A Könyörületesség fogalma az iszlámban 2015-12-11

allahFares seikh szónoklatának összefoglalása

A könyörületesség azon erények közé tartozik, amelyeket a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) gyakorolt, és amelyre az iszlám ösztönözte az embereket. A könyörületesség a természetünkben megmutatkozó gyengédség, amely kíméletességet, együttérzést és rugalmasságot terem.

Allah megdicsérte a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) kimagasló erkölcsét:

„[Ó Mohamed] Allah könyörülete miatt lettél gyengéd velük, ám ha durva beszédű, és keményszívű lettél volna, akkor szétszéledtek volna körülötted” (Korán 3:159)

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse), aki könyörületként lett elküldve az emberiségnek, elviselhetetlen számára az, hogy ha ember nem részesül az iszlám fényéből. A magasságos Allah azt mondta:

„Bizony, eljött már hozzátok egy küldött magatok közül, nehéz neki a reátok nehezedő gond, törődik veletek, a hívők iránt együttérző, irgalmas” (Korán 9:128)

A teljes, mindent átfogó könyörület egyedül a Méltóságteljes és Irgalmas Allah könyörülete, amely kiterjedt minden teremtményre, hiszen minden létező Allah könyörülete által él és létezik. Allah azt mondta:

„A könyörületem minden dolgot átfog” (Korán 7: 156);

„Urunk! mindent átfogsz könyörülettel és tudással” (Korán 40: 7)

Mielőtt Allah megteremtett minket, nem léteztünk, de Ő megkönnyítette számunkra az élethez szükséges feltételeket, amelyekre szükségünk van mindaddig, amíg itt vagyunk a földön, és folyókkal, növényzettel és termésekkel látott el minket, és bőségesen adott nekünk kegyeiből, számolatlanul. Allah azt mondta:

„Nézz Allah könyörületének nyomaira, miként kelti életre a földet, annak halála után! Bizony, Ő éleszti fel a holtakat, és minden dologra kiterjedő hatalmú” (Korán 30: 50);

„És az ő könyörületéből tette meg nektek az éjszakát és a nappalt, hogy lakozzatok benne, és hogy az ő kegyét áhítozzátok, és hogy hálásak legyetek” (Korán 28: 73)

Allah így szólt: „És a te Urad a Gazdag (aki nem szorul senkire), Övé a könyörület. Ha akarja eltávolít (elpusztít) titeket, és azt tesz utóddá utánatok, akit akar, úgy ahogyan létrehozott titeket más népek utódaiból.” (Korán 6: 133)

Allah a prófétákat könyörületként küldte el az embereknek. Allah azt mondta Máriának gyermekével, Jézussal (béke legyen vele) kapcsolatban:

„Azt mondta [az angyal]: ’Ekképpen lesz! A te Urad azt mondta: Ez könnyű nekem, és [azért ajándékozzuk őt neked], hogy [csodás] jellé tegyük az embereknek, és Tőlünk származó könyörületté. És ez egy eldöntött ügy!” (Korán 19: 21)

Az iszlám prófétája, Mohamed (Allah dicsérje és üdvözítse) is a könyörület prófétája. A magasságos Allah azt mondta a Koránban:

„És nem küldtünk el téged [ó Mohamed], csupán könyörületként a Teremtmények számára” (Korán 21:107)

A Korán gyógyír arra, ami a keblekben van, útmutatás és könyörület:

„És lebocsátottuk neked az Írást minden dolog világos magyarázataként, útmutatásként, könyörületként és örömhírként azoknak, akik alávetik magukat [Allahnak].” (Korán 16: 89)

Azoknak, akik az iszlámra hívják az embereket, rendelkezniük kell a könyörületességből fakadó energiával. Ebben is példaképünk Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse), aki könyörülettel viszonyult mindenkihez, legyen felnőtt vagy gyermek, hívő vagy hitetlen.

Egy alkalommal egy beduin ember járult a Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) elé, és azt mondta neki. „Ó Mohamed! Adj nekem Allah vagyonából, amely nálad van. Nem a te vagyonodból adsz, se nem apád vagyonából!”, majd a beduin úgy magához húzta a Prófétát (Allah dicsérje és üdvözítse) a köpönyegénél fogva, hogy nyomott hagyott a köpönyeg széle a Próféta nyakán. Erre Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta neki: „A vagyon valóban Allah vagyona, és én az Ő szolgája vagyok, de ezt megtorlom rajtad”. Azt mondta neki a beduin: „Te bizony nem teszel ilyet!” Azt kérdezte Allah küldötte (Alla dicsérje és üdvözítse): „Miért?” Azt mondta neki: „Azért mert te nem viszonzod a rosszat rosszal, hanem jóval fizetsz meg a rosszért!” Erre megbocsátott neki, és megkönyörült rajta, majd parancsot adott arra, hogy adjanak neki az adományokból.
 
Allah Küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) ellenségeivel szemben is könyörülettel bánt, és ekképpen fohászkodott: „Ó Allah, vezesd a népemet az igaz útra, mert ők tudatlanok!”. Miután a mekkai bálványimádók meghazudtolták, és Táif városából is kiűzték, megszólította őt a hegyek angyala: „Ó Mohamed, Allah hallotta, hogy a néped mit mondott neked. Én vagyok a hegyek angyala, és azért küldött engem Urad tehozzád, hogy parancsot adj nekem. Bármit kérsz, megteszem neked. Ha azt akarod, hogy a két [Mekkát körülvevő] hegyet rájuk borítsam, megteszem. Allah Küldötte azt válaszolta: „Nem akarom. Remélem, hogy Allah az ő leszármazottaik közül előhív olyanokat, akik Allahot egyként fogják majd szolgálni, és nem állítanak Mellé senkit sem társként.”

A Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Nem lesztek hívők addig, amíg nem könyörültök meg egymáson.” Azt mondták: Ó Allah küldötte, mindannyian könyörületesek vagyunk. Azt mondta: „Nem a társaitok iránti könyörületről van szó, hanem az emberek iránti könyörületről, az általános könyörületről” (at-Tabarání).

Allah Küldöttének a könyörülete azonban nem csak az emberek iránt fejeződött ki, hanem az állatok iránt is. Egy alkalommal, amikor Mohamed próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) éppen úton volt a társaival, megláttunk egy galambot, amelynek két fiókája volt, ők pedig elvették a fiókákat, a fiókák anyja pedig kétségbeesetten repdesett, és amikor odaért a Próféta, azt kérdezte: „Ki okozott ijedséget ennek a fiókái miatt?” Adjátok vissza neki fiókáit!”.
Egy másik esetben az történt, hogy Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) meglátott egy hangyabolyt, amit elégettek. Azt kérdezte társait: „Ki égette ezt?” Azt mondták: Mi tettük. Azt mondta nekik: „Bizony senkinek sem szabad tűzzel büntetni, csakis a tűz Urának!” (Al-Albáni)
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Egy nőt büntetés súlytott egy macska miatt, amelyet bezárt, amíg meg nem halt éhségében, ezért a nő a Pokol-tűzbe került. Nem adott neki sem enni, sem inni, amikor bezárta, és nem is engedte hogy egyen a föld bogaraiból”

Allah azt mondta: „És ne okozzatok romlást [pusztítást] a Földön, annak javítása után! És hozzá fohászkodjatok félve és remélve! Bizony, Allah könyörülete közel van a helyesen cselekvőkhöz!” (Korán 7:56)

Mohamed Próféta (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Amikor Allah megteremtette a teremtményeket azt írta egy könyvbe, ami Nála van a Trón felett: Bizony a könyörületem felülmúlja a haragomat.” (al-Bukhári, Muszlim).

Mohamed Próféta egy másik hadíszban azt mondta: „Allah könyörülete száz részből áll. Egy részt leküldött a dzsinnek, az emberek, az állatok és a csúszó-mászók közé, ami által ők szeretetteljesek és könyörületesek lesznek, és ez az, ami miatt a vadállat szereti a kicsinyeit. Kilencvenkilenc részt pedig hátrahagyott. Ezek által lesz könyörületes a szolgáival szemben a Feltámadás Napján” (al-Bukhári, Muszlim)

„A könyörületeseken megkönyörül a Könyörületes. Könyörüljetek meg azokon, akik a Földön vannak, megkönyörül rajtatok az, Aki az égben van!” (Szahíh al-Dzsámi')

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) így szólt: „Könyörülj azon, aki a Földön van, megkönyörül rajtad az, Aki az égben van!” (at-Tabarání).

Allah azt mondta: „A hívő férfiak és a hívő nők egymás pártfogói, felszólítanak a helyénvalóra és megtiltják az elvetendőt. Megtartják az imádkozást, és megadják az alamizsnát, és engedelmeskednek Allahnak és a Küldöttének. Azokon Allah meg fog könyörülni. Bizony, Allah Méltóságteljes, Bölcs” (Korán 9:71)

Dr. Abdul-Fattah Munif, MME

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink