A hittestvériség jelentése és fontossága az iszlámban 2015-11-06

testverek6Fares sheikh szónoklatának összefoglalója

Az iszlám világközösség, az Umma olyanná vált, mint a hömpölygő vízen úszó tajték, darabokra szakadt, megosztott és gyenge, amelynek eredményeképpen könnyű prédának bizonyult ellenségei számára. Ennek oka az egység és az erő alapjának hiánya, amely a hittestvériség.


Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) már küldetése elején testvériséget hozott létre egyistenhívő követői között, akik számos, különböző nemzetiséghez tartoztak, így voltak közöttük arabok, mint Kurais törzsből származó Hamza és a Ghifár törzsből származó Abú Dharr, de ott volt az etióp Bilál, a perzsa Szalmán, és a bizánci Szuhaib. Mindannyian ugyanazt vallották, amit Allah mondott a Koránban:

„Bizony a hívők nem mások, mint egymás testvérei, békítsétek hát ki testvéreiteket, és féljétek Allahot, hátha könyörületre leltek!” (Korán 49: 10) 

Később, a Mekkából Medinába történt kivándorlást követően, a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) testvériséget hozott létre a két medinai törzs, az Ausz és a Khazradzs között, akik addig hosszú évekig tartó ellenségességben és háborúban álltak egymással, majd testvériséget kötött a mekkai muszlimok és a medinai muszlimok között. Ez a hittestvériség azonban nem üres szólam volt, hanem életmóddá és gyakorlattá vált a prófétai társak körében. Semmilyen rokoni szál nem kötötte őket egymáshoz, mégis készen áltak mindenüket megosztani hívő testvéreikkel. Valódi testvériség kötötte össze őket, amely együtt járt a mély hittel, ugyanis a testvériség hit nélkül érdekek találkozását jelenti, a hit testvériség nélkül pedig elgyengíti a hitet.
A hittestvériség Allah kegye:

„Ragaszkodjatok Allah kötelékéhez (a Koránhoz) mindannyian, és ne szakadjatok szét (csoportokra)! És emlékezettek Allah jótéteményére, amiben részesített titeket: Amikor egymás ellenségei voltatok, majd egyetértést teremtett a szívetek között, és a jótéteménye révén testvérek lettetek. A Pokol-tűz gödrének a szélén voltatok, és Ő megmentett titeket attól. Ekképpen teszi Allah világossá nektek a jeleit, hátha [az igaz] útra leltek.” (Korán 3: 103);

„És Ő egyetértést teremtett a szívük között. Ha mindazt, ami a földön van, arra költötted volna, akkor sem tudtál volna egyetértés teremteni a szívük között, Allah azonban egyetértés teremtett közöttük. Bizony, Ő Méltóságteljes, Bölcs.” (Korán 8: 63)

A hittestvériséggel járó kötelezettségek

1. Allahért szeretni, és Allahért érezni nemtetszést

- Allah küldötte azt mondta: „Aki a Mindenható és Fenséges Allahért szeret, és a Mindenható és Fenséges Allahért gyűlöl, Allahért ad, és Allahért tart vissza, annak teljes a hite” (Abú Dáúd)
- Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Van három dolog, amelyek ha jelen vannak valakiben, rátalál a hit édességére: hogy Allah és Küldötte iránt nagyobb szeretetet érezzen, mint rajtuk kívül más iránt; hogy ne szerressen egy embert másért, csakis Allahért; hogy ugyanúgy gyűlölje a hitetlenségbe való visszatérést, miután Allah kimentette abból, mint ahogyan gyűlöli azt, hogy a Tűzbe vettessen” (al-Bukhári, Muszlim)
- Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: Hét féle ember lesz, akiket Allah árnyékban részesít, az árnyékából, azon a napon amikor nem lesz árnyék, csakis az ő árnyéka: „Egy igazságos vezető (kormányzó), és egy fiatalember, aki a Mindenható és Fenséges Allah szolgálatában nőtt fel, és egy férfi akinek a szíve a mecsetekhez kötődik, és két férfi, akik Allahban szerették meg egymást, Őérte gyűlnek össze és Őérte válnak el egymástól, és egy férfi akit magához hívott egy szépséges asszony, ám azt mondta: Én bizony félem Allahot, valamint egy férfi, aki úgy adakozott, hogy nem tudta a bal keze, mit adott a jobb keze, és egy férfi, aki megemlékezett Allahról egyedüllétében, s megeredtek a könnyei” (al-Bukhárí és Muszlim).
- A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Meglátogatta egy férfi a hittestvérét egy másik településen, a magasságos Allah pedig egy angyalt helyezett útjára, hogy szemmel tartsa. Amikor találkozott vele, azt kérdezte tőle: Merre tartasz? Azt felelte: Ebben a faluban élő testvéremet keresem fel. Azt kérdezte tőle: Van valamilyen kegye veled szemben, amit viszonozni kívánsz neki? Azt felelte: Nem, csupán megszerettem őt a magasságos Allahért. Azt mondta az angyal: Én bizony Allah küldötte vagyok, akit azzal küldött hozzád, hogy (tudd):  Allah szeret téged, ahogyan te is megszeretted testvéred Őérte” (Muszlim).   
- Allah azt mondja a Feltámadás napján egy szent hadísz szerint: „Hol vannak azok, akik az Én fenségemben (dicsőségemért) szerették egymást? A mai napon az Én árnyékomba veszem őket, azon a napon, amelyen nincs más árnyék, csak az Én árnyékom [amit a szolgáimnak teremtettem].” (Hadísz Kudszí – Muszlim jegyezte fel).
- Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nem léptek be a Paradicsomba, amíg nem hisztek. És nem hisztek, amíg nem szeretitek egymást. Közöljek-e veletek olyan dolgot, amit ha megtesztek, akkor szeretni fogjátok egymást? [Azt mondta:] Terjesszétek a békességet közöttetek!”
- Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta „Allah szolgái között vannak olyan emberek, akik se nem próféták se nem mártírok, a próféták és a mártírok mégis vágyódni fognak a Feltámadás napján az ő helyükre a Mindenható és Fenséges Allahnál”. Azt mondták: Ó Allah küldötte, mondd el nekünk kik ők!” Azt mondta: „Olyan emberek, akik Allah lelkében (szeretetében) szeretik egymást, nem köti egymáshoz őket rokoni szál, sem olyan vagyon, amelyet egymásnak adnak. Allahra esküszöm, hogy arcuk fényes lesz, és fényben járnak, nem félnek, amikor az emberek félnek, és nem szomorkodnak amikor az emberek szomorkodnak” majd ezt recitálta: „Bizony Allah közeli szolgáin nem lesz úrrá a félelem, ők nem fognak szomorkodni. Akik hittek és istenfélők voltak. Nekik örömhír jár az evilágon és a túlvilágon, Allah szavai (ígéretei) nem megváltoztathatók. Ez a hatalmas győzelem” (Korán 10: 62- 64).

2. Nem szabad testvérünk iránt gyűlöletet és irigységet táplálni

A hívő ember szíve tiszta, hiszen a hívő nem érez testvére iránt gyűlöletet, utálatot vagy irigységet. Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Ne irigykedjetek egymásra! Ne verjétek fel az árakat egymás becsapására! Ne gyűlölködjetek egymással! Ne fordítsatok hátat egymásnak! Ne adjon el egyikőtök sem, a másik adásvétele ellenében. Legyetek Allah szolgáiként testvérek! A muszlim testvére a muszlimnak. Nem igazságtalan vele szemben; és nem hagyja cserben; és nem veti meg. Az istenfélelem itt van - közben háromszor a mellére mutatott - elég a gonoszsághoz egy személy részéről az, hogy ha lenézi muszlim testvérét. Minden muszlim számára tiltott a másik muszlim vére, vagyona, és hírneve” (Muszlim).
- Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta társainak: „Egy olyan ember fog elmenni előttetek, aki a Paradicsom lakói közül való.” Ekkor elment előttük egy férfi az anszárok (a medinai muszlimok) közül, akinek a szakálláról még csöpögött a szertartásos mosdáshoz használt víz, saruját pedig bal kezében tartotta. Másnap a Próféta elmondta ugyanazt, és ugyanaz a férfi ment el előttük, mint az első alkalommal. Harmadnap, megint csak azt mondta a Próféta, amit korábban mondott, a férfi pedig az első állapotához hasonlóan ment el előttük. Amikor felállt a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse), Abdullah ibn Amr ibn Al-’Ász követte a férfit, és azt mondta neki: Összevesztem apámmal, és megesküdtem, hogy három napig nem megyek be hozzá. Ezért ha úgy gondolod, hogy elszállásolnál engem magadnál, amíg le nem telik a három éjszaka, akkor tedd meg. A férfi beleegyezett ebbe. [Abdullah a három nap alatt nem tapasztalt különleges cselekedetet a férfitől]. Abdullah azt mondta neki: Nem láttalak nagy dolgot tenni. Akkor mégis mivel érted el azt, amit Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) mondott? Azt felelte a férfi: Nincs más, mint amit láttál! Ám amikor Abdullah elindult, visszahívta magához a férfi, és azt mondta: Nincs más, mint amit láttál, kivéve, hogy egyetlen muszlim felé sem érzek lelkemben csalárdságot, és nem irigylek senkitől semmi jót, amit Allah adott neki! Abdullah erre azt mondta: Ezzel érted el azt, és ez az, amire mi nem vagyunk képesek. (Ahmad, al-Naszái)


3. Nem szabad kibeszélni a testvérünket

- Allah óva inti a muszlimokat attól, hogy kibeszéljék hittestvérüket. Allah így szólt a Koránban:

„Ó ti, akik hisztek! Kerüljetek sok feltételezést, bizony a feltételezés egy része bűn, és ne kémkedjetek, és ne beszéljétek ki egymást a távollétben (egymás háta mögött)! Vajon szereti-e egyikőtök halott testvére húsát megenni? Ám irtóztok attól [irtózzatok hát a kibeszéléstől is]. És féljétek Allahot, Allah bizony Kiengesztelődő, Irgalmas”.(Korán 49:12)

- Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: "Ó, azoknak gyülekezete, akik nyelvükkel hisznek, de nem lépett a hit a szívükbe! Ne beszéljétek ki a muszlimokat, és ne kutassátok takarni valójukat, mert bizony, aki kutatja takarni valójukat, Allah is kutatni fogja az ő takarni valóját, és akinek Allah kutatja a takarni valóját, leleplezi őt, még ha háza mélyén is van (nyilvánosságra hozza titkait)!” (al-Albáni)

4. Segítségnyújtás a világi dolgokban is. Egyszer egy férfi ment a Prófétához (Allah dicsérje és üdvözítse), és azt mondta neki: Ó Allah küldötte, az emberek közül ki a legkedvesebb Allah előtt, és a cselekedetek közül melyek a legkedvesebbek? Azt mondta Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „A legkedvesebb emberek Allah előtt azok, akik a leghasznosabbak az emberek számára, és a legkedvesebb a tettek közül a Mindenható és Fenséges Allah előtt, az az öröm, amit egy muszlimnak szerzel, vagy ha kiszabadítod egy szorongatott helyzetből, vagy kiegyenlíted a tartozását, vagy csillapítod az éhségét. Kedvesebb számomra muszlim testvéremnek segíteni egy ügyében, mint az, hogy elvonuljak a mecsetemben – a medinai mecsetben – egy hónapon át, és az, aki visszatartja haragját, Allah elleplezi szemérmét (a hibáit). Annak, aki visszatartja a dühét – annak ellenére, hogy ha úgy akarná, kitölthetné azt – Allah a Feltámadás napján megelégedéssel fogja megtölteni a szívét. Aki segít muszlim testvérének egy ügyében, amíg az be nem fejeződik, Allah megszilárdítja neki a lábát, azon a napon, amikor összecsuklanak a lábak. A rossz erkölcs úgy rontja meg a cselekedetet, ahogyan az ecet a mézet”. (al-Albání)

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink