2. hadísz - A vallás szintjei

islamdinOmarra hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy azt mondta: „Miközben egy napon Allah Küldötténél ültünk, egyszer csak megjelent előttünk egy hófehér ruhájú, koromfekete hajú férfi, nem látszott rajta az utazás nyoma, és senki sem ismerte őt közülünk. A Prófétához ült, a térdeit az ő térdeihez támasztotta, kezét pedig (saját) combjára tette, és azt mondta: Ó Mohamed! Beszélj nekem az iszlámról! Erre Allah Küldötte – Allah dicsérete és békéje legyen vele – azt mondta: „Az iszlám az, hogy tanúsítod, nincs más isten kivéve Allah, és Mohamed Allah küldötte, betartod az imádkozást, megadod a zakátot (kötelező adományt), böjtölsz Ramadánban, és elvégzed a zarándoklatot a Házhoz (a mekkai szentélyhez), ha képes vagy módot találni rá.” [Az idegen erre] azt mondta: Igazat szóltál! Mi pedig elcsodálkoztunk azon, hogy feltesz egy kérdést, majd azt mondja neki (a Prófétának), hogy igazat szólt! [Aztán] így folytatta: Beszélj hát nekem az imánról (a hitről)! Allah Küldötte azt mondta: „(A hit az) hogy hiszel Allahban, angyalaiban, könyveiben, küldötteiben, és az Utolsó Napban, és hiszel az elrendelésben, annak jó és rossz oldalában.” [Az idegen erre] azt mondta: Igazat szóltál! Beszélj hát nekem az ihszánról (a jóságosságról, a jó, őszinte tettről)! Allah Küldötte azt felelte: „(A jóságosság az) hogy úgy szolgálod Allahot, mintha látnád, s ha nem is láthatod Őt, hát Ő bizony lát téged!” [Akkor az idegen] azt mondta: Beszélj hát nekem az Óráról (a Feltámadás idejéről)! [A Próféta] azt válaszolta: „Akit megkérdeztek erről, nem tud többet, mint aki feltette a kérdést!” [Az idegen erre] így szólt: Beszélj hát nekem annak jeleiről! [Allah Küldötte pedig] azt mondta: „(A jelei) hogy a rabszolganő szüli az úrnőjét, és az, hogy láthatod, hogy a mezítelen lábúak, a mezítelen testűek, akik másra vannak utalva, a birkapásztorok (versenyezve) magas épületeket építenek.” Majd [az idegen] elment, én pedig egy ideig maradtam. Ekkor [Allah Küldötte] azt mondta: „Ó, Omar! Tudod-e ki volt a kérdező?” Azt feleltem: „Allah és az Ő Küldötte jobban tudja!” Azt mondta: „Hát, ő bizony Gábriel volt. Eljött hozzátok, hogy tanítson titeket a vallásotokra.” (Muszlim)

Tanulságok és hasznos tudnivalók:

 • Ez a kiemelkedően fontos hadísz tartalmazza az iszlám vallás összes külsőleg (láthatóan) megnyilvánuló és belsőleg (nem láthatóan) megnyilvánuló alaptanítását. A Saria (az iszlám vallás törvénytára) tudományágai mind ezekre vezethetők vissza és ezekből merítkeznek.

 • Ez megmutatja a Próféta (béke legyen vele ) jó erkölcsét és szerénységét, hiszen együtt ült a társaival és ők mellette ültek. Egy közlés arról számol be, hogy a Próféta (béke legyen vele ) úgy ült a társaival, hogy az arra járó idegen nem tudta megmondani, hogy melyik ő, s kit kell kérdeznie. Ezért (a társai) megkérték, hogy építhessenek neki egy kis emelvényt, hogy megismerje őt az idegen, ha eljön hozzá. (S a Próféta jóváhagyta ezt.) (Abu Dáúd, An-Naszai)

 • A tudás keresésének vannak illemszabályai, amelyek megelőzik a tudás keresését. Ezért Gábriel angyal előbb illemtudóan megjelent, szépen leült, és csak utána kérdezett.

 • A hadíszból megtudhatjuk, hogy találkozni a tudósokkal – és persze másokkal is – rendezett külsővel, szép ruhát felöltve és tisztán illik. Például olyan módon, ahogyan Gábriel érkezett a Prófétához (béke legyen vele ).

 • A kérdés feltevése a tudás egyik kulcsa. Nem szerzi meg a tudást az, aki szégyell kérdést feltenni, vagy beképzeltség, önteltség miatt nem kérdez meg másokat.

 • Fontos, hogy az ember jelen legyen ilyen tanórán, hogy tanulhasson. Egyszer Abu Huraira keresztülvágott a medinai piacon, és azt mondta: – Ó piac emberei, milyen vesztesek vagytok! – Miért? – kérdezték. Azt felelte: – Ott osztják szét Allah Küldöttének (béke legyen vele ) örökségét, és ti itt vagytok! Nem mentek hát oda, hogy ti is kivegyétek abból a részesedéseteket? – Hol? – kérdezték az emberek. A mecsetben – felelte. Mire ők sietve oda mentek, Abu Huraira pedig megvárta, amíg visszajönnek és megkérdezte tőlük: – Mi történt veletek? Azt felelték: – Ó Abu Huraira, bementünk a mecsetbe és nem láttunk semmit, amit szétosztanak. Abu Huraira újból megkérdezte: – És nem láttatok ott senkit? – Dehogynem, – mondták és így folytatták – láttunk embereket imádkozni, másokat Koránt olvasni, és másokat pedig, hogy emlékeztetik egymást a megengedettre és a tilalmasra (tanulnak). Azt mondta Abu Hurairah: – Hát ez Allah Küldöttének (béke legyen vele ) öröksége. (Szahih attarghíb)

 • A tanórán való odafigyelés és koncentrálás segít a tudás megőrzésében és terjesztésében. Ezért jegyezte meg Omar (Allah legyen elégedett vele) ezeket a kérdéseket a válaszokkal együtt.

 • Az iszlám fontosságát hangsúlyozza a hadísz: ez legyen az első, amiről kérdezünk, vagy beszélünk, ahogy azt Gábriel angyal is tette. Mohamed Prófétának (béke legyen vele ) az volt a szokása, hogy ha küldötteket küldött azért, hogy az iszlám üzenetét vigyék, akkor azt parancsolta nekik, hogy a tanúságtétellel kezdjék mondanivalójukat. Amikor a Próféta (béke legyen vele ) elküldte Muád ibn Dzsebelt ( Allah legyen elégedett vele ) Jemenbe, azt mondta neki: „Egy olyan néphez mész el, akik a könyv birtokosai (zsidók és keresztények). Hívd őket annak tanúsítására, hogy nincs más isten csakis Allah, és hogy én Allah küldötte vagyok. És ha ők engedelmeskedtek annak, akkor tudasd velük, hogy Allah az Erős és a Hatalmas kötelezte őket öt imára, nappal és éjszaka. És ha engedelmeskedtek annak, akkor tudasd velük, hogy Allah kötelezte őket adakozásra vagyonukból, ami gazdagjaiktól vétetik el, és szegényeiknek visszaadatik; és ha engedelmeskedtek annak, akkor jaj neked, ha elveszed tőlük azt, amit értéknek tekintenek és óvd magad annak fohászától, akivel szemben igazságtalanul bántak, mert bizony nincs közötte és Allah között függöny!” (al-Bukhári)
  Abban a híres történetben amikor Abu Szufián ( Allah legyen elégedett vele ) találkozott Hérakleiosszal, aki megkérdezte őt a Prófétáról (béke legyen vele ), mondván: Mire utasított benneteket? Abu Szufián ( Allah legyen elégedett vele ) azt mondta: „Azt mondja nekünk, hogy egyedül Allahot imádjuk, és ne imádjunk senki mást Rajta [Allahon] kívül és mindarról mondjunk le, amit az őseink mondtak. Megparancsolja az imádságot, az igazmondást, az erkölcsös életet és azt, hogy jó kapcsolatot tartsunk a rokonságunkkal.” (al-Bukhári, Muszlim)

 • Ha a kérdés általános jellegű, akkor a választ a legfontosabb dolgokra érdemes korlátozni.

 • Az iszlám öt pillérből áll, mint a hitvallás kimondása, az imádkozás betartása, a zakát (kötelező adomány) megadása, a böjtölés elvégzése, valamint a zarándoklat teljesítése 1 .

 • Ebben a hadíszban egyszerre van említve mindkét kifejezés: az iszlám és az imán; tehát különbség van közöttük 2 . Az iszlám itt más, mint az imán, hisz az iszlám a hadísz alapján a látható, testi cselekedeteket jelenti, az imán (hit) pedig a szív meggyőződése a láthatatlan, rejtett igazságokról, mint például Allah létezése, a túlvilági élet léte, és a hadíszban megjelenő többi dolog léte.

 • Az imán (a hit) hat pillérből áll: Hit Allahban, angyalaiban, könyveiben, küldötteiben, az Utolsó Napban és az elrendelésben (sors) akár jó, akár rossz 3 .

 • Különbség van az iszlám és a hit pillérei között, hiszen hitetlenné válik az, aki akár egy pillért is megtagad a hit pillérei közül, de az iszlám megvalósítására elég a hitvallás és az imádkozás betartása.

 • Az elrendelésben nincs semmi rossz, hanem a rossz abban van, ami elrendeltetett. Például ha valakinek az orvosok azt javasolják, hogy le kell vágni a lábát, különben a betegsége továbbterjed nagy szenvedést okozva neki, akkor az amputáció ugyan rossz, de hatása jó. Allah elrendelésében – Neki van a legjobb példázata – soha sincs rossz, hiszen kegyelem és bölcsesség alapján rendel el. Tehát az, amit elrendelt, rosszra és jóra van osztva. A rossz pedig azért van, hogy általa megismerjük a jót, valamint azért, hogy az emberek segítségért, illetve megbánásért Istenhez forduljanak.

 • Ha az ember belenyugszik Allah elrendelésébe, megszabadul a gondtól és a szomorúságtól. Allah azt mondja:
  „Egyetlen sorscsapás sem esik a földön, vagy bennetek, hogy - mielőtt azt megteremtettük volna – az Írásban ne állna – könnyű ez Allahnak, hogy ne bánkódjatok azért, ami kicsúszott a kezetek közül és ne örvendezzetek annak, ami néktek adatott.” (Korán, 57:22)
  Mohamed Próféta (béke legyen vele ) azt mondta: Az erős hívő jobb és Allahnak kedvesebb, mint a gyenge hívő, de mindkettőjükben van jó. Őrizd azt, ami jó neked, kérd Allah segítségét és ne légy tétlen. Ha azonban valami ér téged, ne mondd: Ha azt tettem volna, az lett volna, hiszen (ez a) „ha” a sátán munkálkodását nyitja meg.” 4 (Muszlim)

 • Az ihszán azt jelenti, hogy jól, tökéletesen, precízen és őszinte szándékkal tenni valamit. Az ihszán Allahhal szemben azt jelenti, hogy őszintén Allahért és a Prófétát (béke legyen vele ) követve imádni Allahot. Két kategóriája van, és közülük az első a magasabb szintű:

  • Úgy imádni Allahot, mintha látnánk. Ha valaki úgy imádja Allahot, hogy eszében tartja azt, hogy Allah közel van hozzá, a cselekedetei Ellőtte vannak és látja azokat, akkor ez maga után vonja az Allahnak való engedelmességet, és az Előtte való meghajlást, alázatot.

  • Úgy imádni Allahot, hogy teljesen meg vagyunk győződve arról, hogy Allah lát minket. Ha az ember eszében tartja ezt és ennek megfelelően cselekszik, akkor őszinte lesz Allahhoz, hiszen ez a tudat megvédi őt attól, hogy Allahon kívül a figyelme másra terelődjön vagy a cselekedeteivel mást akarjon, mint az Ő elégedettségét elnyerni.

 • Az ihszán a legmagasabb szintje a vallásnak. Azok, akik ezt elérik, mindenki mást megelőznek a jócselekedetekben, és nekik lesz a legmagasabb helyük a Paradicsomban.

 • Ha az ember úgy imádja Allahot, hogy tényleg megérti azt, hogy Ő látja és tudja minden tettét, titkát, a rejtettet, a láthatót, és Allah előtt nincsen semmi rejtve, sem a földön, sem az égben, akkor könnyebbé válik neki az alsóbb szintről feljutni a magasabbra, azaz mindig érezni azt, hogy Allah közel van a szolgájához, vele van – ez olyan, mintha az ember mindig látná Allahot.

 • Azt, hogy mikor jön el a Feltámadás Napja, nem tudja senki sem, kivéve a Magasságos Allah. Az az ember, aki azt állítja, hogy tudja, mikor fog bekövetkezni az Ítélet Nap, hazug és hitetlen.

 • Nem szégyen azt mondani valamiről, hogy nem tudjuk.

 • A Feltámadás Napjának azonban vannak előjelei, amelyek rámutatnak arra, hogyha közel van. Ezek közé tartoznak azok a jelek, amelyeket bemutat a hadísz: a szülőkkel szembeni tiszteletlenség és engedetlenség, amely odáig fajul, hogy a gyermek úgy bánik édesanyjával, mintha a rabszolgája lenne, a szegény, pásztorkodással foglalkozó beduinok leszármazottai pedig vetélkednek egymással a minél magasabb házak építésében, és a gazdagságban.

 • Az Óra hatalmasságára is rámutat a hadísz, valamint arra, hogy azért vannak előjelei, hogy az emberek felkészülhessenek.

 • A kérdést feltevő tanítója annak, aki hallja a választ. Hiszen Gábriel kérdezett és a Próféta (béke legyen vele ) azt mondta róla, hogy „eljött hozzátok, hogy tanítson titeket vallásotokra.”

 • Gábriel tanítóként érkezett a Prófétához (béke legyen vele ), és kérdéseket tett fel neki, majd minden egyes felelet után elmondta neki, hogy igazat szólt, ugyanis ő tisztában volt a helyes válasszal, ám azért cselekedett ekképpen, hogy a muszlimok is tanulhassanak. A kérdésfelelet módszer a tanítás egyik rendkívül hatásos módszere.

 • A vallás egymás feletti fokozatokból áll: Az iszlám, utána az imán, majd az ihszán.

 • A hadíszból megtudhatjuk, hogy a muszlimok különböző fokozattokon és szinteken állnak vallásuk terén, a hit pedig növekedhet és csökkenhet is az engedelmesség és az engedetlenség által.

 • A hadíszban Mohamed Próféta (béke legyen vele ) a „külső” cselekedetekkel magyarázta meg az iszlámot, a „belső” cselekedetekkel pedig az imánt, az ihszán pedig mind a külső, mind a belső jobbítása. Ezek együttese jelenti a vallást.

 • Allahnak az emberek iránti kegyelmessége és törődése mutatkozik meg abban, hogy többféleképpen közvetítette az útmutatást. Néha közvetlenül sugallt a Prófétának (béke legyen vele ), amelyből ő megértette, hogy isteni parancsról, útmutatásról van szó, és megértette mit kell cselekednie. Máskor egy angyal hozott szó szerinti Isteni kinyilatkoztatást. A harmadik kinyilatkoztatási forma, amikor Isten személyesen beszélt a Prófétával (béke legyen vele ) „függöny mögül” (azaz rejtetten). Allah azt mondja:

  „Az ember számára lehetetlen az, hogy Allah beszéljen vele. Ha csak nem sugallat útján, vagy függöny mögött vagy úgy, hogy követet küld, aki az Ő engedelmével sugallatot ad neki arról, amit Ő akar.” (Korán, 42:51)

 • Bár emberi érzékszervekkel nem lehet az angyalokat érzékelni, Allah parancsára emberi formát ölthetnek, és megjelenhetnek az előtt, akihez Allah küldi őket.

 • Az angyalok közül a muszlimok Gábriel angyalt különösen nagy szeretettel illetik, hiszen:

  • Ő az, aki közvetítette a kinyilatkoztatást Mohamed Prófétának (béke legyen vele ): „Bizony, ezt [a Koránt] a teremtmények Ura küldte le, a Hűséges Lélek hozta le a te szívedbe, hogy intő légy az intők között” (Korán, 26:192-194)

  • Allah a Koránban megdicsérte őt a legjobb dicsérettel és legszebb tulajdonságokkal írta le: „Bizony, nemes küldött szava ez, akinek hatalma van és a trónus Uránál méltósága, akinek engedelmeskednek ott, s aki megbízható” (Korán, 81:15-21)
   Gábriel angyalt Megbízható Léleknek (ar-Rouh al-emín), illetve Szent Léleknek (rouh al-Kudsz) nevezi a Korán: „s az bizony a Világok Urának a kinyilatkoztatása. Amit a Hűséges és Megbízható Lélek hozott le a te szívedbe, hogy az intők közül való légy!” (Korán, 26:192-194); „...s Jézusnak Mária fiának világos bizonyítékot adtunk és megszilárdítottuk őt a Szent Lélekkel.” (Korán, 2:87)

1 Bővebben lásd „Az iszlám pillérei” című könyvet.

2 Az bizonyos, hogy ha külön-külön van említve a két kifejezés, akkor egymás szinonimáikként használhatók. Ha az iszlámról beszélünk, akkor az magába foglalja az imánt is, és fordítva is igaz. Magától értetődik, hogy e két kifejezés összekapcsolódik, hiszen nincs imán iszlám nélkül és nincs iszlám imán nélkül.

3 Bővebben lásd „A hit könyve” című könyvet.

4 Ez annak a szükségességét mutatja, hogy minden utat el kell zárni a sátán előtt, aki lehangolja az embert. Ezért nem szabad átadni magunkat a sugalmazásának.

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink