Hz. Sawda bint Zam’a (Allah legyen vele elégedett)


Ibolya csokor„A Próféta közelebb áll a hívőkhöz, mint ők maguk, és feleségei [olyanok, mint] az anyjuk...“ (33:6)

Előadásomat két - a Próféta (béke legyen vele) házasságait igen meghatározó - Korán ájával szeretném kezdeni, melyeknek Sawda (Allah legyen vele elégedett) életében különös jelentősége van, erről a későbbiekben majd bővebben is beszélek:


„Próféta! Mondd a feleségeidnek: „Ha az evilági életet és annak pompáját kívánjátok, akkor gyertek ide, [vég]kielégítést adok nektek és illendő módon elbocsátalak benneteket. / Ha azonban Allahot és az ő küldöttét kívánjátok és a túlvilági lakhelyet - bizony, Allah óriási fizetséget készített azoknak, akik jóravalóak közöttetek.” (33: 28-29)


A Próféta (béke legyen vele) feleségeinek, akik igaz társként kitartottak mellette még a legnagyobb nehézségek közepette is, a szó materiális, anyagi értelmében bizony nem volt könnyű életük. A Próféta (béke legyen vele) ugyanis szerette volna megtanítani a muszlimokat a pénzzel való helyes bánásmódra, s ily módon feleségeivel sem bánhatott másképp, hisz ők minden hívő példaképei. A Mindenható Allah azt mondja, hogy ők a hívők anyái:
„A próféta közelebb áll a hívőkhöz, mint ők maguk, és feleségei [olyanok, mint] az anyjuk” (33:6)


A Mindenható Allah annyira megtisztelte őket, hogy még azt is megtiltotta a hívőknek, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) halála után házasodjanak velük, s azt is, hogy közvetlenül rájuk nézzenek (csak függöny mögül lehetett).
S a feleségeknek igen nagy szerepük volt a dáwában, vagyis az Iszlám terjesztésében, tökéletes például szolgál az ő életük tehát valamennyi hívő számára.
A Khadidzsáról (Allah legyen vele elégedett) szóló előadásban már volt szó a házasság szerepéről az Iszlámban, számos áján keresztül bemutatva azt, most néhány gondolat erejéig a Próféta (béke legyen vele) házasságai mögötti különböző okokra térnék ki:
A legfontosabb a dáwa, az Iszlám megismertetése.
A feleségek különböző törzsekből származtak, így Arábia számos törzsével került rokonságba, létrejött köztük a vallási és anyagi kapcsolat, szoros kötődés az Iszlámhoz. De legalábbis hallottak a Koránról, a Korán-magyarázatokról, megismerkedtek az Iszlám jelentésével, szellemiségével.
A Próféta (béke legyen vele) feleségei különböző korúak voltak, így minden életszakaszban mintául tudtak szolgálni.
Sawda bint Zam’a, teljes nevén Sawda bint Zam’a bin Qayyis bin Abd Shams bin ’Abd bin Nasr bin Hal bin ’Amir bin Luvvay,  a Próféta (béke legyen vele) második felesége volt (kronológiailag), egyike az Iszlámot elsőként felvevőknek, s részt vett az abesszíniai (ez a mai Etiópia) és a medinai kivándorlásokon is, hogy gyakorolni tudja hitét. 
Ő volt az első nő, akit a Próféta (béke legyen vele) Khadidzsa halála után feleségül vett (bár ezzel kapcsolatban vannak egyéb feltételezések is, ezekre a későbbiekben kitérek majd). Rendkívül önzetlen, engedelmes, tisztelettudó, s egyben tiszteletreméltó, nemes jellemű és lelkű, ragyogó asszony volt, rendkívül szép beszéddel, művelt, okos asszony, nagy vallási ismerettel, kora egyik legtisztább erkölcsű asszonya, méltó példakép tehát mindnyájunk számára.
Hetedik generációra visszavezetve rokona volt Mohammed prófétának (béke legyen vele), ükapjuk közös volt.
Anyja Shamus, a medinai Bani Najjar törzsből, apja Zam’a bin Qayyis bin ’Abd Shams. a Luyyay tözsből származott. Mindkét törzsről tudni kell, hogy a Qurajisi törzs egy-egy csoportja.
Első férje Sakran bin ’Amr volt, apja unokatestvére, s az elsők között vették fel az Iszlámot. Elsőként Sawda (Allah legyen vele elégedett) mondta ki a tanúságtételt a Prófétának (béke legyen vele), majd Sakran is követte őt ebben. A kivándorlók második csoportjával vonultak Abesszíniába, ott született fiuk: Abdul-Rahman.
Házasságuk ideje alatt Sawda (Allah legyen vele elégedett) egyszer egy különleges álmot látott: a Próféta (béke legyen vele) bement a házukba és megfogta Sawda tarkóját. Férje ezt úgy magyarázta, hogy az ő halála után a Próféta (béke legyen vele) felesége lesz.
Hamarosan pedig egy holddal álmodott Sawda (Allah legyen vele elégedett), mely az ölébe ereszkedett. Férje értelmezése szerint ez az ő (a férj) halálának közeledtét jelzi, s azt is, hogy Sawda szeretne a Próféta (béke legyen vele) felesége lenni.

Ezek után hamarosan Sakran meg is halt, s így Sawda megözvegyült. Ez egyes források szerint néhány nappal Abesszíniából való visszatérés után történt, míg mások, pl. al-Tabari szerint még Abesszíniában. Sawda (Allah legyen vele elégedett) tehát teljesen magára maradt, bánatban és nélkülözésben élt, bármilyen háttér nélkül, egyedül koros, idős apjára számíthatott.

Barátnője, Khaula Bint Hakim, látva Sawda magányát és szomorúságát meglátogatta a Prófétát (béke legyen vele) és megkérdezte nem akar-e nősülni. A Prófétáról (béke legyn vele) szintén tudvalevő volt ekkoriban, hogy nagyon nagy volt a szomorúsága Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) elvesztése miatt. Megemlítette, hogy lenne egy érintetlen szűz, avagy egy asszony, aki már egyszer férjnél volt. Allah küldötte (béke legyen vele) rákérdezett ki kicsoda, majd azt kérte Khaulától, hogy előbb Sawdához menjen és annak családjához, s mondja meg, hogy meg szeretné kérni a kezét. Sawda pedig azt válaszolta, hogy előbb apját kérdezzék meg, neki szóljanak. Ebből is látszik milyen tiszta és nemes erkölcsű volt, hiszen ekkor már Sawda (Allah legyen vele elégedett) idős volt, s nem is először készült férjhez menni, apja ráadásul muszlim sem volt, mégis az ő engedélyét kérte erre a házasságra.
Testvére Abdullah kivételével nagyon boldog volt a család, hiszen ez egy nagyon nagy megtiszteltetés, aztán később, mikor Abdullah is áttért az Iszlámra persze nagyon restellte, hogy így viselkedett.

Sawda ekkor már igen idős volt, hiszen ő Khadidzsánál is korosabb volt.
Egyes hagyományok szerint 50 éves volt, míg mások 60 évesnek említik, de találunk forrásokat melyben a 80 éves kor szerepel. A legtöbb azonban az 50 -60 év közti kort említi. Biztos adatot azonban nem tudunk.

Sorsa e házasság által biztosítva volt tehát élete végéig. A házasságkötés Ramadán havában történt, Allah Küldötte (béke legyen vele) prófétaságának 10. évében. Sawda Khadidzsa házába költözött, ott élt ugyanis a Próféta (béke legyen vele) Fatimával és Umm Kulthummal, a két nem férjezett lányával (Allah legyen velük elégedett). Fatima ekkor még kicsi volt, 10 év körüli, Umm Kulthumnak pedig el kellett válnia férjétől, Abu Lahab fiától. Az Iszlám szerint ugyanis muszlim nő nem házasodhat nem muszlimmal.

Sawda (Allah legyen vele elégedett) három évig volt egyedüli felesége a Prófétanak (béke legyen vele), de közben már eljegyezte Aisat, Abu Bakr lányát, akit aztán Mekkában el is vett.
(Itt meg szeretném jegyezni, hogy ez Al-Tabari álláspontja, -9. kötet, 128-129. old., azonban vannak olyan feljegyzések, melyek szerint Aisa (Allah legyen vele elégedett) már Sawda előtt is esetleg a Próféta (béke legyen vele) felesége volt, csak a Sawdával  (Allah legyen vele elégedett) költözött be a Próféta (béke legyen vele) házába.
(Sahih Muslim vol., 8. könyv,.3451. sz. hagyomány,.747. old.,  Bukhari vol.3 , 34. könyv,4. fejezet, 269. hagyomány,154. old., ill.  vol.3 .853.29. o.; Sahih Muslim vol.2 7. könyv. 2958 sz. hagyomány,.651. o.; Sahih Muslim vol.2 lábjegyzet 1918. sz. hagyomány, 748.o.)


Külsejét tekintve magas volt, a legmagasabb a feleségek közül, de szépsége meg sem közelítette Khadidzsáét. Ő inkább erős, megtermett asszony volt, erős vonásokkal. Járása is elég különös volt, lassú és bicegős, amit a Próféta (béke legyen vele) ha látott mindig meg is mosolygott. Épp ezért Sawda (Allah legyen vele elégedett) mindig igyekezett a Próféta előtt járni, hogy felvidítsa egy kicsit.

Azonban nagyon nyugodt, jó kedélyű teremtés volt, több alkalommal viccelődött is a Prófétával (béke legyen vele). Egy alkalommal az éjszakai - nem kötelező- ima hosszára utalt (ez a Próféta (béke legyen vele) esetében éjféltől hajnalig tartott):
„Ó Allah Küldötte, ha veled imádkozom az éjjeli imát, rövidítsd le a meghajlási és leborulási időt, hogy ne legyen szükséges az orromat fogni.”

Erős testalkata, s meglett kora ellenére a Prófétával (béke legyen vele) tartott az utolsó zarándoklat során is. Muzdalifában azonban igen rosszul érezte magát a nagy tömeg miatt. Így a Próféta (béke legyen vele) megengedte, hogy hajnal előtt Minába menjen és ott elvégezze a kődobás szertartását. Bukhari, vol.2., 26. könyv, 740. hagyomány:
„Aisa mondta: Sawda a Próféta beleegyezését kérte a gyülekezés éjszakájáról korábban távozni, mivel kövér és nagyon lassú asszony volt. A Próféta pedig beleegyezését adta.”
Innen ered tehát a gyengébb fizikumúak kíméletére megengedett alternatíva.

Ami Sawda (Allah legyen vele elégedett) egyik legnemesebb vonása volt az az ő hatalmas jótékonysága és nagylelkűsége. Erre vonatkozóan a következő esetet emelném ki:

Egy alkalommal, Omar Ibn al Khattab kalifátusa alatt kapott egy méretes, dirhammal teli zsákot. Sawda (Allah legyen vele elégedett) azt hitte, hogy datolya van benne. Majd miután észrevette, hogy pénzt kapott, azonnal elosztotta az összes pénzt a szegények és rászorulók között.

S hogy a nagylelkűség milyen fontos volt a Próféta (béke legyen vele) számára, erre vonatkozóan az Aisától (Allah legyen vele elégedett) fennmaradt következő hagyományt említeném:

A feleségek egy napon megkérdezték a Prófétát (béke legyen vele): Oh, Allah Küldötte, melyikünk hal meg közülünk legelőször? Erre a Próféta (béke legyen vele) ezt válaszolta: akinek a leghosszabb a keze. A feleségek azt hitték, hogy ez a fizikai valóságot jelenti, s el is kezdték összeméregetni a kezeiket, s Sawdáé volt a leghosszabb. Amikor azonban Zejnab (Allah legyen vele elégedett) halt meg előbb, a feleségek megértették, hogy a kéz hosszúságával a Próféta (béke legyen vele)  nem  pusztán külső jellemzőre utalt nagylelkűségére, nemes lelkűségre.

Nem annyira a nagylelkűségét, inkább a szívében lévő hatalmas szeretetet, a Próféta (béke legyen vele) iránti magasztos, mély érzelmeit mutatja az a cselekedete, mely úgy érzem elgondolkodtató, hogy bármelyikünk, de nem csak mi, hanem bármely testvérünk, képes lett volna – e rá. Létezik-e a szeretetnek az a szintje, amikor lemondunk valamiről, valakiről, és tesszük ezt épp azért, hogy lemondásunk által örömet okozzunk neki, s boldoggá tegyünk, s számunkra az is öröm marad, ha egyáltalán a közelségében lehetünk a szeretett férfinak. Amit Sawda (Allah legyen vele elégedett) tett, arra csak igen kivételesen nemes lelkű, odaadó, valóban Allahért szerető ember, asszony lehet képes.
Sawda (Allah legyen vele elégedett) ugyanis, amikor úgy érezte, hogy a Próféta (béke legyen vele) el szeretne válni tőle, felajánlotta az ő éjszakáját Aisa (Allah legyen vele elégedett) számára, hogy ezzel a Prófétát (béke legyen vele) boldoggá tegye, örömet okozzon számára.  Nagyon fontos, hogy a Próféta (béke legyen vele) nem akart elválni tőle. Hz. Sawda (Allah legyen vele elégedett) ezt maga gondolta és ajánlotta fel.
Ez a hijjra utáni 5. évben történt, amikor is Sawda (Allah legyen vele elégedett) elment a Prófétához, s így szólt: „Óh Allah küldötte, ne válj el tőlem, mert én azt szeretném, hogy az utolsó napon is a feleséged legyek. A napjaimat Aisának ajándékozom.”


Különböző vallástudósok és kutatók (kelet-kutatók), többféleképp értelmezik ezt, de azt fontos tudnunk, hogy a Próféta (béke legyen vele) nem akart azért elválni Sawdától, s főképp nem, mert öreg volt és testes, hisz mikor elvette is ezekkel az adottságokkal bírt. (Vannak bizonyos kelet-kutatók, akik meglehetősen tiszteletlenül leegyszerűsítve a kérdést így vélekednek, de ez nem igaz!) Másrészt a Próféta (béke legyen vele) nem is viselkedik így, még akkor sem, ha ő is ember volt - ez a következőképp fogalmazódik meg a Koránban:


Mondd: „Én csak hozzátok hasonló ember vagyok, aki azt a kinyilatkoztatást kapta, hogy a ti istenetek az egyetlen isten. Aki reménykedik abban, hogy Urával találkozik, az jótettet cselekedjen, és ne társítson senkit Ura szolgálatában!” (18:110)


Mondd: „Én csak hozzátok hasonló ember vagyok, [aki] azt a kinyilatkoztatást kaptam, hogy a ti istenetek az egyetlen isten. Járjatok hát a hozzá vezető úton és kérjétek az ő bocsánatát! Jaj azoknak, akik [más isteneket] társítanak [mellé] (41:6)


De ugyanakkor Allah példaképünknek teremtette a Prófétát. A kegyelmes Allah így szól a Koránban a Prófétáról:


"Bizony nagy erkölcsi érzületű vagy" (68:4)


A Próféta viselkedése valójában példázat, mely mintául szolgál minden muszlim számára.
De visszatérve Sawda nemes tettére, mi szerint felajánlotta éjszakáját Aisa (a legifjabb és legszebb feleség) számára – milyen okok vezérelték erre a felajánlásra?
Itt térnék vissza a bevezetésben említett 33: 28-29 ájákra, vagyis:


„Próféta! Mondd a feleségeidnek: „Ha az evilági életet és annak pompáját kívánjátok, akkor gyertek ide, [vég]kielégítést adok nektek és illendő módon elbocsátalak benneteket.  / Ha azonban Allahot és az ő küldöttét kívánjátok és a túlvilági lakhelyet - bizony, Allah óriási fizetséget készített azoknak, akik jóravalóak közöttetek.”


Amikor ezek a sorok ki lettek nyilatkoztatva, a Próféta (béke legyen vele) feleségei választás elé kerültek: vagy élnek tovább a Prófétával (béke legyen vele), vállalva a nehézségeket, vagy elválnak. Ez az időszak egybeesett a khajbari hadjárattal, amikor a zsidók megszegték a szavukat, s a zsákmány 1/5 részét a Próféta (béke legyen vele) kapta, így tehát a feleségek is kéréssel fordultak hozzá. Ezek a mi fogalmainkhoz képest ám még mindig nagyon kis kérések voltak, ám a  Próféta nem adta ezt meg nekik, mivel szerette volna őket megtanítani a pénzzel való megfelelő bánásmódra, hogy például szolgálhassanak a többi muszlim számára. Amikor Sawda meghallotta ezeket a sorokat nagyon megijedt, attól tartott, hogy ez alatt saját magát kell értse, hiszen a többi feleség nálánál jóval fiatalabb és szebb volt.
Ez tehát ez egyik magyarázat Sawda felajánlására vonatkozóan, a másik:
Al-Tabari (9/276-278) és Ibn Katheer tefszírje szerint a 4. szúra 128. ájája egyértelműen kapcsolatban áll, úgymond indítékául szolgál Sawda tettének.
A Mindenható Allah megadta a lehetőséget a válásra, s ez szintén félelmet keltett Sawdában (Allah legyen vele elégedett) :


„Ha egy asszonynak félnie kell attól, hogy a férje rosszul bánik vele, vagy [huzamosan] elhanyagolja őt, akkor nem róható föl vétkükül, ha békés megegyezésre jutnak egymás között. A békés megegyezés jobb [a viszálykodásnál]. Az [emberi] lélek [azonban] hajlamos a kapzsiságra. Ám ha jóravalóak és istenfélők vagytok [az jobb lesz nektek]. Allahnak tudomása van [mind] arról, amit cselekszetek. (4:128)


Mindezek értelmében tehát Sawda (Allah legyen vele elégedett) úgy határozott, hogy ő viszont ajándékoz valamit a Próféta számára, s ez a valami, az ő napja (éjszakája) volt. A Próféta végül elfogadta a felajánlást.
Mindebből Sawda lelkének, szívének tisztasága is látszik, mennyire mentes volt bárminemű féltékenységtől, rosszindulattól. Ezzel magyarázható egyrészt Aisa és Sawda (Allah legyen velük elégedett) közti igen meghitt és bensőséges kapcsolat is, melyről Aisa így számolt be:
„Egyik nő sem kedvesebb nekem, mint Sawda.”

Kettejük szoros, különleges kapcsolatának másik oka pedig az volt, hogy Aisa (Allah legyen vele elégedett) még gyermek volt, mindössze 6-7 esztendős, amikor a Próféta (béke legyen vele) feleségül vette, s Sawda (Allah legyen vele elégedett) így anyjaként szerette és nevelte.
Aisa a következőképp számolt be az éjszaka reá hagyományozásáról:
„Soha nem találtam olyan nőt, aki jobban szeretett engem, mint Sawda Bint Zam’ah. Azt szerettem volna, hogy olyan legyek, mint ő, aki együtt érző volt. Amikor öreg lett átruházta a napjait (amit ő Allah Küldöttével töltött) Aisára. Ő ezt mondta: Átruházom velem töltött napjaimat Aisára. Így Allah küldötte kijelölt Aisának két napot: az ő saját napját és Sawdáét.” /Sahih Muslim, 8. könyv, A Házasság, 3451-es hagyomány/
Egyébként számos gyűjteményben találkozunk az ezt az esetet leíró hagyománnyal, így Bukharinál is (Vol. 3., 47. könyv, 766. hagyomány). Ez így szól:
„Sawda bint Zam’a átadta az éjszakáját és nappalát a Próféta feleségének, Aisának, hogy e cselekedetével Allah Küldöttének kedvében járjon.”
Abu Dawud a következőket írja:
„Amikor Sawda, Zam’ah lánya idős lett és úgy érezte, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele) el fog válni tőle, így szólt: Allah Küldötte, én Aisának adom a napomat, amikor meglátogatsz engem. Allah Küldötte (béke legyen vele) elfogadta ezt.” (2/602 A Házasság Könyve, 2135. sz. hagyomány)

A Próféta (béke legyen vele) mindig nagyon elnézően, szeretetteljesen bánt Sawdával (Allah legyen vele elégedett), még akkor is, ha Sawda nem megfelelően cselekedett. Többek között Al Tabari, a híres tefszír tudós is beszámolt egy esetről, amikor Sawda hamarabb cselekedett és beszélt, mintsem átgondolta volna mit is fog mondani. Történt ugyanis a Badri csata után, hogy egy megfontolatlan kijelentést tett. Mivel azt mondta, hogy a rabnak nemes halállal kellett volna meghalnia, s nem pedig ilyen szégyenletesen sorsra jutni. Azonban egy Allah csapata ellen harcoló halála nem lehet semmiképp nemes! A Próféta (béke legyen vele) mindezt hallotta, Sawda pedig bocsánatot kért, szégyellte magát nagyon, s elmondta, hogy ő mennyire engedelmes, alázatos és hűséges a Mindenható Allah és a Próféta (béke legyen vele) iránt. Csak nem gondolta át mit fecseg. A Próféta (béke legyen vele) megbocsátott, s katonák ettől fogva először a foglyokat kellett megetessék saját költségükön, s csak ők csak utána ettek. Ennek köszönhetően sokan betértek ismét az Iszlámra, tehát ha áttételesen is, de Sawda (Allah legyen vele elégedett) mégis jót tett.
Allah Küldötte (béke legyen vele) az utolsó zarándoklata során azt mondta a feleségeinek, hogy Allah már azt szeretné, ha ezután otthon maradnának:


És maradjatok a hajlékaitokban és ne cifrálkodjatok úgy, ahogyan a hajdani, pogány korban tették! És végezzétek el az istentiszteletet, adjátok oda a zakatot, s engedelmeskedjetek Allahnak és a küldöttének! Allah el akarja távolítani rólatok - ó Ház népe! - a tisztátalanságot és tisztasággal akar megtisztítani benneteket. (33:33)


Sawda és Zaynab (Allah legyen velük elégedett) a Próféta (béke legyen vele) halála után már nem utaztak, ők ugyanis már elvégezték a Hadzsot és az Umrát is a Prófétával együtt (béke legyen vele). Otthon maradtak Medinában tehát.
Erről Abu Hurairah (Allah legyen vele elégedett) így számol be:
„A Próféta (béke legyen vele) feleségei minden alkalommal a Prófétával tartottak a haddzs során. Halála után azonban Sawda és Zaynab otthon maradt. Sawda ezt mondta: Már teljesítettem a haddzsot és az umrát, ezért ezentúl házamban maradok, ahogy azt Allah elrendelte.”
A Próféta (béke legyen vele) halála után a kalifák nagylelkűen biztosították a megélhetés anyagi fedezetét a feleségek számára, ezt egyben megtiszteltetésnek is tartották.
Sawda, Omar Ibn Khattab kalifátusa alatt Medinában halt meg és a Jennatu Baqi’ temetőben lett eltemetve. Abu Hureira (Allah legyen vele elégedett) vitte a holttestét és ő is imádkozott érte.
Egyébként Khadidzsán és Majmunán kívül minden feleség itt lett eltemetve. Khadidzsa al-Mahlában, Mekkában nyugszik, Majmuna pedig a Mekka és Medina közti úton lett eltemetve, de Mekkához közelebb.

Imam Thabi szerint 5 hiteles hagyományt tulajdonítanak Sawdának (Allah legyen vele elégedett). Bukhari ezek közül csupán egyet említ.
Sawda mondta, hogy amikor egy kecskéje elpusztult, addig használták a bőrét, amíg az el nem kopott teljesen. Ez azt jelenti tehát, hogy szabad az elpusztult állat bőrét használni.
Imam Ahmed gyűjteményében szerepel, Sawda elmondásában, hogy egy férfi megkérdezte a Prófétát (béke legyen vele), végrehajthatja-e a haddzsot idős apja helyett, aki erre már nem képes. Erre a Próféta (béke legyen vele) megkérdezte a férfitől, hogy ha lenne az apjának adóssága, kifizetné-e. A férfi igennel válaszolt. Majd a Próféta (béke legyen vele) azt a választ adta, hogy Allah Megbocsájtó és Irgalmas, tehát elvégezheti a haddzsot apja helyett.


Az elmondottakból is láthatjuk tehát, hogy Sawda bint Zam’ a maga egyszerűségével, jókedélyűségével, önzetlen, hatalmas szeretetével, nagylelkűségével, igaz, tiszta, mély hitével méltán tekintendő a Hívők Anyjának.
Allah legyen vele elégedett, s emelje a Paradicsom legmagasabb szintjére. Ameen.Felhasznált egyéb források:

Khaalid Muhammad Khaalid, Dr. Abdel-Hamid Eliwa: Men&women around the Messenger (Dar Al- Manarah) 2002/19100, ISBN: 977 -6005-21-7

Mahmood Ahmad Ghadanfar: Great women of Islam, (DARUSSALAM) ISBN: 9960-717-17-8 (9960717178)
http://answering-islam.org/Authors/Newton/sauda.html
http://www.answering-islam.org/Shamoun/sauda.htm
http://www.light-of-life.com/eng/reveal/r5405et8.htm#p137
http://islam.wikia.com/wiki/Sawda_bint_Zama
http://www.rasoulallah.net/subject_en.asp?hit=1&parent_id=778&sub_id=248
http://www.islamselect.com/en/mat/45702
http://english.islamstory.com/article.php?id=645
http://www.muslimhope.com/WhyDidMohammedGetSoManyWives.htm#_Toc137729541

Judit (Meriem)
(Meriem - Judit előadása a Hanif Iszlám Kulturális Alapítvány szemináriumán hangzott el)
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink