Kötelességünk engedelmeskedni Allah Küldöttének és helyesen képviselni az iszlámot 2015-12-25

ima20Abdulghani testvérünk szónoklatának összefoglalása

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az egész [muszlim] közösségem bejut a Paradicsomba, kivéve az, aki visszautasítja” Erre a társai megkérdezték: „Ki utasítaná vissza?” A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) így válaszolt „Aki engedelmeskedik nekem, az bejut a Paradicsomba. Aki nem engedelmeskedik nekem, az visszautasítja” (al-Bukhári)

A hadísz azt jelenti, hogy az a muszlim, aki nem engedelmeskedik Mohamed Prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse) gyakorlatilag visszautasítja a Paradicsomot, és a Pokol-tűzbe veszi útját. Ennek elkerülése végett a muszlimoknak istenfélelmet kell tanúsítaniuk, és követniük kell azt, amit a magasságos Allah és az Ő Küldötte tanít nekik.
Allah azt mondta a Koránban:

„S engedelmeskedjetek Allahnak és a Küldöttnek, hogy könyörületben részesülhessetek!” (Korán 3: 132);

„És amit a Küldött ad nektek, azt vegyétek el, és amitől eltilt titeket, attól tartózkodjatok, és féljétek Allahot! Bizony, Allah szigorú a büntetésben” (Korán 59:7).

Az a muszlim, aki engedelmeskedik Mohamed prófétának (Allah dicsérje és üdvözítse),  valójában a magasságos Allahnak engedelmeskedik. Allah azt mondja:

„Aki engedelmeskedik a Küldöttnek az Allahnak engedelmeskedik. Aki pedig hátat fordít [az magát okolhatja!] Nem azért küldtünk el téged, hogy őrzőjük legyél” (Korán 4: 80).

Aki engedelmeskedik, az elnyeri a Paradicsomot, és aki nem, annak fizetsége a Pokol-tűz büntetése:

„Bizony, aki Urához gonosztevőként jön el, annak a Pokol-tűz jár, ahol nem hal meg és nem is él. Aki pedig hívőként jön el Hozzá, és jótetteket cselekedett, annak a magasságos fokozatok járnak: Éden Kertjei, amelyek alól folyók folynak, örökké abban maradnak, és ez a fizetsége annak, aki megtisztítja magát [vétkeitől]” (Korán 20: 74-76)

Elhaladt egy jómódú férfi Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) mellett, mire azt mondta: „Mit mondtok róla?” Azt mondták: „Megérdemli, hogy megházasítsuk, ha leánykérőbe jön; hogy közbenjárjon, ha engedélyt kér a közbenjárásra; és hogy meghallgattasson, ha beszél. Csendben maradt, aztán mikor egy szegény muszlim haladt el, azt mondta: „Mit mondtok róla?” Azt mondták: „Megérdemli, hogy ne házasítsuk meg, ha leánykérőbe jön; hogy ne engedjük közbenjárni, ha engedélyt kér a közbenjárásra; és hogy ne hallgattasson meg, ha beszél”. Azt mondta Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): „Ez jobb, mint amazból annyi, ami megtöltené az egész földet.” (al-Bukhári)

A muszlim ember tehát nem csupán külsőleg engedelmeskedik az iszlám előírásainak, hanem mindenek előtt a szíve megtelik hittel és engedelmességgel. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondja: „Bizony, Allah nem nézi a formátokat, sem a vagyonotokat, hanem a szíveteket és a cselekedeteiteket” (Muszlim).

A muszlimok nem válogathatnak, hogy mely utasításoknak engedelmeskednek és melyeknek ellenszegülnek. Allah azt mondja a Koránban:

„Ó ti, akik hisztek! Lépjetek be az iszlámba, [felvállalva azt] teljes egészében, és ne kövessétek a sátán lépteit! Bizony ő nyilvánvaló ellenségetek” (Korán, 2:108).

„Ne mondjátok arról, amit a nyelvetek hazugságul ír le [mondván:] ez megengedett, ez pedig tiltott, hogy ezzel találjatok ki hazugságot Allah ellen! Bizony, akik hazugságot találnak ki Allah ellen, azok nem fognak boldogulni.” (Korán 16: 116)

Allah azt mondja: „Ó ti emberek! Immár intés jött el hozzátok az Uratoktól és gyógyír arra, ami a szívekben van, és útmutatás és könyörület a hívőknek. Mondd: „Allah kegyének és könyörületének, hát ezeknek örvendezzenek! Ez jobb, mint az, amit összegyűjtenek [az evilági javakból]. Mondd: „Mit gondoltok arról, amit Allah bocsátott le nektek az ellátásból, majd ti abból [egy részt] tilalmasnak tesztek meg és [más részt] megengedettnek?” Mondd: „Vajon Allah adott nektek engedélyt, vagy ti Allah ellen hazugságot találtok ki?” És mi lesz a vélekedése azoknak, akik hazugságot találnak ki Allah ellen a Feltámadás Napján? És Allah kegyes az emberek iránt, ám a legtöbbjük nem hálás” (Korán 10: 57-60).

Az engedelmességnek hatalmas jutalma lesz a Túlvilágon: „És azok, akik engedelmeskednek Allahnak és a Küldöttnek, együtt lesznek (a Paradicsomban) azokkal, akiket Allah a jótéteményében részesített: a próféták, az igazak, a vértanúk, és a jó emberek közül. Milyen jó társak ezek!” (Korán 4: 69)

Az iszlám helyes bemutatása és a helyes reakció a média által provokált ellenségességre.

A Korán beszámol arról, hogy a hitetlenek régen gúnyolódtak a muszlimokon, és kinevették őket. Allah azt mondta:

„Bizony, akik gonosztetteket követtek el, folyvást kinevették a hívőket, és amikor elhaladtak mellettük, egymásnak kacsintottak [gúnyolódva], és amikor hazatértek házuk népéhez, tréfálkozva tértek vissza. Ha meglátták őket, azt mondták: „Bizony, tévelygők ezek”, holott nem küldettek föléjük őrzőknek. Ma azonban a hívők nevetnek a hitetleneken, miközben kereveteken nézelődnek. Vajon megkapták-e a hitetlenek jutalmukat azért, amit cselekedtek?” (Korán 83: 29-36)

Allah a Feltámadás napján megmutatja, hogy kinek volt igaza:

„Bizony azok, akik hívők (muszlimok), és akik zsidók, és a szábeusok, a keresztények, a mágushitűek és azok, akik [Allah mellé] társat állítanak (a bálványimádók) – Allah bizony ítélkezni fog közöttük a Feltámadás Napján. Bizony, Allah mindenek felett tanú” (Korán 22:17)

A muszlimoknak nem kell tehát törődniük a média provokációival, sokkal inkább kell jó példát mutatniuk, mivel a nem muszlimok rajtuk, viselkedésükön keresztül ítélik meg az iszlámot. Allah azt mondta:

„Hívj az Urad Útjára bölcsességgel és szép intéssel, és vitázz velük úgy, ahogy a legjobb! Bizony, az Urad jobban tudja, hogy ki tévelyedett el az Ő útjától, és hogy kik leltek az igaz útra” (Korán 16:125).

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta Ali ibn Abí Tálibnak: „Bizony, ha általad vezet valakit Allah az igaz útra, az jobb neked, mint a legértékesebb vagyon!”. (al-Bukhári és Muszlim)
Nem szabad eltaszítani az embereket az iszlám helytelen bemutatásával. Tapasztalható időnként, hogy a kevés vallási ismerettel rendelkező muszlimok torz formában mutatják be az iszlámot másoknak, és ezzel hozzájárulnak a torz iszlámkép kialakulásához. Ennek elkerüléséhez minden muszlimnak kötelező tanulmányoznia a Koránt és a prófétai hagyományt, hogy képessé váljon helyesen megélni és továbbadni az iszlám tanításait másoknak.
Ugyanakkor a muszlimok viselkedése is árthat az iszlám megítélésének. Például egyes muszlimok nem tartják be szabályokat. Amikor a mecsetbe megy valaki autójával hogy elvégezze a Pénteki imát, olyan helyen kell parkolnia, ahol nem zavar másokat. Nem muszáj közvetlenül a mecsetnél parkolni, ha a muszlim ember csak távolabb talál üres parkolóhelyet, akkor tartsa szem előtt azt, hogy minél több lépést tesz meg saját lábán a mecsetig, annál nagyobb jutalmazásban részesül a magasságos Allahtól.

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink