Angyalok és sátánok

Angyalok, angyal, sátánok, sátánLeányfalusi előadás részlete, 2005. március 13.

Az Istenben hívő emberek hisznek Isten azon teremtményeiben, amik számukra láthatatlanok, de Isten hírt adott felőlük.
Az emberek mellett a Korán beszél az angyalokról és a dzsinnekről (sátánokról) is.

Az angyalokat Isten fényből teremtette, nem kaptak saját akaratot és képességet ahhoz, hogy Istennek ellentmondjanak. Nincsen nemük, tiszták, nem képesek semmilyen bűnt vagy hibát elkövetni. Egyetlen céljuk, hogy Istent szolgálják, dicsőítsék, imádják, képtelenek az engedetlenségre. Nem esznek, nem isznak, nem fáradnak el; láthatatlanok, akár az értelem vagy a lélek. Mivel nincsenek próbatételek elé állítva saját akaratuk által, ezért számukra a túlvilág nem a jutalmaztatás vagy elmarasztalás helye lesz majdan.

„Hála legyen Allahnak, az egek és a föld létrehozójának! Aki két, három, négy szárnyú küldöttekké tette az angyalokat. Azt tesz hozzá a teremtéshez, amit akar. Allah bizony mindenre Képes.” 35:1

„És [az angyalok] akik nála vannak, nem tartják méltóságukon alulinak az ő szolgálatát és nem lankadnak el. Éjjel-nappal fáradhatatlanul magasztalják őt.” 21:19-20

Ezzel szemben a dzsinneket Isten füst nélküli tűzből teremtette és az emberekhez hasonlóan önálló akarattal bírnak, vagyis vagy alávetik magukat Isten akaratának, vagy nem. Az evilági élet számukra is - csakúgy mint nekünk emberek számára - próbatétel a túlvilági élet jutalmaztatásához. Az 55. szúra végig az embereknek és a dzsinneknek szól, egy rendszeresen visszatérő sor benne az „Uratok melyik jótéteményét tagadjátok ti ketten?”. Az, hogy Isten a „ti ketten” alatt az embereket és a dzsinneket érti, a következő szakaszból derül ki:

„Ó dzsinnek és emberek gyülekezete! Ha keresztül tudtok hatolni az égi és földi tájakon, csak tegyétek. Ám csak hatalommal hatolhattok keresztül. Uratok melyik jótéteményét tagadjátok ti ketten?” 55:33-34

A dzsinnek közül a gonoszokat a Biblia is említi démonokként, de hitünk szerint vannak közöttük jók is. Az iszlám a gonosz dzsinnekre nem a démon szót használja, hanem a sátánt. Azt is olvashatjuk a Koránban, hogy a dzsinnek ugyanúgy tanulhatnak a Koránból, mint az emberek:

"Mondd!: „Kinyilatkoztattatott nékem, hogy egy csoport dzsinn meghallgatott, majd azt mondták: ‘Mi bizony egy csodálatos Koránt hallottunk, mely a jóra (az egyistenhitre) vezérel, ezért hittünk benne, és nem állítunk [ezután] társként az Urunk mellé senkit…

Mi fürkésztük az eget, és úgy találtuk, hogy tele van erős őrzőkkel és tűzcsóvákkal.
Mi [régen] leültünk ott, és hallgatóztunk. Ám aki most hallgatózik, az [reá] lesben álló tűzcsóvát fog találni.
Bizony nem tudjuk, hogy rossz akartatik-e a földön lévőknek, vagy pedig az Uruk jót akar-e nekik.
Vannak köztünk jámborok, és vannak köztünk, akik nem azok (istentelenek, bűnösök, stb.). Bizony különböző csoportokból állunk.
Tudjuk, hogy nem leszünk képesek Allahot hátráltatni a földön, és el sem tudunk menekülni előle.
Amikor hallottuk a Vezérletet (Koránt), hittünk benne. Nos: aki hisz az Urában, az nem fél sem attól, hogy nem kapja meg méltó jutalmát, sem pedig a jogtalan bánásmódtól.
S közöttünk bizony vannak muszlimok, és vannak köztünk az eltévelyedettek. Nos: akik muszlimok lettek, azok a jó útra találtak.
Ám ami az eltévelyedetteket illeti, ők a Gyehenna tűzifái’.”
(72. szúra A dzsinnek - részletek)

„S bizony feldíszítettük a legalsó eget lámpásokkal (csillagokkal), és ezeket lövedékké tettük a sátánok ellen. és előkészítettük számukra a Szeír kínzását.” 67:5 (Szeír, a Pokol egyik neve)

A Próféta – Allah áldása és békéje rá - azt mondta erre, hogy a sátánok egymás vállára állnak, amíg az égboltot el nem érik, és hallgatóznak. A Korán ugyanis a második Égig lett lehozva, és Gabriel onnan hozta le a Prófétának – Allah áldása és békéje rá. Ezért a dzsinnek oda jártak, hogy hallgassák azt. És hallja a hallgatózó sátán (azt, amit Isten kinyilatkozott) és továbbadja azt, az alatta lévőnek, és így tovább, amíg a földig el nem ér vele. A lövedék vagy eléri és elégeti a sátánt, mielőtt továbbadhatná, vagy azután, miután továbbadta. Ekkor átadják a varázslónak, aki még száz hazugságot is mond (a hír mellett). A varázsló általi száz hazugsággal együtt a hír igaznak bizonyul, így az emberek kísértésbe esnek és hisznek neki.”

A korábbi Korán idézethez kapcsolódik:

"És (emlékezz arra), amikor egy csoport dzsinnt irányítottunk hozzád, hogy hallgassák a Koránt. És amikor megjelentek azon, azt mondták: „Legyetek csendben!” És amikor véget ért, visszatértek a népükhöz, hogy intsenek. Azt mondták: „Ó népünk! Hallottunk egy Írást, amely Mózes után küldetett le annak bizonyságául, ami előtte volt, és ami az Igazsághoz s egyenes útra vezet. Ó népünk! Hallgassatok Allah igehirdetőjére és higgyetek benne, hogy megbocsássa a bűneiteket és fájdalmas büntetéstől oltalmazzon meg!” 46:29-31

Azokat a dzsinneket és embereket nevezzük sátánoknak, akik nem csak nem engedelmeskednek Isten akaratának, de ráadásul másokat is a rossz útra vezetnek.

Az, hogy a sátánok közé az emberek is beleérthetők, az kiderül Az emberek című Korán szúrából:

„Mondd!: „Oltalmat keresek az emberek Uránál, az emberek Királyánál, az emberek Istenénél, a sugalmazó, meghátráló (a Sátán) gonoszságától, aki gonosz gondolatokat sugall az emberek keblébe, a dzsinnektől és az emberektől.”

Vagy más helyen

„(A Sátán) ígérget nekik és (hiú) vágyakat ébreszt bennük. Ám a Sátán csalárd módon ígérget nekik. Az ilyeneknek a gyehenna lesz a lakhelye, s onnan nem lelik majd a menekvés útját.” (4:120-121)

Arra, hogy a sátánok számára lenne választási lehetőség, kiderül abból a részletből a Koránban, amely elmondja, hogy Iblis a dzsinn hogyan tagadta meg az engedelmességet Istennek. Iblis az iszlám tanítása szerint 70000 éven át imádta az Urat, ő volt a legjobb a dzsinnek között, ezért Isten felemelte őt az angyalok közé. Amikor azonban Isten az embert megteremtette, féltékennyé vált.

„És teremtettük hajdan az embert száraz agyagból, megformált sárból; és teremtettük a dzsinneket korábban a samum tüzéből.
És (emlékezz arra), amikor a te Urad azt mondta az angyaloknak: „Bizony én embert fogok teremteni, száraz agyagból, megformált sárból. Amikor megformáztam őt és (életet) leheltem belé a lelkemből, akkor vessétek le magatokat előttem, földre borulva!”
És az angyalok valamennyien földre borultak kivéve Iblist. Ő megtagadta azt, hogy leboruljon a földre borulókkal.
„Iblis! – mondta (Allah). „Mi van veled, hogy nem borulsz le e földre borulókkal?”
„Lehetetlen” – mondta az -, „hogy egy ember előtt leboruljak, akit te száraz agyagból, megformált sárból teremtettél.”
„Pusztulj innen!”- mondta (Allah). „Bizony, te megkövezett leszel! És átok lesz rajtad az Ítélet Napjáig!”
(Iblis) azt mondta: „Uram! Adj nékem haladékot addig a napig, amíg (halottaikból) föl nem támasztatnak!”
„Ímé azokhoz tartozol” – mondta (Allah) – „akiknek haladék adatott egy meghatározott idő napjáig.”
(Iblis) azt mondta: „Uram! Azért, mert tévútra vittél engem, tetszetősen fölékesítem majd nekik (azt, ami) a földön van és bizony, mindannyiukat félrevezetem – kivéve a te kiválasztott szolgáidat közöttük!”
„Ez egyenes út ellenem” – mondta (Allah).
„Az én szolgáim fölött nincs hatalmad, kivéve azokat, akik a tévelygők között téged követnek.” (15:26-42)

A fentiekből az is kiderül, hogy a Végítélet után nem csak a bűnös emberek fognak szenvedni a pokolban, hanem az Isten akaratát megtagadó dzsinnek is.

"És azon a napon, amikor összegyűjti őket mind egy szálig, (az Úr azt mondja majd): „Ó dzsinnek gyülekezete! Nagyon sok embert szereztetek meg magatoknak!” … „A (Pokol) tüze lesz a lakhelyetek.” És benne (égnek majd) örökké – kivéve, amit Allah (másképpen) akar.” (6:128)

A Pokol tüzelője pedig nem tűzifa lesz, hanem bálványok, és emberek és dzsinnek. Ott fog égni a Nap és a Hold is, mivel ezek is bálványok voltak, amiket Isten helyett imádtak az emberek

"Ám ha nem teszitek – és nem is fogjátok megtenni – akkor óvjátok magatokat a Tűztől, melynek tüzelői az emberek és a kövek! Előkészíttetett már a hitetleneknek." (2:24)

A Pokolban olyan nagy hőség lesz, hogy még a kövek is lángra lobbannak. Ezek a kövek sokkal nagyobb, és sokkal hosszabban tartó hőséget fognak árasztani, mintha a Poklot közönséges tüzelő táplálná. A jelenleg a köztudatban élő elképzelés szerint az ördögök fogják a poklot fűteni és az embereket kínozni. Hitünk szerint azonban saját maguk is szenvedni fognak a tűzben. A poklot az angyalok fogják fűteni, és ők lesznek őrizői is annak:

"Honnan tudhatnád mi a Szakar?
Nem hagy és nem kímél [semmit], és megégetője az embernek.
Tizenkilenc [őrző angyal] van fölötte.
A Tűz őrzőivé csakis angyalokat tettünk, és a számukat csakis meg próbáltatás gyanánt tettük azok számára, akik hitetlenek…." (74:26-31)

Az angyalok vezetője Melik. Hozzá fognak könyörögni a Pokolba került emberek kegyelemért.

Hitünk szerint nem beszélhetünk bukott angyalokról sem, hanem csak bukott dzsinnekről. Vannak olyan emberek, akik a sátánt Isten ellenpólusának tartják, és nem gondolnak bele, hogy a sátánok is Isten teremtményei, és így csak annyi hatalmuk van, amennyit Isten megenged nekik. Az életben a rossz dolgokat, nehézségeket a sátánok – emberek és dzsinnek okozzák – de az igazi veszteséget az ember számára nem ezek – betegségek, balesetek, anyagi javak elvesztése – jelentik hanem az, hogy ilyenkor a sátánok azt sugalmazzák az embernek, hogy emiatt az emberek ellentmondjanak az Istenszolgálatnak – ne imádkozzanak, ne dicsőítsék őt, ne köszönjék meg az őket ért dolgokat, ne gyakoroljanak bűnbánatot, mondjanak ellent az evilági élettel szembeni türelemnek és az Isten iránti alázatnak. Isten azonban minden ember számára csak annyi nehézséget ad próbaként, amelyet elbír.

„Allah nem terhel meg senkit sem (súlyosabb teherrel), mint aminek (elviselésére) képes.” (2:286)

Az iszlám tanításaiból egyértelműen kiderül, hogy a sátánok is Isten teremtményei, akik ugyanúgy az ő hatalmának vannak alávetve.

Beszél a Korán az őrangyalokról is. Ők őrzik meg tetteinket, gondolatainkat, elhangzott szavainkat, és feljegyzik mindezt az Utolsó Napon lévő számonkérésre.

„És ő őrangyalokat küld mellétek tetteiteket feljegyzendő”. 6:61

„Ha a két átvevő (angyal) átveszi a (szavait és tetteit) – jobb és balfelől ülve – nem ejthet ki egyetlen szót sem úgy, hogy ne lenne mindig kész őrzője.” 50:17-18

A bal oldalon lévő angyal a rossz cselekedeteinket és a rossz szándékot jegyzi fel, a jobb oldalon lévő angyal pedig a jó cselekedeteket és szándékokat.
A bűnbánatról szól egy prófétai hagyomány, amely elmondja, hogy a baloldalon lévő kísérő hat órára felemeli a tollát azután, ha egy hívő bűnt követett el. Ha ez alatt megbánja, és Isten bocsánatát kéri érte, akkor ezt a cselekedetet eldobja. Különben egyetlen egy bűnnek jegyzi fel. Bizony Isten elfogadja szolgája bűnbánatát, egészen addig, amíg lelke a kulcscsontot el nem éri. Innentől kezdve ugyanis amiben addig hittünk, az bizonyossággá válik.
Azonban ha a hívő ember jótetteket cselekszik akkor a jobb oldalán lévő angyal írja fel cselekedeteit. Isten irgalma és szeretete mutatkozik meg ilyenkor is, hiszen míg a rossz cselekedetek egyszer kerülnek a mérlegbe, addig a jócselekedetek többszörösen… akár százszorosan is a mérleg jó oldalát fogják elbillenteni.

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink