Hogyan kell az imát elvégezni?

ima8Az ima feltételeinek teljesítésével az imádkozó készen áll az imádkozásra, amelyet az alábbiak szerint végez:

1. A muszlim tisztelettel, hódolattal, alázatosan, arccal a Kába felé fordulva egyenesen áll, azzal a belső elhatározással, hogy elvégzi az imát. Mindkét kezét felemeli a fül vagy a váll magasságáig, mondván:
Allahu akbar!
Allah a Leghatalmasabb!
2. Miután az imádkozó Allahu akbar-t mondott, a jobb kezét a balra helyezve, mellkasán összeteszi kezeit. Az imádkozó előre hajtja a fejét és a leborulás helyére szegezi a tekintetét. Utána olvassa az imanyitó fohász szavait:
Szubhánaka-llahumma va bi-hamdika va tabáraka-szmuka va taála dzsadduka va la iláha ghajruka
Magasztos vagy, ó, Allah! S az Irántad való hála által áldott a Te neved s magasságos a Hatalmad, nincs más isten Rajtad kívül.
Aúdu billáhi min assaitáni irradzsími min hamzihi va nafkhihi va nafthih
Allahhoz menekülök a megkövezendő sátán elől, a rágalmazása, a lehelete és a fújása elől
Majd elmondja a Korán nyitó szúráját, a Fátihát:
Biszmi-lláhi rahmani arrahim, Alhamdu lilláhi rabbil álamín, Arrahmani rahím, Máliki javmid dín, Ijjáká na abudu va ijjáká násztáín, Ihdiná sszirátal musztakím, Szirátal-ládíná an amta alajhím, Ghajril magdubi alajhím valad-dállín. Ámín.
Allah, a Könyörületes és az Irgalmas nevében. Dicsőség Allahnak, a teremtmények Urának, a Könyörületesnek és az Irgalmasnak, aki az Ítélet Napját uralja! Néked szolgálunk és Hozzád fordulunk segítségért. Vezess minket az egyenes úton, azoknak az útján, akik iránt kegyesnek mutatkoztál, s ne azokén, akiket haragvásod sújt, sem a tévelygőkén!
A Fátiha után egy rövid szúrát vagy néhány áját mond el a Koránból: Pl. 112. Szúra:Kull huva Allahu ahad, Allahu asz-szamad, Lam jelid va lam júlad, Va lam jakun lahu kufuán áhad Mondd: „Ő Allah, az Egyedülvaló, Allah, az Örökkévaló! Nem nemzett és nem nemzetett. És senki nem fogható Hozzá.
3. Miután az imádkozó elmondta a Fátihát és egy szúrát vagy néhány áját a Koránból, egy kis hallgatás után ismét felemeli a kezeit a fül vagy a váll magasságáig és Allahu akbar-t mond, majd meghajol.
4. A meghajlást csípőből kell végezni úgy, hogy a hát egyenesen, vízszintes helyzetben legyen. Az imádkozó úgy teszi kezeit a térdeire, mintha megmarkolná őket, és szétnyitja ujjait, könyökeit távol tartja a törzsétől, majd így marad. Közben ezt mondja (háromszor): Szubhana rabbiel azim. Dicsőség a hatalmas Uramnak
5. Majd felegyenesedve felemeli a kezeit a fül vagy a váll magasságáig, mondván: Szemia-llahu limen hamidah Allah hallja azokat, akik magasztalják Őt. Rabbana va lakal hamd Istenünk, Tiéd a dicsőség és a hála.
6. Ezután Allahu akbar-t mond és a földre borul. Erre a hét tagra kell borulni: a homlokra és az orra (ez egy), a térdekre (kettő) a kezekre (kettő) és a lábfejekre (kettő) (az orr és a homlok egy tagnak számítanak). A kézujjak a Kibla felé nézzenek, a kezek a leborulásban a vállal vagy a füllel legyenek egyvonalban, az alkarok legyenek távol a földtől, a könyökök pedig a törzstől, a térdek a földet érjék, és a lábujjakat behajlítva, a lábfejeket felállítva, összezárt sarokkal kell leborulni, mialatt az imádkozó azt mondja (háromszor): Szubhana rabbijal álá Dicsőség a magasságos Uramnak.
7. Felemelkedik ülő helyzetbe, mondván: Allahu akbar. Úgy ül, hogy a bal lábfejét maga alá fordítja és ráül, a jobb lábfej viszont áll behajlított lábujjakkal. A jobb kéz a jobb térden és a bal kéz a bal térden. Rövid ideig ül, miközben a következő mondatot mondja (háromszor): Rabbi igfir li, igfir li! Uram bocsáss meg nekem!
Kis szünetet tart, majd ismét Allahu akbar-t mond és újra a földre borul. Ugyanazt a mondatot ismételgetve, mint az előző leborulásban. Ezzel az első rakát befejezte.
8. Allahu akbar-t mondván feláll a második rakához. Elkezdi a második rakát a Megnyitó szúrával, Al-Fatihával (minden rakában kötelező a Fatiha olvasása) és egy másik Korán részlettel, és megismétli mindazt, amit az első rakában csinált.
9. Befejezvén a második rakát, hasonló helyzetbe kell ülni, mint a két leborulás között és elmondani a Tasahud első részét:
At-tahijjátu lillahi va szalavátu va tajjibátu. Asszalamu alejka ajjuhán-nabiju va rahmatul-láhi va barakátuh. Aszalam álejná va álá ibadil-lahisz szalihina. Ashadu alla ilaha illal-lah, va ashadu anna Mohamedan abduhu va raszuluh.
Hálás köszöntések szálljanak Allahoz és (minden) imádság és (minden) jóság. Béke legyen veled, ó Próféta és Allah kegyelme és Allah áldásai. Béke legyen mindannyiunkkal és Allah igaz szolgáival. Tanúsítom, hogy nincs más (igaz) isten, csak Allah, és tanúsítom, hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte.
Tasahud recitálása közben a jobb kezét ökölbe szorítja, a mutatóujját kinyújtja a Kibla irányába, és a hüvelyk ujját a középsőre helyezi, vagy kört formál a középső és hüvelyk ujjaival.
10. Amennyiben az ima kettőnél több rakából áll, a Tasahud első felét recitáljuk csak, majd felállunk, mindkét kezet felemeljük a fül vagy a váll magasságáig, mondván: Allahu akbar! Allah a Leghatalmasabb!, és tovább végezzük az imádkozást, de most már minden rakában csak a Fátihát kell elmondani, és nem kell más Korán-részletet recitálni. Az utolsó raká után ülve maradunk és elmondjuk a Tasahudot végig.
Úgy ajánlatos leülni, mint ahogy a második raká után leírtuk, ám ekkor – ha lehet – a jobb lábszár alá tesszük a bal lábfejet. A teljes Tasahud:
At-tahijjátu lillahi vasz-szalavátu vat-tajjibátu. Asszalamu alejka ajjuhán-nabiju va rahmatul-lláhi va barakátuh. Aszalamu álejná va álá ibadil-lahisz-szalihina. Ashadu alla ilaha illal-lah, va ashadu anna Mohamedan abduhu va raszuluh. Allahuma szalli álá Mohamed va álá áli Mohamed, kama szallajta álá Ibrahim va álá áli Ibrahim, va bárik álá Mohamed va álá áli Mohamed, kama bárekta álá Ibrahim va álá áli Ibrahim fi-lálámina, innaka hamindun madzsid.
Hálás köszöntések szálljanak Allahhoz és (minden) imádság és (minden) jóság. Béke legyen veled, ó Próféta, és Allah kegyelme és Allah áldásai! Béke legyen mindannyiunkkal és Allah igaz szolgáival. Tanúsítom, hogy nincs más (igaz) isten, csak Allah, és tanúsítom, hogy Mohamed az Ő szolgája és küldötte. Ó, Allah! Küldd kegyelmedet Mohamedre és Mohamed családjára, úgy, ahogyan kegyelmedet adtad Ábrahámnak és Ábrahám családjának. És add áldásaidat Mohamedre és Mohamed családjára, úgy ahogyan megáldottad Ábrahámot és Ábrahám családját ezen a földön és a túlvilágon. Valóban, Te vagy a Legdicsőbb és a Dicséretreméltó.
11. Ezután jobbra fordítjuk a fejünket úgy, hogy lássuk a vállunkat, és azt mondjuk: Asszalamu alejkum va rahmatul-lah! Allah békéje és kegyelme legyen veletek! Majd balra fordítjuk a fejünket úgy, hogy lássuk a bal vállunkat és megismételjük az előbbi mondatot.
Ezzel az ima véget ért, akár plusz (Szunna) imáról, akár kötelező (Fard) imáról van szó.
Ha az ima két rakából áll, akkor a második raká végén a teljes Tasahudot recitáljuk, majd a köszöntéssel befejezzük az imát. (Lásd: A napi imák részletezése)
A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink