Interjú Ali Futaini sejkkel

"Sabi Ali Futaini Abdullah 1972. március 2-án született Jemenben, Hodeidah városában. Számos Sejknél tanult és a Szanái Főiskola Saría (Iszlám törvénykezés) szakán végzett. Nős, öt gyermeke van: négy lánya és egy fia.

Új Gondolat: - Mikor érkezett Magyarországra, és mi az általános benyomása erről az országról?

Sejk: - 2003. december hatodikán érkeztem Budapestre; ami pedig az első benyomást illeti, el kell mondanom, hogy Allah ezt az országot lenyűgözően szép természettel ajándékozta meg, az időjárás pedig kedvező. A másik dolog, ami felkeltette a figyelmemet, az a rendre való törekvés, hogy mindenki eleget tesz a saját feladatának az ország szolgálatában, valamint hogy minden egyes polgárra - nemzetiségére való tekintet nélkül – odafigyelnek.

Új Gondolat: - Milyennek találta az ügyintézést a magyar hivatalokban?
Sejk: - Tapasztalatom szerint az ügyintézés könnyedén és zökkenőmentesen folyik, nem találkoztam semmiféle túlbonyolítással. Mindaddig, amíg az ember tiszteli az ország törvényeit, teljes együttműködést fog tapasztalni, nem éri őt kellemetlenség, és nem ütközik semmilyen akadályba.

Új Gondolat: - Mi az első benyomása a magyarországi muszlim kisebbségről?
Sejk: - Úgy gondolom, hogy a muszlimok ebben az országban nagyon szomjazzák a tudást vallásuk terén. Vágyódnak az Iszlám területeivel kapcsolatos tudás elsajátítására, és arra, hogy kérdezhessenek az Iszlám által megengedett, vagy megtiltott dolgokról. Jelentős a vallás gyakorlása felé irányulás, az iszlám vallás előírásainak betartására tett törekvés, továbbá a gyermekekkel való foglalkozás, a vallásra való nevelés. Úgy vélem, hogy ez még több erőfeszítést igényel, annak érdekében, hogy a muszlimok a lehető legjobb helyzetben legyenek vallásuk terén, az Uruknak való engedelmességben folytatott vetélkedés terén, és a vétségek elkerülésére tett lelki erőfeszítés terén. A muszlimok helyzetét általánosságban véve az jellemzi, amit a Magasztos és Magasságos Allah mondott róluk a Koránban: „Majd örökül hagytuk a Könyvet (a Koránt) azoknak, akiket kiválasztottunk a Mi szolgáink közül (a muszlimoknak). Vannak köztük olyanok, akik igazságtalanok önmagukkal szemben, vannak középtájt járók, és vannak olyanok, akik (másokat) megelőznek a jótettekben - Allah engedelmével, bizony ez a hatalmas kegy!” (Korán 35: 32)

Új Gondolat: - Az ön véleménye szerint mi az a küldetés, amelyet az iszlám központoknak fel kell vállalniuk ebben az országban?
Sejk: - Az iszlám központok küldetéseként röviden fogalmazva, az iszlám vallás oktatását, valamint az Iszlámra való hívást (da’vah), más szóval a hithirdetést lehet megnevezni. Ezen belül kiemelném az iszlám vallás valódi arcának bemutatását, de nem szabad elfelejteni a muszlim identitás megőrzésének fontosságát sem. A Magasságos Allah azt mondta: „Mondd: Ez az utam. Allahhoz hívok – tudás által – én, és aki követ engem. Dicsőség Néked (ó, Allah), én nem tartozom a társítók közé!” (Korán 12: 108)
Kétségtelen, hogy ezeknek a hatalmas feladatoknak az elvégzéséhez szükség van a pontos célkitűzésre, a helyes előkészítésre és tervezésre, annak érdekében, hogy kiváló eredmények születhessenek. Az iszlám központok szerepe a küldetés teljesítése érdekében véleményem szerint a következő pontokból áll:
1. A muszlimok hitének megőrzése és vallásuk hitbeli alaptételeinek (Akida) megszilárdítása, az iszlám hitről szóló tanítások és az alapvető hittételek oktatása által. Allah azt mondta a Koránban: „És tudd (legyen ismereted arról), hogy bizony nincs más isten csak Allah” (Korán 47: 19)
2. Az előírt vallási kötelességek és az imádkozások, főként a pénteki imádkozás megtartása: „S végezzétek el az imádkozást, bizony az imádkozás időzített előírás a hívők számára” (Korán 4: 103)
3. A Korán és az arab nyelv tanítása, főleg a gyermekeknek. Allah azt mondta a Koránban: „Bizony, Mi ezt arab Koránként bocsátottuk le, hogy megértsétek” (Korán 12: 2) Allah küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: „Az a legjobb közületek, aki megtanulja a Koránt, és megtanítja (másoknak)”
4. Előadások tartása, és rendszeres oktatás szervezése a muszlimok számára, abból a célból, hogy megtanítsák őket a vallásukra, érintve az iszlám vallás különböző területeit, mint például a Tefszír (a Korán-értelmezés), a Fikh (a vallásjog), és a Szíra (a prófétai élettörténet).
5. A muszlimok egymással való kapcsolatának megerősítése, rendszeres látogatások, találkozók révén, és a helyzetükkel való foglalkozás által, valamint hittestvériségük megszilárdítása és jogaik érvényesítésének támogatása révén. Allah azt mondta a Koránban: „A hívők bizony testvérek” (Korán 49: 10)
6. Az Iszlám ismertetése a nem muszlimoknak, valódi képet adó, a tényeket bemutató, ismertető előadások tartása által.
7. A sokféle különböző médiaeszköz (napilapok, magazinok, internet, televízió műsorok) felhasználása az Iszlám ismertetése érdekében.
8. Kulturális és vallási párbeszéd folytatása a nem muszlimokkal a legjobb, leghelyesebb módon. Allah azt mondta a Koránban: „Hívj az Urad útjára bölcsességgel, és szép intéssel, és vitázz velük úgy, ahogy a legszebb” (Korán 16: 125)

Új Gondolat: - Mit tanácsol a Magyarországon élő muszlimoknak?
Sejk: - A Magasságos Allah azt mondja a muszlimok egymással szemben teljesítendő kötelességei kapcsán: „és egymás lelkére kötik az igazságot, és egymás lelkére kötik a türelmességet” (Korán 103: 4), egy hiteles hadíszban pedig ez áll: „A vallás (egyik része a) tanácsadás”. Az imént említett Korán, illetve hadísz-idézetből, és a muszlimok iránt érzett testvériségemből és szeretetemből kiindulva, ajándékként küldöm nekik szeretetteljes, szívből jövő jótanácsaimat, mivel féltem őket, és mivel részt kívánok vállalni a helyes útra való irányításukban. Tanácsaim pedig a következők:
1. Először is, lelkére kötöm minden muszlimnak az istenfélelmet, és azt, hogy érezzék át annak a kegynek és adománynak a jelentőségét, hogy muszlimok lehetünk, és hogy a próféták és a küldöttek pecsétjének, Mohamednek (Allah áldása és békéje legyen rajta) a nemzetéhez tartozunk. Allah azt mondta: „A mai napon tettem teljessé nektek a vallásotokat, teljessé tettem a kegyelmemet irántatok, és kiválasztottam számotokra vallás gyanánt az Iszlámot” (Korán 5: 3). Allah azt is mondta: „Bizony, Allah kegyes volt a hívőkkel szemben, mikor is elküldött közéjük egy maguk közül való küldöttet, aki hirdeti nékik (Allah) jeleit, megtisztítja őket, és megtanítja nékik a Könyvet és a Bölcsességet, noha előtte nyilvánvaló tévelygésben voltak” (Korán 3: 164). A muszlimok kötelessége, hogy köszönetet nyilvánítsanak e kegyekkel szemben, azáltal, hogy szilárdan kitartanak hitükben, és hogy nem hagyják magukat félrevezetni a csábítások és káros vágyak által, amelyek eltérítik őket ettől a hittől. Kötelességük a köszönetnyilvánításból adódóan teljesíteni azokat a feladatokat, amelyeket Allah előírt számunkra, mint például az imádkozás betartása – amelyet közösségben kell végezni, ha van rá mód és lehetőség – az iszlám központokban és az otthonokban, valamint a pénteki imádkozáson való jelenlét, hiszen a mecsetekben való megjelenés rengeteg hasznot rejt a muszlimoknak, mint például a Korán recitálásának, az intő célú előadásoknak a meghallgatása és a muszlimokkal való találkozás. „S végezzétek el az imádkozást, bizony az imádkozás időzített előírás a hívők számára” (Korán 4: 103). Továbbá kötelességük ügyelni családjukra, gyermekeikre és az iszlám vallás szerint nevelni őket, valamint elvinni őket az iszlám központokba, hogy megtanulhassák a Koránt és elsajátítsák vallásuk különböző területeit.
2. A muszlimok lelkére kötöm, hogy cselekedeteiket, magatartásukat és viselkedésüket az alapján szabályozzák, amit Allah megengedett és megtiltott. A muszlim kerülje a tiltott dolgokat, amelyeket a fülével, a szemével, a szívével (gondolatban), más testrészeivel, vagy a vagyonával követhetne el. A megengedett dolgokkal foglalkozni, azokat cselekedni szükségtelenné teszi a tiltott dolgokkal való foglalkozást. Mindannyian tudjuk, hogy a Feltámadás Napján rettenetes lesz a számadás. Allah azt mondta: „S aki egy porszemnyi jót tesz, meglátja azt. És aki egy porszemnyi rosszat tesz, meglátja azt” (Korán 99: 7-8), „És (eléjük) helyeződik a könyv (a tettek feljegyzése), s láthatod majd a gonosztevőket félelemben attól, ami abban áll, és azt mondják: Jaj nekünk! Mi lelte ezt a könyvet, hogy nem hagy ki se kicsit, se nagyot! És feljegyezve találják mindazt, amit tettek, és Urad nem tesz igazságtalanságot senkivel sem!” (Korán 18: 49)
3. A muszlimok feladata, hogy helyes képet adjanak az Iszlámról, és annak alapelveiről, értékeiről és erkölcséről. Mutasson minden muszlim viselkedésével jó (azaz valós) képet az Iszlámról. Allah azt mondta Mohamedről (Allah áldása és békéje legyen rajta): „És te bizony fenséges viselkedésű vagy!” (Korán 68: 4). A példamutató viselkedés másokkal szemben és a részvétel a társadalom életében – az elzárkózás helyett – az emberekre való hatás elérésének egyik legjelentősebb eszköze, hiszen a cselekedettel való hithirdetés (da’vah) nagyobb hatást gyakorol az emberekre, mint a szóban történő Iszlámra hívás, a muszlim pedig vallásának képviselője, bárhol éljen is.
4. A törvények, egyezmények és szerződések betartása kötelező érvényű minden muszlimra, aki ennek az országnak a törvényei, és szerződései alapján tartózkodik, és tevékenykedik ebben az országban. Allah azt mondta: „Ó ti, akik hívők lettetek, tegyetek eleget az egyezségeknek!” (Korán 5: 1)
5. Következő tanácsomat különösképpen fogadják meg az országban található iszlám központok vezetői, és mindenki, aki ebben az országban hithirdetést végez. Legyenek mindannyian istenfélők, és őszinték, odaadóak Allah felé cselekedeteikben, és viseljék vállukon a hithirdetés nehézségét. Tegyék félre a lustaságot, és a hanyagságot, kiindulópontjuk legyen mindig a Korán és a Szunna, és tartsák szem előtt Allah következő szavait: „Hívj az Urad útjára bölcsességgel, és szép intéssel, és vitázz velük úgy, ahogy a legszebb” (Korán 16: 125). Bánjanak az emberekkel kedvesen, hiszen Allah azt mondta Mózesnek és Áronnak (béke legyen velük): „S beszéljetek vele (a Fáraóval) kedvesen, talán megemlékezik (Allah hatalmasságáról), vagy istenfélelem tölti el” (Korán 20: 44) Tekintsenek bele a Próféta (Allah áldása és békéje legyen vele) élettörténetébe, hithirdetésének módszerébe, kedvességébe, bölcsességébe, a hibázókkal szembeni viselkedésébe és azok tanításának módszereibe. Allah küldötte (Allah áldása és békéje legyen vele) azt mondta: „Bizony, bármiben jelenik is meg a kedvesség, feldíszíti azt, és bármi is van megvonva attól, csúffá lesz az”.
Óvakodjanak a megvetett összekülönbözéstől, amelynek a személyes vágyból fakadó vélemény, és a fanatikus ragaszkodás az alapja. Viseltessenek az összekülönbözés iránt a Saría illemeit követve, s őrizzék meg nyelvüket a rossz szavaktól, őrizzék meg a testvériséget, ne rágalmazzák, vagy sértegessék egymást, hanem fogjanak össze a tudás és a hithirdetés terén, azért hogy sikerrel járjanak az Iszlámra való hívásuk terén, és hogy az emberek az ő irányukba orientálódjanak. Tartsák mindig szem előtt Allah következő szavait: „És segítsétek egymást a jóságban és az istenfélelemben, és ne segítsétek egymást a vétkezésben és a túlkapásban” (Korán 5: 2). Ugyanakkor a Magasságos Allah következő parancsait se feledjék: „És ragaszkodjatok Allah kötelékéhez (az Iszlámhoz) mindannyian és ne szakadjatok szét (csoportokra)” (Korán 3: 103), „És ne különbözzetek össze egymással, mert (akkor) kudarcot vallotok és elenyészik az erőtök” (Korán 8: 46) "  

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink