Mi az Iszlám véleménye a Próféta (béke legyen vele) születésnapjának megünnepléséről?

muhammed A Próféta (béke legyen vele) születésnapját, az Al Maulid-ot, Rabi Al- Awwal hónapban ünneplik a következő módokon: összegyűlnek és felolvassák a Próféta (béke legyen vele) születésének történetét, édességgel kínálják a jelenlévőket, esetleg a mecsetben is tartanak megemlékezéseket, sőt ódákat mondanak a Prófétáról (béke legyen vele), hozzá fohászkodnak, ami társítás. Más tilos és utálatos dolgokat is lehet tapasztalni az ilyen megemlékezések alkalmával, pl. keveredés nők és férfiak között, tánc, zene.

Hogyan kezdődött az ünneplés?
A síta Fatimidák kezdték az Iszlám első három legjobb évszázadát követően. Abu Sáma (Allah kegyelmezzen neki) azt mondta: Moszulban Seikh Umar Ibn Muhammad Al- Malá, egy ismert becsületes ember ünnepelte, utána Ibril uralkodója, Al Muzaffar Abu Szaídkazkabúri átvette ezt a szokást. Erről Ibn Kathírnál és Ibn Khalkánnál (Allah kegyelmezzen nekik) olvashatunk. Ezek a történészek mérhetetlen mennyiségű ételről, utcai énekesekről, bábelőadásokról, többnapos fesztiválról, utcai zenés felvonulásról számolnak be. Ezeket a szokásokat azonban nem Allah rendelte el. A muszlimok kötelessége, hogy Allah útmutatása szerint éljenek és a (vallási) újításokat elutasítsák. A Korán és a Szunna világosan beszél arról, hogy tilos a vallásba újítást hozni.

"Mondd: 'Ha szeretitek Allahot, akkor kövessetek engem! Akkor Allah szeretni fog benneteket és megbocsátja bűneiteket.' Allah magbocsátó és könyörületes." (Korán, 3: 31), (Korán 7: 3) és (Korán 6: 153)
A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: "A legigazabb szöveg Allah könyve, a legjobb vezetés Mohamed vezetése, és a legrosszabb dolog az újítás." "Aki ebbe a mi dolgunkba (Iszlám) olyan újítást hoz, ami nem volt a része, attól az nem lesz elfogadva." (Al-Bukhari, Muszlim). Egy másik változat szerint: "Aki olyat tesz, ami nem összeegyeztethető a mi dolgunkkal (Iszlám), attól az nem lesz elfogadva."(Muszlim)

 

A Próféta (béke legyen vele) születésnapját megünnepelni megvetendő és tilos a következő okokból kifolyólag:


1. Nem része a Szunnának. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: "Arra ösztönözlek titeket, hogy kövessétek az én Szunnámat és az utánam jövő, helyesen vezetett kalifák útját; ragaszkodjatok ahhoz erősen. Óvakodjatok az újonnan kitalált dolgoktól, mert minden újonnan kitalált dolog egy újítás (Bid'a) és minden újítás tévelygés." (Ahmed, Tirmidhi).
Ha valaki olyat tesz, amit sem a Próféta (béke legyen vele), sem a kalifák nem tettek, ő azzal vádolja a Prófétát (béke legyen vele), hogy nem magyarázta el a vallást tökéletesen, és meghazudtolja Allah szavát: "Ezen a napon kiteljesítettem nektek a vallásotokat, teljessé tettem számotokra a kegyelmemet és kiválasztottam nektek vallásotok gyanánt az iszlámot." (Korán 5: 3).


2. A Próféta (béke legyen vele) születésnapjának megünneplése a nem muszlimok utánzása. Ez haram (tilos). A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: "Aki utánoz valakiket, az egy közülük." (Ahmad, Abu Dáwúd) "Különbözzetek a többistenhívőktől!" (Muszlim).


3. A Próféta (béke legyen vele) születésnapjának megünneplése az iránta érzett tisztelet túlzásba viteléhez vezet. Hozzá fohászkodni, az ő segítségét kérni, őt magasztalni Allah helyett sirk (társítás). A Próféta (béke legyen vele) megtiltotta, hogy túlságosan dicsérjük őt:

"Ne dicsőítsetek engem, ahogyan a keresztények dicsőítik Mariam fiát, mert én csak egy szolga vagyok. Tehát hívjatok engem Allah szolgájának és küldöttének." (Bukhari)

Tehát: ne tegyetek úgy, mint a keresztények, akik annyira dicsőítették Jézust (béke legyen vele), hogy végül Őt imádták Allah helyett, illetve mellett. Allah ezt megtiltotta:

"Ti Írás birtokosai! Ne lépjétek túl a határt a ti vallásotokban, és ne mondjatok Allahról mást, csak az igazságot! Jézus, a Messiás, Mária fia, küldötte Allahnak, és az Ő szava, amit sugalmazott Máriának, és belőle (kiáradó) lélek. Higgyetek hát Allahban és az Ő küldötteiben, és ne mondjátok azt, hogy: 'Három!' Hagyjátok abba! Jobb nektek! Allah csupán egyetlen Isten. Magasztaltassék! Hogyan is lehetne gyermeke! Övé (mind)az, ami az egekben és a földön van. Allah elégséges istápoló!" (Korán 4: 171).

A Próféta (béke legyen vele) megtiltotta nekünk a vele kapcsolatos túlzást: "Óvakodjatok a túlzástól, mert azok, akik előttetek éltek, elpusztultak túlzásaik miatt." (An- Naszái).


4. A Próféta (béke legyen vele) születésnapjának megünneplése más újítások kapuját nyitja ki, és így eltávolít bennünket a Szunnától. Azt tapasztaljuk, hogy az újítók különböző csoportokra szakadtak, és minden csoport megünnepli imámja (pl. Al- Badawi, Ibn 'Arabi, Al- Daszúqi és Al- Sadhili) születésnapját is. Ez ahhoz vezet, hogy ezektől a halott emberektől segítséget kérnek, hozzájuk fogászkodnak, pedig ők sem jót, sem rosszat nem tudnak nekik okozni. Így eltérnek Allah vallásától, és visszatérnek a Dzsáhilíjába (Tudatlanság), amelyről Allah ezt mondja:

"Allah helyett olyasvalamit szolgálnak, ami nem árt és nem használ nekik. Azt mondják: "Ezek a mi közvetítőink Allahnál.""(Korán 10: 18),

"Bizony, Allahot illető meg az őszinte és kizárólagos hit. És akik Allah helyett gyámolítókat választottak maguknak [mondván]: Csupán azért szolgáljuk őket, hogy közeli kapcsolatba hozzanak minket Allahhal" - bizony, Allah ítélni fog közöttük abban, amiben összekülönböztek! Allah nem vezérli az igaz útra azt, aki hazug és megátalkodik hitetlenségében."(Korán 39: 3}

Akik helyesnek tartják a Próféta (béke legyen vele)születésnapjának megünneplését, a következő dolgokra hivatkoznak:
1. Azt mondják, hogy ezáltal mutatják ki tiszteletüket és szeretetüket a Próféta (béke legyen vele) iránt.
2. Bizonyítékként használják, hogy sok ember sok helyen ezt teszi.
3. Azt mondják, hogy ezáltal életben tartják a Próféta (béke legyen vele) emlékét, és ez arra ösztönzi az embereket, hogy a Próféta (béke legyen vele) példáját kövessék.
4. Arra hivatkoznak, hogy egy tudós és igazságos király vezette be.
5. Azt mondják, hogy ez egy "Bid'a Haszana" ("jó újítás").


Muszlimnak lenni, azt jelenti, hogy Allahnak alárendeljük magunkat. Nem lehet azonban alárendelni magunkat a Magasságos Allahnak kifogásokat keresve, vagy saját elképzeléseinket igazolva, hanem csak őszinte alázattal Allah szavát elfogadva. A kifogások helyett itt vannak a válaszok, Allah útmutatása alapján:
1. A tisztelet és szeretet engedelmeskedést jelent. A Prófétát (béke legyen vele) legjobban a Kortársai (Szahaba) tisztelték (Allah elégedjen meg velük), de ők sem ünnepelték meg a Próféta (béke legyen vele) születésnapját. Ha ez el lett volna rendelve, ők biztosan nem hagyták volna figyelmen kívül. Minden muszlimnak kötelessége, hogy a Prófétát (béke legyen vele) jobban szeresse még közeli családtagjainál is. Szeretjük őt, tehát engedelmeskedünk neki. Az újítások bevezetése viszont engedetlenség. A jó szándék nem igazolja az újítást. Az Iszlám két dolgon alapszik: a szándék tisztasága (csak Allahért tegyünk mindent), és a Próféta (béke legyen vele) útmutatásának követése. Allah azt mondja:

"De nem! Aki orcáját alázatosan Allah felé fordítja, és helyesen cselekszik, annak meglesz a fizetsége Uránál. Nem kell félniök (a Végső Napon) és nem lesznek szomorúak." {Korán, 2:112}.


2. A tény, hogy sok ember sok helyen ezt teszi, nem bizonyít, nem igazol semmit. Allah ezt mondja: "És ha te azok nagyrészének engedelmeskedsz, akik a földön vannak, akkor tévútra visznek téged, Allah útjától [messze]. Vélekedéseket követnek csupán és nem tesznek mást, csak találgatnak." (Korán 6: 116)


3. A muszlimok folyamatosan életben tartják a Próféta (béke legyen vele) emlékét, minden alkalommal, mikor a nevét említik, mikor Allah békéjét és áldását küldik rá, és mikor a Próféta (béke legyen vele) által előírt és jóváhagyott cselekedeteket végzik. A Próféta (béke legyen vele) születésnapjának megünneplése nem ezek közé tartozik, hanem újítás, bid'á. A Próféta (béke legyen vele) életének tanulmányozása és példájának követése folyamatos kötelessége minden muszlimnak, erre egy napot kijelölni bid'á. "… minden újítás tévelygés" (Ahmad, Tirmidhi). Aki a bid'át követi a szunna helyett, az csak eltávolítja magát a Prófétától (béke legyen vele). és a Próféta (béke legyen vele) meg fogja tagadni az újítások gyakorlóit.

4. Az, hogy valaki egy becsületes, igaz ember volt, nem jelenti, hogy tévedhetetlen volt.

5. Nincs olyan, hogy "jó újítás". Akik mégis azt mondják, hogy van, azok Omar (Allah elégedjen meg vele) szavaira hivatkoznak, aki a Tarawih imáról ezt mondta: "Milyen jó újítás (bid'a) ez!" (Bukhári). Arra is hivatkoznak, hogy a Koránt egy kötetbe összegyűjteni és a hadíthokat leírni szintén újítás volt. A válasz az ilyen kifogásokra az, hogy ezeknek volt alapja az Iszlámban, tehát nem újonnan kitalált dolgok. Mikor Omar (Allah elégedjen meg vele) azt mondta, hogy "Milyen jó bid'a!", ez újítást jelent nyelvtanilag, de nem a Saria szerint. A bid'a a Saria szerint az, aminek nincs alapja az Iszlámban. A Próféta (béke legyen vele) imádkozta a Tarawih imát közösségben három napig, de többet nem, nehogy kötelezővé váljon. A Kortársak akkor egyénileg imádkozták ezt az imát, egészen addig, amíg a Próféta (béke legyen vele) halála után Omar ibn al Khattab (Allah elégedjen meg vele) imámként vezette őket ebben az imában, pontosan úgy, ahogy a Próféta (béke legyen vele) tette. Tehát ez nem egy új dolog volt. A Korán leírása is a Próféta (béke legyen vele) rendelete alapján történt. A hadíthokat a Próféta (béke legyen vele) életében tilos volt leírni, nehogy összekeveredjenek a Koránnal. Mikor azonban a Korán már össze lett állítva, az a veszély már nem állt fenn, és a musszlimok összegyűjtötték a hadíthokat, nehogy elvesszenek. A Próféta (béke legyen vele) születésnapja megünneplését nem írja elő a Korán vagy a Szunna, nem tették a legkorábbi muszlimok sem, nincs alapja az iszlámban, tehát egy Saría szerinti újítás. Minden, ami nem a Korán és a Szunna szerint van, az újítás, és az újítás eltérít minket Allah útjáról. Allah azt mondja:

"Ti hívők! Engedelmeskedjetek Allahnak és engedelmeskedjetek a küldöttnek, és azoknak, akik jogosultak közületek a parancsolásra! És ha valamiben összekülönböztök, vigyétek azt Allah és a küldött elé, ha hisztek Allahban és a Végső Napban. Ez jobb és illendőbb értelmezés, (mint a tiétek)." {Korán, 4:59}


A muszlimok viszonyítási pontja a Korán és a Szunna. Aki az igazságot keresi, az megbánja a bűneit, aki azonban túl makacs a bizonyítékok elhangzása után is, annak elszámolása Allahnál lesz.

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink