38. hadísz - Allah szeretetének megszerzése és a Hozzá való közeljutás eszközei

ima1Abu Hurejrára hivatkozva – Allah legyen elégedett vele – jegyezték fel, hogy azt mondta: Allah Küldötte így szólt: „A Fenséges Allah mondta: ’Aki az Én egyik pártfogómmal (enggedelmes szolgámmal) ellenségként bánik (utálja őt), az ellen háborút hirdetek. És nem közeledik egy szolgám sem Hozzám olyannal, ami kedvesebb lenne Számomra, mint az, amit előírtam neki (a kötelező cselekedetekkel). És a szolgám addig-addig közeledik Hozzám a szorgalmi cselekedetekkel (önkéntes istenszolgálatokkal), amíg megszerettem. És amikor megszeretem, akkor Én leszek a hallása, amellyel hall, és a látása, amellyel lát, és a keze, amellyel lecsap, és a lába, amellyel jár 1 . S ha kér Tőlem, bizony megadom azt neki, és ha menedéket kér Nálam, bizony megadom neki a menedéket.’” (al-Bukhári)

Tanulságok és hasznos tudnivalók:

– Ebben a hadíszban „Allah pártfogóinak” 2 , igaz, engedelmes szolgáinak kitűnőségéről és magas helyzetéről esik szó, valamint arról, hogy Allah szereti, megőrzi, megvédelmezi őket és háborút indít ellenségeik ellen.

– Nagy bűn az, ha valaki ellenségként bánik „Allah pártfogóival” a vallásuk és a jótetteik miatt.

– Allah jeleket említett a Koránban, amiről meg lehet ismerni „Allah pártfogóját” (a wali-t), ezek pedig: a hit és az istenfélelem. Erről olvashatunk a Koránban:
„Bizony az Allahhoz közel álló emberekben nincs félelem, s ők nem szomorkodnak. Akik hittek és istenfélők voltak.” (Korán, 10:62- 63)

Tehát „Allah pártfogója” (wali) az, aki hívő és istenfélő, ám az, akiben nem valósul meg e két tulajdonság, az nem wali. Ebből kifolyólag, nem állíthatjuk biztosan egy bizonnyos emberről, hogy ő „Allah pártfogója” (wali), hiszen a hit és az istenfélelem megvalósítása olyan rejtett dolog, amit az emberek nem tudhatnak. Bárki, aki azt állítja magáról, hogy ő wali, annak össze kell vetni a tetteit a Koránnal és a Szunnával, és akkor, ha a tettei megegyeznek a Koránnal és a Szunnával, lehet wali, különbben nem 3 .137

– Ebben a hadíszban bizonyíték van a wali kérdéséről, valamint arrról, hogy az, aki teljesíti az előírt cselekedeteket és több önkéntes jótettet tesz, eléri a wali fokát, és minél jobban törődik ezzel, annál magasabb szintet ér el, amíg el nem éri az ihszán (jóságosság) fokát, azt a szintet, amikor a hívő folyamatosan szem előtt tartja Allahot 4 . De ez nem azt jelenti, hogy ezek az emberek isteni tulajdonságokkal rendelkeznének, vagy hozzájuk lehetne fordulni segítségért vagy közbenjárásért. Ezt számos hadísz és Korán-idézet is bizonyítja.

– Allah szereti a jótetteket és elsősorban azokat, amelyeket Ő előírt.

– Ebben a hadíszban buzdítás van arra, hogy az ember az előírt tetteken felül minél több önkéntes cselekedetet végezzen 5 . A jócselekedetek sokasága közelebb viszi az embert Allahhoz, ha őszintén, odafigyelve teszi azokat, illetve mindez ok lehet arra, hogy Allah szeretetét elnyerje.

– Az iszlám vallásban a cselekedetek súlya, megítélése különböző. A muszlimnak elsősorban az előírt kötelességeket kell betartania, mint például az imádkozás és az iszlám többi alappillére, valamint el kell kerülnie a főbűnöket és más gonosz tetteket. Ezután jönnek a szorgalmi cselekedeteket, amelyek az előírt kötelességek után következnek, mint az önkéntes imádkozások az előírt imádkozásokon felül stb.

– Aki nem érti meg az előző mércét, és nem aszerint cselekszik, hibát követ el, és vallási zűrzavarba esik. Előre helyezi azt, amit késlelttetni kellene, amit pedig előre kellene venni, azt későbbre helyezi. Összekeverednek nála a kötelességek az önkéntes cselekedetekkel.

– Az ibáda (az istenszolgálat) Ibn Tejmiah szerint magában foglal minden olyan beszédet vagy cselekedetet, ami Allahnak tetszik, és amit Őérte teszünk akár rejtetten, akár nyíltan 6 .140 Például Allahhoz imádkozunk, Neki borulunk le, Érte böjtölünk, Neki teszünk fogadalmat,

Tőle kérünk bűnbocsánatot és Őt emlegetjük, dicsőítjük. Ezek és más szolgálatok csak akkor lesznek elfogadva, ha őszintén, egyedül Allahért tesszük és úgy, ahogy Allah Küldötte ( béke legyen vele ) mondta vagy tette. Tehát az ibáda (az istenszolgálat), melynek végrehajtása megparancsoltatott számunkra, az, amiben teljesül a teljes alázatosság Allah előtt és ezzel együtt az Iránta érzett maximális szeretet 7 .141 Három pillére van: a szeretet, a félelem és a

reménykedés. A muszlim ember Allahot szeretve, a büntetésétől és a haragjától félve és a jutalmában reménykedve imádja Őt.

– Az engedelmesség alapja a szeretet. Ha valaki szereti Allahot, akkor engedelmeskedik Neki, és minél jobban szereti Őt, annál jobban engedelmeskedik Neki.

 • Hűségesen és őszintén, teljes szívünkből szeressük Allahot! 8 A szolga nem tesz Allah mellé mást a szeretetben, akit úgy szeret, mint Allahot, vagy akinek a szeretetét Allah szeretete elé helyezi. Aki így tesz, a társítók közé való
  „Vannak az emberek között olyanok, akik Allah mellé hasonmásokat helyeznek, akiket úgy szeretnek, mint Allahot. A hívők azonban erősebbek Allah szeretetében” (Korán, 2:165)
  Tehát ha valaki hasonmást tesz Allah mellé, akit úgy szeret, mint Allahot, olyan nagy társítást követ el, ami csak őszinte bűnbánattal bocsátható meg.

 • Allah iránti szeretet nem jelenti az eltörlését annak a velünkszületett tulajdonágnak, hogy a vagyont, az országot, a szülőket és magunkat szeretjük, illetve nem jelenti azt, hogy az imént említett dolgok szeretete tilos lenne az iszlámban. Ez annyit jelent, hogy Allah és Küldötte ( béke legyen vele ) iránti szeretetnek minden más szeretetet (kény-kedv, vágy, evilág) felül kell múlnia, Allahnak kell lennie annak, akit leginkább szeretünk. Ő legyen számunkra a legnagyobb, a mindenek feletti azért, hogy könnyű legyen lemondani az evilági dolgokról vagy feláldozni őket abban az esetben, ha ellentét állna fenn közöttük és aközött, amit az Allah iránti szeretet követel tőlünk. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Elpusztul a dinár (arany pénznem), a dirhem (ezüst pénznem) és a bársony imádója.” (al-Bukhári). Az Allah és Küldötte ( béke legyen vele ) iránti szeretetnek minden más szeretetet el kell söpörnie. Allah azt mondja:
  „Mondd: Ha apáitok és fiaitok, és testvéreitek, feleségeitek, nemzetségetek, javaitok, amelyekre szert tettetek, s a kereskedelem, aminek félitek pangását, s lakhelyeitek, amikben örömötök lelitek kedvesebbek nektek Allahnál és a Küldötténél és az Ő Útján való harcnál, akkor várjatok, míg Allah el nem hozza a parancsát. Allah nem vezérli a vétkesek népét!” (Korán, 9:24)

 • Ibn al-Qajjim azt mondta Allah szeretetéről 9 : „Érte versenyeznek a versenyezők és hozzá igyekeznek a cselekvők. A nyertesek nekiláttak minden olyan cselekedetnek, amivel megérdemlik Allah szeretetét. A szeretet szellőjének szellemével pihentek az istenszolgálók. A szeretet a szívek eledele, a lelkek tápláléka és a szemek nyugalma. A szeretet az élet: ha valaki meg van fosztva tőle, akkor a halottak közé tartozik. A szeretet a fény: ha valaki elveszti, akkor ő a sötétség tengerében van. A szeretet a gyógyulás: ha valakiben nincs, akkor mindenfajta betegség lakozik a szívében. A szeretet az élvezet: ha valaki nem szerzi meg, akkor az élete tele lesz gonddal és fájdalommal. A szeretet a hit és a jócselekedet lelke, és útja annak, aki közelebb akar kerülni Allahhoz.” A következőben tíz olyan okot sorolunk fel, amellyel ki lehet érdemelnünk Allah szeretetét:

  1. A Korán olvasása, és jelentésén való” gondolkodás. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Akit örömmel töltene el, hogy Allahot és Küldöttét szeresse, az olvasson a Koránból! (szahíhul-dzsámi 6289)

  2. Az előírt cselekedeteken felüli önkéntes cselekedetek sokasága oka Allah szeretetének.

  3. Az állandó istenemlegetés és megemlékezés. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „A Mindenható Allah mondta: ’Én a szolgámmal vagyok, amíg Rólam emlékezik és a Nevemmel mozognak ajkai.’” (Ibn Mádzsah) Allah azt mondja:
   „Emlékezzetek meg Rólam, hogy Én is megemlékezhessek rólatok, legyetek hálásak Irántam, s ne hitetlenkedjetek Velem szemben!” (Korán, 2:152)

  4. Előbbre helyezni Allahot és azt, amit szeret, saját magunkkal és azzal, amit mi szeretünk. Allah azt mondja:
   „aki pedig félte Ura méltóságát és visszatartotta magát a kénytől, annak a Paradicsom a lakhelye.” (Korán, 79:40-41)

  5. Allah neveiről és tulajdonságairól való elgondolkodás és igazi beleélés azok ismeretébe. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Allahnak 99 neve van, egy híján száz név. Aki pontosan számba veszi 10 , bemegy a Paradicsomba. Allah Páratlan és szereti a páratlant.” (al-Bukhári, Muszlim)

  6. Allah rejtett és megnyilvánuló jeleit, jótéteményeit megfigyelni magunkban és a környezetünkben. Allah azt mondja: „Bármi kegyben van részetek, az Allahtól való.” (Korán, 16:53)

  7. Az istenfélelem és az alázat Allah előtt. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Három dolog menti meg az embert: az istenfélelem titokban és nyilvánosan, a mértékletesség szegénységben és gazdagságban, és az igazságosság haragban és elégedettségben.” (asszilszilah asszahiha 1802)

  8. Elkülöníteni időt (legfőképpen az éjszaka utolsó harmadában) arra, hogy egyedül legyünk Allahhal, fohászkodjunk és esedezzünk Hozzá.
   „Távol maradnak oldalaik a fekvőhelyektől: Urukhoz fohászkodnak félve és remélve. És adakoznak abból, amivel gondoskodtunk róluk. Egy lélek sem tudja, hogy milyen öröm rejtőzik fizetségképpen az [emberek] számára azért, amit cselekedtek.” (Korán, 32:16-17)

  9. Az igaz emberek társasága. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „A Mindenható Allah azt mondta: ’A szeretetem azoké, akik Énértem szeretik egymást, akik Értem ülnek le egymással, és akik Értem látogatják egymást.’” (szahíhul-dzsámi 4331)

  10. Eltávolodni minden olyantól, ami gát lehet a szív és Allah között. Allah azt mondja:
   „Azon a napon, amikor nem használ sem vagyon, sem gyermekek csak az, ha valaki ép szívvel jön Allahhoz.” (Korán, 26:88-89)

 • Ha Allah szereti a szolgáját, akkor sikerre viszi a dolgait és boldogulni fog.

 • Az Allah szeretett szolgái és pártfogói közé való tartozásnak gyümölcsei vannak, ezek többek között a következők:

  • Az ember minden testrészének viselkedése az engedelmességre korlátozódik. Ha Allah megszereti szolgáját, akkor megőrzi a hallását, s csak Allahnak tetsző dolgokat fog hallani; megőrzi a látását, s csak Allahnak tetsző dolgokat lát; megőrzi a kezét, s csak Allahnak tetsző dolgokat tesz; megőrzi a lábát, s csak Allahnak tetsző dolgokért lép. Tehát istenszolgálatra készteti mindezeket, és arra, hogy távol maradjanak az ellenszegüléstől. Allah azt mondta:
   „Akik azonban Érettünk fáradoznak, azokat a Mi útjainkon vezéreljük. Bizony, Allah a jóravalókkal van!” (Korán, 29:69)

  • A fohászai meghallgattatásra lelnek, és védelemben részesül az ellenségeivel szemben. Ha Allah megszereti szolgáját, megadja neki, amit kér, és menedéket ad neki minden rossztól 11 .145

  • Ha Allah megszereti szolgáját, akkor kedvesebbé teszi őt az emberek számára. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Ha Allah szereti a szolgát, akkor kiált Gábrielnek, hogy Allah XY-t szereti, szeresd hát te is, és akkor Gábriel szeretni fogja. Ezután Gábriel kiált az ég lakóinak, hogy Allah XY-t szereti, szeressétek hát ti is, és akkor az ég lakói szeretni fogják, és elfogadást nyer a földön.” (al-Bukhári, Muszlim) Allah azt mondta:
   „Akik hisznek és jótetteket cselekszenek, azoknak az Irgalmas szeretetet juttat.” (Korán, 19:96)

 • Azoknak a tulajdonságai, akik szeretik Allahot a következő két Korán-idézetben találhatók:

  • Allah azt mondja:
   „Mondd [Ó Mohamed!]: ’Ha szeretitek Allahot, akkor kövessetek engem! Akkor Allah [is] szeretni fog benneteket és megbocsátja bűneiteket.’” (Korán, 3:31)

  • Allah azt mondja:
   „Ti hívők! Aki eltántorodik közületek a vallásától [az az ő dolga]. Allah [a helyébe] olyan népet fog hozni, akit szeret, és akik szeretik Őt, akik szerények a hívőkkel, ám kemények a hitetlenekkel szemben, harcba szállnak Allah útján és egy gáncsoskodó gáncsoskodásától sem félnek. Ez Allah kegye. Annak adja, akinek akarja. Allah [mindent] magában foglal és [mindent] tud.” (Korán, 5:54)

 • Allah nagylelkűsége és bőkezűsége, hiszen Ő az, Aki olyan tetteket írt elő, amellyel közeledni lehet Hozzá; Ő az, Aki segíti a hívőt abban, hogy megtegye ezeket; Ő az, Aki elfogadja tőle, és Ő az, Aki szereti a szolgáját ezért.

1 Ezt a mondatot nem szó szerint kell érteni. A példázat nem jelenti azt, hogy Allah megtestesülne vagy megjelenne szeretett szolgáiban, és az ő testrészeikben. Arról van szó, hogy a muszlim ember hallását, látását, kezét és lábát mind-mind az istenfélelem vezérli, vagyis az Allahba vetett mély hit, és az a világosság, amellyel Allah utat mutat szolgájának, és megóvja attól, hogy rossz útra térjen, és hogy vétkezzen.

2 Ezt természetesen nem szó szerint kell érteni – hiszen Allahnak nincs szüksége pártfogóra –, hanem itt Allah ügyének/vallásának pártfogóiról (támogatóiról, védelmezőiről, képviselőiről) van szó.

3 Ibn Othaimeen: Fontos fatwák, 83-84. o.

4 Ez cáfolja azt az állítást, hogy a wali mentesítve van a vallás előírt cselekedetei alól.

5 Például: az önkéntes ima, böjt, adakozás és mekkai látogatás.

6 Az előzőekből világos az, hogy az istenszolgálat az iszlámban egy nagyon átfogó fogalom, amely minden tettünket és egész életünket magában foglalja, amíg az Allah törvényeivel összhangban van, szívünk az Ő tiszteletével van eltöltve, és végcélunk mindig az marad, hogy Allah tetszését elnyerjük.

7 A szeretet legfelsőbb szintje a teljes imádat (ibáda) és a legalacsonyabb szintje az érdekeltség, mert a szív a leginkább érdekelt, hogy Allah által szeretve legyen. Az érdekeltség után jön a ragaszkodás, aztán a szeretet és végül a teljes imádat (ibáda). Az imádó az, aki teljesen odaadja magát a szeretettjének.

8 Annak a jele, hogy a szolga szereti Istenét az, hogy azt szereti, amit és akit Allah szeret, és azt utálja, amit és akit Allah utál, teljesíti parancsait illetve tilalmaitól eltávolodik. A Magasztos Allah azt mondta:
„Mondd [Ó Mohamed!]: „Ha szeretitek Allahot, akkor kövessetek engem! Akkor Allah [is] szeretni fog benneteket és megbocsátja bűneiteket.”
(Korán, 3:31)

9 Ibn al-Qajjim: Medáridzs asz-szálikin: A szeretet fokozatai

10 Aki elismeri, megjegyzi, érti, hisz benne, a jelentésén elgondolkodik, tanulságot von le belőle, eszerint viselkedik, ezzel fohászkodik Allahhoz. (Fath al-Bári 13/ 322)

11 A csapás és a próbatétel egyik jele annak, hogy Allah szereti szolgáját. Mohamed Próféta ( béke legyen vele ) azt mondta: „Akivel Allah jót akar, azt teszi próbára” (al-Bukhári) és azt mondta ( béke legyen vele ): „Bizony a hatalmas jutalom a hatalmas megpróbáltatással jár. Allah bizony, ha szeret egy embercsoportot, akkor próbára teszi őket. Aki elégedett (elfogadja, hogy Allahtól van), azzal Allah elégedett lesz. Aki viszont elégedetlen, azt haragvással sújtja.” (at-Tirmidi, Ibn Mádzsah)

 

A hozzászóláshoz be kell jelentkezned
Vissza a tetejére

Elérhetőségeink