15. hadísz - A hit ismertetőjeleiről

testver4Abu Hurejrára hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy Allah Küldötte – Allah dicsérete és békéje legyen vele – azt mondta: „Aki hisz Allahban és az Utolsó Napban, az mondjon jót, vagy hallgasson! És aki hisz Allahban és az Utolsó Napban, legyen bőkezű és nagylelkű a szomszédjával! És aki hisz Allahban és az Utolsó Napban, legyen bőkezű és nagylelkű a vendégével!” (al-Bukhári, Muszlim)

Tanulságok és hasznos tudnivalók:

 • Ez a hadísz felszólít minket arra, hogy ne feledjük, Allah mindig figyelemmel kísér minket, és megjutalmazza a hívőket, és hogy emlékezzünk a túlvilági életre.

 • Allahban és az Utolsó Napban való hit segítséget ad a jócselekedetek elvégzéséhez.

 • A cselekedetek a hithez tartoznak, a hit pedig általuk növekedhet és csökkenhet is.

 • A hívő csak a jót mondja. Hiszen a hithez tartozik jót mondani, ha jó a beszéd, és hallgatni, ha jó a hallgatás.

 • Allah Küldötte ( béke legyen vele ) mondta: „A szolga Allah elégedettségét nyeri el a kimondott szóval, amelynek jelentőségébe nem is gondolt bele, pedig emiatt Allah több fokkal emeli magasabbra őt. És a szolga Allah haragvását nyeri el a kimondott szóval, amelybe nem is gondolt bele, pedig emiatt a Pokolba zuhan.” (al-Bukhári)

 • A hadísz felhívja a figyelmet a hallgatás kötelességére abban az esetben, ha a mondanivaló önmagában rossz, vagy rosszak a következményei.

 • A hadísz buzdít a jó beszélgetésre és a hasznos párbeszédre, illetve figyelmeztet a rossz beszélgetés és a káros párbeszéd elkerülésére.

 • Allah Küldötte ( béke legyen vele ) mondta: „Az [Allah általi] megbocsátást eredményező dolgok közé tartozik az üdvözlés és a jó beszéd.” (asszilszilah asszahiha 1035)

 • Az iszlám minden olyan dologgal foglalkozik, ami hasznos és fontos az ember evilági és túlvilági élete szempontjából (például a beszéd és a hallgatás kérdése).

 • A hadísz utasít a nyelv megfékezésére, mert a nyelv feladata az Isten szolgálata, imádata, a Róla való megemlékezés, a szép beszéd és az, hogy kerülje a förtelmes beszédet, ahogy Allah Küldötte ( béke legyen vele ) mondta: „Ha valaki uralja (féken tudja tartani) azt, ami az állkapcsai között van, és azt, ami a lábai között van, az bejut a Paradicsomba.” (al-Bukhári) Ha nem indokolt a beszéd, akkor inkább hallgasson el az ember annak érdekében, hogy épen maradjon a hite, hiszen az angyalok feljegyzik az ember minden szavát. Allah azt mondta: „nem ejt ki egyetlen szót anélkül, hogy ne lenne (feljegyezni) kész őrző.” (Korán, 50:18)
  Ezért az ember arra törekedjen, hogy csak akkor beszéljen, ha jót akar mondani, mivel ez megerősíti a hitet és megőrzi a nyelvet.

 • Allah azt mondja: „Titkos tanácskozásaik nagyrészében semmi jó nincsen, kivéve annak [a szavában], aki alamizsnára szólít föl, vagy olyasmire, ami [erkölcsileg] helyes, vagy megbékélésre [hív] az emberek között. Ha valaki – Allah tetszését keresvén – ilyesmit tesz, annak [majdan] nagy fizetséget fogunk adni.” (Korán, 4:114)
  Tehát az emberek beszédében nincs semmi jó kivéve amit Allah említett. Abu ad-Dardától: Allah Küldötte ( béke legyen vele ) azt kérdezte: „Ne mondjam-e el nektek, melyik jobb a böjt, az ima és az adakozás fokánál? Azt felelték (a társai): De igen! Ó, Allah Küldötte! [Erre] azt mondta: Az egymás közötti viszony javítása. Bizony két ember viszonyának tönkretétele maga a leborotváló.” (szahíhul-dzsámi 2595)
  Egy másik hadíszban Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) úgy folytatta: „Nem mondom, hogy leborotválja a hajat, hanem leborotválja a vallást.” (al-Albáni, ghájatul-marám 414)
  Muszlim jegyezte le Umm Kulthúm bint Uqbától, aki hallotta Allah Küldöttét ( béke legyen vele ), amint azt mondta: „Nem az a hazug, aki a jobbítást célozza az emberek között, s jót mond és jót ad át.” – Ha a nyelv el van foglalva az istenemlegetéssel, akkor nem lesz mással elfoglalva. Ezért a muszlim nyelvének a dicséret és a dicsőítés szavaival kell elfoglaltnak lennie.
  A Magasztos Allah azt mondta: „Ó ti, akik hisztek! Emlékezzetek meg Allahról gyakori megemlékezéssel!” (Korán, 33:31)
  „Egy férfi azt mondta a Prófétának ( béke legyen vele ): – Ó, Allah Küldötte! Bizony az iszlám rítusainak száma már igen nagy (s nehezen igazodom ki). Tudass hát velem egy olyat, amihez ragaszkodhatom! Ő pedig így felelt: – Nyelved ne szűnjön meg Allahról megemlékezni!” (at-Tirmidi)

 • A szomszéd tisztelete az iszlám egyik jelentős erkölcsi tanítása. A szomszéddal bőkezűnek és nagylelkűnek kell lenni, szépen kell beszélni vele, segíteni kell neki abban, ami hasznára van vallását és evilági életét tekintve, valamint nem szabad ártani neki, sem családjának. Allah Küldötte ( béke legyen vele ) azt mondta: „Allah előtt a baráttok közül az a legjobb, aki a barátjához a legjobb, és Allah előtt a szomszédok közül az a legjobb, aki a legjobb a szomszédjához.” (At-Tirmidi)

 • Allah Küldötte ( béke legyen vele ) megerősítette, hogy a rossz szomszéd meg van fosztva a hit kegyétől, amikor azt mondta: „Allahra! Nem hívő! Allahra! Nem hívő! Allahra! Nem hívő!” Megkérdezték a Prófétától ( béke legyen vele ): „Allah Küldötte, ki az?” Azt felelte: „Az, akinek igazságtalanságától (gonoszságától) tart a szomszédja.” (al-Bukhári, Muszlim)
  Sőt a rossz szomszéd meg van fosztva a Paradicsomtól. Egyszer azt mondták a Prófétának ( béke legyen vele ), hogy van egy nő, aki éjszaka imádkozik, nappal böjtöl, és jót cselekszik, adakozik, de bántja szavaival a szomszédjait. Allah Küldötte ( béke legyen vele ) azt mondta: „Nincs semmi jó őbenne (nincs jótette), ő a Tűz lakói közül való.” Azt mondták neki: Van egy másik nő, aki elvégzi az előírt imádkozásokat, és aludttejet ad adományként, és nem bánt senkit. Allah Küldötte ( béke legyen vele ) azt mondta: „Ő a Paradicsom lakói közül való.” (al-Bukhári)

 • A vendéggel is bőkezűnek és nagylelkűnek kell lenni az üdvözlésttől a rendelkezésre álló ételből való megvendégeléséig.

  • Allah Küldötte ( béke legyen vele ) azt mondta: „Aki hisz Allahban és az Utolsó Napban, legyen bőkezű és nagylelkű vendégével a jutalmát illettően.” Megkérdezték (a társai): És mi a jutalma, ó Allah Küldöttte? Azt felelte: „Egy nap, és egy éjszaka, a vendégül látás pedig három napra szól. Ami ezen felül van az adomány.” (al-Bukhári, Muszlim) És azt is mondta: „A vendég fogadása egy éjszakára kötelessége minden muszlimnak.” (al-Bukhári)

  • A muszlim embernek attól sem kell tartania, ha a vendég meglepetésszerűen érkezik, hiszen Allah Küldötte ( béke legyen vele ) azt mondta: „Kettőnek étele elegendő három számára, három étele pedig elegendő négy számára.” (al-Bukhári, Muszlim)

 • A szomszéd és a vendég tiszteletére való utasítás rámutat, hogy eleget kell tenni a másokat megillető jogoknak, és világossá teszi, hogy milyen magas az ember rangja az iszlámban.

 • A hadísz általánosságban a bőkezűségre és a jólelkűségre buzdít. Egyszer egy ember megkérdezte Allah Küldöttét ( béke legyen vele ) arról, hogy melyik cselekedet a legjobb az iszlámban. Ő így felelt: „Enni adni [az embereknek], és mindenkit köszönteni, akár ismerős, akár nem.” (al-Bukhári, Muszlim)

 • Egy másik hadíszban Allah Küldötte ( béke legyen vele ) azt mondta: „Aki hisz Allahban és az Utolsó Napban, legyen bőkezű és nagylelkű vendégével! És aki hisz Allahban és az Utolsó Napban, ápolja a rokoni kapcsolatot! És aki hisz Allahban és az Utolsó Napban, az mondjon jót, vagy hallgasson!” (al-Bukhári, Muszlim)
  A rokonokkal való kapcsolattartásra vonatkozóan számos Korán-idézet került kinyilatkoztatásra, amelyek mind-mind a rokonság iszlámban betöltött rangját bizonyítják, és amelyek ösztönzik a muszlimokat a rokonsággal való jóságra, és óva intenek jogaik megsértésétől: „S féljétek Allahot, Akire hivatkozva kérdőre vonjátok egymást, és a rokonságot (óvakodjatok a kapcsolatok megszakításától).” (Korán, 4:1)
  „És elrendelte Urad, hogy ne szolgáljatok mást, csupán Őt és [hogy bánjatok] szépen a szülőkkel!” (Korán, 17:23)
  „És add meg a rokonnak azt, ami megilleti, és a szegénynek, és a [nincstelen] átutazónak, és ne költekezz pazarlással!” (Korán, 17:26)
  „és szolgáljátok Allahot, és ne tegyetek semmit se társként Mellé és [viselkedjetek] szépen a szülőkkel, a rokonokkal, az árvákkal, a szegényekkel, azzal a szomszéddal, aki rokon, és azzal is, aki idegen, és azzal is, aki barát, és a [nincstelen] átutazóval!” (Korán, 4:36)
  Abu Ajjúb al-Anszárira való hivatkozással jegyezték fel, miszerint egy férfi azt mondta: Ó Allah Küldötte, közölj velem egy olyan cselekedetet, amely bejuttat a Paradicsomba és eltávolít a Tűztől! A Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Allahot imádod egyedül, és nem teszel semmit se társként Mellé, betartod az imát, megadod a zakát adományt, és megtartod a kapcsolatot a rokonokkal.” (al-Bukhári, Muszlim)
  Anasz ibn Málikra hivatkozva jegyezték fel, hogy Allah Küldötte ( béke legyen vele ) azt mondta: „Aki azt szeretné, hogy bőséges legyen az ellátása, és hosszú legyen az élete, az tartsa rokonaival a kapcsolatot.” (al-Bukhári, Muszlim)
  Egy másik hadíszban Allah Küldötte ( béke legyen vele ) azt mondta: „Nem lép be a Paradicsomba olyan, aki megszakítja kapcsolatát rokonaival.” (al-Bukhári, Muszlim)
  És azt is mondta ( béke legyen vele ): „Bizony a könyörület nem bocsáttatik le olyan népre, amelyben van, aki megszakítja a kapcsolatot rokonaival.” (Al-Bukhári), sőt Allah Küldötte azt mondta még: „Nincs olyan bűn, amely jobban rászolgálna arra, hogy a büntetése előre legyen hozva az evilágba – a túlvilágra tartogatott mellett –, mint a rokkoni kapcsolat megszakítása és az igazságtalanság.” (Abu Dáúd, at-Tirmidi, ibn Mádzsah, Ahmed)

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink