terhét senki sem vállalhatja át a másiktól.

Bővebben...

Elérhetőségeink