A Próféta tanácsai a csapásokat elszenvedett embereknek 2016-04-08

betegseg4Ahmed seikh szónoklatának összefoglalása

A Mindenható Allah az evilági életünkben próbatételeket helyezett, amelyek vagy vagyonunkat, vagy testünket, vagy családunkat érinti. Allah így szólt:

„És bizony próbának vetünk alá titeket valamennyi félelemmel, éhséggel, és a javak, a lelkek és a termések fogyatkozásával, ám adj örömhírt a türelmeseknek! Akiknek, ha valamilyen csapás sújtja őket, azt mondják: „Bizony, mi Allahé vagyunk, és bizony mi Hozzá térünk vissza!” Ők azok, akikre Uruktól való dicséret és könyörület száll, és ők azok, akik az igaz útra leltek.” (Korán 2: 155-157).

Nem tudhatjuk, mit írt meg Allah számunkra fizetségként, amiért türelmesek vagyunk, és amiért Allahhoz való visszatérésünkre emlékeztetjük magunkat:

„Csupán a türelmesek kapják meg teljességben az ő fizetségüket, számadás nélkül” (Korán 39: 10) 

Umm Szelemeh-ra hivatkozva jegyezték fel, hogy azt mondta: „Hallottam Allah küldöttét (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondani: „Minden szolga, akit csapás sújt, majd azt mondja: „Bizony, mi Allahé vagyunk, és bizony mi Hozzá térünk vissza! Ó, Allah jutalmazz engem csapásom miatt, és kárpótolj engem jobbal [annál, amit elvesztettem]!”, Allah megjutalmazza csapása miatt, és kárpótolja őt jobban [annál, amit elvesztett]”. [Umm Szelemeh] azt mondta: „Amikor meghalt Abú Szelemeh (a férje), azt mondtam, amit Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) parancsolt nekem, s Allah kárpótolt engem jobbal [annál, amit elvesztettem], Allah küldöttével (Allah dicsérje és üdvözítse).
Abú Múszára hivatkozva jegyezték fel, hogy azt mondta: „Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta [hogy Allah azt mondta]: ’Ó halál angyala! Magadhoz ragadtad szolgám gyermekét, szemének gyönyörködetőjét, és szívének gyümölcsét?” Azt felelte: „Igen!” [Allah] azt mondta: „Mit mondott [akkor]?” Azt felelte: „Hálát adott Neked, és a Hozzád való visszatérésre emlékezett”. [Allah ] azt mondta [az angyaloknak]: „Építsetek neki egy házat a Paradicsomban, és nevezzétek a hála házának!”

A csapás és a próbatétel egyik jele annak, hogy Allah szereti szolgáját, és jót akar neki. Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A jutalom nagysága a megpróbáltatás nagyságával jár. Allah bizony, ha szeret egy embercsoportot, akkor próbára teszi őket. Aki elégedett [helyzetével], azzal Allah elégedett lesz. Aki viszont elégedetlen, azt haragvással sújtja.” (at-Tirmidi, Ibn Mádzsah); Abú Hurajrára – Allah legyen vele elégedett – hivatkozva jegyezték fel, hogy azt mondta, Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Akivel Allah jót akar, azt próbára teszi” (al-Bukhári)
Uszama bin Zejdre hivatkozva jegyezték fel, hogy azt mondta: A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) egyik leánya üzenetet küldött neki, hogy egyik fia meghalt, és hogy menjen el Hozzá. A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt üzente neki, hogy köszönti őt, és azt mondta [részvétnyilvánításként]: „Bizony, Allahé az, amit elvesz, és az Övé az, amit ad, és minden dolognak időhatára van. Tanúsítson hát türelmet, és remélje [érte] a jutalmazást!”. [A lánya] visszaüzent neki, hogy megesküdött Allahra, hogy el fog menni hozzá. Ekkor elindult hozzá, és vele tartott Sza’d ibn Ubádah, Muád ibn Dzsebel, Ubaj ibn Ka’b, és Zejd ibn Thábit, és más férfiak. [Miután odaértek] felemelték Allah küldöttéhez a [halott] gyermeket, mire lélegzése recsegő hangot adott (zihált), olyat, mint a száraz bőrtömlő hangja, és könnyekbe lábadt a szeme. Sza’d azt mondta neki: „Ó, Allah küldötte, mi ez?” Azt válaszolta: „Ez könyörület, amit Allah tett szolgáinak szívébe.” Allah csupán a könyörületesekhez lesz könyörületes a szolgái közül” (al-Bukhári, Muszlim)
Anasz ibn Málik mondta, hogy amikor Ibráhím, a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) fia meghalt, könnyezett a Próféta szeme és azt mondta: „Könnyezik a szem, szomorkodik a szív és csak azt mondjuk, ami Urunknak tetszik: Allahra mondom ó Ibrahim, mi miattad szomorúak vagyunk.” (Muszlim)
Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A hívő próbára van téve saját magára, gyermekeire és vagyonára nézve, amíg a Magasztos Allahhal nem találkozik úgy, hogy egy bűn sem lesz rajta.” (at-Tirmidhi)
Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „A Magasztos Allah azt mondta: Ha magamhoz veszem egy szolgám szeretett gyermekét az evilág lakói közül, és ő jutalmazást remélve – türelmesen elviselte.” (al-Bukhári)

A próbatételek által a muszlim ember megerősödik hitében, és közelebb kerül Allahhoz, valamint kiérdemli Allah megbocsátását. Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nem éri a muszlimot sem fáradság, sem betegség, sem gond, sem szomorúság, sem ártalom, sem ború – sőt még egy tüskeszúrás sem – anélkül, hogy ne engedné el Allah az fejében a vétkeiből” (al-Bukhári)
Atá bin Abi Rabáhra hivatkozva jegyezték fel, hogy azt mondta: „Ibn Abbász így szólt hozzám: Ne mutassak neked egy nőt, a Paradicsom laki közül? Azt mondta: Dehogynem! Azt mondta: Ez a nő elment a Prófétához (Allah dicsérje és üdvözítse) és azt mondta: Görcsrohamaim vannak, és [ilyenkor] felfedem magam (szeméremtestem). Fohászkodj Allahhoz értem! A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) pedig azt mondta: Ha akarod, türelmesen viseled, és tied a Paradicsom, de ha akarod, fohászkodok Allahhoz érted, hogy meggyógyítson. Mire a nő azt felelte: Türelmes leszek. Azután azt mondta: Felfedem magam, fohászkodj Allahhoz értem azért, hogy ne fedjem fel magam! A Próféta pedig fohászkodott érte” (al-Bukhári, Muszlim)
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) megtiltotta társainak, hogy amikor csapások érik őket, maguk ellen fohászkodjanak. Azt mondta: „Ne fohászkodjatok magatok ellen, ne fohászkodjatok gyermekeitek ellen, se nem fohászkodjatok szolgáitok ellen, se nem fohászkodjatok vagyonotok ellen.” Megtiltotta továbbá a jajveszékelést, és elégedetlenkedést: „Nem tartozik közénk az, aki arcát üti, ruháját szaggatja, és a pogánykori fohászokkal fohászkodik”.
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) megtiltotta a betegség miatti méltatlankodást, és káromkodást, szitkozódást. Azt mondta egy nőnek, aki átkozta a lázat: „Ne szidd a lázat, mert az bizony eltünteti Ádám gyermekeinek vétkeit, ahogyan a fújtató tünteti el a vas sallangját”  

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink