Abdulmajid Al-Zindani: Az elszámolás közeledte (A hit útja 15. rész)

foldTe józan eszű ember! Azért van szükséged a hitre, hogy megmentsd magad a Pokoltól és bejuthass a Paradicsomba. Azért, mert Allah nem teszi egyenlővé a hitetlen és a hívő ember munkáját.


Azért, mert az egek és a föld Teremtője fel fogja állítani az igazság mérlegét, és azon mindenki megmérettetik. Azért, mert az, Aki megteremtett, nem hagy téged elveszni, semmivé lenni.
Azért, mert a földi élet teremtésében rejlő valódi bölcsességet csak akkor fogjuk pontosan megismerni, amikor már a következő életben leszünk, s a föld megmutatja a benne őrzött dokumentumokat. Allah azt mondja a Koránban:

„Azon a napon elmondja a híreit [a föld], mivel a te Urad sugallatot adott neki. Azon a napon az emberek külön-külön jönnek elő, hogy lássák tetteiteket.”1 (Korán 99:4-6)

Az ember céljai, vágyai nem teljesülnek az evilági életben, csak a túlvilágon. A Teremtő küldötteket küldött a földre és bizonyítékokkal erősítette meg őket. Ők elmondták nekünk a jövőt – sugallat által –, a hitetlenek jövőjét, hogy a Pokolba kerülnek, melynek a tüzelőanyagai emberek és kövek. Ahogyan elmondták azt is, hogy a hívőknek nagy lesz a jutalmuk a Paradicsomban, amely olyan széles, mint a föld és az egek együttvéve.
Mohamed Próféta (béke legyen vele), a Próféták Pecsétje (Allah utolsó küldötte) tudósított minket arról, hogy már közel van az Elszámolás Napja és annak jeleiről is beszélt. Ezeknek a jeleknek a Próféta életében még nyoma sem volt, de mi már sokat láthatunk közülük. Régen a legtöbb ember el sem tudta képzelni, hogy azok a dolgok, amelyekről a Próféta beszélt, valaha be fognak következni. Bizony már sok be is következett és a többi is el fog jönni ugyanúgy, ahogyan látni fogják a Paradicsomot a hívő emberek és a Poklot a hitetlenek.
A következőben felsorolunk néhány jelet, amelyekről a Próféta (béke legyen vele) hírt adott. Ezek a jelek általában az emberek elromlásáról, a kísértések megjelenéséről, és Allah útmutatásától, illetve a küldöttek útjától való eltávolodásról szólnak:

•    1.    „A rabszolganő úrnőjét szüli” (Muszlim): Ibn Hadzsar ezzel kapcsolatba azt mondta, hogy annyira elterjed a szülőkkel szembeni engedetlenség, hogy a gyerek úgy bánik a szüleivel, mint a rabszolgával, megalázza, szidja és megveri. Azt is jelentheti, hogy annyira fordítva lesznek a dolgok, hogy a jól és helyesen cselekvő ember a társadalomban alul marad, míg a rossz és aljas ember felemelkedik.
•    2.    „A mezítelen lábúak, a mezítelen testűek (akik másra vannak utalva), a szegény pásztorok magas épületeket építenek.” (al-Bukhári és Muszlim) Most már saját szemünkkel láttuk az olajat a pásztorok földjéből feltörni, majd ezt követően kezdtek meglehetősen magas épületeket építeni.
•    3.    „Az Óra előtt vannak napok, amikor nagy a tudatlanság, kevés a tudás és sok a gyilkosság.” (al-Bukhári és Muszlim)
•    4.    „Az Óra jelei közül való, hogy felemelkedik a tudás,2 elterjed a tudatlanság, a paráznaság, elterjed a borívás, kevesen lesznek a férfiak és sokan lesznek a nők olyannyira, hogy ötven nőre jut egy gondoskodó.” (al-Bukhári és Muszlim)
•    5.    „Sok lesz a földrengés. Gyorsan múlnak az évek (nem lesz áldás az időn, az év olyan lesz, mint a hónap és a hónap olyan, mint a hét stb.), elterjed a kísértés.” (al-Bukhári)
•    6.    Nem a megfelelő emberek kapnak hatalmat. Egyszer megkérdezték a Prófétát az Óra bekövetkezéséről, mire ő azt mondta: „Ha elvész a hűség, akkor várd az Órát!” Azt kérdezték (a társai): „Hogy vész el?” Azt válaszolta: „Ha a hatalmat nem a megfelelő embereknek adják, akkor várd az Órát!” (al-Bukhári)
•    7.    Annyira elterjed az igazságtalanság a végső időkben, hogy azok az emberek, akiknek eredetileg a feladatuk a biztonság megőrzése, igazságtalanokká válnak és ostorokkal verik az embereket. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „[Az én vallási közösségemből] két csoport, [azok közül] akiket még nem láttam, a Pokolban lesz: az egyik, melynél ökörfarokhoz hasonló korbácsok vannak és azzal verik a népet, a másik a nők, akik felöltözve is meztelenek, hajlongók és a fejük olyan, mint a teve púpja.” (Muszlim)
A nők esetében – a sok ruha ellenére – a meztelenkedés megfigyelhető napjainkban. A szűk ruhák a nőt olyanná teszik, mintha meztelen lenne; a könnyed, lenge ruhák pedig sokkal inkább felfedik a testet, mintsem eltakarnák; a rövid ruhák viszont igen nagy részt a női testből fedetlenül hagynak.
•    8.    A Próféta béke legyen vele) azt mondta: „Az Óra közeledésének jelei közül való az, hogy az üdvözlés csak az ismerősekre korlátozódik, s annyira elterjed a kereskedés, hogy a feleség segíti a férjét a kereskedésben, megszakítják a rokonsági kapcsolatokat, terjed a hamis tanúskodás és az igaz tanúskodás elrejtése, elterjed a toll szerepe.” (a hiteles hadíszok láncolata 647)
•    9.    Tudományos fejlődés vallási tudatlanság mellett. Régen, hogy ha sok ember tudott olvasni, az a vallásjog ismeretére utalt. Ha sok ember volt, aki felelősséget tudott vállalni, szintén jó jelnek számított. Most pont a fordítottja figyelhető meg. Erről a Próféta béke legyen vele) azt mondta: „A Feltámadás Napja közeledésének a jelei között van az, hogy sok olvasott ember lesz sok tudatlansággal és sok alkalmas ember lesz, de csak kevesen vállalnak felelősséget.”
•    10.    Csodálatos dolgok megjelenése, amelyeket korábban elképzelni sem lehetett. Korunk, amelyben élünk a csodák, a feltalálások, az elvek és az erkölcsi érzületek ideje. Ebben az időben már nagy dolgokat láttunk, amelyeket azelőtt elképzelni sem lehetett. Ezekről a dolgokról a Próféta már beszélt nekünk: „Addig nem jön el a Feltámadás Napja, amíg nem láttatok olyan nagy dolgokat, amelyeket még nem láttatok soha és nem is gondoltatok rájuk.” És azt is mondta: „Mielőtt eljön a Feltámadás Napja, olyan nagy dolgokat fogtok látni, amelyeket tagadni fogtok. S akkor azt fogjátok kérdezni: Mesélték-e már nekünk ezeket a dolgokat? Ha látjátok ezeket, akkor emlékezzetek meg Allahról és tudjátok meg, hogy az lesz a Feltámadás Napjának kezdete!”
•    11.    A házak díszítése, ahogyan a ruhákat szokták. Senki sem hitte régen, hogy az emberek sokat fognak költeni a házak díszítésére, mivel az igen sok pénzbe kerül. Most már látjuk a díszített házakat pontosan úgy, ahogyan a Próféta (béke legyen vele) mondta: „Addig nem jön el az Óra – a Feltámadás Napja – amíg az emberek olyan díszített házakat nem építenek, mint a szépen díszített ruhák.”
•    12.    A kutyák nevelése, a gyereknevelés gyűlölete és bűnös dolgok megjelenése. Így szólt a Próféta: „Ha közeledik az Idő (vége) az embernek kedvesebb lesz kutyát nevelni, mint a saját gyerekét, s nőni fog a törvénytelen gyerekek száma.”
•    13.    A férfiak nőkhöz és a nők férfiakhoz való hasonlítása. A Próféta (béke legyen vele) szólt erről és tudatta, hogy ez az Óra közeledtének jelei közül való: „Az Óra közeledésének a jele, hogy a férfiak a nőkhöz kezdenek hasonlítani, míg a nők a férfiakhoz.”
•    14.    A földrészek közeledése egymáshoz. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Nem jön el a Feltámadás Napja addig, amíg nem rövidül az idő és össze nem zsugorodik a Föld.” A Föld már összezsugorodott, ugyanis a világűrből már egyszerre látszik az egész. A távolságok is nagyon lerövidültek, amely szintén a föld zsugorodását jelenti. A hangok is mindenhonnan, igen messzi távolságról hallhatók, s ez is a föld összezsugorodását jelenti. Mindez a Feltámadás Napjának jelei közé tartozik, ahogyan a Próféta (béke legyen vele) mondta.
•    15.    Az emberek kívánják a halált.
•    16.    Mohamed Próféta (béke legyen vele) küldetése. „Én és az Óra úgy küldettünk el, mint ez a kettő. S a mutató- és a középső ujját mutatta.” (al-Bukhári és Muszlim) Ez azt jelenti, hogy Mohamed Próféta (béke legyen vele) küldetése és az Óra között nincs más Próféta. Az Óra követi őt, tehát az az ő küldetése után következik be.
•    17.    Megjelennek a hazug térítők. Mindegyik azt állítja magáról, hogy ő Isten prófétája. Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Nem fog bekövetkezni az Óra, amíg közel harminc hazug nem jelenik meg azt állítva, hogy ők Allah küldöttei.” (al-Bukhári) Ez azt jelenti, hogy közel harminc ember – néhány hadísz szerint pontosan huszonheten vannak, közülük négy nő – azt állítja magáról, hogy ő próféta. Kísértést okoznak, sok ember követi őket és hisz nekik.
•    18.    A hold kettéhasadása: Ez már Mohamed Próféta (béke legyen vele) idején bekövetkezett és Allah hírt adott róla a Koránban:
 
„Közel van immár az Óra és kettéhasadt a Hold. Ha azonban (csodás) jelet látnak, elfordulnak és azt mondják: Hatalmas varázslat!” (Korán 54:1-2)

Ezek azok a jelek, amelyeket már tapasztalhatunk és ezekről szólnak azok a prófétai hagyományok is, melyek az idő végének közeledését jelzik, századokkal korábban értesítve arról az emberiséget. Mindez arra kell, hogy ösztönözze az ép eszű embert, hogy elgondolkozzon ezeken a jeleken és a világon, melyben él.

 

Lábjegyzet:

1.    Azon a napon a föld is tanúságot tesz, mit tettek az emberek a felszínén. A Próféta (béke legyen vele) azt recitálta: „Azon a napon elmondja híreit” s hozzáfűzte: „Vajon tudjátok-e mik a hírei?” „Allah és az Ő küldötte biztosan jobban tudják.” – válaszoltak. „Az ő hírei azok: midőn tanúságot tesz minden egyes szolgáról és szolgálónőről, mit is tett, követett el a felszínén [a földnek]. És azt mondja: „Ezt és ezt tette, ezen és ezen a napon. Ezek az ő hírei.” – mondta a Próféta (béke legyen vele). (Ahmed, at-Tirmidi, an-Naszái)

 

A világ és annak valósága...

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink