Hit Allahban

allahHisszük abban, hogy egyetlen Isten létezik, Ő Allah (1), a mi Urunk, és Ura mindennek.
Az Allahban való hit az iszlám vallás alaptétele, hiszen Allah egyedüliségében és mindenhatóságában kell hinni, és el kell ismerni azt a tényt, hogy egyedül Isten az, Akit áhítatosan imádni és szolgálni kell, és csak Őhozzá fordulunk segítségért és bűnbocsánatért, mindenféle közbenjáró vagy közvetítő nélkül. Allah a teremtője mindennek, Rajta kívül minden más teremtmény csak szolgálója Urának, akik semmiben sem osztoznak Allahhal. Még az angyalok, a próféták és a küldöttek is csupán teremtett szolgák, alávetve magukat Allahnak. Közülük való Jézus és Mohamed: istenségnek nyoma sincs bennük.

Bővebben...

Hit az angyalokban

fenyAllahnak angyalai vannak, léteznek, fényből teremtette őket, nem szegik meg Allah parancsait, és akaratától semennyire sem térhetnek el. Éjjel- nappal Allah parancsait teljesítik, szüntelenül csak Őt imádják és dicsőítik, engedelmeskednek Neki és végrehajtják a feladatukat, amit Allah rótt rájuk. Tehát ők Allah megbecsült szolgái, amiért nekünk tisztelnünk kell őket, és tiszteletteljesen kell beszélnünk róluk. A tiszteletet azonban nem szabad összekeverni az imádattal. Az angyalokat tehát nem imádjuk, és nem is tekintjük őket Allah fiainak vagy lányainak sem.

Bővebben...

Hit a Mindenható Allah könyveiben

bakarahA muszlimok hisznek azokban a könyvekben, amelyeket Allah a prófétáinak küldött, útmutatásként teremtményei számára, hogy ezek segítségével érjék el az evilági és a túlvilági boldogulásukat. Allah minden küldöttének adott (kinyilatkoztatott) könyvet, hogy azon keresztül hirdessék az Allahtól származó vallást az embereknek.

Ezek közül név szerint ismerjük: Ábrahám (béke legyen vele) lapjait, Mózes (béke legyen vele) Tóráját, Dávid (béke legyen vele) Zsoltárait, Jézus (béke legyen vele) Evangéliumát és a Mohamed Prófétának (béke legyen vele) leküldött Könyvet (a Koránt).

Bővebben...

Hit a prófétákban

kabaajtoAllah prófétákat és küldötteket választott ki, hogy kinyilatkoztatást adjon nekik, és elrendelte számukra, hogy hirdessék és magyarázzák meg azokat az embereknek.
A muszlimok hisznek az összes prófétában, akiket Allah név szerint említett a Koránban, valamint hisznek abban is, hogy Allah más prófétákat is küldött rajtuk kívül. A próféták számát csakis Allah tudja, a Korán név szerint 25-öt említ.

Bővebben...

Hit az Ítélet Napjában

koranA muszlimok hisznek abban, hogy az evilági élet után van egy másik élet. Egyszer ennek a világnak vége lesz, és amikor elérkezik ennek az ideje, Allah megparancsolja egy angyalnak (Iszrafílnek), hogy fújja meg kétszer a Harsonát. Az első harsonahang hallatára az összes teremtmény az egész emberiséggel együtt meghal, és a második harsonahang hallatára az összes valaha élt lélek feltámad, felkel a sírjából, hogy Allah elé járuljon és elszámoljon cselekedetivel. Ez lesz az Ítélet Napjának kezdete, amelyről csak Allah tudja, hogy mikor következik be.
Allah mindenki előtt – az angyalokat, a prófétákat és a küldötteket is beleértve – elrejtette, és semmilyen módon nem lehet megtudni azt, hogy az evilágnak mennyi ideje van még hátra. Meglepetésszerűen fog bekövetkezni az Ítélet Napja, miközben minden ember a saját dolgával lesz elfoglalva. Mohamed Próféta (béke legyen vele) azt mondta: „Bekövetkezik az Óra, amikor [az ember] a szájáig emeli az ennivalóját, és még meg sem kóstolja.” (al-Bukhári). Az Ítélet Nap előtt viszont vannak kis és nagy jelek, amelyek rámutatnak az Óra bekövetkezésének közeledésére.

Bővebben...

Hit a sorsban

valasztasA muszlimok hisznek abban, hogy nem történhet semmi a világegyetemben (legyen az, jó vagy rossz) a Magasztos Allah tudomása nélkül, hiszen minden az Ő akaratával történik. Amit Ő akar, az megtörténik, amit nem akar, az nem történhet meg. Allah teremtett minket, ezért az Ő kezében van az útmutatás és a tévútra vezetés. Ő leírta a teremtmények sorsát egy könyvbe ötvenezer évvel azelőtt, hogy megteremtette volna az egeket és a földet. Hiszünk abban, hogy az Isten Mindenható, és Neki van alárendelve az egész Általa teremtett világ; ugyanakkor azt valljuk, hogy Isten szabad akaratot adott az embernek, választási- és cselekvőképességgel áldotta meg, és ezért az Isten teljesen igazságosan teszi morálisan felelőssé őt azért, amit életében tesz. Az iszlám azt tanítja, hogy a tettekért való felelősség terhét senki sem vállalhatja át a másiktól.

Bővebben...

Elérhetőségeink