Felszólítás a helyénvaló tettekre és óva intés az elvetendő tettektől 2011-12-23

hajo2011. december 23. Pénteki szónoklat – Fares seikh szónoklatának összefoglalója

Az iszlám vallásban a muszlim emberek kötelessége felhívni az emberek figyelmét a helyes cselekedetekre, és ösztönözni őket a jóra, továbbá elutasítani a rossz cselekedeteket, és óva inteni azoktól.
A magasságos Allah azt mondta a Koránban:
„Legyen belőletek egy olyan közösség, amely a jóra hív, felszólít a helyénvalóra, óva int az elvetendőtől! Ők azok, akik boldogulnak” (Korán 3: 103)


„Ti vagytok a legjobb közösség, mely az emberek számára előhozatott, felszólítotok a helyénvalóra, és óva intetek az elvetendőtől, és hisztek Allahban” (Korán 3: 110)
A helyénvalóra való felszólítás, és az elvetendőtől való óva intés az igazhívő, jámbor muszlimok erényei, és alapvető tulajdonságai közé tartozik, amiért Allah megjutalmazza őket:
„A hívő férfiak és a hívő nők egymás pártfogói, felszólítanak a helyénvalóra és óva intenek az elvetendőtől, és megtartják az imádkozást és megadják az alamizsnát (kötelező adományt), és engedelmeskednek Allahnak és a Küldöttének. Azok iránt Allah irgalmat fog gyakorolni. Bizony, Allah Mindenható, Bölcs” (Korán 9: 71)
„Akik bűnbánatot tartanak, az istenszolgálók, a hálát adva dicsőítők, a böjtölők, a meghajlók, a leborulók, a helyénvalóra felszólítók, az elvetendőtől óva intők, és akik megtartják Allah [törvényi] határait. Nos hirdess örömhírt a hívőknek!” (Korán 9: 112)
„Akik, ha hatalmat adunk nekik a földön, megtartják az imájukat, megadják az alamizsnát, felszólítanak a helyénvalóra, és óva intenek az elvetendőtől. És Allahé az ügyek vége” (Korán 22:41). 

Ez az erőfeszítés jellemezte a korábbi egyistenhívő népeket is.  A magasságos Allah azt mondta a Koránban:
„Ők nem egyformák: az Írás népe között van egyenesen járó közösség, akik recitálják Allah Jeleit az éjszaka óráiban, és leborulnak (imádkoznak). Hisznek Allahban és az Utolsó Napban, felszólítanak a helyénvalóra, óva intenek az elvetendőtől, és versengenek a jótettekben. Ők a jóravalók közé tartoznak” (Korán 3: 113-114)
Allah megemlíti, mit mondott Lukmán, a bölcs ember az ő fiának:
„Fiacskám, tartsd meg az imádkozást, tégy felszólítást a helyénvalóra, és óva intést az elvetendőtől, és légy türelmes azzal kapcsolatban, ami ér téged! Bizony ezek az eltökéltséget [követelő] dolgok közé tartoznak” (Korán 31: 17)


A helyénvalóra való felszólítás, és az elvetendőtől való óva intés módszere az iszlámban

Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Aki közületek lát egy elvetendő tettet, az változtasson rajta kezével, ha nem tud, akkor szavával, ha nem tud akkor a szívében, és ez a hit leggyengébb szintje”. A helyénvalóra való felszólítás, és az elvetendőtől való óva intés elhanyagolásának súlyos következményei vannak. Elterjed a bűn és a társadalmi igazságtalanság, veszélyeztetve a közösség biztonságát és létét, ezért mindez Allah haragvását és büntetését vonja maga után: „Átok sújtotta azokat, akik hitetlenné lettek Izrael fiai közül, Dávidnak és Jézusnak, Mária fiának szava által. ("Azok, akik hitetlenek Izrael népéből, meg lettek átkozva Dávid és Jézus, Mária fia nyelvével, mert lázadók voltak és túllépték a határokat"- szerkesztői megjegyzés) Ez azért [történt], mivel ellenszegültek, és túlkapásra vetemedtek. Nem intették óva egymást az elvetendőtől, amit megtettek. Milyen rossz az, amit ők tettek!” (Korán 5: 78-79)


„Bárcsak lettek volna az előttetek élt nemzedékekben maradék [igaz hittel] rendelkezők, akik óva intettek volna a földön való romlás terjesztésétől, kivéve egy keveset, akiket megmentettünk közülük. Ám akik igazságtalanságot követtek el, ők a nekik juttatott jótéteményeket követték és gonosztevők voltak”  (11: 116). 

Történet a Koránból 

A Vörös-tengerre néző város (Elat) lakóinak tilos volt a halászat szombaton. Allah próbára tette őket azzal, hogy mindig szombaton volt a legbőségesebb haljárás. A közösség egy része kitalált egy fondorlatot, amivel kijátszották ezt a törvényt. Kivetették pénteken a hálóikat, csapdát állítottak a halaknak, amelyek szombaton beleúsztak a csapdába, a halászok pedig vasárnap kivették a halakat a hálókból. Allah azt mondta a Koránban:
„Kérdezd meg őket (Izrael fiait) a városról, amely a tengerre nézett. Amikor megszegték a szombatot, amikor is a halak (a víz felszínén) jól láthatóan jöttek hozzájuk szombatjuk napján, ám azon a napon, mikor nincs szombatjuk, nem jöttek hozzájuk. Így tettük próbára őket, amiért megátalkodottak voltak” (Korán 7: 163)
A törvény megszegését nem mindenki nézte jó szemmel, és voltak akik felemelték hangjukat a bűnt elkövető másik csoport ellen. Egy harmadik csoport közömbös volt, nem támogatta a szombati halászatot, de nem szólították fel a halászokat a törvény betartására, sőt értelmetlennek tartották a figyelmeztetést:
„És amikor egy közösség közülük azt mondta (azoknak, akik óva intettek a bűntől): Miért figyelmeztettek egy olyan népet, amelyet Allah el fog pusztítani, vagy meg fog büntetni szigorú büntetéssel? Azt mondták: Hogy legyen mentségünk az Uratoknál, és talán istenfélők lesznek” (Korán 7: 164).
Allah megbüntette azokat, akik megszegték a törvényt, és megmentette azokat, akik óva intették népüket a törvényszegéstől:
„Amikor elfeledték azt, amire emlékeztették őket, megmentettük azokat, akik óva intettek a rossz cselekedettől, és szigorú büntetéssel sújtottuk azokat, akik igazságtalanságot követtek el, amiatt, hogy megátalkodottak voltak”  (Korán 7: 165)
Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) világossá tette, hogy ez a végzet elérheti a muszlimokat is, ha nem teljesítik kötelességüket. Mohamed próféta így szólt: „Esküszöm arra, akinek a kezében van a lelkem, ha nem tesztek felszólítást a helyénvalóra, és óva intést az elvetendőtől, akkor Allah Tőle való büntetést küld rátok hamarosan, majd pedig ha fohászkodtok hozzá, nem kaptok választ” Allah küldötte (Allah dicsérje és üdvözítse) azt mondta: „Az, aki megtiltja az engedetlenséget és aki engedetlenséget cselekszik, hasonlatosak azokhoz az emberekhez, akik egy hajón osztoztak; voltak közöttük, akik fent laktak, és voltak, akik lent laktak. A lent lakóknak a vízért mindig fel kellett menniük, ezért azt mondták magukban: Mi lenne, ha lyukat vágnánk a mi részünkben (a hajó alján) és így nem zavarnánk azokat, akik fent laknak. Ha megengedik nekik, hogy megtegyék azt, amit akarnak, akkor mindannyian elpusztulnak, de ha megtiltják nekik, akkor mindannyian megmenekülnek” (al-Bukhári)  

Abdul-Fattah Munif, MME

Vissza a tetejére

Elérhetőségeink