Az ideális muszlim nő 1. rész - A muszlima és az Ura

Az ideális muszlima - 1. rész

Asszelamu aleykum kedves Testvéreink,

Bizonyára sokan olvastátok a Magyarországi Muszlimok Egyháza által kiadott, " A muszlim személyisége" című, masa Allah nagyszerű könyvet. Ugyan ebben a témakörben a szerző, Dr. Muhammad Ali al-Hashimi írt egy kifejezetten nők számára készült könyvet is, ami a muszlim nők életvezetéséhez ad segítséget. Kareemah testvérünk volt olyan kedves, hogy - ha Isten módot és lehetőséget ad számára - fejezetről fejezetre átsegít minket a nyelvi nehézségeken, és magyar nyelvre ülteti az angolul hozzáférhető művet. Most cikksorozatunk első részét olvashatjátok, amit Kareemah szabadideje ütemében folytatunk majd a továbbiakban, egészen a könyv végéig - insa Allah. Ezúton is köszönjük Testvérünk fáradozását. Allah segítse és vezesse munkájában és adjon áldást jótetteiért!

 

 

AZ IDEÁLIS MUSZLIMA

A muszlima és az Ura

 

A hívő nő éber

A muszlim nő egyik legkiemelkedőbb ismertetőjele az Allahba vetett mély hite és az az őszinte meggyőződés, hogy bármi is történjék a világegyetemben, és jusson neki bármilyen sors, ez mind csak Allah akaratának és döntésének eredménye. A muszlim nő hiszi egyrészt azt, hogy ami ebben az életben éri őt, azt nem kerülheti el, másrészt azt, hogy amit Allah nem rendel el, azt (Allahon kívül) senki nem változtathatja meg. Az ember ebben az életben nem tehet mást, mint törekszik a helyes útra és jócselekedeteket végez – elvégzi az előírt kötelességeket, betartja a vallás pilléreit és önkéntes tetteket végez – bármilyen tőle telhető módon. Minden bizalmát Allahba helyezi, aláveti magát Allah akaratának, és hiszi, hogy mindenkor szüksége van Ura segítségére és támogatására.

Hádzsar története a muszlim nő számára az egyik legcsodálatosabb példája az Allahba vetett hitnek és őszinte bizalomnak. Ábrahám (Béke legyen vele) otthagyta őt a Ka’bah-nál Mekkában Zamzam kútjánál abban az időben, amikor sem emberek, sem víz nem volt arrafelé. Csecsemő fiát, Isma’il-t kivéve senki sem volt Hádzsarral. Ő nyugodtan, a pánik apró jele nélkül kérdezte Ábrahámtól: „ó Ábrahám, Allah parancsára teszed ezt?” Ábrahám (Béke legyen vele) azt mondta „Igen!”. Reakciója tükrözi, hogy elfogadta sorsát, ugyanakkor optimista is volt: „Akkor nem fog magunkra hagyni minket” (Al Bukhari, Kitab al-Anbiya)

Ez egy különösen nehéz helyzet volt: egy férfi otthagyta feleségét és újszülött fiát egy kopár vidéken, ahol nincsenek sem növények, sem víz, sem emberek, és visszament a távoli Palesztina földjére. Semmi mást, csak egy zsák datolyát és egy vízzel teli bőrtömlőt hagyott ott nekik. Ha Allahba vettet mély hite és bizalma nem töltötte volna be Hádzsar szívét, nem tudott volna egy ilyen nehéz helyzetben helyt állni; nyomban összeomlott volna, és nem vált volna azzá a nővé, akinek a nevét éjjel és nappal említik akik zarándokútra és ’umrah-ra mennek Allah házába minden egyes alkalommal amikor Zamzam tiszta vizét isszák és a Szafa’ és Maruah hegyek között futnak ahogyan Hádzsar tette azon az embert próbáló napon.

Ennek a mély hitnek és tudatosságnak meglepő hatása volt a muszlim férfiak és nők életére: felébresztette lelkiismeretüket és emlékeztette őket arra, hogy Allah lát és tud minden titkot, és hogy legyen az ember bárhol, Allah vele van. Semmi sem adhat világosabb képet erről az Istentudatosságról és Istenfélelemről mint annak a muszlim lánynak a története, akiről a ”Sifat al-Safwah és Wafayat al-A'yan” könyvben és Ibn al-Jawzi “Ahkam al-Nisa” könyvében idézve olvashatunk. (441,442 old.):

Abdullah ibn Zayd ibn Aslam az apjától, aki az apjától hallotta mondani, hogy: „Amikor elkísértem ’Umar ibn al-Khattab-ot a medinai éjjeli őrjáratára, fáradtnak érezte magát, ezért a falnak dőlt. Az éjszaka közepe volt, és (hallottunk) egy nőt ahogy ezt mondta  a lányának: „Ó lányom, kelj fel és keverd össze azt a tejet egy kis vízzel”. Lánya azt mondta: „Ó anyám, nem hallottad Amir al-Muminin (a hívők vezetőjének) rendeletét ma?” Az anya azt mondta „Mi az?” A lány azt felelte:” Utasított valakit, hogy hirdesse ki hangosan hogy a tejet nem szabad vízzel keverni” ”Kelj fel, és keverd a tejet vízzel, mert itt ’Umar nem lát téged”- mondta az anya a lánynak. „Nem tudok Allahnak engedelmeskedni nyilvánosan, és nem engedelmeskedni amikor senki sem lát”- felelte a lány. ’Umar meghallotta ezt és azt mondta nekem: „ Aszlam, menj arra a helyre és nézd meg ki az a lány, kivel beszélt, és van e férje”. Ezért hát elmentem arra a helyre, és azt találtam, hogy férjezetlen volt, a másik nő az anyja volt, és egyiküknek sem volt férje. Eljöttem ’Umarhoz és elmondtam neki amit láttam, ő összehívta a fiait, és azt mondta nekik: „Van-e valamelyikkőtöknek szüksége feleségre, hogy elrendezhessem a házasságot nektek? Ha meg akarnék házasodni, elsőként vettem volna el azt a fiatal lányt.” Abdullah azt mondta: „Van feleségem”. ’Asim így felelt: „Nekem nincs feleségem, engedd, hogy elvegyem”. Így ’Umar elrendezte köztük a házasságot. A lány megajándékozta férjét egy lánnyal, aki felnőve ’Umar ibn ’Abd al-’Aziz anyja lett.”

Az Iszlám a tudatosságot ültette a lány szívébe. Tisztességes és egyenes volt minden cselekedetében akár nyilvánosan akár otthon, amikor senki nem látta, mert hitte, hogy Allah mindig vele van, mindent hall és mindent lát. Ez az igazi hit, és ennek a mély hitnek  a megnyilvánulásai, azok, amik az ihszen szintjére emelte őt. Allah egyik még ebben az életben látható jutalma az volt, hogy áldott házassággal ajándékozta meg a lányt, amelynek leszármazottjai közül való volt az ötödik igaz útra vezetett kalifah ’Umar ibn’Abd al’Aziz (Allah legyen elégedett vele).

Az igaz muszlim nő hite (Aqeedah) tiszta és szűzies, mentes minden tudatlanságtól, illúziótól, vagy feltételezéstől. Ez a hit egyedül az Allahba, az Egyedülállóba, a Legmagasabba, a Végtelenbe, a Mindenhatóba, a végtelen univerzum Urába, a Kezdet és a Vég Urába vetett hiten alapszik:


(Mondd: "Kinek a kezében van az uralom mindenek fölött, és Ő ad védelmet, de őellene nincsen védelem, ha tudjátok?" Azt fogják mondani: „Minden Allahé."  Mondd: „Miféle varázslat tart hát igézetében benneteket?") (Qur'an 23:88-89)

Ez az a tiszta, mély hit, ami erősebbé, megértőbbé és érettebbé teszi a muszlim nőt. Segítségével az igaz hívő az életet annak látja ami: az ember megmérettetése helyének. Tudja, hogy a Végső Napon majd számot adunk mindenről kétségtelenül:

(Mondd: „Egyedül Allah kelt életre, aztán küld halálba titeket. Majd Ő gyűjt össze benneteket a Feltámadás napjára, amelyhez nem férhet kétség. A legtöbb ember azonban nem tudja ezt.) (Qur'an 45:26)

(Azt gondoltátok vajon, hogy játékból teremtettünk benneteket, és hogy nem lesz visszatérésetek hozzám?") (Qur'an 23:115)

(Áldott legyen az, akinek a kezében van a hatalom. Ő mindenek fölött hatalmas. Allah az, aki megteremtette a halált és az életet, hogy próbára tegyen benneteket, hogy közületek, ki az, aki jobban munkálkodik. Ő a Büszke és a Megbocsátó.) (Qur'an 67:1-2)

Azon a napon az ember számot ad a tetteiről. Ha azok jók, akkor Allah megjutalmazza érte, ha nem, akkor Allah megbünteti érte. Azon a Napon nem lesz semmilyen igazságtalanság:

(Minden lélek azért kap ma fizetséget, amit elkövetett. Ma nincsen jogtalanság. Allah gyors a számvetésben.) (Qur'an 40:17)

A Mérleg (amin az ember cselekedetei megmérettetnek) fog mérni mindent a legnagyobb pontossággal attól függetlenül hogy azok az ember számára kedvezőek vagy sem.


(Aki csak egy porszemnyi jót is tett, az meglátja azt, És ha valaki csak egy porszemnyi rosszat tett, az is meglátja azt.) (Qur'an 99:7-8)

Azon a napon semmi sem marad rejtve a dicsőség Uránál, mégha csak olyan jelentéktelen is mint egy mustármag.

(És igazságos mérlegeket állítunk föl a Feltámadás Napján. És egyetlen lélek sem fog igazságtalanságot elszenvedni semmiben. Ha az egy mustármag súlya lenne is - előhozzuk! Elegek vagyunk a számonkérésben!)
(Qur'an 21:47)

Az igaz muszlim nő, mikor ezeknek az ajáknak a jelentésén töpreng, Arra a napra gondol, és engedelmességgel, megbánással, és hálával fordul Ura felé, miközben azt keresi, hogyan tudna annyi jócselekedetet tenni, amennyit csak lehet, hogy így készüljön fel az eljövendőkre.

Allah-ot imádja

Nem meglepetés, hogy az igaz muszlim nő lelkesen imádja Urát, mert tudja, hogy köteles betartani a parancsolatokat, amiket Allah megparancsolt minden muszlimnak, nőnek és férfinak egyaránt. Ezért a muszlim nő mindenkor megfelelően hajtja végre a kötelességeit, anélkül hogy hanyag lenne, esetleg kibúvót, vagy kompromisszumot keresne.

Rendszeresen elvégzi a napi ötszöri imádságot

A napi ötszöri imát elévégzi az arra kijelölt időben, és nem hagyja, hogy az otthoni teendői vagy a feleségi ill. anyai kötelezettségei meggátolják benne. Az ima az Iszlám alappillére – bárki aki végrehajtja az imát, megerősíti hitét, és bárki aki elhagyja az imát, elhagyja a hitét. Az ima a legjobb és legnemesebb cselekedet. Ibn Masz’údra (Allah legyen elégedett vele) való hivatkozással jegyezték fel, hogy azt mondta:

Azt kérdeztem Allah küldöttétől (Béke legyen vele): Mely cselekedet a legkedvesebb Allah előtt? Azt felelte: “Az idejében elvégzett imádság.” Azt kérdeztem: És azt követően? Azt felelte: “A szülőkkel szembeni jóságosság.” Azt kérdeztem: És azután? Azt felelte: “Az erőfeszítés (dzsihad) Allah útján.”

Az ima a kapcsolat a szolga és az ura között. Az ima egy forrás, amiből a hívő erőt, állhatatosságot, kegyelmet és megelégedettséget nyerhet, valamint az ima által tisztíthatjuk meg a bűn foltjait:

Abu Hurejrára (Allah legyen elégedett vele) való hivatkozással jegyezték fel, hogy azt mondta: Hallottam amint Allah Küldöttétől (Béke legyen vele) azt mondani: “MIt gondoltok arról, ha egyikőtök ajtakánál folyó lenne, amelyben minden nap ötször fürdene, maradna-e valami a szennyéből?” Az emberek azt mondták: Nem marad abból semi. Így szólt: “Hát, ez az öt imádkozás példázata, amelyekkel eltörli Allah a vétségeket.” (Sharh al-Sunnah 2/175).

Dzsábirra (Allah legyen elégedett vele) való hivatkozással jegyezték fel, hogy azt mondta: Allah Prófétája (Béke legyen vele) így szólt: “A napi öt imádkozás példázata olyan, mint egy mély, hömpölygő folyó egyikőtök ajtaja előtt, amelyben minden nap ötször fürdik.”

Az ima kegyelem, amit Allah adott a szolgáinak. Ők pedig keresik az ima oltalmát naponta ötször, és áldják Urukat, dicsőítve, Segítségét kérve, Kegyelmét, Útmutatását és megbocsátását keresve. Ezért az ima a megtisztulás forrása azoknak akik imádkoznak, nők és férfiak egyaránt.

Oszmán ibn Affára (Allah legyen vele elégedett) való hivatkozással jegyezték fel, hogy azt mondta: Hallottam Allah küldöttét (Béke legyen vele) azt mondani: “Nincs olyan muszlim ember, aki az előírt imádkozás idejének beálltakor helyesen végzi a wudút (az imádkozást megelőző rituális mosakodást), mély alázattal imádkozik, és helyesen végzi a rákákat (az imádkozás mozdulatsorait), és ne kapna feloldozást az addig elkövetett bűneire – ha nem történik főbűn. Ez pedig az idők végéig így lesz.” (Szahih Muszlim 3/112)

Ezenkívül további rengeteg hadísz említi az imádkozás fontosságát, jelentőségét, és áldásosságát az imádkozó férfiakra és nőkre: minden egyes alkalommal amikor alázatosan és megbánással állnak Allah előtt.

Forrás: Dr. Muhammad Ali al-Hashimi - The Ideal Muszlimah

angol nyelvből fordította: Kareemah testvérünk

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink