Az ideális muszlim nő 7. rész - Allahnak való megfelelés

idealis-muslima-7

Nem fog kezet egy nem mahram férfival
Természetes, hogy egy muszlim nő, aki nem keveredik a férfiakkal, nem akar kezet fogni bárkivel, aki nem a mahramja. A Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) tanítását és példáját követve, Bukhari számol be arról, hogy ’Aisha (Allah legyen elégedett vele) azt mondta:
„Amikor a hívő nők hidzsrát végeztek a  Prófétához (Béke és Áldás Legyen Vele), ő megvizsgálta és tesztelte őket a következő aja-nak megfelelően:
"Ti hívők! Ha hívő nők vándorolva jönnek hozzátok, vessétek alá őket próbának!" (Qur'an 60:10)


Bárki aki elfogadta ezeket a feltételeket amik a hívő nőre vonatkoznak, ezáltal elfogadja hűségesküjüket is. Amikor Allah küldötte (Béke és Áldás Legyen Vele) elfogadta a szavukat, azt mondta nekik: ’Mostmár elmehettek, mert elfogadtam a hűségeskütöket. Allahra, a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) keze soha nem érintette egy nő kezét; a hűségesküjüket csak szóban fogadta. Allahra, a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) soha nem szabott semmilyen egyéb feltételt a nők számára mint amit Allah parancsolt neki, és amikor jóváhagyta a hűségesküt, azt mondta: ’Elfogadtam a hűségesküdet szóban’”.

Nem utazik egyedül csakis mahrammal
Az Iszlám egyik nőkkel kapcsolatos rendelkezése az, hogy a nőnek nem szabad mahram nélkül utaznia, mert az utazás tele van veszélyekkel és nehézségekkel, és nem jó, ha egy nő mindezzel egymaga néz szembe. Ezért szüksége van egy mahramra, aki megvédi, és vigyáz rá. Ezért a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) megtiltotta a nőknek, hogy mahram nélkül utazzanak, mely pedig számos hadíszban olvasható, de itt most megelégszünk azzal, hogy csupán kettőt idézzünk:  

“Egy nőnek nem szabadna három napig egyedül utaznia, csakis egy mahrammal”
“Nem megengedett egy nőnek aki hisz Allahban és az utolsó napban, hogy mahram nélkül menjen olyan utakra aminek a megtétele gyalogosan több időbe telik, mint három nap.”

idealis-muslima-7aEbben a témában minden hadísz kijelenti, hogy egy mahram férfi jelenléte a feltétele annak, hogy a nő utazhasson, kivéve a kényszerhelyzeteket. Ezeket a tudósok kisebb-nagyobb eltérésekkel már leírták.

Íly módon a muszlim nő valóban engedelmeskedik Allahnak, követve ez Ő parancsait, figyelembe véve az Ő tiltásait vagyis elfogadva az Ő rendelkezéseit. Ragaszkodik az iszlám tanításaihoz és türelemmel viseli mindazokat a nehézségeket amelyek az Allahnak való engedelmességkor felmerülhetnek, még akkor is, ha ezen tanítások közül sok ellenkezik az elterjedt társadalmi eszmékkel. Szíve reménnyel teli, miszerint legvégül majd sikeres és győztes lesz, mint ahogyan a Koránban is meg van írva:
"A korra. Az emberek vesztesek, kivéve azok, akik hisznek, és jótetteket cselekszenek és az igazságot és az állhatatosságot kötik egymás lelkére."(Qur'an 103:1-3)

Elfogadja Allah akaratát és utasításait

A muszlim nő engedelmeskedik Ura parancsainak, és elfogadja az Ő akaratát és utasításait, mert a hit, az engedelmesség, a taqwa (istenfélelem) és az igazságosság legnagyobb jele egy emberben. Ezért az a muszlim nő, akit az iszlám tanításai vezetnek, mindig elfogadja azt ami történik vele az életben, legyen az jó vagy rossz, mivelhogy az elfogadás mindig jó neki, ahogyan a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) is kifejtette:
„Mily csodálatosak a muszlim ügyei! Minden ügye jó. Ha könnyebbséget tapasztal, hálás, és jó az neki. Ha pedig nehézséget tapasztal, türelemmel és állhatatossággal viseli, és az is jó neki.”

A muszlim nő meg van győződve afelől, hogy ami ebben az életben éri őt, azt nem kerülheti el, ill. azt is tudja, hogy amit Allah nem rendel el, azt (Allahon kívül) senki nem változtathatja meg. Minden az Ő akarata és rendelkezése szerint történik, ezért van az, hogy a muszlim nő minden dolga jó. Ha valami jó történik vele, kifejezi Allah, A Nagylelkű Adakozó iránti őszinte háláját, és a hálaadók, engedelmesek és sikeresek közé való lesz. Ha pedig valami rossz történik vele, türelemmel viseli azt és állhatatossággal, és a türelmesek, a kárpótoltak és a győztesek közé való lesz.

A muszlim nő ezzel a mély hittel és nyugodt lélekkel néz szembe az élet hullámhegyeinek és hullámvölgyeinek. Türelmesen az Ő segítségét keresi az imában, és reméli hogy mindezért majd egykor jutalmat fog kapni Tőle. Kifejezi Allah akarata iránti háláját, ahogyan azt al-Khansa' is tette amikor meghallotta a hírt a négy fiáról, és azt mondta:
„Hála legyen Allahnak, aki megtisztelt engem az ő mártírságukkal. Remélem, hogy végül Allah majd összegyűjt minket Kegyelme alatt.”
Elmegy azokra a helyekre ahol rendszerint imádkozni szokott, és Allah segítségét keresi türelmesen, és imádkozva, mint ahogyan Asma’ bint ’Umays is tett amikor katasztrófák és tragédiák sora sújtotta őt. Elvesztette első férjét, Ja`far ibn Abi Talib-ot (Allah legyen elégedett vele), majd a második férjét is, Abu Bakr al-Siddiq-ot (Allah legyen elégedett vele), és fiát Muhammad ibn Abi Bakr-t (Allah legyen elégedett vele). Sok egyéb példa is van a történelemben olyan nőkről akiknek volt hitük, és akik a nehézségekben tanusított lelkierejükért és türelmükért jutalmat reméltek Allahtól. És valóban, Allah nagyon megjutalmazza majd őket:
"Az állhatatosak a nekik járó teljes fizetséget kapják meg mérték nélkül." (Qur'an 39:10)

Megbánással fordul Allahhoz
Van, hogy a muszlim nő hanyaggá válik és letér az igaz útról, így nem tesz eleget az Iszlám gyakorlásának, és nem illik rá már a “hívő  muszlim nő” kifejezés. Azonban hamarosan észreveszi hibáját, megbocsátást keres a hibáiért vagy hiányosságaiért, és visszatér Allah védelmébe:

"Azok, akik istenfélők, ha a sátán (sugallata) érinti meg őket, akkor emlékezzenek meg Allahról, és íme ismét tisztán fognak látni!"
(Qur'an 7:201)

A szívet, amely csordultig van az Allah iránti szeretettel és félelemmel, nem kerítheti hatalmába a hanyagság. Azok akik Allah parancsait és utasításait figyelmen kívül hagyják, tévútra jutnak. Az őszinte muszlim nő szíve mindig buzgó a megbánásra, és a megbocsátásra, és örömmel követi Allah útmutatását.  

Felelősséget érez családtagjai iránt
A muszlim nő családtagjai iránti felelőssége Allah szemében nem kevesebb,

t a férfié. A nő felelőssége valójában még nagyobb is mint a férfié, mert a legtöbb időt ő tölti a gyerekekkel, és ő az aki ismeri a titkaikat: elmondhatnak neki olyan dolgokat amit nem osztanak meg édesapjukkal. A muszlim nő érzi ezt a felelősséget mindig amikor a Próféta (Béke és Áldás Legyen Vele) szavait hallja:

“Mindannyiótok pásztor, és mindannyiótok felelős a saját nyájáért. A vezető pásztor, és felelős a nyájáért; a férfi pásztora családjának, és felelős nyájáért, a nő pásztora férje házának, és felelős nyájáért; a szolga pásztora gazdája vagyonának, és felelős érte. Mindannyiótok pásztor, és felelős a nyájáért.”

idealis-muslima-7c

Ez a felelősségérzet folyamatosan motiválja a muszlim nőt, hogy helyrehozzon minden hibát és hiányosságot amit lát a családja viselkedésében. Egy nő nem huny szemet semmilyen (Iszlámtól való) eltérés, gyengeség, vagy hanyagság felett a családjában vagy otthonában, csakis akkor, ha híján van a vallásosságnak, ez esetben viszont a személyisége gyenge, felfogóképessége pedig hiányos.

Leginkább az érdekli, hogy Allahnak örömet okozzon

Az igaz muszlim nő minden dolgában mindig azt keresi, hogy hogyan tudna Allahnak örömet okozni. Ezért mindent amit tesz mindig ez alá a pontos mérce alá helyezi, és ennek megfelelően fogja megőrizni vagy félredobni a világban lévő szokásokat.

Bármikor is konfliktus adódna aközött ami Allahnak tetsző, (örömet okoz) és aközött ami másoknak tetszik, ő azt választja ami Allahnak kedves, mindenféle tétovázás vagy vita nélkül, még akkor is, ha ezzel megharagít másokat. Azért teszi ezt, mert az Iszlám megértésével és megismerésével, és a saját józan eszére hagyatkozva tudja, hogy az embereknek való megfelelni akarás egy olyan cél, amit soha nem lehet elérni, és ami csak Allah haragját hozhatja magával. A Próféta (Béke és Áldás legyen Vele) mondta:

“Bárki aki Allahnak akar megfelelni, kockára téve ezzel azt, hogy visszatetszést okoz az emberek között, arról Allah gondoskodik majd és megvédi őt az emberektől. Azonban bárki aki az embereknek akar megfelelni, kockára téve ezzel azt, hogy Allah haragját maga ellen fordítja, Allah elhagyja azt, hogy gondoskodjanak róla az emberek."
Ha a cselekedeteit ilyen precízen mérlegre teszi, az Egyenes Ösvény jól láthatóan ki lesz táblázva a muszlim nő számára. Tudni fogja hogy mit tehet meg és mit kerüljön el, mert csalhatatlan irányadója az Allahnak való örömokozás. Ezért a muszlim nő élete szabad lesz azoktól a képtelen ellentmondásoktól, amelyek oly sokakat elcsábítottak már azok közül akik eltértek allah útmutatásától.

Vannak nők akiket látni tökéletesen imádkozni, de sokszor követik saját vágyaikat és eltérnek a helyes útról. Társadalmi összejöveteleken pletykákban, rágalmazásban, kritizálásban, és olyan emberek elleni konspirációban vesznek részt, akiket nem szeretnek, és szavakat adnak a szájukba, hogy rossz hírüket keltsék. Ezek az emberek hitbéli gyengeségben szenvednek, és képtelenek megérteni ennek a mindent magába foglaló vallásnak amit maga Allah nyilatkoztatott ki, az igaz voltát. A vallás célja pedig nem más, mint hogy (Allah parancsainak engedelmeskedve, és a Próféta viselkedését követve) vezesse az emberiséget az élet minden területén legyen az bár nyilvános vagy magánügy, és hogy mindezzel az emberek Allah örömét kereshessék.

Vannak nők, akik engedelmeskednek az Ő akaratának egyes dolgokban, míg másokban nem, hanem inkább a saját önfejűségük és vágyaik vezérlik őket. Ezek a nők olyanok mintha fél muszlimok lennének. Azoknak az embereknek kettéhasadt személyisége akik eltértek az iszlám útmutatásától az egyik legveszélyesebb pszichológiai és szellemi rendellenesség, amivel a modern embernek szembe kell néznie. 

idealis-muslima-7e

Megérti mit jelent valójában Allah szolgájának lenni

Az igaz muszlim nőben megvan az a szilárd meggyőződés, hogy Allah azért teremtette, mert Neki fontos célja van vele az életben. Ezt pedig Allah így nyilatkoztatta ki a Koránban:

"A dzsinneket és az embereket azért teremtettem, hogy engem szolgáljanak." (Qur'an 51:56)

Az élet a muszlim nő számára nem arra való, hogy csupán házimunkával, vagy az evilági élet szépségeinek élvezésével töltse; az élet fontos küldetés, amelyben minden hívőnek felelősséget kell vállalnia úgy, hogy úgy éli az életét hogy igaz és őszinte imádója lesz Allahnak. Ez pedig csak úgy érhető el, hogy a muszlim nő ellenőrzi minden tettében szándékot, hogy megbizonyosodjon róla, hogy valóban Allahért cselekszik e. Az iszlám szerint minden cselekedetnél a szándék számít, mint ahogyan Allah küldötte (Béke és Áldás Legyen Vele) is mondta:
“Minden cselekedet csakis a szándék szerint lesz megítélve, és minden ember a szándéka szerint lesz megjutalmazva. Ezért az, aki Allahért, és az Ő Prófétájáért (Béke és Áldás Legyen Vele) emigrált Mekkából Medinába, annak az emigrálása Allahért és az Ő Prófétájáért (Béke és Áldás Legyen Vele) történt. Az pedig, aki valamilyen világi okból, vagy házasság miatt emigrált, annak az emigrálása azért történt."

Ezért a muszlim nő állandóan imádja Allahot, ami minden cselekedetét áthatja mindaddig, amíg megvizsgálja szándékát, és megbizonyosodik róla, hogy Allah akaratának megfelelve végzi a küldetését az evilágon. Ezért az igaz muszlim nő akkor is Allahot imádja amikor kedvesen és tisztelettel bánik a szüleivel, amikor jó felesége a férjének, amikor gondoskodik a gyermekei neveléséről, és oktatásáról, amikor a házimunkáit végzi, vagy amikor ápolja a rokoni kapcsolatokat, stb., mindaddig amíg minden dolgát az Allahnak való engedelmesség, és a neki való szolgálat irányítja.

 

idealis-muslima-7d

Forrás: Dr. Muhammad Ali al-Hashimi - The Ideal Muszlimah

angol nyelvből fordította: Kareemah testvérünk

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink