Khadidzsa bint Khuwejlid - Allah legyen vele elégedett

Tulipán
„A Próféta közelebb áll a hívőkhöz, mint ők maguk, és feleségei [olyanok, mint] az anyjuk...“ (33:6)

 

 

Mielőtt Khadidzsa életének és személyiségének, s a Prófétával (Béke legyen vele) való házasságának ismertetésébe kezdenék, megemlítenék néhány Korán áját és hadíszt a házassággal kapcsolatban:

A házasságról szóló talán legfontosabb gondolat, amikor a Próféta (Béke legyen vele) azt mondta: "A legjobb közületek, aki a legjobban bánik a feleségével".

Házasságon belül a két fél egyenjogú partner, társai egymásnak, csak a szerepek különböznek. Míg a férfi kötelessége például a család eltartása, addig a nő egyik legfontosabb feladata a gyermeknevelés.

Egymásban pedig megnyugvást lelnek, ezt írja le a következő ája is:

"Ő az, aki egyetlen személyből teremtett benneteket, és akiből létrehozta a párját, hogy nála lakozzék."
(7:189)

" És a jelei közé tartozik az, hogy saját magatokból feleségeket teremtett nektek, hogy velük lakozzatok. És szeretetet és irgalmat rendelt el közöttetek. Bizony, jelek vannak ebben azok számára, akik elgondolkodnak." (30:21)

A jó házasság alapja az istenfélelem és Allah megelégedésének a keresése, és ha ezek megvannak, akkor a jó házasság egyik eredménye az lesz, hogy a felek nyugalmat lelnek egymásban.

"Az asszonyokat ugyanaz a jog szerinti bánásmód illeti meg (férjük részéről), mint amivel ők tartoznak(férjüknek).
"És bánjatok illendő módon velük!"
(4:19)

Férfi és nő kiegészítik egymást:
"(Olyanok) ők nektek, s ti nekik, (mint) a köntös" (2:187)

És kifejezetten a Próféta (Béke legyen vele) házasságaira vonatkozóan így ír a Korán:

„A Próféta közelebb áll a hívőkhöz, mint ők maguk, és feleségei [olyanok, mint] az anyjuk...“ (33:6)

Tehát éreznünk kell, hogy a Próféta feleségei tényleg az anyáink, és mi az ő gyermekei vagyunk.
Az ő feleségei a legjobb példaképek számunkra, s kiváltképp az első feleség: Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett), aki nélkülözhetetlen szerepet játszott a Próféta (Béke legyen vele) életében, aki kora legjobb asszonya volt. Legfontosabb jellemvonásai az őszinteség, erkölcsi tisztaság, bőkezűség és bölcsesség, tehát nem ok nélkül töltötte be a példakép szerepét.

Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) Khuwejlid Ibn Aszad Ibn Abdul Uzza Ibn Quszaj Ibn Kilab lánya volt, aki a Fuddzsári csatában halt meg 585 körül, és a Qurajisi törzsből származott, vagyis távoli rokona volt Mohamed prófétának (Béke legyen vele). Három nevét is ismerjük, amiket érdemeivel szerzett:

-Amírat al Quraysh - Quraysh hercegnője
-Al-Táhíra - A tiszta
-Amírat al Mekka - Mekka hercegnője.


Khadidzsa 555-ben (egyes források szerint 556-ban) született, elismert, gazdag családban és jómódban, gazdagságban nőtt fel. Értelmes, okos asszony volt, aki a szigorúságáról, eszességéről, erős akaratáról, nemes jelleméről és illemtudásáról, tiszta erkölcséről volt híres.

Anyját Fatima bint Za'ednak hívták (róla nevezte el a Próféta (Béke legyen vele) a legkisebb lányukat, Fatimát.

Ő volt az első felesége a Prófétának (Béke legyen vele) és amíg Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) élt, Allah küldötte (Béke legyen vele) nem vett el másik nőt.

Khadidzsa első férje Abu Halah Ibn Zararah volt, 570-ben kötöttek házasságot. A férj a Tamimi törzsből származott. Két gyermekük született: Halah és Hind.

Az első férj halálát követően Khadidzsa Atiq Ibn Aiz Ibn Abdullával kötött házasságot a Bani Makhzum törzsből. Tőle született egy lánya, akit Hindahnak hívtak. Házasságuk rövid lélegzetű volt, összeférhetetlenségi okok miatt.

Ezek után életét a gyermekei nevelésének illetve az üzletnek szentelte.
Férfiakat bízott meg a karavánjainak vezetésével. Miután hallott a Próféta (Béke legyen vele) őszinteségéről, becsületességéről, jó modoráról, megbízta őt az egyik karavánjának vezetésével Sámba (Szíriába), több pénzt ígérve, mint azoknak, akik eddig dolgoztak neki. A Próféta (Béke legyen vele) elfogadta a megbízatást. Vele utazott Majszarah, Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) idős, megbízható szolgája. A Próféta (Béke legyen vele) Allahnak hála, jelentős vagyont termelt Khadidzsa számára, aki természetesen nagyon elégedett volt vele.

Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) sokat gondolkozott a Prófétán (Béke legyen vele) és rájött: vonzódik hozzá. Soha nem érzett még ilyet előtte, ám tisztában volt vele, hogy ő már negyven éves, míg a Próféta (Béke legyen vele) csupán huszonöt. És egy kicsit tartott azoktól is, akiknek az elmúlt évek során visszautasította a házassági ajánlatait.

Azonban egy éjjel különös álmot látott: a ragyogó nap leereszkedett az egekből az udvarába, a házára sugározva.
Mikor felébredt, elment unokatestvéréhez, Waraqa Bin Nufajlhoz, azért, hogy megfejtse ezt a gyönyörű álmot. Waraqa egy vak ember volt, aki híres volt álomfejtési képességéről, és alapos, jó ismerője volt a Tórának és az Evangéliumnak. Már a tudatlanság korában keresztény lett, és leírt az Evangéliumból annyit, amennyit Allah akart, hogy leírjon.
Egyébként ő lépett fel a leánygyermekek élve eltemetése ellen is és az ő hatására lett Khadidzsa monoteista. Amikor Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) elmondta neki álmát, elmosolyodott és mondta neki, hogy ne aggódjon, ez egy nagyon ígéretes álom. A ragyogó nap, amit az udvarára látott leereszkedni, az nem jelent mást, minthogy a Próféta, akinek az eljövetelét a Tóra és az Evangélium is említette, megtisztelte a házát és haszonra tett szert életében a jelenlétével.

Ezután még inkább vágyat érzett a Prófátával (Béke legyen vele) való házasságra.

Hamarosan Khadidzsa barátnője, Nafisza elment a Prófétához (Béke legyen vele) és házassági ajánlatot tett neki Khadidzsa nevében.

Ezzel egyidejűleg a Próféta (Béke legyen vele)  is szólt a nagybátyjainak a házassági szándékáról Khadidzsával (Allah legyen vele elégedett). Majd Abu Tálib, és Hamza elmentek Khadidzsa nagybátyjához, Amr Ibn Aszadhoz eljegyezni az unokahúgát és hozományt ajánlani. Majd miután mindent megbeszéltek sok állatot vágtak le és elosztották a szegények között, mivel Khadidzsa mindig is sokat adakozott. Az esküvőt 595-ben Khadidzsa házában tartották. Meghívták Halima asz-Szadijjah – ot is, aki szoptatta Mohammedet (Béke legyen vele). Mivel nagyon szegény volt, Khadidzsa egy tevét és negyven bárányt adott neki ajándékba. Jólelkűségét bizonyítja az is, hogy amikor Mohammed (Béke legyen vele) felesége lett, neki adta az egyik rabszolgáját Zayd Ibn Harithát. Hasonlóképpen beleegyezett abba, hogy Ali Ibn Abu Tálib a házában lakjon.

Allah folyamatosan, mindvégig mutatta nekik a kegyét ezzel a boldog házassággal, ami több mint huszonnégy évig tartott.
A Prófétának pedig Khadidzsa által megadatott az anyagi biztonság, ezzel kapcsolatban a 93. szúra, 8. ája így szól:„és nem talált-e szűkölködőnek és tett gazdaggá téged?”

Hat gyermekük született: Kászim és Abdullah fiúk, valamint lányaik: Zeynab, Ruháya, Umm Kulszum és Fatima. A Próféta (Béke legyen vele) elsőszülött fiát, aki a Kászim nevet kapta, egy arab őséről nevezte el Abu'l Kászimról, ami Kászim apját jelenti. Zeynab a legidősebb lánygyermek, Fatima, a legkisebb leány volt viszont Mohamed (Béke legyen vele) kedvence. Fatima a próféta 40 éves korában született. Fatima kivételével minden gyermekük már Mohamed (Béke legyen vele) életében meghalt, ő 6 hónappal élte túl apja halálát.

Mohammed (Béke legyen vele) minden évben egy hónapra felment a Hira hegy barlangjába, hogy Allahot szolgálja.
Bár Khadidzsa nem szeretett távol lenni a férjétől, mégsem kérdezgette, mit csinál ott, jobban szeretett csendben lenni és nem zavarni a Prófétát (Béke legyen vele). Gondját viselte a férjének és békés otthont teremtett. Amikor Mohammed (Béke legyen vele) a barlangba ment, Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) még nézte őt egy darabig, majd utána küldött valakit, hogy megvédje a Prófétát (Béke legyen vele), anélkül, hogy zavarná őt. Egy alkalommal lejött hozzá Gábriel a barlanghoz.

Allah Küldötténél a kinyilatkoztatás alvás közben, igaz jó látomások formájában kezdődött, amelyek úgy váltak valóra, akár a hajnalhasadás, és utána szeretett magára maradni. Magányosságra Híra barlangjába vonult el, ahol több éjen át imádkozott, mielőtt visszatért volna a családjához. Ez okból élelmet is vitt magával, majd visszatért Khadídzsához, és ehhez hasonlóan újból élelmet vitt magával, míg a Híra barlangjában egyszer csak eljött az igazság. Az angyal jött hozzá, és így szólt: "Olvass!", mire ő: "Nem tudok olvasni." A Próféta hozzátette: "Majd megragadott, átfogta és megszorította a mellkasomat, míg már nem bírtam volna tovább. Ezután eleresztett, és újfent utasított: 'Olvass!', ám én azt feleltem: 'Nem tudok olvasni.' Ezért másodszor is megragadott, míg már nem bírtam volna tovább, majd eleresztett, és azt mondta: 'Olvass!' Mire azt mondtam: 'Nem tudok olvasni.' Így harmadszor is megragadott, végül eleresztett, és azt mondta: „Olvass az Urad nevével (kezdve), aki teremtett! Megteremtette az embert egy vérrögből. Olvass! A te Urad a Legkegyesebb..." (96:1-3). Így a kinyilatkoztatással és szapora szívveréssel tért vissza Allah Küldötte. Khadídzsa bint Khuwejlidhez ment, és azt mondta: "Takarj be! Takarj be!" Betakarta hát őt, míg a rettegése el nem múlt. Aztán mindent elmesélt Khadídzsának mi történt, és azt mondta:
"Félek, hogy valami történhet velem." Khadídzsa pedig azt felelte: "Soha! Allahra! Allah sosem fogja megvonni a kegyeit tőled. Jó kapcsolatot ápolsz minden rokonoddal és barátoddal, segíted a szegényt és a szűkölködőt, nagylelkűen kiszolgálod a vendégeidet, és támogatod a balsors érte embereket, akik megérdemlik."
Ezután Khadídzsa elkísérte őt az unokabátyjához, Waraqához. Khadídzsa azt mondta neki: "Ó unokabátyám! Hallgasd meg unokaöcséd történetét." Waraqa megkérdezte: "Ó unokaöcsém! Mit láttál?" Allah Küldötte pedig elmesélt neki mindent, amit látott. Waraqa azt mondta: "Ez ugyanaz, [aki őrzi a titkot, vagyis Dzsibríl (Gábriel) angyal], akit Allah Múszához (Mózeshez) küldött. Bárcsak fiatal lennék, és élhetnék, mikor elkerget a néped." Mire Allah Küldötte azt kérdezte: "El fognak űzni engem?" Így válaszolt: "Igen. Sosem jött még ember ahhoz hasonlóval, amit te hoztál anélkül, hogy ellenszenvvel ne viseltessenek iránta; és ha élnék azon a napon (mikor elkergetnek), úgy bennem erőteljes pártfogóra lelnél."

Ebből is látszik, sőt talán ebből a legjobban a feleségében való feltétlen bizalma, s e bizalom kölcsönössége is.

Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) viselkedése és válasza, miután meghallgatta férje beszámolóját Gábriellel való találkozásról, az ő bölcsességet, értelmét is mutatja. Teljesen nyugodt maradt, nem volt megrémülve vagy megijedve. Összehasonlította mindazt, amit hallott, a Próféta (Béke legyen vele) jellemével. Levonta az egyetlen lehetséges helyes következtetést, hogy ha valaki alaptermészeténél fogva jó tulajdonságokkal, jellemzővel és viselkedéssel rendelkezik, akkor azt Allah nem fogja elhagyni.

Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) volt az első, aki hitt Allahban és az Ő Küldöttében illetve felvette az Iszlámot.

Mondd: Az én uram engem az egyenes útra vezérelt: egy igaz hithez, Ábrahámnak, a hanífnak a vallásához, aki nem volt pogány a pogányok között
.  (6:161)

Őszinte és szerető feleség volt, támasza férjének, segítette őt és még a legkeményebb kínzások és üldöztetések közepette is kitartott mellette.

Majd Khadidzsa a Próféta (Béke legyen vele) mellett elkezdte hívni az embereket az Iszlámra. Egy jámbor feleségnek, mint Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett), megvan a lehetősége, hogy jó hatással legyen a dáwa (iszlámra hívás) sikerére és ezt az ő élete bizonyítja a legjobban, ahogy Allah Küldötte (Béke legyen vele) mellett állt a prófétasága kezdetétől. Allah Küldötte (Béke legyen vele) egyszer azt mondta:

„ A világ az matá' (bármi, amiből élvezet származik) és a világ legjobb matá'ja egy jámor
feleség.“
[Muszlim, A szoptatás könyve,1467]

A muszlimok különböző fenyítési formáktól szenvedtek, de Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) ekkor is kitartó maradt, szeme előtt tartva Allah kinyilatkoztatását:

„ Vajon azt gondolják az emberek, hogy hagyják őket, hadd mondják „hiszünk“, anélkül, hogy próbára lennének téve?“ (29:1-2)

Khadidzsa türelmes maradt akkor is, mikor két fia meghalt. Allah szavaira gondolt:

„Bizony, próbára tétettek a ti javaitokban, és személyetekben; és bizony, sok rossz [beszédet] fogtok hallani azoktól, akiknek előttetek Írás adatott, és a pogányoktól. Ha azonban állhatatosak és istenfélők vagytok, akkor az [Allah] szilárd elhatározásából [következik], amely az emberi dolgokra [vonatkozik].“ (3:186)

Khadidzsa férje mellett volt a legnehezebb időkben is, kitartott hitben mellette. Amikor törzse emberei kiközösítették a muszlimokat, ostromolván őket politikailag, gazdaságilag és társadalmilag, Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) -65 évesen - a muszlimok mellett állva, Abu Tálib völgyébe ment, elhagyva házát és ott élt 3 évig. 619-ben Ramadán hónap 10-én vagy 11-én meghalt.

Nem hagyott hátra semmilyen földi javat, mert minden vagyonát már életében az akkor szegény muszlim közösségnek adta, az iszlám terjesztésére fordította, s ezt a Próféta az ő halála után többször is megemlítette. (89: 21-30):

„De nem! Amikor a föld szétmorzsolva ízzé-porrá morzsolódik,
s eljön az Urad, s vele az angyalok, egymás mögött sorban,
s előhozzák azon a napon a gyehennát; azon a napon hallgat az ember az intő szóra. De mit használ neki a megemlékezés?
Azt mondja: "Bárcsak előreküldtem volna valamit a (majdani) életem számára!"
És azon a napon nem büntet senki úgy, mint ő,
és nem bilincsel meg senki úgy, mint ő,
Te nyugtot lelt lélek!
Térj vissza Uradhoz elégedetten, szívesen látva,
lépj szolgái közé,
és lépj a Paradicsomba!”


Mikor Mohammed (Béke legyen vele) látta őt a halálos ágyán, vigasztalásként azt mondta, hogy Allah így rendelte el és így jobb neki.
Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) ezek után megnyugodva halt meg (93:3-5)

"Nem hagyott el téged az Urad és nincs benne gyűlölség.
Bizony, a túlvilág jobb neked, mint az evilág,
és bizonyosan adni fog néked az Urad, hogy elégedett leszel. "
(93.3-5)

Sírja Huddzsúnban van. Ez a település Mekka mellett található.  Azt az évet, amikor Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) meghalt „a bánat évének“ nevezzük (ebben az évben halt meg Abu Tálib is).

A Próféta (Béke legyen vele) egyszer ezt mondta Khadidzsáról (Allah legyen vele elégedett): /Ibn Kathir, a híres vallástudós Mohamed Próféta (Béke legyen vele) feleségei c. könyvéből idézve:

„Amikor senki nem hitt nekem, ő hitt nekem, amikor az emberek hazugsággal vádoltak engem, ő igazat adott nekem és amikor az emberek megpróbáltak elszegényíteni, ő osztozott velem a vagyonában amikor senki más nem nyújtott segítő kezet. Allah általa adott nekem gyermekeket, a többi feleségeimen keresztül nem.“

Egy másik hagyomány, amiben Allah egy házat ígért Khadidzsának (Allah legyen vele elégedett) a
Paradicsomban illetve átadta üdvözletét neki:

Abu Hurejráról van feljegyezve: „Gábriel  odament a Prófétához (Blv) és azt mondta: 'Ó Allah Küldötte! Khadidzsa jön hozzád és egy tányér idám (az bármilyen étel,amit kenyérrel esznek) van nála, vagy étel vagy ital. Amikor idejön hozzád, add át neki az Ura üdvözletét és az enyém. Add neki örömhírül egy Qaszabból (kivájt gyöngyök, vagy arany) épült ház hírét a Paradicsomban, nem lesz hangos lárma és fáradtság benne.“ (Mint ahogy Khadidzsa sem kiabált és nem rivallt rá a férjére, hanem őszinte felesége volt, így a háza a Paradicsomban is mentes lesz a kiabálástól és a hangos zajoktól – egy jutalom, ami illik a jótetthez és csakúgy, mint ahogy Khadidzsa nem fárasztotta a férjét zsémbeskedéssel, vagy panaszkodással, a paradicsombeli háza is mentes lesz a fáradtságtól, jutalom, ami illik a tetthez.) Muszlim, A társak erényei című könyv, 2432 számú hagyomány.

Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) ideális feleség és anya volt. Azon korabeli ritka nők közé tartozott, akik mindennél jobban szerette férjét. Így a próféta ezen évei voltak a legszebb élőkészítő esztendők a majdani nagy feladatának beteljesüléséhez. Mohamed (Béke legyen vele) vívódásait, szorongásait, Khadidzsa érzelmeivel jótékonyan "levezette". Nagyon megértő feleség volt.

Khadidzsa háza az Iszlám központjává vált, hogy ott tanuljanak a Prófétától (Béke legyen vele).
Házának  helye imahely lett.

A Próféta (Béke legyen vele) Khadidzsa halála után is megemlékezett róla és tisztelte őt. Miután a Próféta (Blv) Medinába emigrált néhány muszlim kénytelen volt ott maradni- az egyikük Hála (Allah legyen vele elégedett), aki Khadidzsa testvére volt. Amikor végül megérkezett Medinába meglátogatta a Prófétát (Béke legyen vele), aki éppen aludt. Amikor felébredt arra, hogy valaki engedélyt kért a belépésre, izgatottá és boldoggá vált és azt mondta: „Ó Allah add, hogy Hála Bint Khuwajlid legyen az.“ Felismerve a hangjuk hasonlóságát, a Próféta (Béke legyen vele) boldoggá vált és emlékek éledtek újjá benne a feleségéről.

'Aisa (Allah legyen vele elégedett), aki jelen volt ennél az esetnél, később így emlékezett vissza:
„Féltékennyé váltam, és azt mondtam: Miért emlegetsz egy öreg nőt, akinek az ínye piros (értsd: aki a kora miatt elvesztette minden fogát) régen meghalt és Allah kompenzált téged nála jobbal.“
(Bukhari, Vol 5. 58-as könyv 168 számú hagyomány)

Egy másik alkalommal a Próféta (Blv) meleg és szívélyes üdvözletét küldte egy nőnek, aki Khadidzsával töltött házassági évei alatt sokszor vendégeskedett náluk.
Ha valamilyen ajándékot kapott, azonnal tovább küldte Khadidzsa barátnőinek.

'Aisa (Allah legyen vele elégedett) így emlékezik meg Khadidzsáról:

„Nem voltam a Próféta egyik feleségére sem olyan féltékeny, mint amennyire Khadidzsára, pedig nem is láttam őt. De a Próféta nagyon gyakran emlegette, néha levágott egy birkát, feldarabolta, majd elküldte Khadidzsa barátainak (Khadidzsa emlékére), És én lehet, azt mondtam neki: 'Olyan, mintha más nő nem is létezne Khadidzsán kívül!' Azután ő azt mondta: 'ilyen és ilyen volt (elkezdte felsorolni a jó tulajdonságait) és gyermekeim vannak tőle.'“ (Bukhari 3818, Az erény könyve)

'Aisa (Allah legyen vele elégedett) elmondta azt is, hogy bármikor, amikor Mohammed (Béke legyen vele) beszélt róla (Khadidzsáról) hosszasan beszélt, dicsérte a tulajdonságait és imádkozott azért, hogy Allah megbocsásson neki.
A Próféta (Béke legyen vele) egyszer azt mondta:

„Ali mondta: Hallottam a Prófétát mondani: „Mária, Imrán lánya volt a legjobb az
asszonyok közül (az ő idejében) és Khadidzsa a legjobb az asszonyok között (ennek a nemzetnek).“
(Bukhari, Próféták című könyv, 642 számú hagyomány.)

Miután Khadidzsa meghalt, A Próféta (Béke legyen vele) Szauda bint Zamát vette el, majd Áisát, Abú Bakar lányát. Áisa volt az egyetlen olyan felesége, akinek nem volt még Mohammed (béke legyen vele) előtt férje. Azután elvette Hafszát Umar ibn al-Khattáb leányát, majd Zejnab bint Khuzejma ibn al-Háritht, azután Umm Szelemét, vagyis Hind bint Umajját, azután Zajnab bint Dzsehst, majd Dzsuvejrijja bint al-Háritht. Umm Habíbát is feleségül vette, akit egyesek szerint Ramlának, míg mások szerint Hind bint Abú Szufjánnak hívtak. Később, miután meghódították Khajbart, elvette Szafijja bint Hujej ibn Akhtabot, azután pedig elvette Majmúna bint al-Háritht, aki az utolsó felesége volt.


Összefoglalva tehát Khadidzsa (Allah legyen vele elégedett) példaértékű feleség volt, aki emellett segített a Prófétának (Béke legyen vele) a dáwában, az Iszlám terjesztésében. Halála utána teljes vagyonát az Iszlám elismertetésére fordította, mert hitte:

„A muszlimoknak és a hívőknek, s azoknak, akik alázatosan alávetik magukat, akik az igazat mondják, akik állhatatosak, akik szerények, akik alamizsnálkodnak, akik böjtölnek, akik szemérmükkel [ön]megtartóztatók, akik gyakorta megemlékeznek Allahról, mindezeknek - legyenek ők férfiak, avagy nők - Allah megbocsátást és óriási fizetséget készített elő.” (33:35)

Allah jutalmazza meg érte.Felhasznált egyéb források:
Khaalid Muhammad Khaalid, Dr. Abdel-Hamid Eliwa: Men&women around the Messenger (Dar Al- Manarah) 2002/19100, ISBN: 977 -6005-21-7
Mahmood Ahmad Ghadanfar: Great women of Islam, (DARUSSALAM) ISBN: 9960-717-17-8 (9960717178)

Judit
(Judit előadása a Hanif Iszlám Kulturális Alapítvány szemináriumán hangzott el)
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink