A képmutatás jellemzői, és a képmutatókkal való bánásmód az iszlámban 2016-03-11

almaAhmed seikh szónoklatának összefoglalása

Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) az emberek minden egyes csoportjával annak megfelelően bánt, amilyen bánásmódot a helyzetük és állapotuk megkívánt. Az egyik ilyen csoport, amelyet ez alkalommal szükséges megvizsgálni, abból a szempontból, hogy miként viszonyult hozzájuk Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse): a képmutatók csoportja.


A képmutatók (kétszínűek) azok, akik hívőknek mutatkoznak, ám legbelül, a szívük mélyén hitetlenek.

A képmutatók fő jellemvonásai:

1. Azt hazudják magukról, hogy hívők
Allah azt mondta a Koránban: „És vannak az emberek közül olyanok, akik azt mondják: ’Hiszünk Allahban és az Utolsó Napban’, ám ők [valójában] nem hisznek” (Korán 2: 8)

2. Be akarják csapni, félre akarják vezetni az embereket
„Félre akarják vezetni Allahot és azokat, akik hisznek, ám nem vezetnek félre mást, csupán magukat, és észre sem veszik." (Korán 2: 9)

3. Romlást akarnak okozni a földön
„És ha azt mondják nekik: ’Ne okozzatok romlást a földön!’ – azt felelik: ’Bizony, mi csupán javulást hozunk. Lám, bizony ők a romlás okozói, és észre sem veszik!” (Korán 2: 11)
„És van a [képmutató] emberek között olyan, akinek tetszik neked (Ó Mohamed) az evilági életről való beszéde, és Allahot hívja tanúnak arra, ami a szívében van [a hitből], holott ő a legádázabb vitázó ellenfél. És amikor hátat fordít [neked], igyekezve [jár] a földön, hogy romlást okozzon rajta, és elpusztítsa a vetést és az állatszaporulatot. És Allah nem szereti a romlás okozóit. És amikor azt mondják neki: ’Féld Allahot!’ [akkor] a büszkesége (fennhéjázása) még több vétségre veszi rá. Nos, a Gyehenna elégséges [büntetés] lesz számára, és mily nyomorúságos fekhely!" (Korán 2: 204-206)

4. Az istenszolgálatokat nehézkesen végzik el
„Bizony, a képmutatók félre akarják vezetni Allahot, de Ő vezeti őket félre, és amikor felállnak az imádkozáshoz, lustán állnak fel, hogy az emberek lássák őket [amint imádkoznak], és nem említik meg Allahot, csak kevésszer” (Korán 3: 142)
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nincs a képmutatók számára nehezebb imádkozás, mint a hajnalhasadási és az esti imádkozás, és ha tudnák mennyi (jutalom) van ezekben, akkor elmennének ezekre, még ha kúszva-mászva is” (al-Bukhárí és Muszlim).

5. A hívő embereken gúnyolódnak
„És ha találkoznak azokkal, akik hisznek [Allahban és Mohamed Próféta küldetésében], azt mondják: ’Hiszünk’, de ha egyedül maradnak a sátánjaikkal, azt mondják: ’Mi veletek vagyunk, mi csupán gúnyolódunk!” (Korán 2: 14)
„Azok, akik rágalmazzák a hívőket, akik önként adnak adományt, és azokat, akik nem találnak mást, csak az igyekezetüket, és gúnyolódnak rajtuk, azokon Allah fog gúnyolódni, és fájdalmas gyötrelemben lesz részük!” (Korán 9: 79). Történt, hogy a képmutatók kigúnyolták azt a hívőt, aki csak kevés adományt tudott adni, azt mondván: „Allahnak nincs szüksége ennek az adományára!”, míg egy másikról, aki többet adott, azt mondták: „Ez csak a látszat kedvéért tette meg!”. Allah ekkor nyilatkoztatta ki a fenti áját.

6. Ellenségesek a hívőkkel, gyűlölik őket és szövetkeznek ellenük
„Megnyilvánult immár a gyűlölet a szájukból, és amit a keblük rejt, még nagyobb! Már világossá tettük számotokra a jeleket, ha felfogjátok ésszel” (Korán 3: 118)
„Ha valami jó ér titeket, elszomorítja őket, ám ha valami rossz sújt titeket, annak örvendeznek. De ha türelmesek és istenfélők vagytok, akkor semmit sem árt nektek az ő fondorlatuk. Bizony, Allah [tudásával] körülveszi mindazt, amit cselekszenek. (Korán 3: 120)

7. A hitetleneket választják pártfogóul, és őket támogatják
„Adj örömhírt a képmutatóknak arról, hogy fájdalmas gyötrelemben lesz részük. Azok, akik a hitetleneket teszik meg pártfogókká a hívők helyett. Vajon méltóságot keresnek náluk? Bizony, a méltóság mind Allahot illeti! (Korán 3: 138-139)
„Vajon nem láttad [Ó Mohamed] azokat, akik képmutatók, akik azt mondják testvéreiknek, azoknak, akik hitetlenek az Írás népe közül (a Banú an-Nadír törzsnek): „Ha titeket kiűznek, bizony mi is kimegyünk veletek együtt, és soha sem fogunk engedelmeskedni senkinek ellenetek, és ha harcolnak ellenetek, mi támogatni fogunk titeket”. Ám Allah tanúsítja azt, hogy ők bizony hazugok. (Korán 59: 11)

8. A földi hatalmakhoz fordulnak bírói ítéletért, a Saría törvényei helyett
„Vajon nem láttad azokat, akik azt állítják, hogy hisznek abban, ami lebocsáttatott neked, és abban, ami előtted került lebocsátásra? Ugyanakkor azt akarják, hogy [vitás ügyeikben] a hamisan istenítettekhez forduljanak döntésért, holott parancsot kaptak arra, hogy tagadják meg azt. És a sátán azt akarja, hogy [az igazságtól] messzejáró tévelygéssel tévelyegjenek.
És amikor azt mondják nekik: ’Gyertek ahhoz, amit Allah lebocsátott, és gyertek a Küldötthöz!’ [akkor] látod a képmutatókat viszolyogva elfordulni tőled. (Korán 4:60-61)

9. Fennhéjázva elfordulnak a bocsánatkéréstől és a bűnbánattól
„És amikor azt mondják nekik: ’Gyertek, hogy Allah Küldötte bocsánatot kérjen [Allahtól] számotokra!’, félre fordítják a fejüket, és látod, amint fennhéjázva elfordulnak” (Korán 63: 5)

10. Azt kívánják, hogy elterjedjen az erkölcstelenség a hívők között
„Bizony, akik azt szeretnék, hogy elterjedjen az erkölcstelenség a hívők körében, azoknak fájdalmas büntetés jár az evilágon és a Túlvilágon. Allah tud, ám ti nem tudtok” (Korán 24: 19)

11. Azon munkálkodnak, hogy tönkre tegyék a hívőket gazdaságilag  
„Ők azok, akik azt mondják: ’Ne költsetek azokra, akik Allah Küldötténél vannak, amíg szét nem szóródnak mellőle!’ És Allahé az egek és a föld tárházai, de a képmutatók nem értenek” (Korán 63:7)

12. Az elvetendő tettre utasítanak másokat, és megtiltják a helyénvalót
„A képmutató férfiak és a képmutató nők - egyik olyan, mint a másik – az elvetendőre szólítanak fel, és megtiltják a helyénvalót. Összeszorítják a kezüket (nem adakoznak). Elfeledkeztek Allahról, így Ő is elfeledkezett róluk. Bizony, a képmutatók az engedetlenek. (Korán 9: 67)

A képmutatók csoportja a legveszélyesebb társadalmi csoport a muszlim világközösséget, mivel a muszlimok között élnek, és ismerik a gyenge pontjaikat. A képmutatás egy belső, rejtett kór – mondta Ibn al-Kajjim. Másfelől, vannak, akik azt gondolják, hogy képmutatók csak a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) korában éltek, majd kihaltak ki. Képmutatók minden korban éltek, és fennmaradnak a Feltámadás napjáig.

Hogyan kell viszonyulni a képmutatókhoz a Korán és a Szunna alapján

- Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) eltekintett a képmutatók megbüntetésétől, azért, hogy ne taszítsa el az embereket az iszlámtól.

Történt, hogy 624-ben az Uhudi csata során egy csoport visszavonult a harctérről. Az ütközet után a muszlimok két csoportot alkottak a visszavonulók megítélésében. Az egyik csoport, amely ellenük volt azt mondta: „Harcoljunk ellenük!”, míg egy másik csoport azt mondta védelmükben: „Ne harcoljunk ellenük!”
Ekkor került kinyilatkoztatásra a következő ája: „Mi lelt hát titeket, hogy a képmutatókkal kapcsolatban két csapatra [oszlottatok], holott Allah [hitetlenségbe] taszította vissza őket, az miatt, ami [bűnöket] szereztek? Vajon azokat akarjátok [az igaz] útra vezetni, akiket Allah tévelygésbe vitt? Akit Allah tévelygésbe visz, annak számára nem találsz utat” (Korán 4: 88)
A magasságos Allah megtiltotta a hívőknek a megosztottságot, és azt hogy a képmutatók védelmére keljenek, de nem helyezett kilátásba evilági büntetést.

Történt, hogy egy hadjárat során egy mekkai muszlim megütött egy medinait, mire az összecsődítette a medinai muszlimokat, és a mekkai is odahívta a mekkai muszlimokat (mindenki a saját csoportját hívta segítségül, ahogyan az szokás volt az iszlám előtt). Amikor ez a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) tudomására jutott, azt mondta: „Miért [tesznek felhívást] a Dzsáhilijja (pogánykor) szólama szerint?” Hagyjatok fel ezzel, mert rothadó szagot áraszt!”
 Ekkor a képmutatók odamentek Abdullah ibn Ubej-hez, a vezetőjükhöz, és azt mondták neki: „Te hozzád fordultunk eddig támogatásért, és te hárítottad el az ártalmat, de most nem fordulunk hozzád, se nem hárítod el az ártalmat” És amikor megtudta tőlük, hogy mi történt, azt mondta: „Megtették!” (Ezzel a mekkai muszlimokra utalt), majd hozzátette: „Allahra mondom, ha visszatérünk Medinába, bizony a méltóságteljesebb ki fogja űzni az megvetettet!”  Magára és a Prófétára (Allah dicsérje és üdvözítse) utalt. Allah azonban leleplezte ezt a képmutatót a Koránban: „Ők azt mondják: „Ha visszatérünk Medinába, bizony a méltóságteljesebb ki fogja űzni az megvetettet". Ám a méltóság Allahé és a Küldöttéé és a hívőké, de a képmutatók nem rendelkeznek tudással” (Korán 63: 8)
Ennek a híre elérte a Prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse), Omar pedig kivonta kardját, hogy nyomban megölje a képmutatót, ám a Próféta azt mondta: „Hagyd! Ne beszéljék az emberek azt, hogy Mohamed megöli a társait!”

- Allah küldötte (Allah dicsértje és üdvözítse) elfogadta a képmutatók bocsánatkérését, és esküdözéseiket, hátha ezzel jobb belátásra bírja őket

Egy utazás alkalmával a hívők szűkös helyzetbe kerültek, és hallották a képmutató Abdullah ibn Ubejt, amint azt mondta: „Ne költsetek azokra, akik Allah Küldötténél vannak, amíg szét nem szóródnak mellőle!” (Korán 63:7). Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) magához hívatta őt és társait, de ők megesküdtek, hogy nem mondott ilyet. Allah azonban leleplezte őket: „Amikor eljönnek hozzád a képmutatók, azt mondják: „Tanúsítjuk, hogy bizony te Allah Küldötte vagy.” Allah tudja, hogy bizony te az Ő küldötte vagy, és Allah tanúsítja, hogy a képmutatók bizony hazugok”. (Korán 63: 1)

- Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) nem bántotta a képmutatókat, azonban leromboltatta összejöveteli helyüket

„És azok, akik mecsetet emeltek [maguknak], hogy ártsanak [a hívőknek], hogy erősítsék a hitetlenséget, és hogy megosztottságot okozzanak a hívők között, és leshelyül azok számára, akik háborúztak Allah és küldötte ellen korábban. És bizony [mégis] megesküsznek: „Mi nem akartuk más, csupán a legjobbat” Allah pedig tanúsítja, hogy bizony ők hazugok.
Soha nem állj fel abban [imádkozni]! Azt a mecsetet illeti meg leginkább az, hogy abban állj fel [imádkozni], amely az első naptól az istenfélelemre alapíttatott. Abban olyan férfiak vannak, akik szeretik, hogy megtisztuljanak. És Allah szereti a megtisztulókat” (Korán 9: 107-108). Ezt a mecsetet nem jámborságból emelték a képmutatók, hanem azért hogy megosszák általa a muszlimokat, és hogy gyengítsék a hívőket, ezért a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) leromboltatta.

Végezetül, senki sem érezheti magát biztonságban a képmutatástól. Aki igazán hívő, annak tartania kell a képmutatástól. Ezért ügyelnünk kell arra, hogy minden olyan tulajdonságtól távol tartsuk magunkat, amely a képmutatáshoz vezet. Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Négy [olyan tulajdonság] van, amelyek ha megtalálhatók valakiben, akkor teljes mértékben képmutató. Ha csak egy található meg közülük benne, akkor hordozza a képmutatás egy jellemzőjét. [Ezek a tulajdonságok:] Ha megbízzák [valamely ügyben], hűtlenül bánik azzal; ha beszél valamiről, hazudik; ha egyezséget köt, megszegi; ha pedig vitatkozik, igazságtalanul teszi azt.” (al-Bukhári és Muszlim)

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink