A Korán értelmezésének magyar fordítása - 67-114 szúra

HTML clipboard

A Kegyes Korán értelmezésének magyar fordítása: 67-114 lektorált nyersfordítása. A fordítást az Iszlám Egyház Fordító iroda készítette. Az eredeti szöveg értelmezésénél a Kegyes Korán mellett a hiteles prófétai hagyományokat (hadísz), valamint a legismertebb, és leginkább elfogaddott koránmagyarázatokat (tefszír) vették figyelembe.


67. fejezet – Az uralom

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

67:1-Áldott legyen az, kinek a kezében van az uralom, Ő mindenre Képes.

67:2-Aki megteremtette a halált és az életet, hogy próbára tegyen titeket, melyikőtök cselekszik jobban. Ő a Legyőzhetetlen, a Felettébb Megbocsátó.

67:3-Aki megteremtett hét egymás feletti eget. Nem látsz a Felettébb Könyörületes teremtésében egyenetlenséget. Szemléld meg ismét! Vajon látsz-e rajta repedést?

67:4-Majd szemléld meg még kétszer[1]: megszégyenülten és kimerülten tér vissza hozzád a tekinteted.

67:5-Bizony feldíszítettük a legalsó eget[2] lámpásokkal (csillagokkal), és ezeket lövedékké tettük a sátánok ellen.[3] és előkészítettük számukra a Szeír[4] kínzását.

67:6-Azoknak, akik nem hittek az Urukban, a Gyehenna kínzása jár. Milyen nyomorúságos végcél ez!

67:7-Amikor belévettetnek, egy [szörnyű] kiáltás hallatszik belőle, miközben forr.

67:8-Szinte szétveti a düh. Valahányszor egy csoport belévettetik, megkérdezik őket az őreik[5]: „Vajon nem jött-e hozzátok intő?”

67:9-„Dehogynem” – mondják. – „Bizony jött hozzánk egy intő, de hazugsággal vádoltuk és azt mondtuk: ‘Allah nem küldött le semmit. Ti csupán nagy tévelygésben a

vagytok.’”

67:10-Azt mondják: „Ha hallottunk volna, vagy használtuk volna az eszünket, akkor nem tartoznánk a Szeír lakói közé.”

67:11-Nos, bevallották a bűnüket, ezért el innen a Szeír lakóival!

67:12-Bizony megbocsátás és nagy jutalom jár azoknak, akik titkon félik Urukat.

67:13-A beszédeteket titkoljátok bár el, vagy nyilvánítsátok ki, bizony Ő Mindent Tudó, a szívek legtitkosabb gondolatait illetően.

67:14-Vajon az ne tudna-e [mindenről], aki teremtett, holott Ő a Kifinomult Tudású,[6] a mindenről tudomással Bíró.

67:15-Ő az, ki a földet számotokra kezelhetővé tette: nos járjatok a vidékein és egyetek abból, amivel [Allah] ellátott titeket; és hozzá tértek vissza.

67:16-Vajon biztonságban érzitek-e magatokat Tőle, Ki az égben van, mikor a megrendülő földbe süllyeszt benneteket?

67:17-Vagy biztonságban érzitek-e magatokat Tőle, Ki az égben van, mikor kővihart küld rátok? Majd meg fogjátok tudni, milyen az intésem [következménye].

67:18-Bizony hazugsággal vádoltak az ő előttük élők is, nos milyen [szörnyű] az én büntetésem.

67:19-S vajon nem figyelték-e meg fölöttük a kiterjesztett és behúzott szárnyú madarakat? Nem tartja fenn őket más, csakis a Felettébb Könyörületes. Ő bizony a Mindent Látó.

67:20-Ki az, aki képes a megmentésetekre egy sereget felállítani a Felettébb Könyörületesen kívül? Bizony a hitetlenek nem másban, mint megtévesztésben vannak.

67:21-Ki az, ki ellát benneteket, ha Ő nem gondoskodik rólatok? De ők állhatatosan ellenszegülnek és az igaztól megfutamodnak.

67:22-Vajon az a jobban vezetett, aki arccal a földet nézve megy vagy az, aki kiegyenesedve jár egy egyenes úton?[7]

67:23-Mondd!: „Ő az, ki létrehozott benneteket, és hallást, látást és szívet (értelmet) adott nektek. Ti ezt kevésszer köszönitek meg.”

67:24-Mondd!: „Ő az, ki szétszórt benneteket a földön, de nála fogtok összegyűjtetni.”

67:25-S azt mondják: „Amennyiben igazmondók vagytok, mikor következik be ez az ígéret?”

67:26-Mondd!: „A tudás csupán Allahnál van, és én nem vagyok más, mint nyilvánvaló intő.”

67:27-Majd amikor azt közelinek látják, elsötétedik az arcuk azoknak, akik hitetlenek [maradtak], és az mondatik nekik: „Ez az, amit ti letagadtatok.”

67:28-Mondd!: „Hogyan vélekednétek arról, ha Allah engem elpusztítana, és mindenkit, aki velem van, vagy ha megkönyörülne rajtunk. Ki az, ki a hitetleneket megmentené egy fájdalmas kínzástól?”[8]

67:29-Mondd!: „Ő a Felettébb Könyörületes, hiszünk benne, és Reá hagyatkozunk. Majd meg fogjátok tudni, ki az, ki nyilvánvalóan tévelyeg.”

67:30-Mondd!: „Hogyan vélekednétek arról, ha a vizetek teljesen elapadna, ki az, ki nektek forrásvizet hozna?”

68. fejezet – Az írótoll

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

68:1-Nún. [Esküszöm[9]] az írótollra, és arra, amit írnak:

68:2-nem vagy te az Urad kegyéből bolond.

68:3-S neked bizony meg nem szűnő jutal-mad lesz.

68:4-S te kitűnő jellemmel bírsz.

68:5-Majd meglátod, és ők is meg fogják látni,

68:6-melyikőtök van bűvöletbe ejtve.

68:7-Az Urad jobban tudja, kik azok, akik eltévelyedtek az útjáról, és Ő jobban tudja, kik a vezéreltek.

68:8-Ne engedelmeskedj hát azoknak, akik meghazudtolnak!

68:9-Azt szeretnék, ha kiegyeznél [velük], akkor ők is kiegyeznének [veled].[10]

68:10-S ne engedelmeskedj a sűrűn esküdőnek, a megvetettnek,

68:11-a gyakran rágalmazónak, a minduntalan viszályszítónak,

68:12-a jót gyakorta megakadályozónak, a törvényszegőnek, a bűnt sokszor elkövetőnek,

68:13-a gorombának, aki ezen kívül fattyú is,

68:14-még ha gazdag és sokgyermekes is!

68:15-Amikor recitáltatnak neki a Korán-bekezdéseink, azt mondja: „Az elődök legendái.”

68:16-Majd meg fogjuk őt bélyegezni az orrán.[11]

68:17-Próbára tettük őket, mint ahogy a kert gazdáit is próbára tettük, amikor megesküdtek, hogy reggelre kelve leszüretelik azt.

68:18-És nem tesznek félre.[12]

68:19-Majd az Uradtól való pusztító kínzás söpört végig rajta, miközben ők aludtak.

68:20-És olyan lett, mint a leszüretelt kert.[13]

68:21-Reggelre kelve egymást szólították,

68:22-hogy: „Induljatok korán a termőföldetekre, ha szüretelni akartok!”

68:23-Erre elindultak, és egymás között suttogtak,

68:24-hogy: „Ma bizony ne engedjetek hoz-zátok belépni rászorulót!”

68:25-S elindultak [szándékukban] megingathatatlanul [a rászorulókkal szemben], és erre képesekként [hitük szerint].

68:26-Majd amikor meglátták, így szóltak: „Mi bizony nagy tévedésben vagyunk.[14]

68:27-Sőt, mi bizony kifosztottak vagyunk.”

68:28-A közülük legigazságosabb azt mondta: „Vajon nem mondtam-e nektek: ‘Miért nem dicsőítitek Allahot?’.”[15]

68:29-Azt mondták: „Dicsőíttessen Urunk! Mi bizony igazságtalanok voltunk!”

68:30-Majd egymás ellen fordulva hibáztatták egymást.

68:31-Mondták: „Jaj nekünk! Mi bizony túlkapásra vetemedtünk!

68:32-Reméljük, hogy az Urunk cserébe ennél jobbat ad nekünk. Mi bizony az Urunk [megbocsátása] után vágyakozunk!”

68:33-Ilyen a büntetés, és a túlvilági büntetés bizony nagyobb! Bárcsak tudnák!

68:34-Az istenfélőkre az Uruknál a gyönyörűség kertjei várnak.

68:35-S vajon a muszlimokat egyenlővé tesszük a gonosztevőkkel (egyenlően bánunk velük)?

68:36-Mi van veletek, hogy [így] ítélkeztek?

68:37-Vagy van kinyilatkoztatott írásotok, amelyből ezt tanuljátok,

68:38-[és] az van benne, amit eszerint választotok?

68:39-Vagy a Feltámadás Napjáig tartó eskü betartásával tartozunk nektek? Azt fogjátok kapni, ami mellett döntöttetek?

68:40-Kérdezd meg őket, melyikőjük kezeskedik ezért!

68:41-Vagy ha nekik társaik vannak, akkor hozzák elő a társaikat, amennyiben igazat mondanak![16]

68:42-Egy napon felfedetik majd a lábszár,[17] és leborulásra szólíttatnak fel, de nem lesznek erre képesek.[18]

68:43-Alázatos a tekintetük, elernyeszti őket az alávalóság, pedig ők (a Földön) felszólíttattak a leborulásra, amikor még épek voltak.

68:44-Hagyd hát rám azokat, akik meghazudtolják ezt a beszédet (a Koránt)! Majd fokról fokra elcsábítjuk őket úgy, hogy nem is fogják tudni.

68:45-S [hosszú] haladékot adunk nekik. Az én cselvetésem bizony sikeres (és szigorú).[19]

68:46-Talán jutalmat kérsz tőlük, amely adóssággal terheli őket?[20]

68:47-Vagy talán birtokukban van a rejtett dolgokról való tudás, és ők aszerint írják, azt [amit döntöttek]?

68:48-Így hát viseltess türelemmel az Urad döntése iránt, és ne légy olyan, mint a hal társa, amikor elkeseredetten kiáltott![21]

68:49-Ha nem részesült volna az Ura kegyében, akkor bizony ki lett volna taszítva a pusztaságba, mint megkorholt.

68:50-Tehát kiválasztotta őt az Ura, ezért jámborrá tette őt.[22]

68:51-A hitetlenek bizony szúrós szemmel tekintenek rád [irigységükben], mikor hallják az Emlékeztetést (Koránt) és azt mondják: „Ő bizony bolond.”

68:52-Pedig ez nem más, mint emlékeztetés (közlés) a teremtmények számára.

69. fejezet – A Megvalósuló

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

69:1-A Megvalósuló.[23]

69:2-Mi a Megvalósuló?

69:3-S honnan tudhatnád mi a Megvalósuló?

69:4-Hazugságnak tartotta Tamúd[24] és Ád[25] a Csapást[26].

69:5-Ami Tamúdot illeti: ők az óriási harsanás által lettek elpusztítva.

69:6-Ám ami Ádot illeti: ők heves, fagyos szél által lettek elpusztítva.

69:7-Rájuk küldte hét éjszakán és nyolc nappalon át folyamatosan, ezért úgy láthattad ezalatt halottként a népet, mint az egymásra dőlt üres pálmafatörzseket.

69:8-Nos: látsz-e közülük életben maradottat?

69:9-S vétkes tettet követett el Fáraó, és akik előtte éltek és a Mu’tafika (felfordított) városok.[27]

69:10-Nem engedelmeskedtek az Uruk küldöttének, ezért súlyos megtorlással büntette őket.

69:11-Mi bizony, amikor a víz özönlött, úszó [bárkán] vittünk benneteket,

69:12-hogy emlékeztetéssé tegyük számotokra, és hogy megőrizze emlékét a halló (felfogó) fül.

69:13-Amikor megfúvatik a harsona egyetlen fúvással,

69:14-és felemeltetik a föld és a hegyek, majd összezúzatnak egyetlen zúzással.

69:15-Azon a napon beteljesül a Bekövetkező[28].

69:16-S meghasad az ég, és azon a napon majd meggyengül[29],

69:17-s az angyalok a széleinél lesznek. és az Urad trónját[30] azon a napon [a fejük] fölött (az angyalok) nyolcan[31] viszik.

69:18-Azon a napon megmutattattok [Allahnak], nem marad rólatok ismeretlen[32] semmi.

69:19-Majd, aki a könyvét (tetteinek feljegyzését) a jobbjába kapja, azt fogja mondani: „Íme, olvassátok a könyvemet!

69:20-Én biztosan hittem, hogy majd el kell számolnom.”

69:21-Őneki olyan élete lesz, amivel meg lesz elégedve,

69:22-egy magas kertben,

69:23-[melynek] gyümölcsei alacsonyan vannak (könnyen elérhetők).

69:24-Egyetek és igyatok jóízűen azért, amit a régmúlt napokon[33] cselekedtetek!

69:25-Ám, aki a könyvét a baljába kapja, azt fogja mondani: „Bárcsak ne adatott volna nekem ide a könyvem!

69:26-S ne tudtam volna, miről kell számot adnom!

69:27-Oh, bárcsak (feltámadás nélküli) elmúlás lett volna [a halálom]!

69:28-Nem használt nekem a vagyonom!

69:29-Elenyészett a hatalmam!”

69:30-Vigyétek, és verjétek bilincsre (a nyakán)![34]

69:31-Majd a Dzsehímben[35] égessétek meg!

69:32-Aztán hetven könyök hosszú láncra fűzzétek![36]

69:33-Ő bizony nem hitt a Hatalmas Allahban.

69:34-S nem buzdított a rászoruló megsegítésére,

69:35-A mai napon nincs neki itt [közeli] ismerős.[37]

69:36-És nincs más étele, mint bűzös genny.[38]

69:37-Csakis a vétkesek eszik ezt.

69:38-De nem! Esküszöm[39] arra, amit láttok,

69:39-és amit nem láttok:

69:40-ez bizony egy nemes küldött szava (a Korán),

69:41-és nem egy költőé! Mily kevéssé hisztek!

69:42-Nem is egy jövendőmondó szava! Mily kevéssé emlékeztek!

69:43-A teremtmények Ura küldte le.

69:44-Ha [a nevünkben] híresztelne néhány koholt dolgot,

69:45-akkor bizony a jobbal bosszút állnánk rajta![40]

69:46-Majd pedig elvágnánk a [szíve] verőerét!

69:47-Közületek senki sem tarthatna vissza tőle.

69:48-Ez [a Korán] bizony emlékeztetés az istenfélőknek.

69:49-Mi bizony tudjuk, hogy vannak köztetek, akik meghazudtolnak,

69:50-és ez gyötrelem a hitetlenek számára.

69:51-Ez a kétségtelen igazság.

69:52-Magasztald hát a Hatalmas Urad nevét!

70. fejezet – A felfelé menő utak

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

70:1-Egy kérő[41] kért egy [bizton] bekövetkező kínzást

70:2-a hitetlenek számára, melyet nincs, ki elháríthatna,

70:3-Allahtól, a felfelé menő utak birtokosától.[42]

70:4-Felmennek az angyalok és a lélek[43] Őhozzá egy nap alatt, melynek tartama ötvenezer év.

70:5-Hát légy türelmes szép türelemmel!

70:6-Ők bizony távolinak látják [a feltámasztást],

70:7-ám mi közelinek látjuk azt.

70:8-Azon a napon olyan lesz az ég, mint az olvadt ólom,

70:9-s a hegyek olyanok lesznek, mint a kártolt gyapjú.

70:10-S nem kérdezi meg a jó barát a jó barátját [annak helyzete felől],

70:11-[pedig] látják egymást. A gaztevő azt szeretné, ha kiválthatná magát a kínzás alól e napon a gyermekeivel,

70:12-a feleségével, a testvérével,

70:13-s a nemzetségével, amely menedéket adott neki,[44]

70:14-s mindenkivel, ki a földön van, hogy ezáltal megmeneküljön.[45]

70:15-De nem! Ez bizony a Ladza[46],

70:16-a fejbőr [minduntalan] lenyúzója.

70:17-Azt hívja (magához), aki hátat fordított és elfordult[47],

70:18-és [vagyont] halmozott fel és tárolt.

70:19-Az ember bizony halúa-nak[48] teremtetett,

70:20-amikor rossz éri őt, kétségbeesik,[49]

70:21-amikor pedig jó éri őt, fösvény lesz,

70:22-kivéve az imádkozókat,

70:23-akik állhatatosak az imájukban,

70:24-és akiknek vagyonából elismert rész illeti

70:25-a kéregetőket és a kifosztottakat,

70:26-és akik hisznek az Ítélet Napjában[50],

70:27-és akik Uruk kínzásától rettegnek,

70:28-– Uruk kínzása bizony nem olyan, amitől biztonságban érezhetik magukat –

70:29-és akik a szemérmükkel önmegtartóztatók,

70:30-– kivéve a feleségeikkel szemben, vagy azokkal, akiket a jobbjuk birtokol (rabnőiket), mert miattuk nem hibáztathatók,

70:31-ám akik ezeken kívül másra vágynak, nos, azok a törvényszegők –

70:32-és akik a [rájuk bízott] letéteket megőrzik, és az egyezményeiket betartják,

70:33-és akik a tanúskodásaikban állhatatosak,

70:34-és akik az imájukat betartják,

70:35-azok megbecsültekként a kertekben lesznek.

70:36-De mi van azokkal, akik hitetlenek [maradtak], és tőled sietve eltávolodnak

70:37-jobbról és balról csoportosan?

70:38-Vajon arra vágyik közülük mindegyik, hogy beléphessen az Édenkertbe[51]?

70:39-De nem! Mi bizony abból teremtettük őket, amiről tudnak.[52]

70:40-Esküszöm[53] a napkeletek és napnyugatok[54] Urára: Mi bizony képesek vagyunk

70:41-arra, hogy náluk jobbakra cseréljük őket, és Mi felülmúlhatatlanok [vagyunk].[55]

70:42-Hagyd hát őket belemerülni [a hazugságba] és játszani, amíg nem találkoznak a számukra megígért nappal,

70:43-mely napon előhozattatnak sírjaikból sietve, mintha egy cél felé sietnének,

70:44-alázatos a tekintetük, megalázás sújtja őket. Ez az a nap, ami ígértetett nekik.

71. fejezet – Noé

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

71:1-Mi elküldtük Noét a népéhez [azzal], hogy: „Intsd a népedet még azelőtt, hogy fájdalmas kínzás érné őket!”

71:2-Azt mondta: „Oh, népem! Én bizony nyilvánvaló intő vagyok számotokra,

71:3-hogy imádjátok Allahot,[56] féljétek Őt, és engedelmeskedjetek nekem,

71:4-[akkor] megbocsátja nektek bűneiteket, és egy kijelölt határidőre haladékot ad nektek. Allah határideje, amikor eljön, nem késleltethető. Bárcsak tudnátok!”

71:5-Azt mondta [Noé]: „Uram! Én bizony hívtam a népem éjjel és nappal,

71:6-de a hívásom csakis az eltávolodásukat fokozta.

71:7-S én valahányszor csak hívtam őket, azért, hogy megbocsáss nekik, ők az ujjukat a fülükbe dugták, a ruháikkal magukat (fejüket) elfedték, makacskodtak, és megátalkodottan viselkedtek.

71:8-Ezután én nyilvánosan (mindenki füle hallatára) hívtam őket,

71:9-majd nyíltan és titkon.

71:10-Azt mondtam [nekik]: ‘Kérjetek bűnbocsánatot az Uratoktól! Ő bizony [minduntalan] megbocsátó,

71:11-[akkor] az eget (esőt) bőségesen fogja küldeni rátok,

71:12-gyarapítani fogja vagyonotokat és gyermekeiteket, és kerteket, folyókat fog adni nektek.

71:13-Mi van veletek, hogy nem tartotok Allah hatalmától (nem tartjátok Őt nagyra)?

71:14-Holott [fejlődő] szakaszokban teremtett meg benneteket.

71:15-Vajon nem látjátok, hogyan teremtett meg Allah hét egymás feletti eget?

71:16-S bennük a Holdat fénnyé, és a Napot pedig lámpássá tette.

71:17-Allah sarjasztott elő benneteket a földből sarjadékként,

71:18-majd pedig újra vissza fog belé vinni titeket, és bizony [utána] kihoz majd benneteket (a Feltámadás Napján).

71:19-Allah tette számotokra a földet kiterítetté,

71:20-hogy járjátok a széles útjait’.”

71:21-Noé azt mondta: „Uram! Ők bizony ellenszegültek nekem, és azt követték, akit vagyona és gyermeke csakis veszteséggel gyarapított.”

71:22-Hatalmas cselt szőttek:

71:23-azt mondták: „El ne hagyjátok az istenségeiteket, és el ne hagyjátok se Vaddot, se Szuát, se Jagútot, Jaúkot és Naszrt!”[57]

71:24-Bizony sokakat tévelygésbe vittek (a bálványimádók). [Mondta Noé:] Ne gyarapítsd az Allah mellé társat állítókat, csakis tévelygéssel!”

71:25-Vétkeik következtében [vízbe] fulladtak, majd tűzbe jutottak, és nem találtak maguknak Allahon kívül támogatókat.

71:26-S azt mondta Noé: „Uram! Ne hagyj egyetlen földön járó hitetlent sem!

71:27-Ha meghagyod őket, eltévelyítik a szolgáidat, és nem nemzenek, csakis gonosztevőt és [minduntalan] hitetlent.

71:28-Uram! Bocsáss meg nekem, a szüleimnek és annak, aki hívőként lépett a házamba, és a hívő férfiaknak és nőknek, ám az Allah mellé társat állítókat csakis pusztulással gyarapítsd!”

72. fejezet – A Dzsinn[58]

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

72:1-Mondd!: „Kinyilatkoztattatott nékem, hogy egy csoport[59] dzsinn meghallgatott, majd azt mondták: ‘Mi bizony egy csodálatos Koránt hallottunk,

72:2-mely a jóra (az egyistenhitre) vezérel, ezért hittünk benne, és nem állítunk [ezután] társként az Urunk mellé senkit.

72:3-Bizony – magasztos az Urunk fensége (tette, parancsa és képessége) – nem vett [maga mellé] sem feleséget, sem pedig gyermeket.[60]

72:4-Egy ostoba közülünk Allahról túlzott hazugságot szokott állítani.

72:5-Mi azt hittük, hogy sem az ember, sem a dzsinn nem fog hazugságot állítani Allahról.

72:6-Férfiemberek, férfidzsinneknél [kerestek] menedéket, akik ezért túlkapással gyarapították őket.

72:7-Ők azt hitték, ahogy ti is, hogy Allah senkit sem fog feltámasztani.

72:8-Mi fürkésztük az eget, és úgy találtuk, hogy tele van erős őrzőkkel és tűzcsóvákkal.

72:9-Mi [régen] leültünk ott, és hallgatóztunk. Ám aki most hallgatózik, az [reá] lesben álló tűzcsóvát fog találni.

72:10-Bizony nem tudjuk, hogy rossz akartatik-e a földön lévőknek, vagy pedig az Uruk jót akar-e nekik.

72:11-Vannak köztünk jámborok, és vannak köztünk, akik nem azok (istentelenek, bűnösök, stb.). Bizony különböző csoportokból állunk.

72:12-Tudjuk, hogy nem leszünk képesek Allahot hátráltatni a földön, és el sem tudunk menekülni előle.

72:13-Amikor hallottuk a Vezérletet (Koránt), hittünk benne. Nos: aki hisz az Urában, az nem fél sem attól, hogy nem kapja meg méltó jutalmát, sem pedig a jogtalan bánásmódtól.

72:14-S közöttünk bizony vannak muszlimok, és vannak köztünk az eltévelyedettek. Nos: akik muszlimok lettek, azok a jó útra találtak.

72:15-Ám ami az eltévelyedetteket illeti, ők a Gyehenna tűzifái’.”

72:16-Hogyha az egyenes úton jártak volna, akkor bizony bőséges vízzel itattuk volna meg őket,

72:17-hogy [ezzel] próbának vessük alá őket. De aki elfordul az Ura Emlékeztetésétől (a Korántól), azt súlyos kínzásban részesíti.

72:18-S az imahelyek Allahot illetik meg, ezért ne fohászkodjatok Allahon kívül máshoz!

72:19-S amikor Allah szolgája (a Próféta (béke legyen vele)) fohászkodott hozzá, körülötte szinte egymás hegyén-hátán voltak (a dzsinnek).[61]

72:20-Mondd!: „Csupán az Uramhoz fohászkodom, és senkit nem állítok mellé társként.”

72:21-Mondd!: „Nekem bizony nincs hatalmamban sem nektek ártani, sem pedig titeket [a jó útra] vezetni.”

72:22-Mondd!: „Engem bizony nem fog megmenekíteni Allahtól senki, és nem fogok rajta kívül más menedéket találni,

72:23-kivéve azt, hogy szólok Allahról, és [közlöm] az üzeneteit. Akik pedig el-lenszegülnek Allahnak és a küldöttének, azoknak bizony a Gyehenna tüze jár, melyben örökkön-örökké fognak időzni.”

72:24-Amikor meglátják azt, ami ígértetett nekik, meg fogják tudni, kik azok, akiknek gyengébb a segítőjük, és kevesebb a létszámuk!

72:25-Mondd!: „Én nem tudom, hogy közeli-e az, ami ígértetett nektek (a Feltámadás Napja), vagy pedig az Uram távoli határidőt ad-e neki.”

72:26-A rejtett dolgok tudója, nem tárja föl senkinek a rejtett dolgait,

72:27-kivéve annak a küldöttnek, akivel [Ő] megelégedett. Ő bizony (a kinyilatkoztatott rejtett dolgok) elé és mögé lesben álló [őrangyalokat] tesz,[62]

72:28-hogy tudja [Mohammed (béke legyen vele)], [a többi próféta is] közölte Ura üzeneteit. És átfogó [tudással] rendelkezik [Allah] mindarról, ami náluk van, és minden dolgot számon tart.

73. fejezet – A beburkolózott

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

73:1-Oh, te, beburkolózott!

73:2-Kelj fel az éjszaka [imádkozni], kivéve egy keveset,

73:3-a felét, vagy a felénél egy kicsit kevesebbet,

73:4-vagy a felénél egy kicsit többet, és recitáld a Koránt (könnyedén, lassan és szabályosan) recitálva!

73:5-Mi bizony olyan beszédet (Koránt) küldünk le neked, melynek súlya van.

73:6-Az éjjel a felkelés az [imára] bizony nagyobb hatású és alkalmasabb (eredményesebb, érthetőbb).

73:7-Nappal bizony hosszan elfoglalhatod magad.

73:8-Emlékezz meg az Urad nevéről,[63] és add át magad Neki [teljes] áhítattal (a világi élettől elvonulva).

73:9-A napkelet és a napnyugat Ura, nincs más isten csak Ő, ezért Őt tedd meg [a te ügyeid számára] Gyámolítónak!

73:10-S légy türelmes azzal szemben, amit mondanak, és szépen hagyd el őket.

73:11-S hagyd rám a meghazudtolókat, a kegyben részesülteket, és adj nekik egy kis haladékot!

73:12-Bizony [súlyos] béklyók vannak nekünk és Gyehenna,

73:13-torkon akadó étel[64], és fájdalmas kínzás.

73:14-Azon a napon, mikor a föld és a hegyek megremegnek, és a hegyek bizony futóhomokká lesznek.

73:15-Bizony Mi küldtünk el hozzátok küldöttet, tanúként ellenetek, mint ahogy Fáraóhoz is küldtünk küldöttet.

73:16-De Fáraó ellenszegült a Küldöttnek, ezért súlyosan megbüntettük őt.

73:17-Hogyan óvjátok meg magatokat – ha hitetlenek vagytok – egy olyan naptól, mely a gyermekeket ősszé teszi?

73:18-Az ég széthasad akkor. Az Ő ígérete bizony beteljesül.

73:19-Ez bizony emlékeztetés. Ezért aki akarja, az Urához vezető utat választja.

73:20-Az Urad bizony tudja, hogy te és egy csoport azok közül, akik veled vannak kevesebb, mint az éj kétharmadára keltek fel [imádkozni], vagy a felére, vagy az egyharmadára. Ám Allah határozza meg az éjszaka és a nappal mértékét. Tudta, hogy ti nem fogjátok tudni ezt meghatározni, ezért kiengesztelődött irántatok. Nos; recitáljatok annyit a Koránból, amennyi könnyű [számotokra]! Ő tudta, hogy lesznek közöttetek betegek, mások pedig utazni fognak Allah kegyére vágyakozva, megint mások, pedig Allah Útján fognak harcolni. Nos; recitáljatok belőle annyit, amennyi könnyű [számotokra]; és végezzétek jól az imát, adjátok ki a zakát, és kölcsönözzetek Allahért szép kölcsönt! Ami jót, pedig magatok számára előreküldtök, azt Allahnál fogjátok találni, mint jobb és hatalmasabb jutalmat. és kérjétek Allah megbocsátását! Allah bizony Sokat Megbocsátó, Felettébb Irgalmas.

74. fejezet – A betakarózott[65]

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

74:1-Oh, te, betakarózott!

74:2-Kelj fel és ints!

74:3-Csak az Urad magasztald!

74:4-A ruhádat tisztítsd meg!

74:5-A bálványokat [és a bűnöket] pedig kerüld!

74:6-Ne adományozz felhánytorgatva, többet várva![66]

74:7-Az Uradért légy türelmes!

74:8-Amikor a harsona megfúvatik,

74:9-akkor az a nap nehéz lesz,

74:10-a hitetlenek számára nem könnyű.

74:11-Hagyj engem azzal, akit önmagában teremtettem,[67]

74:12-neki bőséges vagyont adtam,

74:13-s [vele állandóan] jelenlévő fiakat.

74:14-Bizony könnyűvé tettem [az életét],

74:15-mindezek után mohón akarja, hogy még többet adjak.[68]

74:16-De nem! Ő a jeleinknek (a Korán-bekezdéseknek) bizony konokul ellenállt.

74:17-Majd a kaptatóra fogjuk kényszeríteni,[69]

74:18-[mert] bizony ő gondolkodott és mérlegelt,[70]

74:19-legyen hát átkozott amiatt, ahogy mérlegelt!

74:20-És még egyszer: legyen átkozott amiatt, ahogy mérlegelt!

74:21-Majd [még egyszer] fontolóra vett,

74:22-majd szemöldökét összevonta, és elkomorodott,

74:23-majd pedig hátat fordított, és megátalkodottá vált,

74:24-azt mondta: „Ez nem más, mint [az ősöktől] átvett varázslat.

74:25-Ez nem más, mint az ember szava.”[71]

74:26-Majd a Szakarba[72] fogjuk juttatni.

74:27-Honnan tudhatnád mi a Szakar?

74:28-Nem hagy és nem kímél [semmit],

74:29-és megégetője az embernek.

74:30-Tizenkilenc [őrző angyal] van fölötte.

74:31-A Tűz őrzőivé csakis angyalokat tettünk, és a számukat csakis megpróbáltatásként tettük [éppen tizenkilenccé] azok számára, akik hitetlenek, és hogy bizonyosak legyenek azok, akiknek az Írás adatott, és hogy gyarapodjon azoknak a hite, akik hívők, és hogy ne maradjon kétség azokban, akiknek az Írás adatott és a hívőkben. és hogy azt mondják azok, kiknek a szívében betegség[73] lakozik és a hitetlenek: „Mit akart Allah ezzel a példázattal?”. Ekképpen tévelyíti el Allah azt, akit akar, és vezérli azt, akit akar. Az Urad seregeit nem ismeri, csakis Ő, és ez nem más, mint emlékeztető az ember számára.

74:32-De nem! Esküszöm a Holdra,

74:33-és az éjre, amikor múlik,

74:34-és a hajnalra, amikor virrad:

74:35-bizony az (a Tűz), az egyik legnagyobb dolog,

74:36-mely figyelmeztetője az embernek,

74:37-annak, aki közületek haladni akar (a jótettekben), vagy le akar maradni (a bűnök által).

74:38-Minden lélek annak záloga, amit véghezvitt,

74:39-kivéve a jobb birtokosait[74] (az igaz hívőket).

74:40-Kertekben kérdezősködnek

74:41-a gaztevőktől:

74:42-„Mi juttatott benneteket a Szakarba?”

74:43-Azt felelték: „Nem tartoztunk az imádkozók közé.

74:44-Nem tartoztunk a szegényeket megsegítők közé.

74:45-Együtt fecsegtünk a fecsegőkkel,

74:46-és állandóan meghazudtoltuk az Ítélet Napját,

74:47-amíg el nem ért bennünket a bizonyosság (a halál).”

74:48-Nem fog hát nekik használni a közbenjárók közbenjárása.

74:49-Mi van velük, hogy az óvó intéstől elfordulnak?

74:50-Mintha megriasztott zebrák lennének,

74:51-melyek oroszlán elől menekülnek.

74:52-Sőt minden ember közülük azt akarja, hogy kiterített írásai legyenek.[75]

74:53-Semmi esetre sem! Sőt, ők nem félnek a Túlvilágtól[76]!

74:54-Valóban, ez [a Korán] bizony emlékeztető.

74:55-Aki akar, az emlékezni fog rá.

74:56-Ám csak akkor fognak emlékezni, ha Allah úgy akarja. Ő az, akitől félni kell, és Ő az, aki megbocsátó.

75. fejezet – A Feltámadás

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

75:1-Nem! Esküszöm a Feltámadás Napjára!

75:2-Nem! Esküszöm az önvádló lélekre!

75:3-Vajon úgy véli az ember, hogy nem fogjuk összegyűjteni a csontjait?

75:4-Dehogynem! Mi arra [is] képesek vagyunk, hogy az ujjperceit a helyükre tegyük.

75:5-Az ember a hátralévő időben is bűnösként akar élni.

75:6-Azt kérdi: „Mikor lesz a Feltámadás Napja?”

75:7-Amikor felvillan az [ember] tekintete,[77]

75:8-s a Hold sötétségbe borul,

75:9-s a Nap és a Hold egybegyűjtetik,

75:10-az ember azt fogja mondani azon a napon: „Merre van a menedék?”

75:11-De nem! Nincs menedék!

75:12-Az Uradnál lesz a végcél.

75:13-Tudtára lesz adva az embernek azon a napon mindaz, amit régebben, és amit utóbb cselekedett.

75:14-Sőt, az ember maga ellen lesz tanú [és számon kérő],

75:15-még ha elő is adja a mentségeit.

75:16-Ne vedd a nyelvedre (a kinyilatkoztatást) azért, hogy sürgesd azt.

75:17-Bizony ránk [tartoznak] a (Korán-idézetek) összegyűjtése, és a recitáltatása.[78]

75:18-Nos, amikor recitáltatjuk[79] azt, akkor kövesd a recitálását![80]

75:19-Mindezek után a Mi feladatunk az értelmezése.

75:20-De nem! Sőt, ti szeretitek a gyorsan elmúló [világot],

75:21-s megfeledkeztek a Túlvilágról.

75:22-Egyes arcok azon a napon derűsek lesznek,

75:23-az Urukra tekintenek.[81]

75:24-S azon a napon egyes arcok, komorak [és szánalmasak] lesznek,

75:25-s [biztosan] tudják, hogy súlyos csapás sújtja őket.

75:26-De nem! Amikor [a lélek] a kulcscsonthoz ér (haldoklik),

75:27-s azt mondják: „Van-e ráolvasó?”[82]

75:28-S [biztosan] tudja, hogy ez bizony az elválás (a földi élettől).

75:29-S a lábszár a lábszárhoz zárul.[83]

75:30-Az Uradhoz lesz azon a napon a visszatérés.

75:31-Nos, aki nem fogadta el [az igazságot (a Koránt)] és nem imádkozott,

75:32-hanem hazugságnak tartotta és elfordult (tőle),

75:33-majd elment a családjához öntelten.[84]

75:34-Jaj neki, jaj!

75:35-Ismét: jaj neki, jaj!

75:36-Vajon azt hiszi az ember, hogy elhanyagolva hagyatik?

75:37-Vajon nem volt-e ő is kilövellő spermacsepp?

75:38-Majd vérrög volt, amit [Allah] teremtett és arányossá formált,

75:39-majd belőle a két nemet megalkotta: a férfit és a nőt.

75:40-Vajon Ő ne lenne képes arra, hogy életre keltse a halottakat?[85]

76. fejezet – Az ember

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

76:1-Bizony az embernek volt egy olyan korszaka, amikor nem is létezett.

76:2-Bizony Mi teremtettük az embert [a férfi és a nő] vegyült magvából[86] abból a célból, hogy próbára tegyük, ezért hallóvá és látóvá tettük őt.

76:3-Bizony Mi megismertettük vele az utat: vagy hálás, vagy pedig hálátlan lesz.[87]

76:4-Mi bizony a hitetlenek számára láncokat, bilincseket[88] és Lángoló Tüzet készítettünk elő.

76:5-A jóságosak serlegből fognak inni, melyben a [bor][89] kámforral lesz keverve,

76:6-egy forrásból, melyből Allah szolgái isznak, és ők fakasztva vezetik azt.[90]

76:7-Teljesítik a fogadalmat, és félnek egy naptól, melynek a szörnyűsége szétterjed.

76:8-S enni adnak az ételből – holott szeretik azt – a rászorulóknak, az árvának és a fogolynak.

76:9-„Csupán Allah arcáért adunk enni nektek, nem akarunk tőletek sem jutalmat, sem pedig köszönetet.

76:10-Mi bizony egy Urunktól eredő komor és végzetes naptól félünk.”

76:11-Allah megóvja őket annak a napnak a szörnyűségétől, és derűt és boldogságot áraszt rájuk.

76:12-Kerttel és selyem[ruhával] jutalmazza őket azért, amiért állhatatosak voltak.

76:13-Baldachinos pamlagokon könyökölnek [a Kertben]. Nem látnak (éreznek) benne napot (meleget), sem pedig dermesztő hideget.

76:14-S [a Kert faágai] úgy lehajolnak hozzájuk, hogy a gyümölcsfürtöket könnyen elérik.

76:15-S körbejárnak közöttük ezüsttálakkal és kristályos kelyhekkel,

76:16-kristálytiszta ezüsttel, melyek [tartalmát] pontosan kimérték.

76:17-S ott serlegekből itatják őket, melyekben a [bor] gyömbérrel lesz keverve,

76:18-egy forrásból, melyet Szelszebílnek (könnyű folyású) hívnak.

76:19-Örök gyermekek járnak körbe közöttük, amikor látod őket, akkor szétszórt gyöngyöknek véled őket.

76:20-És amikor ott [körül]nézel, akkor gyönyörűséget és nagy birodalmat látsz.

76:21-Rajtuk zöld finom, és durva selyemszövet ruha van.[91] és ezüst karperecekkel ékesíttetnek fel, és az Uruk tisztító itallal itatja majd őket.

76:22-Ez bizony jutalom lesz számotokra, és a ti buzgóságotok bizony megháláltatik.

76:23-Bizony mi küldtük le neked a Koránt szakaszokban.

76:24-Nos, viseltess türelemmel Urad döntése iránt, és ne engedelmeskedj azoknak, akik közülük bűnösök vagy hitetlenek.

76:25-S említsd meg az Urad nevét hajnalban és [késő] délután.[92]

76:26-S az éj folyamán pedig borulj le neki, és magasztald őt hosszú éjen át!107[93]

76:27-Ezek itt bizony a gyorsan elmúló [világot] szeretik, és nehéz napot hagynak maguknak hátra (nem készülnek a Feltámadás Napjára jó tettekkel).

76:28-Mi teremtettük meg őket, és tettük erőssé alkatukat, és amikor akarjuk, bizony kicserélhetjük őket hozzájuk hasonlókra.

76:29-Ez bizony emlékeztető. Aki akar, az az Urához vezető útra lép.

76:30-Ám nem fogjátok akarni, csakis ha Allah akarja! Allah bizony Mindent Tudó, Bölcs.

76:31-Azt juttat az irgalmába, akit akar, és a gonosztevőknek fájdalmas kínzást készített elő.

77. fejezet – Az elküldöttek

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

77:1-Esküszöm[94] a hagyománnyal[95] elküldöttekre (az angyalokra),

77:2-a hevesen viharzókra (az angyalok vagy a szelek),

77:3-és a szétárasztva terjesztőkre (az angyalok vagy a felhők),

77:4-a [jót a rossztól] elválasztva megkülönböztetőkre,

77:5-az emlékeztetést (küldetést) átadókra,

77:6-mentségként vagy intelemként[96]:

77:7-ami meg lett ígérve nektek, bizony bekövetkezik!

77:8-Nos, amikor a csillagok sötétségbe borulnak,

77:9-amikor az ég széthasad,

77:10-amikor a hegyek porrá zúzatnak,

77:11-amikor a küldötteknek kitűzetik az időpontjuk,

77:12-hogy melyik napra kaptak haladékot,

77:13-a Szétválasztás Napjára.[97]

77:14-Honnan tudhatnád mi a Szétválasztás Napja?

77:15-Jaj lesz azon a napon azoknak, akik meghazudtolnak!

77:16-Vajon nem pusztítottuk-e el az elődöket,

77:17-majd sort kerítettünk az utódokra is?

77:18-Ekképp teszünk a bűnösökkel.

77:19-Jaj lesz azon a napon azoknak, akik meghazudtolnak!

77:20-Vajon nem hitvány vízből teremtettünk-e benneteket,

77:21-majd elhelyeztünk egy biztonságos nyugvóhelybe,[98]

77:22-egy meghatározott időre?

77:23-Nos, mi alkottunk, és milyen kiváló alkotók vagyunk.

77:24-Jaj lesz azon a napon azoknak, akik meghazudtolnak!

77:25-Vajon nem tettük-e a földet gyűjtőhellyé

77:26-az élők és a halottak [számára],

77:27-s helyeztünk-e el benne szilárdan rögzített magas hegyeket, és itattunk-e benneteket édesvízzel?

77:28-Jaj lesz azon a napon azoknak, akik meghazudtolnak!

77:29-Induljatok el afelé, amit hazugságnak tartottatok!

77:30-Induljatok el egy háromágú [füst]árnyék felé,

77:31-mely nem szolgál árnyékul, sem nem elegendő a lánggal szemben!

77:32-Az (a Tűz) akkora szikrákat szór, mint egy vár (vagy rönk),

77:33-mintha sárgásfekete teve (vagy hajókötél-köteg) lenne.[99]

77:34-Jaj lesz azon a napon azoknak, akik meghazudtolnak!

77:35-Ez olyan nap, amikor nem szólalnak meg.

77:36-S nem adatik nekik engedély, hogy bocsánatért esedezzenek.

77:37-Jaj lesz azon a napon azoknak, akik meghazudtolnak!

77:38-Ez a Szétválasztás Napja. Összegyűjtünk benneteket és az elődöket.

77:39-Ha van egy cselvetésetek, akkor fordítsátok ellenem!

77:40-Jaj lesz azon a napon azoknak, akik meghazudtolnak!

77:41-Az istenfélők bizony árnyékokban és forrásoknál lesznek,

77:42-s olyan gyümölcsök [között], amit csak kívánnak.

77:43-„Egyetek és igyatok jóízűen azért, amit tettetek!”

77:44-Mi bizony ekképp jutalmazzuk a jótevőket.

77:45-Jaj lesz azon a napon azoknak, akik meghazudtolnak!

77:46-Egyetek és élvezzétek [az evilági életet] egy keveset, ti bizony bűnösök vagytok.

77:47-Jaj lesz azon a napon azoknak, akik meghazudtolnak!

77:48-Amikor az mondatik nekik: „Hajoljatok meg!”[100] – nem hajolnak meg.

77:49-Jaj lesz azon a napon azoknak, akik meghazudtolnak!

77:50-Ezután (a Korán után) milyen beszédben hinnének ők?

78. fejezet – Az üzenet

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

78:1-Miről kérdezősködnek (a meghazudtolók[101])?

78:2-A hatalmas üzenetről (a Feltámadás Napjáról),

78:3-amelyről ők másként vélekednek.

78:4-De nem! Meg fogják tudni.

78:5-Még egyszer: nem! Meg fogják tudni.

78:6-Vajon nem tettük-e a földet fekhellyé,

78:7-a hegyeket cövekekké,

78:8-teremtettünk titeket párokként,

78:9-tettük alvásotokat pihenéssé,

78:10-az éjszakát lepellé,

78:11-a nappalt megélhetéssé,

78:12-építettünk fölétek hét erősséget (eget),

78:13-alkottunk fényesen világító lámpást (a Napot),

78:14-a felhőkből bőséges vizet bocsátottunk le,

78:15-hogy gabonát és növényeket sarjasszunk általa,

78:16-s dús növényzetű kerteket?

78:17-A Szétválasztás Napja[102] bizony kitűzött időpont.

78:18-Azon a Napon megfújják a harsonát, és seregestül jöttök.

78:19-S megnyittatik az ég, és kapukká válik.

78:20-A hegyek elmozdíttatnak (megsemmisíttetnek), és csupán délibábbá válnak.

78:21-A Gyehenna[103] bizony leshely lesz,[104]

78:22-a túlkapásra vetemedőknek lakhelye,

78:23-akik időtlen időkig maradnak benne.

78:24-Nem ízlelnek ott se hideget (mely hűtené őket), se italt (mely oltaná szomjukat),

78:25-csupán forró vizet és gennyet,

78:26-(evilági tetteikért) méltó fizetségként.

78:27-Ők bizony (az evilágon) nem hittek a számadásban,

78:28-s szemenszedett hazugságnak tartották a jeleinket.

78:29-Írásban mindent számba vettünk (az Őrzött Táblán).

78:30-Nos, ízleljétek meg, ugyanis semmi mással nem fogunk gyarapítani benneteket, csupán kínzással.

78:31-Az istenfélőknek bizony jutalom jár:

78:32-kertek és szőlők,

78:33-s duzzadó keblű egykorúak,[105]

78:34-s telt serlegek.

78:35-Nem hallanak majd ott (a Kertben) üres fecsegést, sem hazugságot.

78:36-Fizetségképp az Uradtól, bőséges adományként

78:37-az egeknek, a földnek, és ami a kettő között van, annak Urától, a Felettébb Könyörületestől, akitől nem kapnak szót

78:38-azon a napon, mikor a Lélek (Gábriel (béke legyen vele)) és az angyalok sorban állnak, nem beszélnek, kivéve azokat, akiknek a Felettébb Könyörületes engedélyt ad, és ők helyesen fognak szólni.

78:39-Ez az Igazság Napja, és aki akarja, az Urához tér vissza.

78:40-Bizony, mi óva intettünk benneteket egy közeli kínzástól. Azon a napon, amikor az ember meglátja, amit elkövetett (tett korábban, az evilágon), akkor a hitetlen azt fogja mondani: „Oh, bárcsak por lennék!”[106]

79. fejezet – A kiszakítók

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

79:1-[Esküszöm[107]] a [hitetlen lelkét] bemerülve kiszakítókra (az angyalokra),[108]

79:2-s [hívő lelkét] fürgén [és finoman] kivevőkre,

79:3-(az ég és a Föld között) tovaszárnyalókra,

79:4-az előzve megelőzőkre,[109]

79:5-s az ügyet elrendezőkre[110]:

79:6-azon a napon megrázkódik a Megrázkódó,[111]

79:7-melyet követ a Követő;[112]

79:8-azon a napon egyes szívek (a félelemtől) hevesen dobognak,

79:9-[az emberek] tekintete alázatos lesz.

79:10-Azt kérdezik: „Vajon mi az eredeti állapotunkba vitetünk vissza (élők leszünk a halálunk után?),

79:11-akkor is, ha már elporladt csontokká lettünk?”

79:12-Azt fogják mondani: „Ez a visszatérés bizony vesztünkre van.”

79:13-Nos, ez csupán egyetlen harsonafúvás lesz,

79:14-és íme, ők a föld felszínén lesznek (feltámadnak).

79:15-Eljutott-e hozzád Mózes története?

79:16-Az, amikor megszólította őt az Ura a megtisztított völgyben, Tuában:

79:17-„Menj el Fáraóhoz! Ő bizony túlkapásra vetemedett,

79:18-és kérdezd meg (tőle)!: ‘Meg akarsz-e tisztulni?

79:19-Megismertessem-e veled a te Urad, hogy féld Őt?’”[113]

79:20-Megmutatta neki a legnagyobb jelet (a csodákat).

79:21-Ám hazugságnak tartotta [az igazságot], és ellenszegült (a parancsnak).

79:22-Majd hátat fordított. Sietett (az igaz hittel szembeszegülni).

79:23-Majd összegyűjtött (segítőket), és így kiáltott fel,

79:24-azt mondta: „Én vagyok a legfőbb uratok!”

79:25-Ezért Allah a Túlvilág és az evilág elrettentő büntetésével sújtotta őt.

79:26-Bizony intő példa van ebben azok számára, akik félik [Allahot].

79:27-Vajon a ti megteremtésetek volt-e nehezebb, vagy az égé, amit (Ő) épített?[114]

79:28-Felemelte a boltozatát, és tökéletessé tette.

79:29-Az éjszakáját sötétté, és a nappalát világossá tette.

79:30-S a Földet ezután kiterítette.

79:31-Előhozta belőle a vizet és a legelőt,

79:32-a hegyeket rögzítette.

79:33-[Mindezt] a ti és a jószágaitok használatára.

79:34-S amikor eljön a hatalmas Támma,[115]

79:35-azon a napon az ember emlékezni fog arra, amire (az evilágon) törekedett,

79:36-s a Dzsehím[116] látható lesz annak, aki látja.

79:37-Az pedig, aki túlkapásra vetemedett,

79:38-és előnyben részesítette az evilági életet,

79:39-annak bizony a Dzsehím lesz a lakhelye.

79:40-Ám, aki félt az Ura előtti megjelenéstől, és visszatartotta lelkét a kénytől,[117]

79:41-[annak] a Kert lesz a lakhelye.

79:42-Kérdeznek téged [oh, Mohammed (béke legyen vele)] az Óráról (a Feltámadás Napjáról), mikor jön el?

79:43-Honnan lenne róla tudomásod?

79:44-Az Uradnál van annak tudása.

79:45-Te csak óva intő vagy azok számára, akik félik azt (a Feltámadás Napját).

79:46-Azon a napon, amikor meglátják azt, [úgy fog tűnni nekik,] mintha csak egy délutánt vagy egy délelőttöt töltöttek volna el [az evilágon].

80. fejezet – Szemöldökét összevonta

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

80:1-(Mohammed (béke legyen vele)) szemöldökét összevonta, és elfordult,[118]

80:2-amikor odament hozzá a vak.

80:3-Honnan tudhatnád? Lehet, hogy megtisztítja magát (tudás által és jótettekkel),

80:4-vagy lehet, hogy elfogadja az óva intő szót, és a hasznára válik az.

80:5-Ami a gazdagot illeti,

80:6-nos, te feléje figyelemmel fordulsz.

80:7-Ám nem a te felelősséged, ha nem tisztítja meg magát (a hitetlenségtől).

80:8-Aki viszont hozzád igyekezik,

80:9-s féli [Allahot],

80:10-nos, azt te elhanyagolod.

80:11-De nem! Ez bizony emlékeztetés.

80:12-Tehát aki akar, emlékezik rá (aszerint cselekszik).

80:13-Megbecsült lapokon van (a Korán),

80:14-[amelyet] nagyra becsültek, és megtisztítottak.

80:15-A küldöttek (angyalok) kezében van,

80:16-[akik] kegyesek és jóságosak.

80:17-Legyen átkozott a [hitetlen] ember! Milyen hálátlan!

80:18-Miből teremtette őt (Allah)?

80:19-Egy [sperma] cseppből teremtette, arányossá tette,

80:20-majd könnyűvé tette számára az Utat (a világi és a vallási lehetőségeket).

80:21-Azután a halálba küldi, és a sírba juttatja.

80:22-Majd amikor akarja, feltámasztja.

80:23-De nem! (Az ember) még nem tett eleget annak, amit (Allah) megparancsolt neki.

80:24-Avagy, nézzen az ember az ételére!

80:25-Mi bőségesen öntöttük ki a vizet (a felhőkből),

80:26-majd hasítva repesztettük fel a földet,

80:27-s magot sarjasztottunk rajta,

80:28-szőlőt és takarmánynövényt,

80:29-olajfát és datolyapálmát,

80:30-sűrű, fás kerteket,

80:31-és gyümölcsöt és legelőt.

80:32-(Mindezt) a ti és a jószágaitok használatára.

80:33-Amikor eljön a Szákkha[119],

80:34-azon a napon az ember elmenekül testvérétől,

80:35-s anyjától, és apjától,

80:36-s feleségétől és gyermekeitől.

80:37-Minden embernek közülük azon a napon meg lesz a dolga, amely elfoglalja őt.

80:38-Lesznek arcok azon a napon, melyek ragyogni fognak,

80:39-nevetők és örvendezők lesznek.

80:40-Egyes arcok azon a napon porral lesznek befedve;

80:41-sötétség borítja be őket.

80:42-Ők bizony a hitetlenek, a bűnösök.

81. fejezet – Az összegöngyölítés

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

81:1-Amikor a Nap összegöngyölítetik (és elveszíti fényét),

81:2-amikor a csillagok lezuhannak,[120]

81:3-amikor a hegyek elmozdítatnak,

81:4-amikor a vemhes nősténytevék elhanyagoltatnak,[121]

81:5-amikor a vadak összegyűjtetnek,

81:6-amikor a tengerek felgyújtatnak,[122]

81:7-amikor a lelkek egyesítetnek,[123]

81:8-és amikor az élve eltemetett leánygyermek megkérdeztetik, hogy

81:9-milyen bűn miatt ölték meg.

81:10-Amikor a lapok kiterítetnek,[124]

81:11-amikor az ég eltávolíttatik,

81:12-amikor a Dzsehím felhevítetik,

81:13-amikor a Kert közelre kerül (az istenfélőkhöz),

81:14-minden lélek tudni fogja, mit hozott.[125]

81:15-De nem! Esküszöm a hátrálókra[126],

81:16-a fürgén haladókra, az elrejtőzködőkre,

81:17-az éjszakára, amikor elmúlik,

81:18-s a hajnalra, amint hasadni kezd:

81:19-ez (a Korán) bizony egy kegyes küldött (Gábriel (béke legyen vele)) szava,[127]

81:20-[akinek] ereje van, a Trónus Uránál megbecsült,

81:21-akinek ott (a legfelső égben) engedelmesség jár (a többi angyal részéről), és megbízható.

81:22-A ti társatok (Mohammed (béke legyen vele)) nem bolond.[128]

81:23-Valóban (Mohammed (béke legyen vele)) látta őt (Gábrielt (béke legyen vele)) a tiszta láthatáron.

81:24-Ő (Mohammed (béke legyen vele)) bizony nem szűkmarkú az elrejtettel (a kinyilatkoztatással),[129]

81:25-Ez (a Korán) nem egy megkövezett sátán szava.

81:26-Hová mentek hát? (Elment az eszetek, hogy meghazudtoljátok a Koránt?)

81:27-Ez (a Korán) csupán óva intés a teremtmények számára.

81:28-Azoknak, akik közületek az Egyenes Úton akarnak járni.

81:29-Ám ti nem akarhattok csak [akkor], ha Allah, a teremtmények Ura[130] akarja.

82. fejezet – A meghasadás

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

82:1-Amikor az ég meghasad,

82:2-amikor a bolygók szétszóródnak,

82:3-amikor a tengerek egybegyűjttetnek (és egyetlen összefüggő tengerré válnak),

82:4-amikor a sírok kiszóratnak (és kivetik magukból a halottakat),

82:5-megtudja minden lélek, mit küldött előre (tett az evilágon), és mit késleltetett.

82:6-Oh, te ember! Mi tett téged könnyelművé (engedetlenné) a Kegyes Uraddal szemben?[131]

82:7-Aki megteremtett, majd tökéletessé tett, és arányossá formázott téged.

82:8-Olyan formában állított össze téged, amilyenben akart.

82:9-De nem! Sőt, ti (hitetlenek) hazugságnak tartjátok az Ítélet Napját.

82:10-Bizony őrzők (angyalok) vannak felettetek,

82:11-kegyesek, akik feljegyeznek mindent,

82:12-tudják, amit tesztek (minden tettet felírnak).

82:13-A jóságosak biztosan gyönyörűségben,

82:14-s a bűnösök biztosan a Dzsehímben lesznek.

82:15-Az Ítélet Napján fognak oda jutni,

82:16-és nem maradhatnak ők attól távol.

82:17-Honnan tudhatnád, mi az Ítélet Napja?

82:18-Még egyszer: honnan tudhatnád, mi az Ítélet Napja?

82:19-Azon a napon egy lélek sem tehet semmit egy másik lélekért. A döntés azon a napon Allahé.

83. fejezet – A hamisan mérők

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

83:1-Jaj a hamisan mérőknek!

83:2-Akik ha az emberekkel méretnek, maguknak teljes mértéket követelnek,

83:3-ám ha ők mérnek [másoknak], akkor megkárosítják őket.[132]

83:4-Vajon ők nem gondolnak arra, hogy feltámasztatnak,

83:5-egy hatalmas Napra,

83:6-arra a napra, amikor az emberek a teremtmények Ura elé állnak?

83:7-De nem! A bűnösök [tetteinek] feljegyzése a Sziddzsínben[133] van.

83:8-S honnan tudhatnád mi a Sziddzsín?

83:9-Írott könyv.

83:10-Jaj azon a napon a meghazudtolóknak,

83:11-akik hazugságnak tartják az Ítélet Napját!

83:12-S ezt csak minden törvényszegő, [végletekig] bűnös hazudtolja meg.

83:13-Amikor a Mi Korán-bekezdéseink recitáltatnak neki, azt mondja: „Az elődök legendái.”

83:14-De nem! Befedte a szívüket a rán, amit elkövettek.[134]

83:15-De nem! Azon a napon ők az Uruktól el lesznek takarva.[135]

83:16-Majd a Dzsehímbe kerülnek.

83:17-Azután ezt mondják nekik: „Ez az, amit meghazudtoltatok.”

83:18-Nem! A jóságosak [tetteinek] feljegyzése az Illijjúnban[136] van,

83:19-és honnan tudhatnád, mi az Illijjún?

83:20-Írott könyv.

83:21-Tanúsítják azt az [Allahhoz] közelállók.[137]

83:22-Bizony a jóságosak gyönyörűségben lesznek,

83:23-a pamlagokon szemlélődnek (afelé, amit Allah előkészített nekik).

83:24-Orcájukon felismerheted a gyönyörűség ragyogását.

83:25-Lepecsételt [másvilági] színborból kapnak inni,

83:26-amelynek pecsétje mósusz.[138] Erre törekedjenek (jótetteikkel az evilágon) a törekvők!

83:27-Az ahhoz kevert [ital] a Tesznímből [jön],

83:28-[ami] egy forrás, melyből isznak az [Allahhoz] közelállók.

83:29-Azok bizony, akik bűnöket követtek el, kinevették azokat, akik hívők lettek,

83:30-és amikor elmentek mellettük, (a bűnösök gúnyolódván) egymásra kacsintottak,

83:31-Amikor visszatértek házuk népéhez, tréfát űzve [belőlük] tértek vissza,

83:32-s amikor meglátták őket (a hívőket), azt mondták: „Ők bizony tévelygők.”

83:33-De ők nem küldettek őrzőként melléjük.[139]

83:34-Nos, ezen a napon (a másvilágon), akik hívők lettek fogják kinevetni a hitetleneket.

83:35-A pamlagokon fognak szemlélődni.

83:36-Vajon megkapták-e a hitetlenek (teljességében) a fizetségüket azért, amit tettek?

84. fejezet – A kettéhasadás

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

84:1-Amikor az ég kettéhasad,

84:2-engedelmeskedik Urának, és ezt kell, hogy tegye.

84:3-Amikor a föld kiterítetik,

84:4-és kiveti azt, mi benne van (a halottakat), és kiürül,

84:5-engedelmeskedik Urának, és ezt kell, hogy tegye.

84:6-Oh, te ember! Te bizony fáradozva igyekszel Uradhoz, és majd találkozni is fogsz Vele.

84:7-Nos, akinek a [tetteinek] feljegyzése a jobbjába adatik,

84:8-könnyű lesz a számonkérése,

84:9-és örvendezve fog visszatérni háza népéhez.

84:10-Ám, akinek a [tetteinek] feljegyzése a háta mögé (a baljába) adatik,

84:11-az pusztulásért fog majd kiáltani,

84:12-és a Szeírbe fog jutni.

84:13-Ő (életében) a háza népe körében ör-vendezett,[140]

84:14-és úgy vélte, hogy nem fog visszatérni (Allahoz).

84:15-De igen! Az Ura bizony átlát rajta.

84:16-Nos, esküszöm az alkonypírra,

84:17-az éjszakára, és mindarra, amit összegyűjt (sötétségével),

84:18-és a Holdra, amikor teljes lesz:

84:19-bizony egyik állapotból a másikba fogtok kerülni.[141]

84:20-Mi lelte őket, hogy nem hisznek,

84:21-és amikor a Korán recitáltatik nekik, nem borulnak le (nem engedelmeskednek)?

84:22-Sőt azok, akik hitetlenek [maradtak] hazugságnak tartják.

84:23-S Allah jól tudja, hogy ők mit rejtegetnek [önmagukban].

84:24-Nos, adj hírül nekik fájdalmas kínzást,

84:25-kivéve azoknak, akik hisznek, és jámbor tetteket cselekszenek. Nekik meg nem szűnő jutalom jár (a Kert).

85. fejezet – A csillagzatok

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

85:1-[Esküszöm] a csillagzatos égre,

85:2-s a Megígért Napra (a Feltámadás Napjára),

85:3-s a tanúsítóra és a tanúsítottra:[142]

85:4-legyenek átkozottak a [tüzes]árok gazdái,[143]

85:5-a tüzelővel táplált tűzéi,

85:6-mikor ők mellette (a tüzes árok mellett) ültek,

85:7-s szemtanúi voltak annak, amit a hívőkkel tettek.

85:8-Nem volt más kifogásuk ellenük (a hívők ellen), csupán, hogy hittek Allahban, a Legyőzhetetlenben, a Dicsőítettben,

85:9-[abban] akié az egek és a föld uralma, és Allah mindenre tanú.

85:10-Bizony, akik próbára tették (elégették) a hívő férfiakat és nőket, majd nem tanúsítottak bűnbánatot, azokra a Gyehenna és a Tűz kínzása vár.

85:11-Bizony akik hisznek és jámbor tetteket cselekszenek, azoknak kertek járnak, melyek alatt folyók folynak. Ez a nagy győzelem.

85:12-Az Urad büntetése bizony igen kemény.

85:13-Bizony Ő az, aki [mindent] létrehoz (teremt), és azután ezt meg fogja ismételni (a Feltámadáskor).

85:14-Ő a Sokat Megbocsátó, a Hőn Szeretett,

85:15-a Trónus Birtokosa, a Dicsőséges,

85:16-[Aki újra és újra] keresztülviszi azt, amit akar.

85:17-Vajon eljutott-e hozzád a seregek története:

85:18-Fáraóé és Tamúdé?[144]

85:19-Ám azok, akik hitetlenek [maradtak], hazugok,

85:20-s Allah (a tudásával) átfogja őket.

85:21-Dicső Korán ez,

85:22-egy őrzött táblán.

86. fejezet – Az éjszakai megjelenő

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

86:1-[Esküszöm] az égre és az éjszakai megjelenőre:

86:2-– és honnan tudhatnád mi az éjszakai megjelenő?

86:3-Az áthatoló [fényű] csillag. –

86:4-Nincs lélek, amely felett ne lenne őrző (angyal, aki feljegyzi tetteit).

86:5-Gondolja csak meg az ember, miből is teremtetett!

86:6-Kilövellő vízből teremtetett,

86:7-mely az ágyékból és a bordák közül ered.

86:8-Ő (Allah) bizony képes (az ember) visszahozatalára (a Feltámadáskor).

86:9-Azon a napon, mikor a titkokra (a rejtett cselekedetekre) fény derül,

86:10-akkor nem lesz neki sem ereje, sem támogatója.

86:11-S [esküszöm] az újra és újra esőt adó égre,

86:12-s a meghasadó földre (amelyből kibújnak a növények):

86:13-ez (a Korán) bizony különbségtevő beszéd (igazság és hamisság között),

86:14-s nem tréfa.

86:15-Ők cselt vetnek,

86:16-ám én is cselt vetek.

86:17-Adj hát haladékot a hitetleneknek! Adj nekik késedelmet rövid időre!

87. fejezet – A Mindenek Feletti[145]

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

87:1-Magasztald a Mindenek Feletti Urad nevét!

87:2-Azét, aki megteremtett (mindent), azután arányossá formált,

87:3-azét, aki elrendelt (mindent), és vezérelt,[146]

87:4-azét, aki legelőt sarjasztott,

87:5-majd azt szárazzá és feketévé tette.

87:6-El fogjuk recitáltatni (a Koránt) veled, ezért nem felejted el,

87:7-kivéve azt, amit Allah akar. Ő bizony tudja azt, ami nyilvánvaló, és azt is, ami rejtve marad.

87:8-S megkönnyítjük neked az utat a legkönnyebbhez (legjobb cselekedethez).

87:9-Ints hát óva, amennyiben használ az óva intés!

87:10-Hallgatni fog rá, aki féli (Allahot),

87:11-s visszautasítja azt a legelkárhozottabb1[147] (az evilágon és a másvilágon),

87:12-aki a hatalmas Tűzbe fog jutni,

87:13-majd nem fog ott sem meghalni, sem pedig élni.[148]

87:14-Valóban, üdvözült (az evilágon és a másvilágon az), aki megtisztította magát,[149]

87:15-és megemlítette Ura nevét, és imádkozott.

87:16-De ti előnyben részesítitek az evilági életet,

87:17-holott a Túlvilág jobb (a jutalmat illetően) és maradandóbb.[150]

87:18-Ez bizony a korábbi lapokon van:

87:19-Ábrahám és Mózes lapjain.

88. fejezet – A Beborító[151]

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

88:1-Eljutott-e hozzád (oh, Mohammed (béke legyen vele)) a Beborító (a Feltámadás Napja) története?

88:2-Egyes arcok azon a napon alázatosak lesznek;[152]

88:3-fáradozók és kimerültek,

88:4-forró tűzbe kerülnek,

88:5-végtelenül forró forrásból kapnak inni.

88:6-Nincs más táplálékuk, csak száraz tüskebokor,

88:7-[amely] nem is hizlal, nem is csillapítja az éhséget.

88:8-Egyes arcok azon a napon pedig örömteliek lesznek,

88:9-szorgalmuk (evilági jócselekedeteik) miatt megelégedettek.

88:10-Magasan lévő Kertben lesznek,

88:11-ahol nem hallanak majd fecsegést,

88:12-s ahol forrás folyik.

88:13-Magasra emelt kerevetek vannak ott,

88:14-és (kézhez) helyezett kelyhek,

88:15-és sorba rakott párnák,

88:16-és kiterítve szétszórt szőnyegek.

88:17-Vajon nem gondolkodnak-e el a tevén, hogyan lett teremtve?

88:18-Az égen, hogyan lett felemelve?

88:19-A hegyeken, hogyan lettek felállítva?

88:20-A földön, hogyan lett kiterítve?

88:21-Ints hát óva, [mert] te csupán óva intő vagy;

88:22-nincs hatalmad felettük.

88:23-Ám, akik elfordultak és hitetlenek [maradtak],

88:24-Allah azokat a legnagyobb kínzással fogja büntetni.

88:25-Hozzánk térnek vissza,

88:26-majd a Mi feladatunk lesz az elszámoltatásuk.

89. fejezet – A hajnalhasadás

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

89:1-[Esküszöm] a hajnalhasadásra,

89:2-s a tíz éjszakára (a zarándoklat hónapjának első tíz napjára),

89:3-a párosra és a páratlanra,[153]

89:4-s az éjszakára, amint beáll!

89:5-Vajon eskü-e ez az eszeseknek?

89:6-Nem láttad-e (oh, Mohammed (béke legyen vele)), mit tett az Urad Áddal,

89:7-az oszlopos[154] Irammal,

89:8-amelyhez hasonló sehol sem teremtetett, semmilyen földön sem,

89:9-Tamúddal, amely kivájta a sziklát a völgyben (lakóhely gyanánt),

89:10-és Fáraóval, a cövekek (hatalmát szilárdító katonák) gazdájával,

89:11-akik (az előző népek) túlkapásra vetemedtek a földön,

89:12-és sok romlást okoztak rajta,

89:13-ezért az Urad a kínzás legkeményebb fajtáit zúdította rájuk.

89:14-A te Urad bizony lesben áll.[155]

89:15-Az ember pedig, amikor az Ura próbának veti alá azzal, hogy bőséggel és keggyel látja el, akkor azt mondja: „Az Uram bőkezű velem!”,

89:16-ám amikor az Ura azzal veti próba alá, hogy mérsékli a gondoskodását, akkor azt mondja: „Az Uram megalázott engem!”.

89:17-De nem![156] Ti nem vagytok bőkezűek az árvával,

89:18-nem ösztönzitek egymást a rászoruló táplálására,

89:19-felfaljátok mohón habzsolva az örökséget,

89:20-és rendkívüli szeretettel szeretitek a vagyont.

89:21-De nem![157] Amikor ledöngöltetik a Föld, egyik döngöléssel a másik után,

89:22-s eljön az Urad,[158] és (eljönnek) az angyalok, egyik sor a másik után,

89:23-azon a napon előhozatik a Gyehenna, akkor emlékezni fog az ember (a tetteire bánkódva). De mit fog használni neki az emlékezés?

89:24-Azt fogja mondani: „Oh, bárcsak tettem volna [jócselekedetet] az (örök) életemért!”.

89:25-Azon a napon nem kínoz senki úgy, mint Ő,

89:26-és senki sem kötöz meg úgy, mint Ő.

89:27-„Oh, te nyugodt lélek!

89:28-Térj vissza az Uradhoz elégedetten, és megelégedést okozva [Neki]!

89:29-Lépj hát be szolgáim közé,

89:30-s lépj a Kertembe!”[159]

90. fejezet – A város

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

90:1-Nem![160] Esküszöm erre a városra (Mekkára),

90:2-– és te (Mohammed (béke legyen vele)) őshonos vagy ebben a városban; –

90:3-s az apára (Ádámra (béke legyen vele)) és arra, amit nemzett (utódaira):

90:4-valóban, az embert nehézségre teremtettük.

90:5-Vajon azt hiszi, hogy nem küzdheti le senki?

90:6-Azt mondja: „Egy egész vagyont fecséreltem el (bűnökre).”

90:7-Azt hiszi talán, hogy nem látta őt senki?

90:8-Vajon nem adtunk-e neki két szemet,

90:9-s nyelvet és két ajkat,

90:10-s nem mutattuk-e meg a két utat (a jót és a rosszat)?

90:11-De nem győzte le az akadályt.

90:12-Honnan tudhatnád, mi az akadály?

90:13-Egy rabszolga felszabadítása,

90:14-vagy egy éhínséges napon étel adása

90:15-egy árva rokonnak,

90:16-vagy egy porba [sújtott] rászorulónak,[161]

90:17-majd (mindezek teljesítése mellett) azok közé tartozik, akik hívők lettek, és egymás lelkére kötik, [hogy legyenek] türelmesek, és egymás lelkére kötik, [hogy legyenek] könyörületesek.

90:18-Ők a jobb birtokosai (a Kert lakói).

90:19-Ám, akik megtagadták a Mi jeleinket,[162] ők a bal birtokosai,

90:20-körülöttük a [Gyehenna] tüze összezárul.

91. fejezet – A Nap

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

91:1-[Esküszöm] a Napra és annak fényére,

91:2-a Holdra, amint követi azt (a Napot),

91:3-a nappalra, amint láthatóvá teszi [a Földet],

91:4-az éjre, amint beborítja azt,

91:5-az égre, és arra, aki építette,

91:6-a földre, és arra, aki kiterítette,

91:7-a lélekre (az emberre), és arra, aki arányossá formálta

91:8-és megmutatta neki a bűnét és az istenfélelmét[163] (a küldöttek által):

91:9-valóban, üdvözült az, aki megtisztította [a lelkét].

91:10-S bizony kudarcot vallott az, aki beszennyezte azt.

91:11-Tamúd hazugsággal vádolta [Szálih prófétát (béke legyen vele)] túlkapásával,

91:12-amikor a legelvetemültebb közülük felkerekedett (hogy megölje a nősténytevét).

91:13-Erre Allah küldötte (Szálih próféta (béke legyen vele)) azt mondta nekik: „[Vigyázzatok, nehogy megöljétek] Allah nősténytevéjét[164] és [ne bántsátok őt, amikor] iszik!”

91:14-Ám ők hazugsággal vádolták őt, és megölték azt (a nősténytevét). Ezért az Uruk, vétkük miatt, elpusztította, és egyformán büntette őket.

91:15-Ő nem fél ennek következményétől.

92. fejezet – Az éj

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

92:1-[Esküszöm] az éjre, amint beborít (minden teremtményt),

92:2-s a nappalra, amint eljő (láthatóvá tesz mindent),

92:3-s arra, aki megteremtette a hímet és a nőstényt:

92:4-bizony a ti igyekezetetek (tetteitek) különfélék (jók és rosszak).[165]

92:5-Ami pedig az adakozót és az istenfélőt illeti,

92:6-aki igaznak tartja a tanúságtételt,[166]

92:7-bizony annak meg fogjuk könnyíteni a jócselekedethez [vezető útját].

92:8-Ám, aki fösvény és [úgy véli,] nincs szüksége [Allahra],

92:9-és hazugságnak tartotta a tanúságtételt,

92:10-annak meg fogjuk könnyíteni a rosszcselekedethez [vezető útját],

92:11-és nem használ neki a vagyona, amikor alászáll [a sírba].[167]

92:12-A Mi feladatunk az útmutatás (az igazság útjára),

92:13-és Miénk a másvilág és az evilág is.

92:14-A lobogó tűztől intettelek óva titeket.

92:15-Csupán a legelkárhozottabb (aki ellenszegült Allah parancsainak) jut oda,

92:16-aki hazugságnak tartotta [az igazságot], és elfordult (tőle).

92:17-Ám távol lesz tartva tőle (a Tűztől) az istenfélő,

92:18-aki ad vagyonából, hogy megtisztuljon,

92:19-s nem azért adakozik, hogy bárki szívességét viszonozza,

92:20-hanem a Mindenek Feletti Ura arcát látni vágyva.[168]

92:21-Bizony ő[169] majd meg lesz elégedve (miután belép a Kertbe).

93. fejezet – A délelőtt

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

93:1-[Esküszöm] a délelőttre,

93:2-s az éjre, amint beköszönt:

93:3-nem is hagyott el téged az Urad, és nem is gyűlölt meg.[170]

93:4-A másvilág bizony jobb neked, mint az evilág,

93:5-és bizony ellát majd téged az Urad (minden jóval), és elégedett leszel.

93:6-Nem talált-e téged árvának, és adott menedéket?

93:7-[Nem] talált-e [az Írást és a hitet] nem ismerőnek,[171] és vezérelt?

93:8-[Nem] talált-e szegénynek, és tett gazdaggá?[172]

93:9-Az árvát ezért ne sanyargasd!

93:10-A kéregetőre[173] ezért ne förmedj rá!

93:11-Urad kegyét[174] ezért hirdesd!

94. fejezet – A kitárás

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

94:1-Nem tártuk-e ki a kebled,

94:2-s vettük-e le rólad a terhet (vétket),

94:3-mely hátadat nyomta,

94:4-s növeltük-e a hírneved?[175]

94:5-Nos, a nehézség bizony könnyebbséggel jár.

94:6-A nehézség bizony könnyebbséggel jár.[176]

94:7-Nos, amikor befejezted a (teendődet), akkor add át magad (az istenszolgálatnak),

94:8-s (csak) az Uradhoz esedezz!

95. fejezet – A fügefa

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

95:1-[Esküszöm] a fügefára és az olajfára (termőhelyükre),

95:2-és a Sínai hegyre,

95:3-s erre a biztonságos városra (Mekkára):[177]

95:4-az embert valóban a legszebb alakúra teremtettük meg,

95:5-majd legeslegalulra vetettük vissza,[178]

95:6-kivéve azokat, akik hisznek, és jámbor tetteket cselekszenek. Nekik meg nem szűnő jutalom jár.

95:7-Ezek után miért tartod hát hazugságnak (oh, ember) az Ítélet [Napját]?

95:8-Hát nem Allah a legbölcsebb ítélkező?

96. fejezet – A vérrög

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

96:1-Olvass (oh, Mohammed (béke legyen vele)) az Urad nevével [kezdve], aki teremtett![179]

96:2-Megteremtette az embert egy vérrögből.

96:3-Olvass! A te Urad a Legkegyesebb,

96:4-aki írótollal tanított,

96:5-megtanította az embert arra, amit nem tudott.[180]

96:6-De nem! Az ember bizony túlkapásra vetemedik,

96:7-amikor magát gazdagnak tartja.

96:8-Bizony az Uradhoz térsz vissza.

96:9-Láttad-e azt (Abú Dzsehlt),[181] aki eltiltott

96:10-egy szolgát (Mohammedet (béke legyen vele)) attól, hogy imádkozzon?

96:11-Láttad-e hogy (a Próféta (béke legyen vele) felülről) vezérelt volt,

96:12-és az istenfélelemre szólított fel?

96:13-Láttad-e, hogy (Abú Dzsehl) hazugságnak tartotta [az igazságot], és elfordult (Allah parancsától)?

96:14-Nem tudja-e, hogy Allah látja (amit tesz)?

96:15-De nem! Ha nem hagyja abba, akkor bizony az üstökénél fogva megragadjuk.[182]

96:16-A hazug, vétkes üstökénél.

96:17-Hadd hívja csak az ismerőseit (segítségül)!

96:18-Mi majd a Gyehenna őrzőangyalait fogjuk hívni (a kínzására).

96:19-De nem! Ne engedelmeskedj hát neki; borulj le (Urad előtt), és közeledj (Hozzá)!

97. fejezet – Az elrendelés

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

97:1-Mi küldtük le ezt (a Koránt) az Elrendelés Éjszakáján.[183]

97:2-S honnan tudhatnád, mi az Elrendelés Éjszakája?

97:3-Az Elrendelés Éjszakája jobb, mint ezer hónap.[184]

97:4-[Újra és újra] lejönnek az angyalok és a Lélek (Gábriel (béke legyen vele)) ekkor Uruk parancsára minden elrendeléssel.

97:5-Békesség az (és jóság) egészen a hajnalhasadásig.

98. fejezet – A nyilvánvaló bizonyság

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

98:1-Azok, akik hitetlenek az Írás Népéből, és az Allah mellé társat állítók közül,[185] mindaddig képtelenek felhagyni (hitetlenségükkel), amíg el nem jön hozzájuk a nyilvánvaló bizonyság.

98:2-Allah egy küldötte [Mohammed (béke legyen vele)], aki megtisztított lapokat recitál (nekik),

98:3-melyeken igaz írások vannak.

98:4-Csak azután szakadtak két csoportra azok, akiknek az Írás adatott, miután eljött hozzájuk a nyilvánvaló bizonyság.[186]

98:5-Csupán azt a parancsot kapták, hogy imádják Allahot őszinte odaadással, a vallási cselekedetekben, hanífokként,[187] és imádkozzanak, és adják ki a zakát. Ez az egyenes (igaz) vallás.

98:6-Akik pedig hitetlenek az Írás Népéből, és az Allah mellé társat állítók, azok a Gyehenna tüzében lesznek örökre. Ők a leggonoszabb teremtmények.

98:7-Bizony akik hisznek, és jámbor tetteket cselekszenek, ők a legjobb teremtmények.

98:8-Jutalmuk az Uruknál Édenkert lesz, mely alatt folyók folynak, és örökké ott lesznek. Allah elégedett lesz velük, és ők is elégedettek lesznek Vele.[188] Ez annak jár, aki féli az Urát.

99. fejezet – A földrengés

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

99:1-Amikor megrengettetik a föld, [a Feltámadás előtti] rengéssel,

99:2-s kiveti a föld a terhét (mindent, ami benne van),

99:3-s az ember azt fogja kérdezni: „Mi lelte?”

99:4-Azon a napon elmondja a híreit,[189]

99:5-mivel a te Urad sugallta [ezt] neki.

99:6-Azon a napon az emberek különböző csoportokban jönnek elő, hogy megmutattassanak nekik a tetteik.

99:7-Nos, aki csak egy porszemnyi jót tesz (az evilágon), viszont fogja azt látni,[190]

99:8-s aki csak egy porszemnyi rosszat tesz, viszont fogja azt [is] látni.[191]

100. fejezet – A száguldók

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

100:1-[Esküszöm][192] a zihálva száguldókra (csatalovakra),

100:2-a (patájukkal) szikrát szórókra,

100:3-a hajnalban támadókra,

100:4-és így port kavarókra,

100:5-majd a lovasával középre (az ellenség közé) hatolókra:

100:6-az ember bizony az ő Urával hálátlan,

100:7-Bizony ő maga a tanú rá,

100:8-és bizony erős benne a javak iránti szeretet.[193]

100:9-Avagy nem tudja-e, hogy amikor kiszóratik az, ami a sírokban van,

100:10-és fény derül arra, ami a keblekben van,

100:11-hogy az Ura akkor bizony róla tájékozott?[194]

101. fejezet – A Csapás

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

101:1-A Csapás.[195]

101:2-Mi a Csapás?

101:3-S honnan tudhatnád mi a Csapás?

101:4-Azon a napon az emberek olyanok lesznek, mint a szétszórt lepkék,

101:5-és a hegyek pedig, mint a kártolt gyapjú.

101:6-Akinek a mért jótettei nehezek lesznek[196] (több, mint a rossz),

101:7-az örömteli életben fog részesülni.

101:8-Akinek pedig a mért jótettei könnyűek lesznek (kevesebb, mint a rossz),

101:9-annak lakhelye a Hávia lesz.

101:10-S honnan tudhatnád, mi az?

101:11-Egy perzselő tűz.

102. fejezet – A gyarapodás

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

102:1-Eltereli a figyelmeteket a gyarapodás,[197]

102:2-amíg meg nem látogatjátok[198] a temetőket (vagyis halálotokig).

102:3-De nem! Meg fogjátok tudni.

102:4-Még egyszer: nem! Meg fogjátok tudni!

102:5-Nem! Bárcsak biztos tudással tudnátok!

102:6-Bizony meglátjátok majd a Dzsehímet!

102:7-Még egyszer: bizony meglátjátok majd azt, valós látással,

102:8-majd pedig azon a napon bizony kérdőre lesztek vonva a kegyről.

103. fejezet – Az idő

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

103:1-[Esküszöm] az időre:[199]

103:2-az ember bizony kárvallott lesz,

103:3-kivéve azokat, akik hisznek, és jámbor tetteket cselekszenek, és egymás lelkére kötötték, [hogy legyenek] igazságosak, és egymás lelkére kötötték, [hogy legyenek] türelmesek.[200]

104. fejezet – A rágalmazók

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

104:1-Jaj minden bántalmazónak, rágalmazónak,

104:2-aki vagyont gyűjt, és számon tartja azt,

104:3-s azt hiszi, hogy a vagyona örökéletűvé teszi!

104:4-De nem! Bizony a Hutamába[201] lesz belévetve.

104:5-S honnan tudhatnád, mi a Hutama?

104:6-Allah meggyújtott tüze,

104:7-amely a szívekig hatol,

104:8-körülöttük összezárul,

104:9-megnyújtott oszlopokként.

105. fejezet – Az elefánt

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

105:1-Vajon nem láttad-e, mit tett az Urad az elefánt gazdáival?[202]

105:2-Vajon nem vitte-e cselvetésüket tévútra,

105:3-és nem küldött-e ellenük madársereget,

105:4-ami égetett agyagrögöket ejtett le rájuk,

105:5-s tette-e olyanná őket, mint a megrágott leveleket?

106. fejezet – A Kurejs

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

106:1-A Kurejs [törzzsel] való megkedveltetésért,[203]

106:2-a téli és a nyári utazás velük való megkedveltetéséért.

106:3-Imádják hát e Ház (a Káaba) Urát,

106:4-aki táplálta őket, [amikor] éheztek, és biztonságot nyújtott nekik, [amikor] féltek.

107. fejezet – A segítségnyújtás

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

107:1-Vajon láttad-e azt aki hazugságnak tartja az Ítéletet (a Feltámadás Napját)?

107:2-Ő az, aki durván elutasítja az árvát,

107:3-s nem buzdít a szegények táplálására.

107:4-Jaj az imádkozóknak,

107:5-akik elhanyagolják az imájukat (késleltetik, vagy felhagynak vele),

107:6-azoknak, akik a látszat kedvéért cselekszenek,

107:7-és megakadályozzák a segítségnyújtást!

108. fejezet – A Kauter

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

108:1-Bizony megadtuk neked (oh, Mohammed (béke legyen vele)) a Kautert,[204]

108:2-Imádkozz hát az Uradhoz, és áldozz [Neki]!

108:3-Bizony a téged gyűlölő el van vágva.[205]

109. fejezet – A hitetlenek

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

109:1-Mondd!: „Oh, ti hitetlenek!

109:2-Nem imádom azt, amit ti imádtok,

109:3-s ti sem imádjátok azt, amit én imádok.

109:4-S én sem [fogom] imádni azt, amit ti imádtatok,

109:5-s ti sem [fogjátok] imádni azt, amit én imádok.

109:6-Nektek megvan a ti vallásotok, és nekem megvan az én vallásom.”[206]

110. fejezet – A győzelem

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

110:1-Amikor eljön Allah győzelme és a hódítás (Mekkában),

110:2-s [amikor] látod az embereket seregestül Allah vallásához (az iszlámhoz) csatlakozni,

110:3-akkor magasztald az Urad dicsőségét, és kérj Tőle bocsánatot! Ő bizony [újra és újra] Kiengesztelődő.[207]

111. fejezet – A pálmarost

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

111:1-Pusztuljon el Abú Leheb[208] mindkét keze, és pusztuljon el (ő maga is)!

111:2-Nem fog használni neki sem a vagyona, sem [mindaz], amit szerzett.

111:3-Majd lángoló tűzben fog égni,

111:4-és a felesége is, a tűzifát hordó,[209]

111:5-[kinek] nyakában pálmarost kötél lesz.[210]

112. fejezet – Az őszinte odaadás

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

112:1-Mondd!:[211] „Ő Allah, az Egyetlen,

112:2-Allah, akihez mindennel fordulnak a teremtményei,

112:3-[aki] nem nemzett és nem nemzetett,

112:4-s nincs senki hozzá fogható.”[212]

113. fejezet – A pirkadat

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

113:1-Mondd!: „Oltalmat keresek a pirkadat Uránál,

113:2-annak rossz voltától, amit teremtett,

113:3-s az éj rossz voltától, amikor beáll,

113:4-s a csomókba fújó nők (boszorkányok) gonoszságától,

113:5-s az irigy gonoszságától, amikor irigykedik.”

114. fejezet – Az emberek

Allah, a Felettébb Könyörületes, a Felettébb Irgalmas nevével.

114:1-Mondd!: „Oltalmat keresek az emberek Uránál,[213]

114:2-az emberek Királyánál,

114:3-az emberek Istenénél,

114:4-a sugalmazó, meghátráló (a Sátán) gonoszságától,[214]

114:5-aki gonosz gondolatokat sugall az emberek keblébe,

114:6-a dzsinnektől és az emberektől.”[215]
[1] Allah azt kéri, minél többször és alaposabban vizsgáljuk meg az eget.

[2] Itt a földhöz legközelebbi égről van szó.

[3] A Próféta (béke legyen vele) azt mondta erre, hogy a sátánok egymás vállára állnak, amíg az égboltot el nem érik, és hallgatóznak „...és hallja a hallgatózó sátán (azt, amit Isten kinyilatkozott) és továbbadja azt, az alatta lévőnek, és így tovább, amíg a földig el nem ér vele. A lövedék vagy eléri és elégeti a sátánt, mielőtt továbbadhatná, vagy azután, miután továbbadta. Ekkor átadják a varázslónak, aki még száz hazugságot is mond (a hír mellett). A varázsló általi száz hazugsággal együtt a hír igaznak bizonyul, így az emberek kísértésbe esnek és hisznek neki.”

[4] A Gyehenna egyik neve, amely lángoló tüzet jelent.

[5] Azok az angyalok, akik a Tűz örzésével vannak megbízva.

[6] Minden apró dolgot tud.

[7] Allah ebben a bekezdésben példát állít két fajta emberről: az egyik az, aki a tévelygésben elveszett és így az igazságot igazságtalanságnak, az igazságtalanságot igazságnak látja. A másik az, aki jól ismeri az igazságot, és aszerint cselekszik. Ő jár az Egyenes Úton.

[8] A próféta ellenségei mindig kívánták azt, hogy bárcsak meghalna Mohammed és mindenki, aki vele van. Allah azt parancsolta a prófétának, hogy mondja meg nekik, hogy nem segít ez rajtuk és nem menti meg őket
a biztos fájdalmas kínzástól, amit megérdemeltek hitetlenségük miatt.

[9] Allah bármire esküdhet, a muszlim azonban csak Allahra.

[10] A hitetlenek azt akarták a Prófétától (béke legyen vele), hogy békén hagyja az ő isteneiket azzal, hogy nem mond róluk semmit, még a tévelygésbe vezető dolgokat sem, és akkor ők is békét hagynak neki.

[11] Jelet kap az arcán, mielőtt bekerül a Gyehennaba azért, hogy mindenki ismerhesse, hogy a legbűnösebb emberek közé tartozik.

[12] A szegények és rászorulók számára, ahogy ezt apjuk a halála előtt tette. Vagy: nem mondják: „Ha Allah úgy akarja.”

[13] Vagy: olyan fekete lett a kert, mint a sötét éjszaka.

[14] Arra gondolva, hogy ez nem is az ő földjük.

[15] Miért nem mondjátok: ha Allah úgy akarja.

[16] Itt társak alatt azokat kell érteni, akiket az emberek az egy igaz Isten mellett imádnak. illetve engedelmeskednek neki akkor is, ha az ellent mond a vallásnak (Isten parancsainak).

[17] A Feltámadás Napján nehéz és komoly lesz a helyzet, és Allah ekkor előjön, hogy döntést hozzon az emberek között, és számon kérje őket. Ekkor fel fogja fedni a becses lábszárát, amelyhez semmi sem fogható. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Az Urunk felfedi a lábszárát, és ekkor minden hívő teremtmény le fog borulni a földre. Azomban azok, akik az evilágon nem Allahért, hanem másért borultak le, ők is le akarnak borulni, de nem tudnak, mivel az ő hátuk ekkor megmerevedik.” Bukárí és Muszlim.

[18] A Feltámadás Napon Isten elfüggönyözi a hitetleneket, akik a földön egyáltalán nem hittek benne és a Gyehennara kerülnek úgy, hogy nem is látták Őt. Ott maradnak, akik hittek benne, de köztük olyan is, aki nem az Ő parancsai szerint élt és cselekedett. Azoknak parancsolja Isten, hogy boruljanak le Neki. Akkor ők azt mondják: „Nem ismerünk Téged.” Erre Isten megmutatja a lábszárát, és mindenki leborul. De azok, akik nem engedelmeskedtek Neki a földön és nem imádkoztak, hiába akarnak leborulni, nem fog nekik sikerülni. Isten a hátukat megmerevíti, és nem tudnak leborulni, hanem térdükre esnek. Ugyanis ők képmutatók voltak és engedetlenek.

[19] Az a szó, hogy „cselvetés” nyelvileg negatívumot jelent, de Istennek nincs negatív tulajdonsága. Itt a cselvetés azt jelenti, hogy Isten bőkezűen ad a hitetleneknek és a hazudozóknak a földi javakból (pl.: pénz, hatalom, stb.), amely által még jobban elmerülnek a bűnben. Ennél a jelentésénél fogva Istennek ez a tulajdonsága pozitívum.

[20] A Próféta (béke legyen vele) Isten imádatára hívta az embereket, amit Isten parancsára tett, az Ő jutalmát áhítozva, nem pedig az emberekét.

[21] Itt Jónás (béke legyen vele), Máté fiáról van szó, aki próféta volt és nem volt elég türelmes a népével szemben, ezért amikor mérgesen elment a barátaival, hajóra szálltak, és a hajó süllyedni kezdett, így sorsot húztak és Jónásra esett.
Ő beugrott a vízbe és ekkor elnyelte őt egy hatalmas hal.

[22] Ezek a Koránbekezdések Mohammed próféta (béke legyen vele) türelemre intését szolgálták.

[23] A Feltámadás Napjának egyik neve, mivel ekkor bekövetkezik a megígért jutalom és büntetés.

[24] Szálih próféta (béke legyen vele) népe, amelyről a 91. fejezet végén van szó.

[25] Húd próféta népe.

[26] Úgyszintén a Feltámadás Napjának a neve, ugyanis ekkor megcsapja az embereket a rémségeivel.

[27] Lót próféta (béke legyen vele) népének városai.

[28] A Feltámadás Nap egyik neve.

[29] Az erős égbolt meghasad, megváltozik a színe és inog. Ez mind azt mutatja, hogy milyen borzalmas is lesz a Feltámadás Napja.

[30] A Trón, mely a hetedik égbolt fölött van, Istennek a leghatalmasabb teremtménye, melyen van Ő, az Isten.

[31] Azt mondta a Próféta (béke legyen vele): „Megengedtetett nekem, hogy beszéljek a nyolc angyal egyikéről: a füle és a válla közötti távolság akkora, hogy egy madárnak hétszáz évébe kerülne átrepülnie.”

[32] Ez magába foglalja a tetteket és minden egyebet.

[33] Az evilági életünk során jót kell cselekedni, mivel a tanúságtétel után a jótettek miatt fog az ember a Kertbe kerülni.

[34] A kezét bilincseljétek a nyakához.

[35] A Gyehenna egyik neve.

[36] Nagyon forró láncról van szó, amit átfűznek a testén, az ülepén be és a száján ki.

[37] Olyan valaki, aki közbenjárhatna érte.

[38] Amely a Gyehenna lakóiból származik.

[39] Allah a Próféta (béke legyen vele) igazmondására esküszik. Allah bármire esküdhet, a muszlim azonban csak Allahra.

[40] Ez egy olyan kifejezés, amit az arab nyelvben arra használnak, amikor valaki meg akarja mutatni, hogy mennyire erősen tud büntetni, utalva a jobb kéz használatára, erejére.

[41] Az egyik hitetlen a következőt mondta a Prófétának (béke legyen vele): „Ha az, amit mondasz és az, amivel fenyegetsz bennünket igaz, akkor miért nem küld le ránk Allah kínzást?”

[42] A Magasztalt és a Hatalmas, akihez fölmennek az angyalok az Általa rendelt úton.

[43] Ez általánosan magába foglalja az összes lelket, amikor meghal, akár hívő akár hitetlen.

[44] Szokás volt, hogy a nemzetség az evilági életében menedéket nyújtott a tagjai számára. Ez a túlvilágon elveszik.

[45] Tehát, ha a megemlített dolgok mellette is állnának, akkor sem lenne hasznára.

[46] A Tűz egyik neve.

[47] Az igazságtól és annak követésétől.

[48] E szó szószerinti fordítása „a borzalmasan félő”-t jelenti. Isten a következő két bekezdésben ezt meg is magyarázza.

[49] Az ember természeténél fogva, ha rossz éri (pl. szegénység, halál, betegség és nincs türelme ezen megpróbáltatások iránt) hamar pánikba esik.

[50] A Feltámadás Napjának egyik neve.

[51] A Paradicsom egyik neve.

[52] A férfi kilövellő folyadékából (ondó).

[53] Allah bármire esküdhet, a muszlim azonban csak Allahra.

[54] Az úr a Nap, Hold és a bolygók keltére és nyugtára esküszik, mutatva ezzel az Ő csodálatos jeleit.

[55] Senki sem előzheti meg az Urat abban, hogy újra feltámassza a halottakat a Feltámadás Napján, és senki sem akadályozhatja ezt meg.

[56] Isten egyetlen céllal küldte az összes küldöttet és prófétát ez pedig: az egyistenhit (tauhíd) üzenetének továbbítása.

[57] Ezek mind jámbor és istenfélő emberek nevei, akik Noé előtt éltek. Miután meghaltak, a Sátán azt sugallta népüknek, hogy faragjanak szobrokat a képükre, hogy azok emlékeztessék őket a jámborságra és az Isten imádatára. Évekkel később azok utódainak a Sátán azt sugallta, hogy az elődeik azokhoz a szobrokhoz fordultak imádattal és így isten mellé történő társállításra vitte őket.

[58] Füsttelen tűzből teremtett élőlények, amelyek között vannak jók és rosszak.

[59] Arabul a nafar szó háromtól tíz főig terjedő csoportot jelent.

[60] Ez Allah feleségtől és gyermektől való mentesítése, mert Ő az akinek nincs senkire és semmire szüksége, ugyanis a gyermeknemzés és a feleségtartás arra utalna, hogy szüksége van rájuk. Ez pedig messzemenőkig ellentmondana Allah tökéletességének és ütközne azzal a ténnyel, hogy Neki nincs semelyik teremtményére sem szüksége. Ezt a valóságot ismerték fel a dzsinnek is, miután hallották a Koránt, és ezért tértek jó útra, és fogadták el az igazságot és a tiszta vallást.

[61] Azért, hogy meghallgassák, amit a Próféta (béke legyen vele) akar mondani.

[62] Allah a kinyilatkoztatással és a rejtett dolgokkal lejövő küldött angyal elé és mögé őrangyalokat helyez, hogy a sátánok ne tudjanak ahhoz hozzáférni, és ne tudják azt a jósoknak felfedni.

[63] Ez magába foglalja a megemlékezés minden fajtáját, mint a Koránolvasást, Isten neveinek említését, stb.

[64] Amiatt, mert keserű és bűzlő.

[65] Ez a 73. fejezet a beburkolózott szinonimája.

[66] Ne adományozzon úgy az ember másoknak, hogy mindig felhánytorgatja azt nekik, vagy ellenszolgáltatást vár tőlük.

[67] 11-30-ig a Korán-bekezdések Valíd ibn Mugíra kapcsán jöttek le, aki Mohammed (béke legyen vele) esküdt ellensége volt.

[68] Azt mondta, ha Mohammed igazat mond, akkor a Paradicsom csakis nekem lett megteremtve.

[69] A hitetleneknek felfelé kell másznia egy hatalmas hegyre, majd pedig lezuhan onnan, mindezt újra és újra meg kell cselekednie örökkön örökké, ez által kínoztatva.

[70] Azon gondolkodott magában, hogy mit mondhatna olyant, amivel a Koránt megcáfolhatná.

[71] Kétségbe vonta Mohammed (béke legyen vele) szavát, hogy ez a Korán Istentől ered. Hazugságnak tekintette, és azt állította, hogy Mohammed állította össze. Azt mondta: „Ez vagy öröklött varázslat, vagy pedig emberi kitaláció.”

[72] A Gyehenna egyik neve.

[73] Bizonytalanság az említettekkel kapcsolatban, illetve képmutatás.

[74] Akik a Feltámadás Napján a jobb kezükbe kapják a könyvüket, amely a tetteiket tartalmazza, míg a hitetlenek a balba kapják ugyanezt.

[75] Azt mondták: „Ha Isten mindenkinek személyes Írást küldene le, akkor hinnénk.”

[76] Azért, mert nem hisznek a feltámadásban. Ha hinnének, akkor hallgatnának az intésre, és jót cselekednének.

[77] Felvillan: kitágul a szeme, nem pislog, csak mereven néz és úgy fog fényleni a szeme, akár a villám.

[78] A Próféta (béke legyen vele) amikor jött hozzá Gábriel és recitálta neki a Koránt, akkor a Próféta (béke legyen vele) igyekezett azt utánamondva megtanulni. E Korán-bekezdésben Allah megígérte és magára vállalta a Korán megőrzését.

[79] Gábriel angyalon keresztül.

[80] Miután Gábriel végzett vele.

[81] A Feltámadás Napon, miután megtörténik az elszámolás és mindenki a Gyehennaba vagy a Paradicsomba került, akkor Isten megjelenik a Paradicsom lakóinak, akik Őt látván megszépülnek, és derűssé válik az arcuk.

[82] Azon a napon kiderül, hogy semmi olyan nem használ már, ami emberi dolog, ezért a ráolvasáshoz fordulnak az emberek, amely Istenhez tartozó dolog. Ráolvasás: Korán-bekezdések és bizonyos prófétai hagyományok ráolvasása a beteg emberre gyógyítás céljából.

[83] Ez egy olyan kifejezés, amely a halál előtti állapotra utal.

[84] Beképzelt, nem érdekli őt semmi.

[85] De igen! Allah mindenre képes.

[86] Megtermékenyített petesejtből.

[87] Allah elküldte az emberhez a prófétákat és velük az Írásokat, és megmutatta neki az egyenes utat, és ösz­tönözte annak követésére, és tudatta vele, hogy ha ezt teszi, milyen jutalma lesz. És megmutatta a pusztulás útját is, és óva intette tőle, és közölte vele, hogy milyen büntetése lesz, ha azt követi. Így az emberek két csoportra szakadtak, van, aki hálás és engedelmes Allahnak, és van, aki hálátlan és ellenszegülő.

[88] Olyan bilincs, amelyikkel a kezeket a nyakhoz láncolják.

[89] A túlvilágon lévő dolgok elnevezése egyezhet az evilágiakéval, de lényegük és tulajdonságaik merőben más.

[90] Oda vezetik azt, ahova ők akarják, a palotájukba, a kertjeikbe, vagy bárhová.

[91] Durva (isztabrak): a felső ruha. Finom (szundusz): az alsó ruha. Mindkettő tiszta selyemből van.

[92] Ez a két időszak tartalmazza a hajnali, déli és délutáni imákat.

[93] Ez az időszak, pedig tartalmazza a naplementi és esti imákat.

[94] Allah bármire esküdhet, a muszlim azonban csak Allahra.

[95] A bölcsességgel és minden olyan dologgal, ami az emberek javát szolgálja.

[96] A bekezdések a negyediktől a hatodikig az angyalokról szólnak.

[97] Ez a Feltámadás Napjának egyik neve, melyben Isten bírálatot tesz az emberek között, szétválaszva a hitetleneket a hívőktől, és minden ember azzokkal lesz, akikhez tartozik.

[98] Az anyja méhébe.

[99] A Tűz akkora szikrákat szór, mint egy vár, vagy mint egy farönk, és olyan színűt, mint a sárgásfekete teve vagy mint a hajókötél-köteg.

[100] Azaz: „Imádkozzatok a többiekkel együtt!”

[101] Akik hazugságnak tartják a Feltámadást.

[102] A Feltámadás Napjának egyik neve. Ekkor Allah szétválasztja a hitetleneket a hívőktől, és minden ember azokkal lesz, akikhez tartozik.

[103] A Gyehenna: a hitetlenként meghalt, valamint a bűnös hívők számára előkészített kínzás helye.

[104] Amelynél az angyalok lesben állnak a hitetlenekre várva, hogy belevessék őket.

[105] A túlvilági Kertekbe jutott férfiak feleségei.

[106] A Feltámadás Napján, miután az Isten igazságot tett – még az állatok között is – azokat porrá változtatja. Ezért a Feltámadás Napján a hitetlen azt kívánja, bárcsak a földön állat lett volna, mert akkor most porrá válna, és nem kerülne a Gyehennába.

[107] Allah bármire esküdhet, a muszlim azonban csak Allahra.

[108] Az ember halálakor az angyalok kétféleképpen ragadják meg a lelkét: amikor a hitetlen ember meghal, lelkét erősen megragadva fájdalmasan szakítják ki az angyalok. Mikor hívő ember hal meg, lelkét finoman megragadva gyorsan fájdalommentesen veszik ki az angyalok.

[109] Az angyalok megelőzik a sátánokat azzal, hogy eljuttatják a kinyilatkoztatást a küldöttekhez, mielőtt a sátánoknak sikerülne megtudniuk valamit abból.

[110] Allah az 1-5 bekezdésekben az angyalokra esküszik, akikre különféle feladatokat osztott, mint a halottak lelkének elragadása, az esőfelhők és a szelek terelése, és sok földi és mennybéli dolog elrendezése.

[111] Az első harsonafújás, amelytől meghal minden élőlény.

[112] A második harsonafújás, amelytől feltámadnak a halottak.

[113] Ez úgy értendő: hogyha valaki félni akarja az Urát, előtte meg kell őt ismernie, a nevein és tulajdonságain keresztül.

[114] Ez a bekezdés az emberek feltámadását tagadóknak szól.

[115] A Katasztrófa, amely az Ítélet Napjának egyik neve.

[116] A Gyehenna egyik neve, mely fellángoló tüzet jelent.

[117] A kény: a kedv és a szabad elhatározás utáni cselekvés, nem pedig az Allah által előírt szabályok szerinti.

[118] Egyszer, amikor Mohammed próféta (béke legyen vele) az iszlám hit felvételére hívta a mekkai Kurejs törzs egyes vezetőit, odament hozzá egy vak muszlim (Abdullah Ibn Umm Maktúm), hogy kérdezzen egyet és mást tőle, Mohammed (béke legyen vele) azonban elfordult tőle, és előnyben részesítette a vezetőket, mert úgy gondolta, hogy hasznosabb azokat hívni az iszlámra. Allah erre vonatkozóan nyilatkoztatta ki ezeket a bekezdéseket.

[119] A Rettenetes Kiáltás, az Ítélet Napjának egyik neve.

[120] Az esőhöz hasonlóan lehullnak.

[121] A legértékesebb vagyon is jelentéktelen lesz.

[122] A Feltámadás Napjának egyik rettenetes eseménye, amikor a tengerek lángoló tűzzé válnak.

[123] A jó ember a jókkal, a rossz pedig a rosszakkal lesz, miután a lelkek visszakerültek a testekbe.

[124] Mindenki megkapja a tetteiről készült feljegyzést.

[125] Látni fogja evilági tetteit.

[126] A nappal eltűnő bolygókra, amelyek éjszaka jelennek meg.

[127] A Korán Allah beszéde, amit Gábriel angyal (béke legyen vele) által bocsátott le Mohammednek (béke legyen vele).

[128] A hitetlenek, amikor meghallották Mohammedtől (béke legyen vele) a Koránt, azt állították meghazudtolásként, hogy ő egy őrült (dzsinntől megszállott).

[129] Nem gyanúsítható azzal, hogy amit Allah kinyilatkoztatott neki, abból valamit is elvesz, vagy hozzátesz, vagy esetleg eltitkolja egy részét.

[130] Az embernek van saját akarata, de az alá van rendelve Allah akaratának.

[131] Allah azt mondja szemrehányóan az Ő jogai iránt nemtörődöm embernek, aki bűnt merészelt elkövetni ellene: „Mi tett téged engedetlenné? Talán a hit hiánya, vagy a büntetésem lebecsülése?”

[132] A magasztos Allah ezekben a Korán-bekezdésekben arra ösztönzi az embert, hogy legyen igazságos mindenben másokkal, adja meg a jogaikat, mint ahogy ezt mástól magával szemben is elvárja.

[133] A Sziddzsín szó alapjelentése: a szűk, kínokkal teli, legalacsonyabb hely, amely a gonoszak lakhelye. Ebben a bekezdésben pedig az a könyv, amelyben a gonoszak tettei fel vannak jegyezve.

[134] Abú Hurejra közölte a Prófétáról (béke legyen vele): „A szolga, mikor elkövet egy bűnt, egy fekete pont íratik a szívére, ám ha megbánja, abbahagyja, és megbocsátást kér, tisztává lesz szíve. De ha újra megteszi, újabb fekete pont kerül szívére egészen addig, amíg be nem fedi azt. Ez az a rán, amit Allah itt említett.” [Ahmed jegyezte fel]

[135] Nem fogják látni Allahot, azonban az igazhívők látni fogják Őt.

[136] Az Illíjjún szó alapjelentése: tágas, örömteli, legmagasabb, a jóságosak örök lakhelye. Ebben a bekezdésben pedig azt a könyvet jelenti, amelyben a jámborok tettei fel vannak jegyezve.

[137] Az angyalok, a próféták, az igazak és a vértanúk lelkei.

[138] Pézsmaillat.

[139] Nem lettek megbízva azzal, hogy figyeljék a hívőket, mit tesznek. Miért figyelik hát őket, és foglalkoznak velük ahelyett, hogy az igazságot követnék?

[140] Csak az evilági javakkal törődött.

[141] Egyik állapotból a másikba: spermából, megtermékenyített petesejtté, majd magzattá, majd újszülötté, majd gyermekké, majd felnőtté, majd öreggé, majd halottá válik, ezután feltámad az Ítélet Napján az elszámolásra. Tehát az evilági életből, a sírbelibe, majd később a túlvilági életbe lép.

[142] A tanúsító nap: a pénteki nap, a tanúsított nap pedig az Arafa napja, vagyis a zarándoklat hónapjának kilencedik napja. Allah ezekben a bekezdésekben nagy jelentőségű napokra esküszik.

[143] Ez egy letűnt nép története. Árkot ástak, amiben tüzet gyújtottak, azután a hitetlenségre kényszeríttették az egyistenhívőket, akik azonban ragaszkodtak hitükhöz, azokat a hitetlenek a tűzbe vetették, és ezt végignézték.

[144] Egy arábiai nép, amely letűnt annak ellenére, hogy az ókorban hatalmas birodalmuk volt. Allah ehhez a néphez Szálih prófétát (béke legyen vele) küldte el.

[145] Allah egyik neve, amely a következőket jelenti: Ő maga van mindenek felett, a hetedik ég fölött. Őt illeti a legmagasabb rang, és Őt illetik meg a legmagasztosabb tulajdonságok.

[146] Megmutatta az evilágon a jót és a rosszat, valamint rávezette a teremtményeket arra, hogy mi hasznos a számukra.

[147] Az fog elkárhozni, aki ellenszegül Allahnak, majd nem tanúsít bűnbánatot.

[148] Nem fog a Gyehennában hasznos életet élni. Ellenkezőleg: szenvedni fog a kínzástól.

[149] A bálványimádástól, az Isten mellé társ állításától, és a bűnöktől.

[150] A magasztos Allah ezekben a Korán-bekezdésekben egyértelművé teszi számunkra, hogy a túlvilág minden szempontból sokkal jobb, mint az evilág, mert a túlvilág az örökkévalóság és a gyönyörűség lakhelye, míg az evilág a vizsgatételé és az elmúlásé. Így az értelmes hívő nem részesíti előnyben a rosszabbat a jobbal szemben, és nem cseréli fel az örök kényelmet a pillanatnyi élvezetre. Mert az evilág szeretete és minden mással szemben előnyben részesítése minden bűn alapja.

[151] A Feltámadás Napjának egyik neve, amely onnan kapta az elnevezését, hogy a Feltámadáskor beborítja az embereket a nyomasztó nehézségeivel.

[152] Ezek a bekezdések a másodiktól a hetedikig azokról a hitetlenekről szólnak, akik odaadóan szolgálják az Istent, de társat állítanak mellé.

[153] A páros: Az áldozás napja, a zarándoklat hónapjának tizedik napja. A páratlan: Arafa napja, a zarándoklat hónapjának kilencedik napja, amelyen a zarándokok Arafa hegyén fohászkodnak Allahhoz.

[154] Iram egy letűnt nép, amelynek leszármazottja Ád törzs. Iram lakhelyét magas oszlopok jellemezték.

[155] Allah lesben áll az engedetlenek felett, haladékot ad nekik, majd megbünteti őket.

[156] Allah ezt válaszolja annak az embernek, aki úgy véli, hogy a jólét Allah megelégedését, a szűkölködés pedig Allah haragját jelenti, holott ezek a dolgok próbatétel gyanánt történnek. A következő bekezdésekben Allah az emberek helytelen cselekedeteit említi meg.

[157] Nem maradnak meg az evilági javak, mert el fog jönni az Ítélet napja.

[158] Allah el fog jönni a Feltámadás Napján, hogy döntsön az emberek között. Ugyan nem ismerjük eljövetelének módját, azonban úgy hisszük, hogy eljövetele Hozzá illő lesz.

[159] Ez mondatik az igazhitű embernek.

[160] Vagyis, nem úgy van, ahogy ti, hitetlenek állítjátok.

[161] Metonímiai kifejezés a hajléktalanra, aki a szűkölködés következtében nem tud hol lakni, tisztálkodni.

[162] Allah kinyilatkoztatott szavait, bizonyítékait és küldötteit.

[163] Allah világossá teszi minden embernek a rossztettekhez vezető utat, amelytől óva inti őket, és világossá teszi nekik a jótettekhez vezető utat, amelyre bíztatja őket.

[164] Allah csodaként sziklából teremtett egy nősténytevét Szálih prófétának (béke legyen vele).

[165] És különféle szándékból fakadnak.

[166] Tanúságtétel: „nincs más jogosan imádható istenség, Allahot kivéve.”

[167] Ez a bekezdés arra figyelmeztet, hogy a halál után nem segít az emberen sem vagyona, sem tekintélye, csupán evilági jótettei.

[168] A Kertben a legnagyobb jutalom és öröm a hívők számára Allah arcának megtekintése lesz.

[169] Abú Bakr Asz-Sziddíkra  vonatkozik, aki a Próféta (béke legyen vele) hűséges kortársa, és az első kalifa volt, de vonatkozhat minden emberre is, aki hozzá hasonlóan cselekszik.

[170] Gábriel angyal (béke legyen vele) először gyakran hozott Allahtól kinyilatkoztatást a prófétának, majd amikor hosszabb ideig nem jött hozzá, a mekkai hitetlenek azt mondták, hogy Allah elhagyta, és meggyűlölte a Prófétát (béke legyen vele). Válaszul erre Allah leküldte ezt a fejezetet.

[171] A Próféta (béke legyen vele) küldetése előtt nem fogadta el, hogy népe bálványimádó, és úgy vélte, tévelygésben vannak, mert ő meg volt győződve arról, hogy csak egy Isten van. Azonban nem ismerte az igaz Isten vallását, ezért időnként elvonult egy barlangba elmélkedni és fohászkodni egészen addig, amíg Allah el nem küldte hozzá Gábriel angyalt (béke legyen vele) a kinyilatkoztatással, és rá nem vezette az igaz útra.

[172] Volt úgy hogy a Próféta (béke legyen vele) házában hosszú hetekig nem gyújtottak tüzet a főzéshez, mert szegény volt; de ő türelemmel viselte ezt. És voltak olyan hónapok, amikor Allah gazdagságot adott neki, és ő e hónapok során hálából bőkezűen adakozott.

[173] Vagy a kérdésfeltevőt.

[174] A kegy szó átfogó jelentéssel bír, amely tartalmazza Isten kegyét az emberrel szemben, akár a vallásbelit akár a világit.

[175] Megnöveltük a tekintélyed, és neved említését becsessé tettük a muszlimok között. Olyanná, amelyet semmilyen más teremtmény nem ért meg, és nem is fog elérni. Bármikor, amikor megemlíttetik Allah neve, akkor egyből utána megemlíttetik a tiéd is. Például amikor valaki muszlim lesz, akkor Allah neve mellett megemlíti a tiédet is, oh, Mohammed (béke legyen vele).

[176] A bekezdés megismétlése nyomatékossá teszi azt, hogy a nehézséget mindig könnyebbség követi, ezért sosem szabad reményvesztettnek lenni.

[177] Allah ebben a fejezetben három nagy jelentőségű helységre esküszik, mivel ezek a helyek Jézus, Mózes és Mohammed (Allah dicsérete és üdvössége legyen velük) küldetéseinek helyszínei voltak.

[178] A legtöbb ember távol áll Allah szolgálatától, el van foglalva evilági vágyaival, ezért Allah büntetésként a Tűz legalsóbb helyére teszi őket.

[179] A vérrög c. fejezet első öt bekezdését nyilatkoztatta ki Allah legelőször. Ebben a bekezdésben az „olvas” szó nem leirt szöveg olvasását, hanem Gábriel által elmondott bekezdések visszamondását jelenti, hiszen a Próféta (béke legyen vele) irástudatlan volt.

[180] Mohammed prófétával (béke legyen vele) küldetése előtt, Allah megszerettette az egyedüllétet. Ezért a Hirá barlangba járt elmélkedni, ahol több éjszakát töltött el, és útravalót vitt oda magával. Egyszer amikor elfogyott az elesége, visszatért Khadídzsához, feleségéhez, hogy a következő adag útravalót magához vegye. Egyik alkalommal a barlangban megjelent neki Gábriel angyal (béke legyen vele). Azt mondta neki: „Olvass!” Mohammed (béke legyen vele) pedig azt felelte: „Nem tudok olvasni.” Az angyal erre úgy átölelte, hogy nagy nyomást érzett. Majd elengedte, és megint azt mondta: „Olvass!” Mohammed próféta (béke legyen vele) ismét azt felelte: „Nem tudok olvasni.” Az angyal pedig másodszor is úgy átölelte, hogy még nagyobb nyomást érzett. Majd az angyal elengedte, és azt mondta: „Olvass!” Mohammed próféta (béke legyen vele) újfent azt felelte: „Nem tudok olvasni.” Ezután az angyal harmadszor is úgy átölelte, hogy még nagyobb nyomást érzett a Próféta (béke legyen vele), majd elengedte, és azt mondta: „Olvass (oh Mohammed (béke legyen vele)) a teremtő Urad nevével (kezdve)!” amíg elért az [arra, amit nem tudott] bekezdés végéig. A Próféta (béke legyen vele) ezután reszketve tért vissza a feleségéhez, és azt mondta: „Takarjatok be! Takarjatok be!” Betakarták, hogy elmúljon a rémülete. Majd megkérdezte Khadídzsát: „Mi lelt engem?”, majd elmesélte a barlangban lejátszódott eseményeket. Végül azt mondta: „Bizony féltettem magam.” [Ahmed jegyezte fel].

[181] Abú Dzsehl, a Kurejs törzs egyik vezetője és a Próféta (béke legyen vele) ádáz ellensége.

[182] Büntetésként a Tűzbe lesz vettetve.

[183] Lejlatu-l-kadr: Ramadán hónap utolsó tíz páratlan éjszakájának egyike

[184] A cselekvés ekkor többet ér ezerhónapnyi ugyanolyan cselekedetnél.

[185] Azok, akik Allahon kívül mást imádnak bármilyen formában, pl. a fohászban vagy az esküben.

[186] Voltak, akik hittek Mohammedben (béke legyen vele), és követték őt muszlimokként, míg voltak, akik nem hittek benne, és nem követték őt.

[187] A tiszta egyistenhit követője, aki elfordul minden ettől, eltérő vallástól.

[188] Megelégedik velük, amiért engedelmeskedtek, és jót cselekedtek az evilágon, és ők is megelégszenek mindazzal, amit Allah kegyként és jutalomként készített elő számukra.

[189] A Feltámadás Napján Allah engedelmével a Föld tanúként fogja elmondani mindazt a jó- és rosszcselekedetet, amit az emberek elkövettek rajta. Ezért az ember igyekezzék minél több jótettet cselekedni, és távol tartani magát a rossztettektől.

[190] Ez a bekezdés arra biztat, hogy még a legkisebb jótettet is meg kell tenni.

[191] Ez a bekezdés arra int, hogy még a legkisebb rossztettet se szabadna megtenni.

[192] Allah bármire esküdhet, a muszlim azonban csak Allahra. A Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Aki esküszik, az Allahra tegye vagy hallgasson!” [Bukárí és Muszlim jegyezték fel] Ugyanis a nem Allahra történő esküvés Allah mellé társ állítás (sirk).

[193] Kapzsi, vagyonából sajnál adni.

[194] Allah tudja, mit nyilvánítanak ki, és mit titkolnak el az evilágon, így az Ítélet napján mindenkivel igazságosan fog elszámolni.

[195] A Feltámadás Napja, amely az eseményeivel rettenetes félelmet fog kelteni az emberekben.

[196] Az Ítélet Napján valós mérleg lesz, amelyen megmérettetnek az emberek evilági tettei. Tetteinek mérlegének serpenyője a jó, vagy a rossz javára billen el.

[197] Az evilági dolgok felhalmozása.

[198] A látogatás szó arra utal, hogy a sírbeli élet nem a végső helye az embereknek, csupán átmeneti tartózkodási helyük, amelyet az öröklét követ.

[199] Az élet időtartamára esküszik Allah, és Ő bármire esküdhet, a muszlim azonban csak Őrá.

[200] Ebben a fejezetben a magasztos Allah tudatja velünk, hogy minden ember kárvallott, kivéve azokat, akik rendelkeznek a következő négy tulajdonsággal:

a) igaz hit, amely csakis a helyes tudás által valósulhat meg.

b) Jótett, amely lehet rejtett és nyílt, és amely Allahhal és az emberekkel lehet kapcsolatos.

c) Igazságra ösztönzés, ami a jóra, az engedelmességre és a helyesre való utasításra és a helytelentől való eltiltásra történő buzdítás.

d) Türelemre ösztönzés, ami az Allahnak történő engedelmességre, a tiltott dolgoktól történő eltiltásra és a megpróbáltatások iránt türelemre való buzdítás. Az első két tulajdonság által az ember magát teszi teljessé, míg a második kettővel másokat tesz azzá. És mind a négy tulajdonság teljesítésével megmenekül a kárvallástól, és elnyeri a leghatalmasabb jutalmat az evilágon és a túlvilágon.

[201] A Hutama a Gyehenna egyik neve, amely perzselő tüzet jelent.

[202] Az etióp hadvezér Abraha al-Asram utasítására, Jemenből indult el egy harci elefánttal megerősített hadsereg, amellyel a mekkai Káaba szentélyét akarta elpusztítani (i.sz. 570 körül).

[203] Ez a fejezet az elefánt című fejezethez kapcsolódik. Ebben a fejezetben Allah elmondta, miért pusztította el az elefánttal támadókat, és védte meg a Kábát, amelynek felügyelete a Kurejs törzs kiváltsága volt, így tekintélyük ebből eredt. Ezért tisztelték őket mindenhol, amerre jártak, és biztonságosan folytathatták karavánútjaikat. Mindezt elvesztették volna, ha Allah nem védte volna meg a Káabát, amely tiszteletük tárgya volt.

[204] Bőséget és a túlvilági Kertek folyójának nevét is jelenti.

[205] El van vágva a vagyontól, a hírnévtől, és minden jótól mind az evilágon, mind a másvilágon.

[206] Ez a bekezdés a hitetlenek azon csoportjához szól, akik akkor Mohammed prófétával (béke legyen vele) beszéltek.

[207] Ebben a fejezetben három jövendölés található, az első, hogy Mekkát meg fogják hódítani a muszli­mok.
Ez meg is történt. A második, hogy az emberek tömegesen fognak csatlakozni az iszlám valláshoz. Ez is megtörtént. A harmadik, hogy Mohammed (béke legyen vele) nemsokára a küldetése végéhez ér, és meg fog halni. Ezért sokat magasztalta Allahot, sokszor hálát adott Neki és megbocsátását kérte.

[208] Abú Leheb: a Próféta (béke legyen vele) egyik nagybátyja és a legnagyobb ellensége. Amikor a Próféta (béke legyen vele) összehívta a hitetleneket Mekkában és az egyistenhitről beszélt nekik, Abú Leheb kikelt magából mondva: „Pusztulj el!”, és szidalmazni kezdte a Prófétát (béke legyen vele). Erre a szidalmazásra válaszolva Allah ezt a fejezetet nyilatkoztatta ki.

[209] Tüskés tűzifát hordott zaklatásként a Próféta (béke legyen vele) házának ajtaja elé.

[210] A Gyehennában büntetésként pálmarost kötélhez hasonló tűznyakláncot fog kapni, miután az evilágon ígéretet tett arra, hogy értékes nyakláncának árát a Próféta (béke legyen vele) zaklatására költi.

[211] Ez a felszólítás Mohammed prófétának (béke legyen vele), és minden muszlimnak szól. Ez a fejezet, amely kizárólag Allah egyedüliségét és egyes neveit, tulajdonságait tartalmazza a Korán egyharmadának felel meg, mert a Korán egyharmada az egyistenhitről, egyharmada a törvénykezésről, egyharmada pedig a múltbeli népek, próféták történeteiről szól. Ez nem azt jeleni, hogy elegendő többször elolvasni ezt a fejezetet a Koránból, hanem el kell olvasni a Korán többi szúráját is, hogy gyarapodjon a muszlim tudása és a hite, és hogy megismerje a megengedett dolgokat és a tilosakat.

[212] A magasztos Allah minden hibától mentes, és senki nem hasonlít hozzá. Allah nem született, mert aki születik, annak gyermekként szüksége van másokra. Allahnak nincs gyermeke és nincs is rá szüksége. Ugyanis a gyermekre az utód- és a fajfenntartás, és a szülők öregkorban és betegség esetén való megsegítése miatt van szükség. Allah mindezektől mentes, tehát Ő az élő, az örökkévaló, a gondoskodó és az, akinek nincs senkire és semmire szüksége, ám minden teremtménynek szüksége van Őrá.

[213] Áisa – Allah elégedjen meg vele – mondta, hogy a Próféta (béke legyen vele) amikor valamilyen panasza volt, akkor magára olvasta az utolsó két fejezetet majd pedig a két kezébe fújt, és áttörölte vele a testét. Amikor pedig erősödött a fájdalma, akkor én olvastam rá azokat, és az ő kezével töröltem végig a testét, remélve az áldását. [Bukhárí és Abú Dávud]. Abú Szeíd mondta, hogy a Próféta (béke legyen vele) oltalmat szokott kérni Allahtól a dzsinnek és az emberek szemmelverése elől, majd miután kinyilatkoztatást nyert e két fejezet, akkor ezeket alkalmazta, és minden mást elhagyott. [Tirmidzí és Neszáí]

[214] Ebben a bekezdésben világossá válik számunkra, hogy a meghátráló sátán cselvetése gyenge, csupán akkor tud gonosz gondolatokat sugallni az embernek, amikor az elhanyagolja az Allahról történő megemlékezést. Ám amikor megemlékezik Allahról, és oltalmat kér tőle a sátán elől, akkor a sátán meghátrál és elmenekül. Ezt sokan nem tudják, és félnek tőle, pedig az ő cselvetése gyenge.

[215] Nem csak a gonosz dzsinnek sugallnak rossz gondolatokat az embernek, hanem vannak az emberek közül is gonoszok, akik ugyan ezt teszik, feldíszítik a tiltott és rossz tetteket. Nekünk muszlimoknak kötelességünk mindnyájuktól eltávolodnunk, és olyan jó emberek barátságát keresnünk, akik segítenek bennünket a jó dolgok megtevésére.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink