3. hadísz - Az iszlám pillérei

pillerekAbu Abdur-Rahmán, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattábra hivatkozva – Allah legyen elégedett velük – jegyezték fel, hogy így szólt: Hallottam Allah Küldöttét – Allah dicsérete és békéje legyen vele –, amint azt mondta: „Az iszlám öt dologra lett építve: annak tanúsítására, hogy nincs más isten kivéve Allah, és hogy Mohamed Allah küldötte, az imádkozás betartására, a zakát adomány megadására, a (mekkai) Házhoz való zarándoklatra, és Ramadán böjtölésére.” (al-Bukhári, Muszlim)

Tanulságok és hasznos tudnivalók:

 • A Próféta (béke legyen vele ) az iszlám vallást egy építményhez hasonlította annak érdekében, hogy világosabbá tegye jelentését, és valódi értelmét az emberi elme számára.

 • Az iszlám vallás legfontosabb alappillérei kerültek bemutatásra, amelyek az egyistenhit, az imádkozás, a böjtölés, a zakát (adományozás) és a zarándoklat 1 .

 • Tanúsítani azt, hogy nincs más [imádatot megérdemlő] isten, csak Allah (lá iláha illa Allah), egy tagadást és egy állítást tartalmaz. Hiszen azt jelenti, hogy Allahon kívül mindentől megtagadjuk az imádat megérdemlését, és egyedül csak Allahnak tulajdonítjuk azt, és ezt igazoljuk a tanúságtételünkkel. Tehát Allah az Egyetlen Igaz Isten, Rajta kívül senki sem érdemli meg az imádatot; nincs Neki társa sem az imádatban, sem pedig a királyságában.

 • Tanúsítani azt, hogy Mohamed Allah küldötte, azt jelenti, hogy hiszünk abban, hogy Mohamed Allah küldötte (azaz amit ő hozott, az Allahtól származik). Ezért engedelmeskedni kell neki mindabban, amit megparancsolt, el kell kerülni mindazt, amit megtiltott, hinni kell neki abban, amit hírül adott, és csak úgy lehet imádni Allahot, ahogyan ő előírta 2 .

 • A tanúságtétel az iszlám „bejárata”, hiszen egy nem muszlim muszlimmá válik azon nyomban, amint tanúsítja, hogy nincs más isten csak Allah és hogy Mohamed az Ő Küldötte. Mohamed Próféta (béke legyen vele ) azt mondta: „Nincs olyan ember, aki szívből meggyőződve tanúsítja azt, hogy nincs más isten csak Allah és Mohamed az Ő Küldötte, hogy Allah ne tiltaná meg számára a Tüzet.” (al- Bukhári)

 • Annak ellenére, hogy két dologról teszünk tanúságot, ez egy oszlopnak számít, mivel a tanúságtétel (két részével) az alapja a cselekedetek elfogadásának és érvényességének. Hiszen nem érvényes egy cselekedet és nem fogadtatik el, csak ha Allahért tesszük 3 és úgy, ahogyan a Próféta (béke legyen vele ) tanította 4 .

 • A tanúságtétel egyik részének elismerése nem elég az iszlámba való belépéshez, annak ellenére, hogy néhány hadíszban csak az egyik része van említve. A tanúságtétel mindkét része ugyanis egy oszlopnak számít, ahogy a többi hadísz magyarázza 5 .

 • Világossá válik e hadísz által, hogy az iszlám valláshoz való tartozáshoz nem elég a szóbeli kifejezés és a szívben megnyilvánuló hit, hanem szükség van cselekedetekre is, mint például az imádkozás. Egyszer egy férfi megkérdezte a Prófétát (béke legyen vele ): „Mondj nekem olyan cselekedetet, ami bevisz engem a Paradicsomba!” Azt felelte: „Egyedül Allahot imádod és nem társítasz Vele senkit, elvégzed az imát, megadod a zakátot és törődsz a rokonaidat.” (al-Bukhári, Muszlim) Tehát a tanúságtétel három dolog által valósul meg: A szívben lévő hittel, a nyelvvel való kimondással és a cselekedetekkel.

 • Az imádkozás fontosságát az fejezi ki, hogy a sorban másodikként – a hitvallás (tanúságtétel) 6 után – említtetik. Mohamed Próféta (béke legyen vele ) azt mondta: „Az első, ami számon lesz kérve az Ítélet Napján, az imádkozás. Ha jó, akkor az összes cselekedet jó lesz, ha viszont rossz, akkor az összes cselekedet rossz lesz.” (at-Tabaráni) Egy másik hadíszban Mohamed Próféta (béke legyen vele ) azt kérdezte társaitól: „Képzeljétek el, hogy van egy ház, ami előtt egy folyó fut, és ebben a folyóban ötször mosakszik meg az ember egy nap. Marad-e piszok az emberen?” – Nem marad semmilyen piszok – válaszoltak. „Ugyanilyen a napi öt imádkozás, Allah letörli vele a bűnöket.” – mondta Mohamed Próféta (béke legyen vele ) („lemossa” az emberről a bűneit és rossz cselekedeteit). (al-Bukhári, Muszlim)

 • Az adakozás kötelező mivolta: „Egyszer egy férfi eljött Allah Küldöttéhez (béke legyen vele ) és megkérdezte az iszlámról. Allah Küldötte (béke legyen vele ) azt válaszolta: ’Öt kötelező ima van a nap során.’ ’ Kötelező számomra ezen kívül mást [imádkozni]?’ – kérdezte az ember. ’Nem, de szorgalomból teheted’ – felelte Allah Küldötte (béke legyen vele ) és hozzátette: ’És böjtölnöd kell Ramadán hónapjában.’ ’Kötelező számomra ezen kívül mást [böjtölni]?’ – kérdezte az ember. ’Nem, de szorgalomból teheted’ – felelte és említette Allah Küldötte (béke legyen vele ) a zakátot (a kötelező adakozást). – Erre az ember azt kérdezte: ’Kötelező számomra ezen kívül mást [adni]?’ ’Nem, de szorgalomból megteheted’ – felelte Allah Küldötte (béke legyen vele ). Akkor az ember visszafordult, és azt mondta: ’Allahra esküszöm, se többet, se kevesebbet nem fogok tenni ezeknél.’ Allah Küldötte erre azt mondta: ’Boldogulni fog (a Paradicsomba kerül), ha igazat mond.’” (al-Bukhári)

 • A böjtölés az iszlám egyik pillére. Allah, a Magasztos, azt mondja a Koránban:
  „Ti hívők! Előíratott nektek a böjtölés, amiként előíratott azoknak, akik előttetek éltek. Talán istenfélők lesztek.” (Korán, 2:183)
  Allah Küldötte (béke legyen vele ) azt mondta:„A Hatalmas és Fenséges Allah azt mondta: ’Ádám gyermekének minden tette őt illeti, kivéve a böjtöt, ugyanis az Engem illet, és Én jutalmazok érte. A böjt oltalom, ezért ha valamelyikőtök böjtnapot tart, akkor ne beszéljen csúnyán, ne kiabáljon veszekedve, és ha valaki szidja őt, vagy verekedni akar vele, akkor mondja azt kétszer: „Én böjtölök.” Esküszöm arra, akinek Mohamed lelke a kezében van, hogy bizony a böjtölő szájának szaga a Feltámadás Napján kellemesebb lesz Allahnak, mint a mósusz illata. A böjtölőnek két öröme van, ami boldogságot okoz számára: amikor megtöri [a böjtjét], örül ennek; és amikor találkozni fog az Urával, [az Ítélet Napján] örülni fog a böjtjének.’” (al-Bukhári, Muszlim)
  Egy másik hadíszban Mohamed Próféta (béke legyen vele ) azt mondta: „Bizony a Paradicsomnak van egy kapuja, ar-Rajjánnak nevezik. Ezen keresztül lépnek be a böjtölők a Feltámadás Napján, és rajtuk kívül senki sem lép be azon. Az kiáltatik: „Hol vannak a böjtölők? És akkor felállnak ők és ezen az ajtón keresztül rajtuk kívül senki sem megy be. Amikor bemennek, bezáratik (mögöttük), és így senki más nem léphet be itt.” (al-Bukhári, Muszlim)

 • A Házhoz való zarándoklat istenszolgálat szándékával Mekkába történő utazást jelent, meghatározott időben és meghatározott cselekedetek elvégzését, ahogyan a Szunna előírja. Allah Küldötte (béke legyen vele ) azt mondta: „Aki elvégezte a zarándoklatot anélkül, hogy refeth-t (csúnya beszéd, durva viselkedés, ill. a házasélet) vagy engedetlenséget követett volna el, olyan tisztán tér vissza, mint amilyen azon a napon volt, mikor édesanyja a világra hozta.” (al-Bukhári, Muszlim)

 • A zarándoklatot minden felelős korban (pubertás utáni kor) lévő muszlim férfinak és nőnek csupán egyszer kötelező megtennie életében, de csak akkor, ha képes rá mentálisan (épelméjű), anyagilag (eléggé tehetős) és fizikailag (elég jó egészségnek örvend).
  „Allah Küldötte (béke legyen vele ) egyszer beszédet tartott nekünk, és azt mondta: ‚Emberek! Kötelezővé lett téve számotokra a zarándoklat, tartsátok hát meg.’ Valaki megkérdezte: ‚Allah Küldötte, tartsuk meg minden évben?’ A Próféta (béke legyen vele ) nem válaszolt erre addig, amíg az ember háromszor meg nem ismételte a kérdését. Akkor pedig azt mondta (béke legyen vele ): ‚Ha igennel válaszoltam volna, kötelezővé lett volna számotokra az évenkénti zarándoklat, és nem tudtátok volna betartani.’ Utána azt mondta: ‚Ha valamit nem teszek számotokra kötelezővé, azzal kapcsolatban ne kérdezgessetek! Azokat, akik előttetek éltek, csakis sok kérdezésük s a prófétáik iránt tanúsított ellenszegülésük tette tönkre. Ezért ha valamit megparancsoltam nektek, abból cselekedjetek annyit, amennyit csak bírtok, ha pedig valamit megtiltok, attól tartózkodjatok!’” (al-Bukhári, Muszlim)

 • Ahogy az építmény nemcsak pillérekből, oszlopokból áll, úgy az iszlám sem. Az említettek az iszlám pillérei voltak, és vannak előírások, amik ezeket kiegészítik. Ezért Allah Küldötte (béke legyen vele ) azt mondta: „A muszlim az, akinek a nyelvétől és a kezétől biztonságban vannak az emberek, és a hívő az, aki mellett az emberek biztonságban érzik magukat és vagyonukat.” (an-Naszái) Minden kegyes cselekedet, akár ajánlott, akár kötelező, az iszlámhoz tartozik. S minden tilalmas elkerülése az iszlámhoz tartozik 7 .

 • A hadísz alapján is nyilvánvaló, hogy Allah Küldötte (béke legyen vele ) törődött népével, hiszen megtanította őket vallásuk legalapvetőbb tanításaira.

 • Az iszlám teljes vallás, amelyhez sem hozzátenni, sem belőle elvenni nem lehet. Allah azt mondja: „Ezen a napon teljessé tettem a vallásotokat…” (Korán, 5:3); „A te Urad nem feledékeny.” (Korán, 19:64)

1 Ezt a többes számra utaló áldásformulát abban az esetben említik meg, ha a hagyományozó és felmenői társai voltak Mohamed Prófétának (béke legyen vele ), tekintélyes vallástudósok, akik kiemelkedő szerepet játszottak az iszlám történetében.

2 Bővebben lásd „Az iszlám pillérei” című könyvet.

3 Ez a feltétel annak a tanúsításával valósul meg, hogy nincs imádatot megérdemlő isten csak Allah.

4 Ez a feltétel annak a tanúsításával valósul meg, hogy Mohamed Allah (béke legyen vele ) küldötte.

5 An-Nawawi megjegyzése Muszlim hiteles hadíszgyűjteményére 1/149.

6 A tanúságtételnek több neve is van: a jó szó, az egyistenhit szava, az őszinteség szava, a tanúságtétel szava, az igazság szava stb.

7 Dorúsz min al-Korán al-karím (Leckék a nemes Koránból), dr. Saleh al-Fawzan, 107-108. oldal.

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink