Az Utolsó Napról

utolsonap2A hit 6 alappillérei: Hinni Allahban, az angyalokban, a küldöttekben, az Írásokban, az Utolsó Napban és a sorsban. Aki valamelyik hittételben nem hisz, az kilép az iszlámból.
Hinni az Utolsó Napban a Láthatatlan (gajb) része. Allah azt mondja: 

"Írás ez, melyhez nem férhet kétség. Útmutatás az istenfélőknek, akik hisznek a Láthatatlanban (abban, ami rejtve van előlük)…" (2:2)Mivel még nem tapasztaltuk meg az Utolsó Napot, így csak annyi elképzelésünk lehet róla, amennyit Allah kinyilatkoztatott nekünk a Koránban, s ami fent maradt a Prófétától (Allah áldása és békéje legyen vele) hadíszban, így csak ezekre a forrásokra támaszkodhatunk, ha az Utolsó Napról szeretnénk beszélni. 


Mikor jön el az Utolsó Nap?

Erre két válasz is van. Egyik:
"Kérdeznek téged az Óráról: Mikor van annak az elrendelt ideje?" (79:42) "Uradnál van annak az elrendelt ideje".(79:42,44)
Azaz bármelyik pillanatban eljöhet az Utolsó Óra.

Másik válasz: Mindenkinek akkor jön el az Utolsó Nap, amikor meghal. Onnantól kezdve már nem tud több jót tenni a cselekedeteihez, nem tud több bűnbánatot tanúsítani s nem tud több hálát adni. Vége lesz mindenféle lehetőségének arra, hogy kijavítsa hibáit, és az addig elkövetett tettei alapján fog majd Allah elszámolni vele.
"Azon a napon, amikor meglátják azt, olyan lesz nekik, mintha csak egy estét és a rákövetkező reggelt töltötték volna (a sírban)." (79:45-46)
"És azon a Napon, amikor beáll az Óra, megesküsznek a bűnösök, hogy csupán egy órát időztek (a sírban)…"(30:55) "Akiknek tudás és hit adatott, azok azt mondják: „Bizony- (amiképpen) Allah írásában (áll)- a Feltámasztás Napjáig időztetek. És ez a Feltámasztás Napja. Ám ti nem tudjátok." (30:56)

Az Utolsó Nap biztosan el fog jönni. Ha nem akkor, amikor élünk, hát akkor, amikor meghalunk, így mindenféleképpen készülnünk kell rá, hogy mit viszünk magunkkal.
Allah az Utolsó Napra sokféle nevet használ. Szám szerint 28 név fordul elő a Koránban, ami az Utolsó Napra utal.

utolsonap

 

 

Maga az Utolsó Nap kifejezés
1. Yaum el-Ákhir: Utolsó Nap 26szor fordul elő a Koránban, s így ez a harmadik leggyakrabban előforduló szó az Utolsó Napra.
Ha Allah arról beszél, hogy hinni a Feltámadás eljövetelében, akkor általában az „Utolsó Nap” kifejezést használja erre. Például:
"…akik hisznek Allahban és az Utolsó Napban és helyesen cselekszenek, megvan a fizetségük Uruknál és nem fognak bánkódni." (2:62)

"A jámborság az, ha valaki hisz Allahban és az Utolsó Napban, az angyalokban, az Írásban és a prófétákban, s aki javait – bármilyen kevesek is azok neki- odaadja a rokonainak, az árváknak, a szegényeknek, az úton járóknak, a koldusoknak, a rabszolgák (kiváltására); aki elvégzik az imát és megadja a zakátot, (akik) teljesítik kötelességüket, ha kötelezettséget vállalnak; akik állhatatosak a szükségben, bajban és megpróbáltatásban. Ők az igazak és ők az istenfélők." (2:177)


2. Sā’at: Az Óra 35ször fordul elő a Koránban. Ez a második leggyakrabban előforduló szó a Koránban, amit Allah az Utolsó Napra használ.
Amit tudunk az Óráról:
- biztosan el fog jönni (15:85), (20:15)
- Nincs kétség hozzá, (40:59), (45:32), (22:6-7), (20:15), (40:59), (18:21)
- a hitetlenek ezzel szemben mégis hazugságnak tartják az Óra eljövetelét, (41:50), (18:36), (25:11)
- akik hitetlenek, azok siettetnék az eljövetelét, akik hisznek, azok rettegnek az Órától (42:18), (21:48-49), (79:44-46)
- közel van, (54:1), (33:63)
- váratlanul lepi meg őket (43:66), (47:18), (6:31), (7:178)
- Allahnak van fenntartva a tudása (31:34), (43:85), (42:47), (7:178), (33:63), (41:47), (79:42-46)

"Kérdeznek téged az Óráról. Mikor lesz annak elrendelt ideje? Mondd: „Ennek a tudása az én Uramnál van. Egyedül Ő fedi fel azt a maga idején. Ott súlyosbodik az egekben és a földön. Váratlanul fog meglepni benneteket.” Úgy kérdeznek téged, mintha te tudván tudnál róla. Mondd: „Ennek a tudása Allahnál van. A legtöbb ember azonban nem tudja.”" (7:178) 

utolsonap3

 

Bekövetkezést kifejező szó
3. el-Vāki‘a: A bekövetkező (56: 1), (69:15). Kétszer fordul elő a Koránban.
"Ha beteljesedik a Bekövetkező, nem tagadja senki a beálltát." (56:1-2)


4. el-Hākka: A valóra váló (69: 1-3). Háromszor fordul elő a Koránban.
"A Valóra Váló. Mi a Valóra Váló? És mi tudatja veled, hogy mi a Valóra Váló?" (69:1-3)

Biztosan be fog következni, mert Allah megígérte, és Allah ígérete igaz
5. Yaum il mev’ūd: A Megígért Nap (Burūdzs; 85:2). Egyszer fordul elő a Koránban.
"A tornyos égboltra és a Megígért Napra!" (85:1-2)


6. Yaumu’l-Va‘īd: Fenyegetve Emlegetett Nap (50: 20). Egyszer fordul elő a Koránban.
"És megfúvatik a trombita. Ez a Fenyegetve Emlegetett Nap." (50:20)

Gyorsan közeledik
7. el-Ezife: Közelgő (53: 57) Yaum el Ázife: Gyorsan közeledő Nap (40:18). Kétszer fordul elő a Koránban.
"És intsd a Gyorsan Közelgő Naptól, amikor az aggodalmukat elfojtó hitetlenek szíve a torkukban (dobog). A vétkeseknek nem lesz sem barátjuk, sem közbenjárójuk, akinek (bárki is) engedelmeskedne." (40:18)
"Közeleg a Közelgő. Allahon kívül nincs, aki elhárítsa." (53:57)

utolsonap4

I. Elkezdődik az Utolsó Nap, (Kiáltást kifejező szavak)
8. es-Sākhha: Fülsüketítő (80: 33) 1szer
"Amikor eljön a Fülsüketítő!" (80:33)


9. Yevmü’t-Tenâd: Kiáltás Napja (40: 32) 1szer
"Ó népem! Bizony félek, hogy (fölvirrad) a Kiáltás Napja. "(40: 32)" Egy olyan Nap, amikor hátat fordítotok (mert menekülnétek), ám nem lesz senki, aki oltalmazna benneteket Allahtól…"(40:33)


Milyen lesz, az mikor megfúvatik a Trombita és elkezdődik az Utolsó Nap?
"És csak egyetlen kiáltás (harsan) akkor, és íme ők (körül) néznek, és azt mondják: „Jaj nekünk!…"(37:19-20)
"Azon a Napon valóban meghalják a kiáltást… "( 50:42)

II. Szörnyű lesz ez a Nap


10. el-Kāri‘a: A katasztrófa (101:1-3) (69:4). 4szer
"A Katasztrófa. Mi a Katasztrófa? Mi tudatja veled, hogy mi a Katasztrófa? "(101:1-3)


11. Yaumen ’abúszen qamTarírā: Komor és Végzetes Nap (76:10). 1szer
"Félünk, hogy Urunktól Komor és Végzetes Nap (virrad) ránk." (76: 10)


12. Yaumin ’aqím: Pusztító Nap (22:55) 1szer
"Ám a hitetlenek mindegyre kétségben vannak felőle, mígnem váratlanul meglepi őket az Óra, vagy rájuk tör egy Pusztító Nap büntetése." (22:55)


13. et-Tāmmetu’l-Kubrā: A Nagy Összeomlás (79: 34)
"Amikor eljön a Nagy Összeomlás" (79:34)


14. Gāsiye: Az elborító (88:1) 1szer
"Eljutott-e hozzád az Elborító története?" (88:1)

 

utolsonap5Milyen lesz ez a Nap?
"Ti emberek! Féljétek az Uratokat! Az Óra fölindulása szörnyű dolog lesz. Azon a Napon, amikor meglátjátok azt, minden szoptatós (anya) megfeledkezik arról, akit szoptatott és minden viselős anya megszüli terhét. És az embereket részegeknek lehetne tartani, holott nem azok. Ám Allah büntetése rettenetes." (22:1-2)

"Azon a Napon az emberek szétszórt molylepkékhez válnak hasonlóvá, és a hegyek olyanok lesznek, mint a kártolt gyapjú." (101:4-5)

"Amikor remegve megrázkódik a föld, és ízzé-porrá morzsolódnak a hegyek, és szétszóródó porrá válnak, "(56:4-6)

"És amikor megfúvatik a trombita egy fúvással, s a föld és a hegyek felemeltetnek és szétmorzsolva morzsolódnak porrá, azon a napon beteljesedik a Bekövetkező. És kettéhasad az ég s törékeny lesz azon a Napon, s az angyalok az (ég) szélein lesznek és fölöttük nyolcan hordozzák az Urad Trónusát azon a napon. Elővezetetnek és semmi sem marad rejtve tőletek azon a napon." (69:13-18)

"A Feltámadás Napján a föld egy maroknyi lesz neki és az egek összegöngyölítetnek az ő jobbja által." (39:67)

"Amikor az ég meghasad, s a csillagok szerteszóródnak, és a tengerek kiáradnak a medrükből, és a sírok fölfordíttatnak, megtudja minden lélek, hogy mit küldött előre és mit mulasztott el." (82:1-5)

Azok a dolgok, amelyeket a legbiztosabbaknak gondoltunk az ég a föld, s amelyekre támaszkodunk, egyszeriben porrá omlanak.III. Feltámadás, Elő jövetel


15. Yaum el-Qiyámet: A Feltámadás Napja, amikor mindenki előjön a sírokból. Ezt a kifejezést használja a Mindenható Allah a leggyakrabban az Utolsó Napra a Koránban. Pontosan 70 szer fordul elő, éppen kétszer annyiszor, mint az „Óra” szó.
(68:39), (75:1-4, 6), (39:60)
"Allah. Nincs más isten, csak ő. Bizony, össze fog gyűjteni benneteket a Feltámadás Napján, amihez kétség nem férhet. Ki lenne igazabb Allahnál, ha valamit közöl?" (4:87) (45:26)


"A Feltámadás Napján fel fogtok támadni." (23:16)

"Allah a Feltámadás Napján ítélkezni fog közöttetek abban, amiben összekülönböztetek." (22:69)

"Ha hozzájuk fohászkodtok, nem hallják a fohászotokat. És ha hallanák is, nem hallgatnának meg titeket. És a Feltámadás Napján meg fogják tagadni azt, hogy ti társítottátok (őket Allah mellé)…" (35:14)

"Minden lélek megízleli a halált. Illendő fizetséget azonban majd a Feltámadás Napján kapjátok meg…" (3:185)

"És igazságos mérleget állítottunk föl a Feltámadás Napján. Egyetlen lélek sem fog igazságtalanságot elszenvedni semmiben. Ha az egy mustármag súlya lenne is- előhozzuk! Elégséges számon kérők vagyunk!" (21:47)


De maga a feltámadás fogalmát többféleképpen is meghatározza Allah:
16. Yaumu’l-Ba‘s: Feltámasztás Napja (30:56) 1szer
"Akiknek tudás és hit adatott, azok azt mondják: „Bizony- (amiképpen) Allah írásában (áll)- a Feltámasztás Napjáig időztetek. És ez a Feltámasztás Napja. Ám ti nem tudjátok." (30:56)


17. Yaumu’l-Hurūdzs: Elő jövetel Napja (50:42)
"Azon a Napon valóban meghallják a kiáltást. Ez az Elő jövetel Napja. "(50:42)

Más áják is leírják, hogy hogyan fog kinézni amikor az emberek előjönnek a sírokból.
"Amikor remegve megrendül a föld, s kiveti a terhét." (99:1-2)
"Azon a Napon, amikor meghasad velük a föld, s ők sietve igyekeznek (kifelé)."(50:45)
" …amikor előjönnek ők, és semmi nem marad rejtve róluk Allah előtt." (40:16) 

utolsonap6


IV. Összegyűjtés


18. Yaumu’l-Cem‘: Gyülekezés Napja (42: 7), (64:9) 2szer

"Ekképpen sugalltunk néked arab Koránt, hogy intsél vele a városok anyját, és azokat, akik körülöttük (élnek), és hogy intsél a Gyülekezés Napjától, amelyhez nem férhet kétség. Egy része a Paradicsomba, egy másik része a Pokolban lesz." (42:7)


19. Haşr: Összegyűjtés (50:44)
"Azon a Napon, amikor meghasad velük a föld, s ők sietve igyekeznek (kifelé). Olyan Összegyűjtés ez, amely könnyű nekünk." (50:45)


20 Yaumu't-Telāk:
Találkozás Napja (40:15-16) 1szer
"(Ő) a magas rangú és a Trónus Ura. Szolgái közül arra bocsátja igéjéből a lelket, akire akarja, hogy intsen a Találkozás Napjától, attól a naptól, amikor előjönnek ők, és semmi nem marad rejtve róluk Allah előtt." (40:15-16)

V. Mindenki tudni fogja, és látja az igazságot. (A Túlvilág, az Elszámolás, és a Saját életével kapcsolatos igazságot, a hitét)


21. Yaum ul-Haqq: Az Igazság napja (78:39) 1szer
"Ez az Igazság Napja, és aki akarja, az Urához tér meg." (78:39)


22. Tegābūn: Józanlátás Napja, Kölcsönös becsapás Napja (64:9) 1szer

"Azon a Napon, (amikor) összegyűjt benneteket a Gyülekezés Napjára- az lesz a Józanlátás Napja. Aki hisz Allahban és jóravalóan cselekszik, annak eltörli a rossz cselekedeteit és kertekbe bocsátja be őt, amelyek alatt patakok folynak, és örökös örökké benne időznek. Nagy diadal ez." (64:9)


" Azon a Napon, amikor az ember visszaemlékszik, hogy miben serénykedett."(79:35)

VI. Elszámolás, Ítélet


23. Yaumu’l-Hiszāb:
Elszámolás Napja, Számadás Napja (38:16, 38:26, 38: 53) (40:27). Négyszer fordul elő a Koránban.
"Ez az, amire ígéretet kaptak a Számadás Napjára." (38:53)


24. Yaumu’l-Faszl:
A Döntés Napja (Murselāt; 77:12-14) (37: 21) (40:44), (77:38), (78:17). Hatszor fordul elő a Koránban.
"A Döntés Napja lesz mindannyiuk határideje. "(44:40)


25. Yaumu'l-Feth: Ítélet Napja, Győzelem Napja, Kitárás Napja (32:29). Egyszer fordul elő a Koránban.
"Mondd: „Az Ítélet Napján, (Győzelem Napján) nem használ azoknak a hite, akik hitetlenek voltak. És nem kapnak haladékot." (32:29) 


26. Yaumu’d-Dīn:
Ítélet Napja (1:3) 13szor, éppen fele annyiszor fordul elő a Koránban, mint a Yaum el-Ákhira (Utolsó Nap) kifejezés.

"és hazugságnak tartottuk az Ítélet Napját, amíg el nem jött hozzánk a Bizonyosság." (74:46-47)

"…a bűnösök pedig Pokol tüzében, abban sülnek az Ítélet Napján. És ott kell maradniuk. Mi tudatja veled, hogy mi az Ítélet Napja? És még egyszer: mi tudatja veled, hogy mi az Ítélet Napja? Azon a napon, amikor egy lélek sem tehet semmit egy másikért! Azon a Napon a döntés Allahé." (82:14-19)


Hogy milyen lesz az Ítélet azt más Korán áják is leírják.
"Azon a Napon, amikor beáll az Óra- azon a Napon elkülönülnek egymástól." (30:14) (a hívők és a hitetlenek)

"A Feltámadás Napján Ő szétválaszt benneteket. "(60:3)

"Minden lélek ma azért kap fizetséget, amit elkövetett. "(40:17)

"(Van akit) megaláz, (és van, akit) fölemel." (56:3)

"Azon a Napon lesznek alázatos orcák, küszködők és kimerültek." (88:2-3)

"Azon a Napon lesznek örömteli orcák, amelyek buzgólkodásuknak örvendeznek." (88:8-9)

"Ti emberek háromfélék lesztek: a Jobb kéz felőliek- milyenek a jobb kéz felőliek? – és a balkéz felőliek – milyenek a balkéz felőliek? – és az élenjárók. Az élenjárók – ők azok, akik közel állnak (Allahhoz)."(56:7-11)

"Csapatostól a hajdanvoltak közül, ám a későbbiek közül csak kevesen." (56:13-14)

"Jobb kéz felőliek: Csapatostól a hajdanvoltak közül, és csapatostól a későbbiek közül is." (56:39-40)

"Balkéz felőliek: Korábban az (evilág) nekik jutott gyönyöreit élezték, és makacsul megmaradtak a nagy bűnben. És azt szokták mondogatni: „Ha mi meghalunk, s porrá és csonttá válunk, vajon (új életre) támadunk föl, és hajdanvolt őseink?”" (56:45-48)

"Akiknek a mérlegserpenyője súlyos lesz, annak kellemes élete lesz. Akiknek a mérlegserpenyője könnyű lesz, annak a Hávíja az anyja. Honnan tudhatod hogy mi az? Lobogó tűz!" (101:6-11)

"Aki hisz Allahban és jóravalóan cselekszik, annak eltörli a rossz cselekedeteit és kertekbe bocsátja be őt, amelyek alatt patakok folynak, és örökös örökké benne időznek. Nagy diadal ez." (64:9)

"Akik azonban hitetlenek és hazugságnak tartották a jeleinket, azok a (Pokol) tüzére kárhozottak, és benne lakoznak örökké. Iszonyatos sors." (64:10)

" …aki túlkapásokra vetemedett és többre becsülte az evilági életet, annak a Pokol a lakhelye; aki pedig félte Ura méltóságát és visszatartotta magát a kénytől, annak a Paradicsom a lakhelye." (79:37-41)

VII. Akiknek szörnyű lesz ez a Nap


27. Yaumu’l-Hasret:
Sóhajtozás Napja (19: 39) Egyszer fordul elő a Koránban.
"És figyelmeztesd őket a Sóhajtozás Napjára, amikor a dolog eldöntetett. Ám nem törődnek ők, és nem hisznek (abban)." (19:39)

utolsonap1

 

VIII. Akiknek jó lesz.


28. Yaumu’l-Hulūd:
Örökkévalóság Napja (50: 34) Egyszer fordul elő a Koránban. Ez az egyetlen kifejezés a Koránban, ami az Utolsó Napot pozitív névvel látja el.
"Mennyetek be békességgel! Ez az Örökkévalóság Napja." (50:34)


" Allah pedig megóvta őket annak a Napnak a szörnyűségétől és megadta nekik, hogy ragyogást és örömöt leljenek."
(76:11)


Insallah azok közé fogunk tartozni, akiket Allah megóv majd az Utolsó Nap szörnyűségétől.

Zuleyha

(Zuleyha előadása a Hanif Iszlám Kulturális Alapítvány szemináriumán hangzott el)

További cikk ebben a témában: Felkészülés a Holnapi Napra

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink