A Böjtmegtörés Ünnepének szónoklata Kiemelt

Eid Ul Fitr wishesSejk Fares Al-Qudaimi szónoklata

 

Allah mindennél Nagyobb
Allah mindennél Nagyobb
Allah mindennél Nagyobb


Allah mindennél nagyobb, Allahé a dicsőség, Allahot magasztaljuk a nap elején és végén.
Nincs Allahon kívül más Isten, Ő az Egyedülvaló. Beteljesítette ígéretét, győzelemre vitte szolgáját, Ő támasza seregének és Egyedül Ő győzedelmeskedett a csapatok felett.

Hívő Testvéreim!

Megértük az Ünnep napját. Gratulálok mindenkinek! Hála a Mindenhatónak, hogy ezt lehetővé tette, és a Neki való engedelmesség után ünnepelhetünk.

„És azt mondták: dicsőség és hála Allahnak, aki vezetett ehhez minket. Nem találtunk volna az útra, ha Allah nem vezetett volna”

„Mondd Allah kegye és kegyelme által örvendezzenek, jobb ez (az iszlám) mindennél, amit ők összegyűjtöttek (a múló evilágból)”

Ezen alkalomból jó tettnek számít az öröm kiterjesztése családjainkban és abban a társadalomban, amiben élünk. Áisah, a Próféta béke legyen vele számolt be a következőről: „etiópok lándzsa játékát néztem a Próféta válla mögött”.
A Próféta következő mondása is ide kapcsolódik: „Játszatok ibn Arfada népe, hogy megtudják a zsidók és a keresztények, hogy a vallásunkban tágasság van”
Történt az hogy egyszer Abubakr (Áisa édesapja) Allah legyen vele elégedett talált a Áisánál két lányt akik ritmusra énekeltek és rosszallását fejezte ki. A próféta megjelent és azt mondta: "Hagyd őket Ó Abubakr! Ezek az ünnep napjai, minden népnek van ünnepe és ez a mi ünnepünk!”

Az ünnep vallási jelentése az Allahnak való hálaadás, aki lehetővé tette számunkra szolgálat általi közeledésünket Őhozzá. Ez a hála mielőtt kimondásra kerül, először az igaz hívő szívében születik meg. Ez a nap kapcsolja össze a gazdag erejét a szegény ember gyengeségével. Történik ez az égi kinyilatkoztatás fényében, a zakát, a jótékonyság és a másoknak okozott öröm jegyében. A szegény így teszi le terheit, a gazdag ember pedig tudatosítja hatalmának ideiglenességét és mindenki az igaz Isten felé fordul.

Az ünnepek az életünk azon szakaszai, melyek elfordítják tekintetünket gondjaink, kötelezettségeink terhétől, és új erővel töltenek fel minket.
Az ünnep felszabadult öröme a gyerekeknek, bősége a szegényeknek, társaság a rokonnak, és az összetartozás és a megbocsátás napja az umma muszlimjainak.

Allah mindennél Nagyobb
Allah mindennél Nagyobb
Allah mindennél Nagyobb
Allah mindennél nagyobb, Allahé a dicsőség, Allahot magasztaljuk a nap elején és végén.

Hívő Testvéreim!

Az ünnep szeretet és békesség, és az igazi testvéri kötelékre való emlékeztetés:

„Kapaszkodjatok Allah kötelében mind annyian és ne széledjetek szét!”

Az ünnep javítja meg az, ami az emberek között elromlott:

„Féljétek Allahot és javítsátok meg azt, ami közöttetek van, és engedelmeskedjetek Allahnak és küldöttének, amennyiben hívők vagytok!”

„Nem sok jó van az ő társalgásukban kivéve az, ha valaki adásra vagy jó cselekedetre sarkal, vagy javít az emberek között”

Ramadán testvériségre, egységre tanított minket. Egy sorba állunk imához, egy adzán hív minket a böjt elkezdéséhez és annak megszakításához, egy imám mögött állunk rendezett sorokban, Egy Úr színe előtt, egy qibla felé, egy elvrendszer szerint, egy Próféta és mester tanítványaiként.
Ez a mi vallásunk, amely összetartozásunkra emlékeztet, amely a hibák bölcs kijavítására szólít, még ha azok a vezetőtől származnak is. Ez az Egyenes út alapvető kritériuma.

Allah mindennél Nagyobb
Allah mindennél Nagyobb
Allah mindennél Nagyobb

Hívő Testvéreim!

Amikor Ramadántól elbúcsúzunk nem a mecseteket, a Koránt, a rokoni kötelék ápolását búcsúztatjuk. Nem! Ehelyett egy olyan hónaptól köszönünk el, amiben az istenfélelem elegendő útravalóvalóját gyűjtöttük össze egy évre szólóló utunkhoz Allah engedelmével.
Ramadánban megtanultuk, hogy minden éhség után van jóllakottság, és minden szomjúság után van felüdülés, és minden fáradság után van pihenés. Hogy a muszlim igenis megélheti Allah közelségégét, ha tesz is érte. Testközelből tapasztaltuk meg, hogy a siker alapja az állhatatosság. Allahhoz történő közeledésünk közben megéltük azt, hogy korlátozott idő áll rendelkezésünkre. Felértékelődött szemünkben az idő és drágább lett az aranynál, az igazgyöngynél és a gyémántnál. Ezeket visszaszerezni az idő által lehetséges, de fordítva nem! Ramadán növelte kötődésünket a Koránhoz. Láthattuk, hogy a rendet, az igazságot és az igazságosságot mindenki szereti, ahogy a káosz, a romlást, a zsarnokságot, a népek pusztulását hozza.
Ramadán tanította meg nekünk azt, hogy a nagylelkű ember közelebb van Allahhoz, ahogy távol kerül Őtőle minden fukar. Hogy milyen nagyszerű is a nagylelkűség, elég, ha arra emlékeztetünk, hogy ez Allah egyik tulajdonsága is egyben. A fukarságról szólva, a Próféta béke legyen vele menedéket kért Allahnál ettől a hitvány jellemtől.

Ramadán tanítása az is, hogy ne éljünk önmagunknak, hanem éljünk az Ummának. Akinek figyelme nem mutat túl önös érdekein, az kicsiként éli le életét és kicsiként hal meg. Példa erre a próféta buzdítása a böjtölő emberek vendéglátására.
Ramadán mutatott rá arra, hogy az éjszaka nem az alvók hotelje, hanem a virrasztás bensőséges iskolája. Iskola, aminek végzősei a változás nagy emberei, és a paradicsom firdawszának szerelmesei, és az isteni üzenetet hordozó Próféták és azok követői:

„Ó te köpenyedbe burkolódzó kelj fel éjszaka, kivéve keveset…”

Ramadán jellemiskolája nevelte belénk a nyelvünk feletti kontrolt, ami a kiváló emberek sajátja.

Allah mindennél Nagyobb
Allah mindennél Nagyobb
Allah mindennél Nagyobb

Végezetül…
Lelketekre kötöm testvéreim azt, hogy ügyeljetek arra, hogy a hála állapotában maradjatok, és az Úrhoz kötődő, nem pedig ramadán függő emberek legyetek:

„és szolgáld Uradat, amig el nem jön hozzád a bizonyosság (a halál)”

Másfelől felemelem szavam a zsarnokokkal szemben és a Korán által üzenem nekik a következőket:

„Allah nem hagyja jóvá a romlást terjesztők cselekedeteit!”
„Ne terjesszetek romlást a Földön, annak megjavítása után”
„Ne gondolja bárki is, hogy Allah figyelmét elkerüli az, amit az igazságtalanok tesznek”
„meg fogják tudni azok, akik igazságtalanok voltak, hogy milyen vége is lesz az ő dolguknak”

    Üzenetem az iszlám népeinek:
Térjetek vissza Allahhoz, és ragaszkodjatok Allah könyvéhez és Küldöttének (béke legyen vele) hagyományához, és bizonyosak legyünk Allah győzelmében:

„Általunk beteljesülő Igazságnak tettük meg a hívők győzelemre vezetését”,

„ha Allah győzelme mellé álltok, Ő győzelemre visz benneteket, és szilárddá teszi lábatokat”

    Üzenetem az emberiségnek:
Nem igazságos hozzáállás a világtól az, hogy könnyen az iszlám számlájára ír egyes, iszlám nevében cselevő, felelőtlen emberek cselekedetét.
Sok ember e törekvéseknek köszönhetően, az iszlám torz képével találkoznak.
Ezzel szemben meghívunk minden embertársunkat, hogy ismertessük velük az iszlámban lakozó kegyelmet, békét, és emberséget:

„És nem küldtünk el téged másért, mint kegyelemként a Világoknak”

    Üzenetem Magyarország kormányának, és népének:
Köszönjük a szép és igazságos bánásmódot, és jellemes hozzáállást, amit a magyar nép tanúsít a muszlimokkal szemben, és hogy lehetővé teszi sok muszlim számára, hogy biztonságos hazára leljen. Vallásunk tanítása ez, ami kimondja, hogy nem hálás Istennek az, aki hálátlan az emberek felé.  

Allah áldjon benneteket!

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink