Jézus (béke legyen vele) története az iszlámban

nun-muslim1. Mária gyermekkora

Mária, Dávid próféta (béke legyen vele) leszármazottja. Mária apja, Imrán, egyistenhívő ember volt és Mária édesanyja, Hanna is papi családból származott. Ekkor teljesített Zakariás prófétai szolgálatot. Mária anyja korábban meddő volt, de megesküdött a Mindenható Allahnak, hogyha fia születne, azt az Ő szolgálataira ajánlaná fel a Bejt Al-Maqdiszban (Jeruzsálemben), ami akkoriban szokás volt. A Mindenható Allah meghallgatta az ő kérését és hamarosan terhes lett.

„[Emlékezz arra] amikor Imrán felesége (Hanna) azt mondta: Uram! Én bizony felajánlom Neked azt, ami a hasamban van, neked szentelve, fogadd hát el tőlem! Bizony te vagy a mindent halló, a mindent tudó. Majd miután világra hozta őt, azt mondta: Uram, én bizony leányt hoztam világra – Allah tudja, hogy [Hanna] mit hozott világra – és a fiú nem olyan, mint a lány! Én őt Máriának (az Úr szolgájának) neveztem el, és én a Te védelmedbe helyezem őt és leszármazottait a kitaszított Sátán elől.
És az ő Ura szép elfogadással fogadta el őt, és gondosan felnőtté nevelte, és Zakariás vette gyámolítása alá, akárhányszor bement hozzá Zakariás a szentélybe, ellátást talált nála. Azt mondta neki: Ó Mária, Honnan van mindez neked? Azt mondta: Ez Allahtól van. Allah bizony annak ad ellátást akinek akar, számlálatlanul. Zakariás azon a helyen az Urához fohászkodott, mondván: Uram, ajándékozz meg engem tenmagadtól jámbor sarjakkal! Bizony te meghallgatod a fohászt”
(Korán 3: 35-38)

Zakariás próféta (béke legyen vele) szeretett volna gyermeket, ám akkoriban Allah még nem részesítette gyermekáldásban, és ezért remélte Allahtól, hogy leányává fogadhatja Máriát. A templomi szolgálatra felajánlott gyermekek gyámolításáért azonban sokan versengtek, ám a sorshúzás Zakariásnak kedvezett:

„Ez a rejtett [dolgok] hírei közé tartozik, amit kinyilatkoztattuk neked [ó Mohamed]. És te nem voltál náluk, amikor elvetették a [sorsvető-] tollaikat, hogy melyikük vegye gondozása alá Máriát, s nem voltál náluk, amikor vitába szálltak egymással” (Korán 3: 44)

Teltek az évek, és Mária kimagaslóvá vált az istenfélelem, a jó erkölcs, és tisztesség terén. Híres volt odaadó istenszolgálatáról Izrael népe között.

2. Az angyalok örömhírt hoznak Máriának

Amikor Mária elérte a felnőttkort, az angyalok hírt adtak neki arról, hogy Allah kiválasztotta őt, és korának asszonyai fölé emelte őt:

„(Emlékezz arra) amikor azt mondták az angyalok: Ó Mária! Bizony Allah kiválasztott téged, tisztává tett, s kiválasztott téged a teremtmények asszonyai fölé. Ó, Mária! Engedelmeskedj alázattal Uradnak, borulj le, és hajolj meg a meghajlókkal együtt!" (Korán 3: 42-43)

Arról is hírt adtak neki, hogy gyermeke fog születni, aki csodákat fog tenni, és már kisgyermekkorától fogva az egyistenhitre fogja az embereket hívni.

„[Emlékezz arra] amikor azt mondták az angyalok: Ó, Mária! Allah bizony örömhírt ad neked egy Szóról, mely tőle van, a neve Messiás, Mária fia, [ki] megbecsült lesz az evilágon és a túlvilágon, s az [Allahhoz] közelállókhoz fog tartozni. És beszélni fog az emberekhez a bölcsőben, és meglett férfiként, s a jámborok közé fog tartozni” (Korán 3: 45-46)

3. Mária várandós lesz Jézussal (béke legyen vele)

„Emlékezz meg az Írásban Máriáról, mikor visszavonult a családjától egy keleti helyre, s elfüggönyözte magát előlük, Mi pedig elküldtük hozzá a Lelkünket (angyalt), aki egy tiszteletteljes ember képében jelent meg előtte. Azt mondta (Mária): Én bizony a Könyörületeshez menekülök tőled, ha istenfélő vagy! Azt mondta (az angyal): Én csupán a te Urad küldötte vagyok, (azért küldettem) hogy tisztességes fiúgyermeket ajándékozzak neked.
Azt mondta: Hogyan lehetne nekem fiúgyermekem, hiszen férfi engem nem érintett, s nem voltam tisztességtelen (parázna). Azt mondta (az angyal): Ekképpen (lesz)! A te Urad így szólt: Ez könnyű számomra, és (azért tesszük ezt), hogy jellé tegyük meg az embereknek, és Tőlünk származó könyörületté. Elrendelt dolog ez!" (Korán 19: 16-21)

Allah csodás jellé tette Jézust, akinek születésével megmutatta képességét a teremtésre: „És (példának tettük meg) Máriát, Imrán leányát, aki megőrizte szemérmét (tisztességét). Mi a [teremtett] lelkünkből leheltünk bele [Mária méhébe]. Ő igaznak tartotta Ura szavait és hitt bennük és Írásaiban, és az alázatos hívők közé tartozott” (Korán 66:12)

Gábriel angyal belefújta Jézus lelkét Mária ruhájának ujján keresztül, Mária pedig terhes lett azonnal Allah engedelmével: „Majd várandós lett vele, s visszavonult egy távoli helyre” (Korán 19: 22)

Néhány Korán Korán magyarázó, mint Wahb ibn Munabbih közölte, hogy mikor a terhesség jelei megmutatkoztak Márián, az első ember, aki meglátta őt, az egy hívő izraeli férfi volt, József, Jákób fia, aki Mária unokatestvére volt. Őt is meglepte ez a dolog Máriával kapcsolatban, de ismerte Máriát nagyon jól, és tudta, hogy igazán féli az Istent és becsületes, igazmondó leány. Nem kételkedett Mária tisztaságában soha, de egyszer azt kérdezte tőle:

- Ó Mária! Van növény mag nélkül? Mária erre visszakérdezett:
- Igen! Mert akkor ki teremtette meg az első növényt? József tovább kérdezősködött:
- Hát fiú, apa nélkül? Mária megint jó feleletet adott a kérdésre:
- Olyan is létezik, hiszen a Mindenható Allah megteremtette Ádámot nő és férfi nélkül! József ekkor komolyan azt kérdezte Máriától:
- Akkor mondd hát el nekem, hogy mi a küldetésed! Mária azt mondta:
- Jó hírt kaptam Allahtól, egy Szóról, mely tőle van, a neve Messiás, Mária fia, [ki] megbecsült lesz az evilágon és a túlvilágon, s az [Allahhoz] közelállókhoz fog tartozni. És beszélni fog az emberekhez a bölcsőben, és meglett férfiként, s a jámborok közé fog tartozni. (Korán 3: 45-46)

4. Megszületik Jézus

Amikor közeledett a szülés ideje, Mária Betlehem egyik kieső részére ment, és egy pálmafa tövéhez telepedett le, ahol megszületett Jézus:

„Majd várandós lett vele, s visszavonult egy távoli helyre. A szülési fájdalom egy pálmafa tövéhez vitte őt, és azt mondta: Bárcsak meghaltam volna ezelőtt, és elfeledett lettem volna! Azután (az újszülött) megszólította alóla: Ne legyél szomorú! Az Urad már elhelyezett alattad egy patakot, és rázd meg a pálmafa törzsét magad felé, friss datolyát hullajt le rád, s egyél és igyál és legyél elégedett! És ha egyetlen embert is meglátnál, mondd: Én bizony böjtöt fogadtam a Könyörületesnek, s ma nem fogok egyetlen emberhez sem beszélni. Azután elvitte őt (az újszülöttet) a népéhez, akik azt mondták: Ó, Mária! Te egy hatalmas dologgal jöttél el! Ó, Áron leánytestvére! Apád nem volt rossz ember, s az anyád sem volt parázna nő” (Korán 19: 22-28)

5. Jézus beszél újszülöttként

A gonosz nép tehát bűnnel vádolta Máriát. Amikor ráförmedtek Máriára, megelégelte vádaskodásukat és Jézusra mutatott, hogy vele beszéljenek, tőle kérdezzenek:

„Erre (Mária) reá mutatott, azok pedig mondták: Hogyan beszélhetnénk egy kisgyermekhez, aki a bölcsőben van. Azt mondta (az újszülött): Én bizony Allah szolgája vagyok! Átadta nekem az Írást és prófétává tett, és áldottá tett engem bárhol legyek is, és meghagyta nekem az imádkozást, az adakozást, amíg csak élek, és hogy édesanyámmal szemben jóságos legyek, s nem tett engem zsarnokká, boldogtalanná. Békesség reám azon a napon mikor megszülettem és azon a napon mikor meghalok és azon a napon mikor élővé leszek feltámasztva. (Korán 19: 29-33)

Ez volt az első dolog amit Jézus mondott: hogy Allah az ő Ura, és hogy ő próféta lesz, aki nem Allah fia, hanem szolgája, és szolgálójának, Máriának gyermeke.

6. Jézus valósága

Allah azt mondta: „Ilyen Jézus, Mária fia! Az Igazság szava, amelyről kételkednek. Nem illik Allahhoz (az Ő fenségéhez), hogy fiúgyermeke legyen. Magasztaltasson! Ha egy dolgot elrendel, akkor csupán annyit mond neki: Legyél! És az (azonnal) van. Bizony Allah az én Uram és a ti Uratok! Őt szolgáljátok, ez az Egyenes Út” (Korán 19: 34-36)

„Jézus példája Allahnál csupán olyan, mint Ádámé, akit földből teremtett, majd azt mondta neki: Legyél! - és lett” (Korán 3: 59)

Jézus ugyanolyan emberi szükségletekre szorult, mint más: „A Messiás, Mária fia, nem más, mint egy küldött, aki előtt már eltávoztak a küldöttek (az élők sorából), és édesanyja igaz asszony volt. Ők ketten ételt ettek! Figyeld meg, hogyan világítjuk meg nekik a jeleket! Majd figyeld meg, hogyan fordulnak el!” (Korán 5: 75) „És nem küldtük el előtted a küldötteket anélkül, hogy ne ettek volna, és ne jártak volna a piacokon” (Korán 25: 20)

7. Allah kegyei Jézusnak

A magasságos Allah azt mondta: „[Emlékezz arra,] amikor Allah azt fogja mondani [a Ítélet napján]: Ó, Jézus, Mária fia! Emlékezz a kegyeimre irántad és az édesanyád iránt, [arra] amikor a Szent Lélekkel (Gábriel angyallal) megerősítettelek, beszéltél a bölcsőben az emberekhez, és felnőtt korban (prófétaként). És [emlékezz arra] amikor megtanítottam neked az Írást és a Bölcsességet, a Tórát és az Evangéliumot, és [emlékezz arra] amikor agyagból az Én engedelmemmel olyan formát alakítottál, mint a madár, majd beléleheltél, s az Én engedelmemmel madárrá lett, és meggyógyítottad a világtalant és a leprást, az Én engedelmemmel, és [emlékezz arra] amikor életre hívtad a halottakat, az Én engedelmemmel. [Emlékezz arra] amikor távoltartottam tőled Izrael fiait, amikor nyilvánvaló bizonyítékokkal mentél el hozzájuk, és azt mondták azok, akik hitetlenek közülük: Ez bizony nyilvánvaló varázslat. [Emlékezz arra, Ó Mohamed] amikor azt sugalltam a tanítványoknak, hogy higgyenek Bennem és a Küldöttemben. Azt mondták: Hiszünk! Tanúsítsd, hogy mi muszlimok vagyunk (alávetjük magunkat Allahnak)! (Korán 5: 110-111)

8. Jézus prófétasága

Jézust (Béke legyen vele) 30 éves korában küldte el a magasságos Allah, miután kinyilatkoztatást kapott Urától, aki megtanította neki a Tórát és az Evangéliumot. Jézus nekilátott az üzenet átadásához, és hogy visszatérítse a zsidókat tévelygés útjáról a helyes útra:

„Bizony hitetlenné váltak, akik azt mondják: Allah a Messiás, Mária fia! A Messiás azt mondta: Ó, Izrael fiai! Allahot szolgáljátok, az én Uramat és ti Uratokat! Aki pedig társat állít Allah mellé, hát Allah az ő számára tilalmassá tette a Kertet. És az ő szálláshelye a Tűz lesz. Az igazságtalanok nem találnak segítőkre.” (Korán 5: 72)

9. Jézus (Béke legyen vele) örömhírt hoz Mohamedről (Allah dicsérje és üdvözítse)

Jézus próféta (béke legyen vele) volt Izrael népének utolsó, lezáró prófétája. Egy alkalommal kinyilatkoztatást kapott Allahtól, hogy őutána lesz egy újabb küldött (a bibliai vigasztaló), akinek a neve Jézus nyelvén Ahmad, vagyis arabul Mohamed:

„(Emlékezz arra) amikor Jézus, Mária fia, így szólt: Ó, Izrael fiai, én Allah küldötte vagyok hozzátok, megerősítve azt, ami előttem (eljött) a Tórából, és örömhírt hozván egy küldöttről, aki utánam fog jönni, a neve Ahmad”. (Korán 61: 6)

Jézus nem csak a nevét ismerte, hanem számos tulajdonságát, és ezeket is elmondta népének, hogy utódaik felismerjék ezt a prófétát, és kövessék ha találkoznak vele:

„Akik követik a küldöttet (Mohamedet), az írástudatlan prófétát, akit megírva találnak őnáluk a Tórában és az Evangéliumban, aki megparancsolja nekik a helyénvalót és megtiltja nekik az elvetendőt, és megengedi nekik a jó dolgokat és megtiltja nekik a rosszakat, és leveszi róluk a terheiket és a láncaikat, amelyek eddig rajtuk voltak, akik hisznek benne, támogatják, segítik és követik a fényt, ami vele bocsáttatott le, ők a boldogulók!” (Korán 7: 157)

10. Jézus tanítványai (a 12 apostol)

Jézus (béke legyen vele) szembekerült népének egy részével, olyan zsidókkal, akik nem hittek a feltámadásban, és azokkal a vezető papokkal, akik képmutató írástudók voltak:

„Majd azután, hogy Jézus észrevette a hitetlenséget részükről, azt mondta: Kik az én segítőim az Allahhoz [vezető úton]? Azt mondták a tanítványok: Mi vagyunk Allah segítői, hiszünk Allahban, és tanúsítsd azt, hogy mi alávetők vagyunk! Urunk! Hiszünk abban, amit leküldtél, és követjük a Küldöttet, írj hát minket a tanúsítók közé!” (Korán 3: 52-53)

„Ó ti, akik hisztek, legyetek Allah segítői, ahogyan Mária fia, Jézus szólt az apostolokhoz: Kik a segítőim az Allahoz vezető úton? Az apostolok így szóltak: Mi vagyunk Allah segítői! Egy csoport Izrael fiai közül hívő lett, még egy másik csoport hitetlen lett. Mi támogattuk azokat, akik hisznek, az ellenségeikkel szemben, és ők lettek a győztesek” (Korán 61: 14)

11. Jézus csodái

Allah megsegítette Jézust (béke legyen vele) egy sor csodával, hogy alátámassza üzenetének igazát:
„És [Allah] megtanította neki az Írást és a bölcsességet, a Tórát, és az Evangéliumot, és küldöttként [küldte el] Izrael fiaihoz [akikhez így szól:]: Bizony, én eljöttem hozzátok az Uratoktól való jellel. Bizony én az agyagból formálok nektek egy madárformát, majd belélehelek, és madárrá lesz – Allah engedelmével – és meggyógyítom azt, ki születésénél fogva vak, és a leprást, és életre keltem a halottakat – Allah engedelmével – és hírül adom nektek, hogy mit esztek, és mit raktároztok el házaitokban. Bizony ebben jel van számotokra, ha hívők vagytok, és megerősítve azt, ami énelőttem volt a Tórából, s azért, hogy megengedetté tegyek számotokra néhányat azok közül, amelyek megtiltattak nektek. És az Uratoktól való jellel jöttem hozzátok. Ezért féljétek Allahot, és engedelmeskedjetek nekem! Bizony Allah az én Uram, és a ti Uratok, tehát imádjátok Őt! Ez egyenes út!
(Korán 3: 48-51)

Az előző áják négy csodát említettek meg, az ötödik csoda, amit a Korán megemlített a következő ájában szerepel:

„[Emlékezz arra] amikor azt mondták a tanítványok: Ó Jézus, Mária fia! Vajon képes az Urad arra, hogy lebocsásson nekünk [egy étellel] terített asztalt az égből. Azt mondta: Féljétek Allahot (ne kérjetek ilyet), ha igazán hívők vagytok! Azt mondták: Szeretnénk enni arról (Isten áldását kérve), hogy a szívünk megnyugodjon, és hogy tudhassuk, hogy te az igazat mondtad nekünk, és hogy mi tanúsíthassuk azt.
Jézus, Mária fia azt mondta: Allahumma (Istenem)! Urunk! Bocsáss le nekünk egy étellel megterített asztalt az égből, hogy [az a nap] ünnep lehessen számunkra, az elsőnek és az utolsónak közülünk, és Tőled való jel legyen. Gondoskodj rólunk, hisz Te vagy a legjobb Gondoskodó! Allah azt mondta: Bizony, én le fogom bocsátani nektek! Aki pedig ezután hitetlenné válik közületek, azt bizony olyan büntetéssel fogom megbüntetni, amilyennel még senkit sem büntettem meg a teremtmények közül!”
(Korán 5: 112-115)

Csodái alátámasztották küldetésének üzenetét, amely az emberek szívének tisztításáról, valamint a Feltámadás napjában és a túlvilági ítélet, a jutalmazás és büntetés valóságában vetett hitről szólt. Népe azonban kemény szívvel bírt, és megpróbálták elhallgattatni, összeesküdtenk ellene, majd a rómaiakat is ellene fordították, amelynek következtében Pilátus, a római helytartó halálra ítélte Jézust (Béke legyen vele). Azonban Allah megvédte Jézust, és az egyik képmutató tanítványát Jézushoz hasonlóvá változtatta, és ezt a személyt fogták el és feszítették fel.

„Azt mondták (büszkélkedve): Mi megöltük a Messiást, Jézust, Mária fiát, Allah Küldöttét. Ám nem ölték meg, és nem feszítették fel, hanem egy hasonló adatott nekik, és akik eltérő véleményen vannak őt illetően, azok kétségben vannak felőle. Nem rendelkeznek róla tudással, csak a vélekedést követik (Korán 4: 157)

12. Allah az égbe emeli Jézust

A magasságos Allah azt mondta: „Cselhez folyamodtak, és Allah is cselt vettet, és Allah a legjobb a cselvetésben! [Emlékezz arra] amikor Allah azt mondta: Ó Jézus! Én bizony bevégzem az idődet [a földön], és magamhoz emellek, s megtisztítalak azoktól, akik hitetlenekké váltak, s azokat, akik követtek téged, azok fölé helyezem, akik hitetlenekké váltak, a Feltámadás Napjáig. Azután Hozzám lesz a visszatérésetek, s dönteni fogok köztetek abban, amiben összekülönböztetek. (Korán 3: 55)

„Amiért megszegték a szövetséget, és Allah jeleinek megtagadásáért, és amiatt, hogy jogtalanul megölték a prófétákat, és mert azt mondták: „A mi szívünk be van fedve”. Ám Allah pecsételte le a hitetlenségük miatt, így csak kevesen hisznek közülük – és hitetlenségük miatt, és mert Máriáról hatalmas rágalmat állítottak, és mivel azt mondták (büszkélkedve): Mi megöltük a Messiást, Jézust, Mária fiát, Allah Küldöttét. Ám nem ölték meg, és nem feszítették fel, hanem egy hasonló adatott nekik. Akik eltérő véleményen vannak őt illetően, azok kétségben vannak felőle. Nem rendelkeznek róla tudással, csak a vélekedést követik, és bizonyos, hogy nem ölték meg, hanem Allah felemelte magához. Allah Erős és Bölcs!” (Korán 4: 155-158)

Allah felemelte Jézust (béke legyen vele) magához, miután álmot bocsátott rá, és kimentette ellenségeinek kezei közül.

13. Jézus Allah egyedülvalóságát hirdette

Jézus béke legyen vele alázatos szolgája volt Allahnak, aki nem tagadta, hogy ő Isten szolgája: „A Messiás nem tartja alávalónak, hogy Allah szolgája legyen, és a közellévő angyalok sem. Aki alávalónak tartja az Ő szolgálatát, és fennhéjázó, hát Ő (Allah) magához fogja őket összegyűjteni.” (Korán 4: 172)

„Ő nem volt más, mit szolgáló, aki iránt kegyesek voltunk, és Mi példává tettük őt Izrael fiai számára” (Korán 43: 59).

Azt tanította, hogy Allah egy Isten, akinek nincsenek társai:

„[Emlékezz arra] amikor Allah mondta (a Feltámadás napján): Ó, Jézus, Mária fia! Vajon te mondtad az embereknek: Tegyetek engem és anyámat két istennek, Allah mellé! Azt mondta: Magasztaltassál! Hogyan mondhatnék én olyat, amihez nincs jogom? Ha én mondtam volna, bizonyosan tudnál arról. Tudod azt, ami az én lelkemben van, ám én nem tudom, mi van a lelkedben. Bizony, Te vagy a láthatatlan dolgok Tudója! Csak azt mondtam nekik, amit Te parancsoltál meg nekem, [azt] hogy: „Allahot szolgáljátok, az én Uramat és a ti Uratokat!”. Tanú voltam velük szemben, amíg közöttük voltam. Ám miután elszólítottál (felemeltél Magadhoz), Te voltál az őrző felettük. Te minden dologra tanú vagy!” (Korán 5: 116-117)

A Korán emlékezteti a mai keresztényeket is erre az igazságra:

„Ó, Írás Népe! Ne kövessetek el túlkapást a vallásotokban! Allahról csak az igazat mondjátok! Jézus, a Messiás, Mária fia, csupán Allah küldötte, és az Ő szava, Máriára vetett, és tőle származó (teremtett) lélek. Higgyetek Allahban és a Küldötteiben, és ne mondjátok: Három! Hagyjátok abba! Ez jobb nektek. Bizony Allah az egyetlen isten – magasztaltasson (felette áll annak) hogy fia legyen neki. Övé minden, ami az egekben és a földön van. Allah számodra elegendő rendelkező (a világ dolgai felett)!” (Korán 4 :171)

14. Jézus könyörületessége az emberiség iránt

A magasságos Allah azt mondta a Koránban, idézve Jézust (béke legyen vele):

„Ha megbünteted őket, hát ők a szolgáid. Ha megbocsátasz nekik, nos Te vagy a Mindenható és Bölcs”. Ebből az ájából kitűnik mennyire könyörületes volt Jézus (béke legyen vele) az emberek iránt. Feljegyezték Mohamed prófétáról (Allah dicsérje és üdvözítse), hogy egy alkalommal egészen reggelig ismételgette ezt az áját éjszakai virrasztása alatt.

15. Jézus (béke legyen vele) visszatér a földre a Feltámadás napja előtt

A magasságos Allah azt mondta: „Nincs az Írás népéből olyan, ki ne hinne benne halála előtt. A Feltámadás Napján pedig tanú lesz ellenük” (Korán 4: 159)

Egy másik ája is bizonyítja, hogy Jézus (béke legyen vele) lejön az égből még a Feltámadás napja előtt: „Bizony ő (Jézus) az Órának jele! Ne kételkedjetek abban, és kövessetek engem, ez az Egyenes Igaz Út!” (Korán 43: 61)

Abu Huraira számolt be arról, amit Allah Küldötte (béke legyen vele) azt mondta: „Esküszöm arra, akinek a kezében van az életem, hogy Jézus, Mária fia, nemsokára leszáll a mennyből közénk és igazságosan ítélkezik majd az emberek között, a Korán szerint; összetöri a keresztet és leöli a disznót és nem lesz több dzsizjah (fejadó a nem muszlimok részéről)…”

16. A kereszténység áll a legközelebb a vallások közül az iszlámhoz a szeretetben

A magasságos Allah azt mondja: „Azokkal szemben, akik hívők (muszlimok) azokat találod legközelebbinek a szeretetben, akik azt mondják: Mi keresztények vagyunk. Ez azért van így, mert közöttük papok és szerzetesek vannak, s ők nem fennhéjáznak. És ha meghallják azt, ami leküldetett a Küldöttnek, látod, hogy a szemük könnytől árad a miatt, amit már ismertek az Igazságból. Azt mondják: Urunk! Hiszünk! Írj minket a tanúsítók közé!” (Korán 5: 82-83)

Allah azt is mondta: „Azoknak, akik követték őt (Jézus), szívükbe kegyelmet és könyörületet helyeztünk” (Korán 57: 27)

Ebből adódóan a muszlimoknak keresni kell a lehetőséget a keresztényekkel való párbeszédre, az egymás felé való közeledésre, a szolidaritásra és arra, hogy összefogjanak velük, az egyre terjedő vallástalanság ellen.

Tanulságok Jézus (béke legyen vele) történetéből:

1. A gyerekek felnevelése jóravaló és istenfélő közegben/családban, mert ez megvédi őket a elzüllés veszélyétől, és istenfélelemben fognak felnőni. Így nőtt fel Mária Zakariás felügyelete alatt, és ez által érte el a közelséget Allahtól: „(Emlékezz arra) amikor azt mondták az angyalok: Ó Mária! Bizony Allah kiválasztott téged, tisztává tett, s kiválasztott téged a teremtmények asszonyai fölé” (Korán 3: 42)

2. Az istenfélelem és jó termései: az istenfélelem Allah ellátását hozza el az emberek számára, azáltal hogy elérhetővé válnak az ellátás eszközei, és azáltal hogy az ember törekszik arra hogy megszerezze. Van azonban olyan ellátás, amely Allahtól közvetlen módon száll alá annak a szolgájának, akit akar: „És ha a település lakói hittek volna és istenfélők lettek volna, akkor áldásokat nyitottunk volna rájuk az égből és a földből”. Így kapott Mária finom ételeket az imaházban Allah gondoskodása által az istenszolgálat bizonyságáúl.

3. Allah vallásának segítésére tett felszólítás: A Korán dicsértettel említi azt a kis csoportot, amely hitt Jézusak, és nyiltan vállalta a hitét. Ez egy fontos lecke az áldozatkészségről, a kitartásról és a vallás védelmének kötelező voltáról.

4. Nem szabad reményvesztettnek lenni abban az esetben, ha az ember iszlámra hív másokat, azonban csak kevesen fogadják el a meghívást.

5. A keresztényekkel kell leginkább foglalkozni az iszlám ismertetése terén

6. Allah támogatja jóravaló szolgáit: Allah támogatta Máriát, és felmentette a vádak alól azzal, hogy megszólaltatta Jézust, amikor megszületett.

7. Az imádkozás és adakozás fontossága és folyamatos végzésük szükségessége

8. A szülők tiszteletének jelentősége Allah megelégedésének elnyerésében

9. Az egyéni kapcsolattartás fontossága: Jézus (béke legyen vele) 12 tanítvánnyal kezdte hirdetését, és ez azt erősíti meg, hogy az iszlámra hívó személynek fontos minél több emberrel fenntartani a kapcsolatot, legyen szó iskolatársakról, sporttársakról, szomszédokról, vagy munkatársakról, mivel ez az iszlám egyéni ismertetése lehetőséget ad olyan személyek megtalálására, akik készek az üzenet továbbadására, a nem muszlimok iszlámra hívására, és a hanyag muszlimok igaz útra való terelésére.

Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink