Zakát 2017-06-02 Kiemelt

zakat3Sejk Fares Al-Qudaimi szónoklata

Egy olyan kötelezettségről beszélt ma a sejk, ami kiemelten fontos a muszlim életében, különösen a vagyonos testvéreket illetően.

Az iszlámnak öt pillére van, és nem véletlen, hogy ezeket Allah pilléreknek nevezte el, mert ezek nélkül  dolgok nélkül a vallás nem tölti be azt a feladatát, amire rendeltetett.

Ramadán hónapban sok olyan Isten-szolgálat van - különösen a böjtölés - ami gyarapíthat bennünket Allah jutalmában, és közelebb visz Hozzá. Ilyen Isten-szolgálat az adakozás is. A mai napon az adakozásról, ebben a témában még pontosabban, a Zakát pillérjéről beszélt a sejk.

Mint ahogy mi is láthatjuk a világunkban, a társadalmi különbségek egyre nagyobbak. A hívők közösségében ennek gyógyítására, kezelésére is szolgál a zakát, illetve Allah tudja, hogy miért rendelte el még, a zakátot.
Allah több ájában a zakátot együtt említi az imádkozással a Núr (Fényesség) szúra, 56. ájában mondja Allah:

„És végezzétek el az imádkozást és adjátok meg a zakátot!”

A zakátot sokan alamizsnának fordítják, én inkább magát a zakát szót használnám, hiszen a zakát, szó szerint megtisztítást, gyarapítást jelent.

Egy másik Korán idézetben Allah szintén az imádkozással együtt említi a zakátot:

„És nem másra szólíttattak, minthogy Allahot szolgálják, miközben hűségesek Neki a vallásban, Egyenes Útra térők, és elvégzik az imát, és megadják a zakátot.” 

Allah az adakozóknak – akik a zakátot végzik - a könyörületet ígérte. Az ája így szól:

„És az Én Könyörületem átfog mindent, és megírom azoknak, akik Isten-félők, és megadják a Zakátot, és azok, akik a Mi jeleinkben hisznek.”

Itt Allah arról beszél, hogy a Könyörülete azokat illeti meg, akik Isten-félők, és utána konkrétan azokat említi, akik megadják a Zakátot.

Milyen minőségűnek kell lennie a zakátnak, amit adunk? Nem szabad silány, rossz dolgot adni. Sajnos vannak olyan emberek, akik a maradékot adják oda. Allah pontosan arra szólít a Bakara szúra, 267 ájájában, hogy ne így legyen:

„Ó, ti, akik hisztek, adakozzatok azokból a jó dolgokból, amit megszereztetek, és amit kihoztunk nektek a földből, és ne a rosszat válasszátok ki ebből, adakozásképpen. Miközben ti magatokhoz nem vennétek.”

Egy másik ájában Allah azt mondja:

„És azt mondja Allah: „Veletek vagyok, ha elvégzitek az imádkozást, és megadjátok a Zakátot.” (5.12)

Allahnak van egy általános együttléte a világmindenséggel, mindenről tud, mindent figyelemmel kísér, és van egy olyan együttléte, ahol a hívővel van. Támogatóként, védelmezőként. Nem mellékes, hogy Allah kikkel van! Allah megadja a választ ennél az ájánál, hogy azokkal is van, akik elvégzik az imádkozást, és megadják a Zakátot.

Azoknak, akik megadják a Zakátot, az üdvösség jár. A Hívők című szúrában Allah azt mondja:

„Boldogulnak a hívők, akik átélők az imájukban, és akik elhatárolódnak az üres fecsegéstől, és akik megadják a Zakátot...”

A Hívők című szúrában Allah elmondja, hogy milyenek a boldog hívők, és a boldog hívők egyik jellemvonása az, hogy megadják a Zakátot. 

Egy másik ája szerint:

„A hívő férfiak és a hívő nők, egyik gyámolítja a másikat, megparancsolják a jót és óva intenek a rossztól, elvégzik az imát és megadják a Zakátot, és engedelmeskednek Allahnak és Küldöttének. Azokat Allah könyörülete illeti meg. Allah a Győzedelmes és a Bölcs.”

Allah a másik oldalról, a ribá-ról (szó szerint gyarapítást jelent), a kamatszedésről is beszél több helyen a Koránban:

„Amit kamatként beszedtek az emberek pénzéből, az nem gyarapodik Allahnál, és az, amit zakatként adtok, és Allah arcát akarjátok vele, azok a gyarapodás emberei.”  (Bizánciak szúra 39. ája)

Van egy ája, ami azt az alaptermészetét jellemzi az embernek, hogy ha nincs megnevelve. Azt mondja ebben az ájában Allah:

„Az ember félénknek teremtetett. Hogyha rossz éri, akkor elégedetlen, hogyha jó éri, akkor visszatartja a jót, kivéve az imádkozókat, akik kitartóak az imáikban, és azokat, akiknek a vagyonában bizonyos ismert rész van a kérő emberek számára és a megfosztott emberek számára.”

Allah itt két csoportra osztja az embereket, az egyik az alaptermészete - hogyha nincs megnevelve, nem követi azt az utat, amit a Próféta (béke legyen vele) ajánlott, és van egy másik út, ami az ája második felében említetett. Fontos, hogy az ember önvizsgálatot tartson, hogy melyik csoporthoz tartozik. A Koránt nem úgy kell olvasni, hogy minden, ami benne van csak „egyesekre” vonatkozik. Nem. Vonatkoztassuk magunkra, és próbáljuk besorolni magunkat, hogy melyik kategóriába tartozunk.  
A Próféta (béke legyen vele) azt mondta, hogy az angyaloknak van egy fohásza, ami a következőképpen hangzik: „Minden nap, ami felvirrad a szolgákra (Isten szolgáira), lejön két angyal, és az egyik azt mondja: „Ó Allah, adjál pótlást (helyettesítsd, add vissza) annak, aki adakozik.” A másik azt mondja: „Tedd tönkre a vagyonát a fukarnak.”

Aki visszatartja a vagyonát, fukar, és nem adakozik, azért így fohászkodnak az angyalok.

A Próféta (béke legyen vele) általánosságban is, az adakozásra buzdította az embereket. Azt mondta: „A betegeiteket gyógyítsátok meg, szadakával (adakozással) A kötelező adakozással pedig még inkább, ami maga a zakát.
Allah azt mondja egy hadísz kudsziban: „Ó Ádám fia, adakozz, és Én is adakozni fogok neked!”

Azt mondta a Próféta (béke legyen vele): „Allah megragadja az adományt a jobbjával, és megnöveli azt, úgy, ahogy felnevel közületek valaki egy teveborjút, úgy, minthogyha egy falatból, egész Uhud hegynyi eredménye lesz.”

Ez is mutatja, hogy ne becsüljük le a legkisebb adományt se, amit Allahért és őszintén adtunk, mert ezt Allah gyarapítani fogja. Beletartozik ebbe a zakát is ugyanúgy, ahogy más adomány.

Ugyanakkor a másik khutbájában a sejk említette azokat a dolgokat is, amelyekkel Allah büntetéssel fenyegeti azokat, akik nem adják meg a zakátot.

„Azok, akik kincsként gyűjtik az aranyat és az ezüstöt és nem költik azt el Allah útján, vigyél hírt számukra fájdalmas büntetésről. Azon a Napon felhevítik azokat (aranyat, ezüstöt) a Tűzben, és megégettetik a homlokuk, oldaluk és hátuk. Ez az, amit visszatartottatok magatoknak (arany és ezüst). Ízleljétek meg azt, amit visszatartottatok!”

Nagyon kemény következményekkel jár az, ha valakinek, akinek kötelessége volna, nem adja meg a zakátot. Nem mindenkinek kötelessége megadni a zakátot, van egy vagyon, ami fölött ha rendelkezik, köteles adakozni. (lsd. a zakátról szóló könyvet)

A sejk hivatkozott egy fatwára, ami szerint az Iszlám központoknak is adható a zakát, ugyanis amikor a Koránban Allah arról beszél, hogy hova lehet költeni a zakátot, azt mondja „... és Allah útján.” Egy iszlám központ is Allah útján működik, hiszen Allah útján tanítunk, hétvégi iskolát tartunk fent, Allah útján segítjük a szegényeket, finanszírozzuk az iftárokat, így ez is egy igazán szép helye a zakátnak. Még több faladata lenne az iszlám központnak, de nincs megfelelő anyagi forrás még több dolog megvalósítására, így a zakátból befolyó összegek sokat segíthetnének ezekben. A sejk bátorított arra, hogy iszlám központoknak adjuk zakátunkat, így segítve munkáikat.

Összefoglalásképpen:
A zakát egy olyan Isten-szolgálat, amely által Allah az emberi szféra boldoggá tételét célozza meg. Minden olyan hely, ahol ezt nem teszik meg, boldogtalanság köszönt be. Allah a teremtője az embernek, Ő tudja, hogy a közösségeknek mi tesz jót, hiszen Ő teremtette az embert, Ő tudja, hogy hogy működik az ember, így nem véletlenül rendelte el az adakozást, úgy, ahogy elrendelte az imát, és az összes többi Isten-szolgálatot. Ezek az egyensúly megteremtésének az eszközei az emberi szférában, az evilági és a túlvilági boldogság zálogai.     

Allah áldjon Benneteket!

A khutbát Zekeria Guessous testvérünk fordította, illetve foglalta össze a pénteki Istentisztelet után, az ott összegyűlt magyar testvéreknek.

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink