A kölcsönös segítségnyújtás jelentősége az iszlámban 2015-09-25

testver4Ahmed seikh szónoklatának összefoglalója

Allah elrendelte az összefogást és a kölcsönös segítségnyújtást a Koránban:

„És segítsétek egymást a jámborságban az istenfélelemben, ám ne segítsétek egymást a bűnben és az ellenségeskedésben!” (Korán 5: 2)

Ez megegyezik azzal, amit a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) mondott: „Aki rávezet [egy embert] egy jótett elvégzésére, annak ugyanannyi jár, mint elvégzőjének jutalma”

Allah egyik tulajdonsága az, hogy Ő az, akihez segítségért fordul minden teremtmény. Az Őt szolgálók Tőle kérik a segedelmet, és senki mástól nem kérik:

„Csak Téged szolgálunk, és csak Tőled kérünk segítséget” (Korán 1: 5);

„Hát szép türelmet [fogok tanúsítani], és Allah a segítségül kért [támaszom] az ellen, ami [történetet] leírtok” (Korán 12: 18)

„Azt mondta: Uram ítélkezz az igazság szerint! És Urunk, a Könyörületes, aki a segítségül kért [támaszom] az ellen, ami [történetet] leírtok” (Korán 21: 112)

A segítségnyújtás a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) egyik jellemvonása

Amikor kezdetét vette Mohamed próféta számára a kinyilatkoztatás, és Allah küldötte remegve hazatért családjához, hogy elmondja feleségének, mit látott és hallott a Hirá’ barlangban. Khadídzsah, a felesége megnyugtató szavakat mondott ekkor neki: „Allahra esküszöm, Allah soha nem hagyna téged cserben, hiszen tartod a kapcsolatot a rokonokkal, hordod [másokkal] nehézségeiket, támogatod a nincstelent, nagylelkű vagy a vendéggel, és segítesz elviselni azokat, akiket az élettel járó balsors sújt.”

A segítségnyújtás a  megbocsátáshoz vezető út

Az embereknek ártó dolgok eltávolítása olyan segítségnyújtás, amelyet Allah szeret, és amit Allah meghálál neki. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Miközben egy férfi ment egy úton, talált egy tüskés ágat az úton, amit félrehúzott, és Allah meghálálta ezt neki, és megbocsátott neki” (Al-Bukhári)

Az együttműködésnek, összefogásnak az alapja az együttérzés, és a másokat ért csapásokban és fájdalmakban való osztozás, amiért az ember jutalomban részesül, még akkor is ha egy állatról van szó. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Volt egyszer egy ember, aki úton volt, majd nagyon megszomjazott, azután talált egy kutat, lement abba és ivott, majd mikor kijutott a kútból, egy lihegő kutyával találta magát szembe, ami a port ette szomjúságában. Azt mondta a férfi: Ez a kutya olyan szomjas, mint amilyen én voltam. Erre lement a kútba, megtöltötte saruját vízzel, és megtartotta szájával, és megitatta a kutyát, Allah pedig megköszönte neki, és megbocsátott neki”. Azt kérdezték: Ó Allah küldötte! Vajon jár nekünk jutalom az állatok után is? Azt felelte: „Minden élő állat után jutalom jár” (al-Bukhárí és Muszlim).

A muszlimokon való segítés a legjobb cselekedetek közé tartozik

Allah segítséget ad azoknak, akik kölcsönösen segítségére vannak a másiknak. Abu Hurejrára hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, aki a Prófétára hivatkozott, miszerint azt mondta: „Aki enyhít egy hívő gondján az evilági gondok közül, Allah annak enyhíteni fog egy gondján a Feltámadás Napjának gondjai közül. S aki könnyít egy nehéz helyzetben lévőn, azon könnyít Allah az evilágon, és a túlvilágon. S aki eltakarja egy muszlim [hibáját], annak Allah is el fogja takarni [a hibáját] az evilágon, és a túlvilágon. Allah megsegíti a szolgát, amíg a szolga is segítségére van hittestvérének [...]” (Muszlim)

A kölcsönös segítségnyújtás jobb mint az önkéntes istenszolgálat

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta egy hadísz szerint: „A legkedvesebb emberek Allah előtt azok, akik a leghasznosabbak az emberek számára, és a legkedvesebb a tettek közül a Mindenható és Fenséges Allah előtt, az az öröm, amit egy muszlimnak szerzel, vagy ha kiszabadítod egy szorongatott helyzetből, vagy kiegyenlíted a tartozását, vagy csillapítod az éhségét. Kedvesebb számomra muszlim testvéremnek segíteni egy ügyében, mint az, hogy elvonuljak a mecsetemben – a medinai mecsetben – egy hónapon át (Isten imádatával töltve az időt), és aki elhárítja haragját, Allah elleplezi szemérmét (hibáit). Annak, aki visszatartja a dühét – annak ellenére, hogy ha úgy akarná, kitölthetné azt – Allah a Feltámadás napján megelégedéssel fogja megtölteni a szívét. Aki segít muszlim testvérének egy ügyében, amíg az be nem fejeződik, Allah megszilárdítja neki a lábát, azon a napon, amikor összecsuklanak a lábak. A rossz erkölcs úgy rontja meg a cselekedetet, ahogyan az ecet a mézet”. (al-Albání)

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink